Quyết định số 2538/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
7
download

Quyết định số 2538/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2538/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2538/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2538/Q -BTC Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 61/2007/TT-BTC NGÀY 14/6/2007 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HI N X LÝ VI PH M PHÁP LU T V THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12/11/1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23/3/2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1. ính chính i m 5.3 M c I Ph n B Thông tư s 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n x lý vi ph m pháp lu t v thu như sau: - ã in: “a) Ph t ti n 1.100.000 ng, n u ngư i n p thu cung c p ư c hóa ơn, ch ng t h p pháp c a lô hàng v n chuy n trong th i h n 12 gi , … b) Ph t ti n 1.650.000 ng, n u ngư i n p thu cung c p ư c hóa ơn, ch ng t h p pháp c a lô hàng v n chuy n trong th i h n t trên 12 gi n 24 gi , … c) Ph t ti n 3.000.000 ng, n u cung c p ư c hóa ơn, ch ng t h p pháp c a lô hàng v n chuy n sau th i h n 24 gi , …” - Nay s a thành: “a) Ph t ti n 1.100.000 ng, n u ngư i n p thu không cung c p ư c hóa ơn, ch ng t h p pháp c a lô hàng v n chuy n trong th i h n 12 gi , … b) Ph t ti n 1.650.000 ng, n u ngư i n p thu không cung c p ư c hóa ơn, ch ng t h p pháp c a lô hàng v n chuy n trong th i h n t trên 12 gi n 24 gi , … c) Ph t ti n 3.000.000 ng, n u ngư i n p thu không cung c p ư c hóa ơn, ch ng t h p pháp c a lô hàng v n chuy n sau th i h n 24 gi , …” i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. TUQ. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG
  2. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n c Chi - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n, B Tư pháp; - S tài chính, C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tài chính, Website B Tài chính; - Lưu VT, TCT (VT,CS)
Đồng bộ tài khoản