Quyết định số 2534/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 2534/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2534/2003/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe hơi xe máy Lidovit do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2534/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 2534/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P TH C HI N C PH N HÓA XÍ NGHI P S N XU T PH TÙNG XE HƠI XE MÁY LIDOVIT CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 64/2002/N -CP ngày 19/6/2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n và Thông tư s 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 c a B Tài chính hư ng d n xác nh giá tr doanh nghi p khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n ; Xét Biên b n ngày 09/01/2003 c a H i ng xác nh giá tr doanh nghi p thành ph v vi c xác nh giá tr doanh nghi p c a Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit ; Theo Thông báo s 166/ MDN ngày 05/6/2003 c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph v vi c xét thông qua án c ph n hóa c a Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit; Xét T trình s 186/ MDN ngày 23/6/2003 c a Thư ng tr c Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Giá tr doanh nghi p t i th i i m ngày 31/12/2001 c a Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit là ơn v h ch toán ph thu c T ng Công ty B n Thành c ph n hóa như sau : Giá tr th c t c a doanh nghi p c ph n hóa : 33.509.249.969 ng. (Ba mươi ba t năm trăm l chín tri u hai trăm b n mươi chín ngàn chín trăm sáu mươi chín ng). Trong ó : Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i DN : 5.076.037.769 ng. (Năm t b y mươi sáu tri u ba mươi b y ngàn b y trăm sáu mươi chín ng).
  2. i u 2. Căn c vào giá tr doanh nghi p ư c xác nh t i i u 1, Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p, Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit th c hi n các công vi c ti p theo c ph n hóa. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh báo cáo v y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Ch t ch H i ng xác nh giá tr doanh nghi p Nhà nư c thành ph c ph n hóa, T ng Giám c T ng Công ty B n Thành, Giám c Xí nghi p s n xu t ph tùng xe hơi xe máy Lidovit và Giám c các S , ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 4 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH - B Tài chính - Thư ng tr c UBND thành ph - Thư ng tr c B M QLDN/TP - S TC-VG, C c Thu TP - Chi c c Tài chính DN TP - VPH -UB : PVP/KT - T CNN Mai Qu c Bình - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản