Quyết định số 248/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 248/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 248/2003/QĐ-UB về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp thuê bao duy tu của Sở Giao thông Công chánh năm 2003 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 248/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 248/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V B SUNG CH TIÊU K HO CH V N S NGHI P THUÊ BAO DUY TU C A S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH NĂM 2003 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Căn c Quy t nh s 25/2003/Q -UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003; Xét ngh c a Liên S Giao thông Công chánh và S Tài chính t i Công văn s 4202/LS/TCVG-GTCC ngày 22 tháng 10 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. Giao b sung ch tiêu v d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 (v n s nghi p thuê bao duy tu) cho S Giao thông Công chánh như sau: ơn v tính: Tri u ng S Ch tiêu ã giao theo Ch tiêu C ng d toán TT Quy t nh s b sung i u ch nh c 25/2003/Q - năm 2003 UB ngày 03/3/2003 I.- T ng c ng (I+II): 254.700 77.732 332.432 1 S nghi p thuê bao: 74.000 33.232 107.232 2 Công viên cây xanh 29.000 8.000 37.000 3 Th o c m viên 5.000 6.232 11.232
  2. II.- Chi u sáng công c ng 40.000 19.000 59.000 1 S nghi p duy tu: 180.700 44.500 225.200 2 C u 30.000 5.000 35.000 3 ư ng 56.000 9.000 65.000 4 Thoát nư c 50.000 13.000 63.000 5 Chi u sáng công c ng 33.500 6.000 39.500 6 ư ng sông 9.000 11.000 20.000 ò phà 2.200 500 2.700 i u 2. Giám c S Giao thông Công chánh có trách nhi m phân giao ch tiêu b sung năm 2003 nói trên và ch o các ơn v tr c thu c s d ng úng m c ích, hoàn thành k ho ch v n ư c giao v i ch t lư ng, kh i lư ng công vi c b o m tiêu chuNn quy nh và úng ti n . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - TTUB: CT, các PCT PH - VPH -UB : Các PVP KT. CH TNCH - Các T TH (3b), TM-DL, T-MT, B-DA PHÓ CH TNCH - Lưu ( T-Thg) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản