intTypePromotion=1

Quyết định Số: 25/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 25/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 25/2012/QĐ-UBND VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA.

  1. 1 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Số: 25/2012/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 22 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-UBND NGÀY 08/10/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản (trừ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2715/STC -VGCS ngày 08/8/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012, Nghị quyết
  2. 2 số 20/2012/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - UB Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; Trần Sơn Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh; - UBMT TQVN tỉnh; - Sở Tư pháp; - Trung tâm Công báo tỉnh (2b); - Trang tin điện tử của tỉnh; - Đài PT- Truyền hình KH; - Báo Khánh Hòa; - Lưu: VT, HP, HLe.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2