Quyết định số 25-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
2
download

Quyết định số 25-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 25-CP về việc thành lập trường cán bộ thể dục thể thao trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 25-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CÁN BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Xét nhu cầu đào tạo cán bộ thể dục, thể thao của ngành thể dục, thể thao và của các ngành, các cấp, Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao, Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 22 và 23 tháng 5 năm 1963, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. – Nay thành lập trường cán bộ thể dục thể thao trung ương thuộc Ủy ban Thể dục thể thao trung ương. Điều 2. - Trường cán bộ thể dục thể thao trung ương có nhiệm vụ cụ thể như sau: - Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thể dục thể thao có trình độ đại học và trung học cho ngành thể dục thể thao và các ngành, các cấp, theo các hình thức học chính quy hoặc chuyên tu, học tại trường hoặc tại chức; - Bồi dưỡng giảng viên và cán bộ phụ đạo cho các trường trung học và sơ học thể dục thể thao; - Hướng dẫn và giúp đỡ các ngành, các địa phương trong việc đào tạo cán bộ có trình độ trung học và sơ học về thể dục thể thao; - Xây dựng tài liệu giáo khoa thống nhất về thể dục thể thao; - Nghiên cứu khoa học thể dục thể thao. Điều 3. - Trường cán bộ thể dục thể thao do một hiệu trưởng phụ trách. Giúp việc hiệu trưởng có một hoặc hai hiệu phó.
  2. Điều 4. - Ủy ban Thể dục thể thao cùng với Bộ Giáo dục giải quyết các vấn đề thuộc về chế độ học tập, chương trình giảng dậy và cán bộ giảng dậy của trường cán bộ thể dục thể thao trung ương. Điều 5. – Ông Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản