Quyết định số 2547/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định số 2547/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2547/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2547/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ DU LNCH c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 2547/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH C P B TUY N CH N, XÉT CH N TH C HI N TRONG K HO CH NĂM 2010 B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/Q -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Ngh nh 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 29/2008/Q -BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch v vi c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c k t qu làm vi c c a các H i ng xác nh nhi m v khoa h c và công ngh năm 2010 thành l p t i Quy t nh s 1996/Q -BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t kèm theo Quy t nh này danh m c 18 tài nghiên c u khoa h c và công ngh c p B tuy n ch n và 01 tài giao tr c ti p th c hi n trong k ho ch năm 2010 (Danh m c kèm theo). i u 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, V trư ng V K ho ch, Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Nơi nh n: - Như i u 2; - B trư ng Hoàng Tu n Anh ( b/c); - Lưu: VT, KHCNMT(4), PT10. Tr n Chi n Th ng DANH M C TÀI NGHIÊN C U KHOA H C VÀ CÔNG NGH C P B TUY N CH N, XÉT CH N TH C HI N TRONG K HO CH NĂM 2010 (Kèm theo Quy t nh s 2547/Q -BVHTTDL ngày 17 tháng 7 năm 2009 TT Tên tài Tóm t t sơ b m c tiêu, n i dung, s n phNm d ki n 1 2 3
 2. 1 Gia ình và v n n n M c tiêu: b o l c dư i góc ti p c n văn hoá Nghiên c u xu t các gi i pháp, ki n ngh xây d ng văn hoá gia ình, nh m xoá b v n n n b o l c gia ình; áp ng nhu c u xây d ng gia ình Vi t Nam n nh, phát tri n b n v ng. N i dung: -Xác nh khung lý thuy t v văn hoá gia inh, vai trò c a gia ình, văn hoá gia ình và xác nh s bi n i các giá tr văn hoá t truy n th ng n hi n i c a gia ình Vi t Nam hi n nay. - Nghiên c u th c tr ng, phân tích nguyên nhân hình thành và phát tri n các hành vi b o l c gia ình t góc kinh t h c, văn hóa h c, xã h i h c, tâm lý h c, giáo d c h c…, v n n n b o l c gia ình dư i tác ng c a n n kinh t th trư ng và xu th h i nh p, xác inh các h u qu c a nó i v i s phát tri n cá nhân và s n nh xã h i. - Xác nh tính ch ng, tích c c và quy t nh then ch t c a cá nhân, t ch c, cơ quan ơn v trong vi c xây d ng văn hoá gia ình thông qua cu c v n ng "Xây d ng gia ình văn hoá cơ s - xu t các gi i pháp, ki n ngh nh m xây d ng và phát tri n văn hoá gia ình, xoá b các hành vi b o l c, xâm h i n quy n l i v t ch t, tinh th n c a các cá nhân( trong ó a s là ph n và tr em). D ki n s n phNm: Báo cáo khoa h c; Ph l c : s li u i u tra, … 2 Phát tri n ngu n l c M c tiêu: thông tin i n t các thư vi n T nh, Thành Nghiên c u xu t các gi i pháp ki n ngh v vi c phát tri n ngu n l c ph phía Nam thông tin i n t cho các thư vi n t nh thành ph phía Nam. N i dung: - Nghiên c u c i m, b n ch t, ý nghĩa c a ngu n l c thông tin i n t . - Kh o sát th c tr ng ngu n l c thông tin i n t t i 32 t nh thành ph phía Nam( t à N ng n Cà Mau) v : s lư ng, thành ph n, phương th c b sung, t ch c, b o qu n, khai thác… - Phương hư ng phát tri n ngu n l c thông tin i n t t i các thư vi n t nh thành ph phía Nam. - xu t các gi i pháp, ki n ngh v vi c phát tri n ngu n l c thông tin i n t cho các thư vi n t nh thành ph phía Nam. D ki n s n phNm: Báo cáo khoa h c. Ph l c: s li u i u tra,… 3 Tác ng c a quá trình M c tiêu: chuy n i m c ích s d ng t n l i Nh n di n nh ng thay i v l i s ng và xu hư ng bi n i c a l i s ng
 3. s ng t i khu v c ang dư i tác ng c a chính sách chuy n i m c ích s d ng t t i các công nghi p hoá, ô khu v c ang trong quá trình công nghi p hoá và ô th hoá, xu t v th hoá- Nghiên c u cơ ch , chính sách nh m góp ph n gìn gi , b o lưu các giá tr văn hóa trư ng h p t i t nh truy n th ng, xây d ng l i s ng văn minh hi n i, gia ình Vi t Nam ng Nai và Bình phát tri n b n v ng trong xu th h i nh p qu c t hi n nay. Dương. N i dung: - Xác nh khía c nh tiêu bi u v l i s ng c a ngư i dân. - Mô t th c tr ng s bi n i l i s ng c a ngư i dân dư i tác ng c a quá trình chuy n i m c ích s d ng t. S bi n i l i s ng s ư c xem xét trên m t s khía c nh ch y u như: quan h trong gia ình, quan h gi a gia ình v i c ng ng, quan ni m v các giá tr , chuNn m c chi ph i hành vi c a ngư i dân… - Phân tích nguyên nhân, c bi t là nh hư ng c a quá trình chuy n i m c ích s d ng t s bi n i v l i s ng c a ngư i dân t i các khu v c ang di n ra quá trình CNH, H H. - Xu hư ng bi n i v l i s ng c a ngư i dân t i các khu v c ang di n ra quá trình công nghi p hóa và hi n i hóa. - xu t v cơ ch , chính sách nh m góp ph n gìn gi , b o lưu các giá tr văn hoá truy n th ng, xây d ng l i s ng văn minh, hi n i trong b i c nh chuy n i và h i nh p qu c t . D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c; Ph l c: s li u i u tra,… 4 Th c tr ng l i s ng gia M c tiêu: ình tr hi n nay (nghiên c u trư ng - Nh n di n l i s ng c a các gia ình tr hai t nh nông thôn ng b ng h p t i H i Dương và B c B , xu t gi i pháp h tr các gia ình tr nâng cao ch t lư ng Thái Bình). cu c s ng , gi gìn l i s ng phù h p v i giá tr văn hoá dân t c Vi t Nam. N i dung: - Mô t th c tr ng quy mô, c u trúc; quan h gi a các thành viên và hành vi ng x trong gia ình tr . - Th c tr ng v quan ni m v ho c ch ng trong gia ình tr v h nh phúc gia ình, v quan ni m s ng, nhu c u cá nhân và trách nhi m c a h trong vi c nuôi d y con cái, chăm sóc, ph ng dư ng cha m , ông bà. - Th c tr ng v phân công lao ng và qu n lý tài s n, chi tiêu trong gia ình , tham gia các ho t ng cùng c ng ng dân cư, t ch c xã h i a phương, ngh nghi p và thu nh p, i u ki n và trang thi t b , phương ti n s ng trong gia ình… - So sánh nh ng bi n i trong l i s ng c a gia ình tr v i các gia ình truy n th ng, làm rõ nh ng m t tích c c, tiêu c c - xu t nh ng gi i pháp h tr các gia ình tr nâng cao cg t lư ng cu c s ng, gìn gi l i s ng phù h p v i giá tr văn hoá dân t c Vi t
 4. Nam. D ki n s n phNm: Báo cáo khoa h c; Ph l c: s li u i u tra,… 5 ánh giá h th ng tiêu M c tiêu: chí gia ình văn hóa khu v c ng b ng Nghiên c u xu t các gi i pháp nâng cao ch t lư ng h th ng tiêu chí sông C u Long. gia ình văn hoá khu v c ng b ng sông C u Long nh m góp ph n th c hi n ch trương c a ng và Nhà nư c v xây d ng gia ình trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá hi n i hoá t nư c, h i nh p qu c t . N i dung: - M t s v n lý lu n v h th ng tiêu chí gia ình văn hoá trong th i kỳ h i nh p, Ny m nh công nghi p hoá hi n i hoá t nư c. - Th c tr ng h th ng tiêu chí gia ình văn hoá hi n nay t i ng b ng sông C u Long. Phân tích nguyên nhân nh hư ng t i ch t lư ng xây d ng gia ình văn hoá hi n nay. - xu t các gi i pháp nâng cao ch t lư ng h th ng tiêu chí gia ình văn hoá nh m góp ph n th c hi n ch trương c a ng và Nhà nư c v xây d ng gia ình trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá hi n i hoá t nư c, h i nh p qu c t D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c. Ph l c: s li u i u tra,… 6 Nghiên c u xây d ng M c tiêu: h th ng ch tiêu ánh giá và phân lo i tài - Góp ph n th c hi n Lu t Du l ch, tri n khai. Chi n lư c và quy ho ch nguyên du l ch Vi t t ng th phát tri n du l ch n năm 2020, m b o s phát tri n du l ch Nam b n v ng Vi t Nam. - Xác l p cơ s khoa h c (lý lu n và th c ti n) xây d ng h th ng ch tiêu phân lo i và ánh giá tài nguyên du l ch Vi t Nam. - xu t h th ng ch tiêu phân lo i và ánh giá tài nguyên du l ch Vi t Nam. N i dung: - T ng quan nh ng v n lý lu n v ch tiêu phân lo i và ánh giá tài nguyên du l ch. - T ng quan kinh nghi m qu c t v trong và ngoài nư c v xây d ng các ch tiêu phân lo i, ánh giá tài nguyên chung, tài nguyên du l ch nói riêng. - Xác l p cơ s khoa h c (lý lu n và th c ti n) xây d ng các ch tiêu phân lo i và ánh giá tài nguyên du l ch. - Nghiên c u xu t h th ng ch tiêu phân lo i và ánh giá tài nguyên
 5. du l ch Vi t Nam. D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c v cơ s xác l p h th ng ch tiêu phân lo i và ánh giá tài nguyên du l ch Vi t Nam. - H th ng ch tiêu phân lo i và ánh giá tài nguyên du l ch Vi t Nam. 7 Nghiên c u phát tri n M c tiêu: h th ng s n phNm du l ch văn hoá quy mô - xu t nh ng nh hư ng và gi i pháp phát tri n h th ng s n phNm qu c gia nh m nâng du l ch văn hoá quy mô qu c gia m t cách hi u qu và b n v ng, cao năng l c c nh nh m nâng cao năng l c c nh tranh cho thương hi u c a du l ch Vi t tranh cho thương hi u Nam. c a du l ch Vi t Nam. N i dung: - Xây d ng cơ s khoa h c cho vi c phát tri n h th ng s n phNm du l ch văn hoá quy mô qu c gia. + Cơ s lý lu n phát tri n h th ng s n phNm du l ch văn hoá quy mô qu c gia. + Cơ s th c t phát tri n h th ng s n phNm du l ch văn hoá quy mô qu c gia + Kinh nghi m nư c ngoài trong vi c phát tri n h th ng các s n phNm du l ch văn hoá quy mô qu c gia. - nh hư ng phát tri n h th ng s n phNm du l ch văn hoá Vi t Nam. - xu t các gi i pháp t ng h p thúc Ny s phát tri n c a các s n phNm du l ch văn hoá Vi t Nam. D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c; Ph l c: s ,b n , phim nh, s li u i u tra… 8 Nghiên c u các ho t M c tiêu: ch t sinh h c t sò huy t bi n s n xu t - Nghiên c u quy trình s n xu t, ánh giá tác d ng c a viên tăng l c t th c phNm ch c năng sò huy t bi n k t h p các h p ch t nh m tăng cư ng th l c cho V V tăng cư ng th l c và nói chung và V V các môn i kháng nói riêng. h i ph c s c kho cho V V các môn i N i dung: kháng. - Nghiên c u hàm lư ng các ho t ch t sinh dư c có trong nguyên li u sò huy t bi n. - Nghiên c u quy trình công ngh s n xu t viên tăng l c cho V V t sò huy t bi n và các ch t k t h p. - S n xu t th nghi m viên tăng l c t sò huy t bi n và các ch t k t h p. - Nghiên c u tác d ng s n phNm viên tăng l c trên ng v t th c nghi m
 6. và ánh giá tác d ng trên V V các môn i kháng. - Nghiên c u tác d ng c a s n phNm trong ki m nh và ch ng nh n c a y ban phòng, ch ng doping qu c t v s n phNm. D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c: + Quy trình công ngh s n xu t s n phNm viên tăng l c t sò huy t bi n dùng cho V V + S n phNm th nghi m10.000 viên tăng l c t sò huy t bi n dùng cho V V. + ánh giá nghiên c u th nghi m tác d ng trên V V các môn i kháng. + S n phNm t tiêu chuNn ch t lư ng tương ương v i s n phNm c a m t s nư c trong khu v c( Trung Qu c,Thái Lan, Hàn Qu c). + Tham gia ào t o c nhân, th c s và ti n s . - Gi y phép s n xu t và ăng ký ch t lư ng. - Các bài báo ăng t p chí chuyên ngành, h i ngh trong nư c và qu c t . 9 Xây d ng tiêu chuNn M c tiêu: ánh giá kh năng h i ph c c a V V ng D a trên nh ng cơ s lý lu n và th c ti n c a quá trình h i ph c tài ti n c p cao sau lư ng v n hành ánh giá di n bi n qua trình h i ph c và xây d ng tiêu chuNn ánh ng th l c. giá kh năng h i ph c c a V V các môn th thao sau lư ng v n ng th l c. N i dung: - L p test v n ng ( v i lư ng v n ng chuNn) - ánh giá di n bi n h i ph c sau lư ng v n ng chuNn. - Xác nh di n bi n h i ph c sau các kho ng th i gian khác nhau. - Xác nh t c h i ph c sau v n ng c a các V V ng c p cao. - Xây d ng tiêu chuNn ánh giá kh năng h i ph c sau v n ng. - L p thang i m ánh giá năng l c h i ph c cho các V V ng c p cao. - Xây d ng tiêu chuNn ánh giá kh năng h i ph c cho các V V ng c p cao. D ki n s n phNm:
 7. - Báo cáo khoa h c: + Nh ng di n bi n h i ph c sau lư ng v n ng chuNn + Di n bi n h i ph c sau các kho ng th i gian khác nhau +T c h i ph c sau v n ng c a các V V ng c p cao. + Tiêu chuNn ánh giá năng l c h i ph c sau v n ng. + Thang i m ánh giá năng l c h i ph c cho các V V ng c p cao. + Tiêu chuNn ánh giá năng l c h i ph c cho V V ng c p cao. - Ph l c. 10 Nghiên c u th c tr ng M c tiêu: và gi i pháp phát tri n du l ch th thao khu Nghiên c u ánh giá th c tr ng ho t ng du l ch th thao các t nh v c ông Nam b . ông Nam b và xác nh nhu c u ho t ng du l ch th thao, trên cơ s ó d báo phát tri n, xây d ng quy ho ch và các gi i pháp phát tri n du l ch th thao khu v c ông Nam b . N i dung: - Nghiên c u ánh giá th c tr ng ho t ng du l ch th thao các t nh ông Nam b bao g m; du l ch th thao s ki n, du l ch th thao t li n, du l ch th thao mi n bi n, du l ch th thao m o hi m, du l ch th thao s c kho , du l ch th thao gi i trí. - Nghiên c u nhu c u ho t ng và d báo phát tri n du l ch th thao các t nh ông Nam b . - Xây d ng quy ho ch và các gi i pháp phát tri n du l ch th thao khu v c ông Nam b . D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c (phân tích và án, qui ho ch phát tri n) 11 Nghiên c u s n xu t M c tiêu: thi t b o l c và gia t c ng d ng trong các - Nghiên c u thi t k s n phNm o l c và gia t c ng d ng trong gi ng môn ch y c ly ng n d y - hu n luy n V V ch y c ly ng n và các môn nh y cao, nh y xa, và nh y cao, nh y xa ng d ng, xác nh hi u qu trong gi ng d y - hu n luy n V V . ph c v công tác gi ng d y – hu n luy n V V N i dung: - T ng quan v v n o lư ng k thu t trong hu n luy n th thao. - ánh giá các công trình nghiên c u, các s n phNm tương t có liên quan. - Mô t k thu t và tính năng c a s n phNm.
 8. - Phương pháp, cách th c v n hành s n phNm. - ng d ng th nghi m. so sánh xác nh tin c y c a s n phNm. - Nghiên c u i u tra, kh o sát tính ng d ng c a s n phNm trên di n r ng ph c v công tác gi ng d y - hu n luy n. - Xây d ng quy trình s n xu t s n phNm thương m i D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c; Ph l c (tài li u minh ho ,…) - B s n phNm m u v i các b c m bi n i n t , cùng các ph m m m CNTT ư c g n trên các thi t b , d ng c th thao ( bàn p và ván gi m nh y) nh m o l c, gia t c ... c a V V các môn ch y c ly ng n, các môn nh y cao, nh y xa m b o chính xác và ch t lư ng theo tiêu chuâtn o lư ng t ra, ph c v công tác gi ng d y - hu n luy n sinh viên, V V i n kinh t i các trư ng H TDTT và các TT Hu n luy n TT trên ph m vi toàn qu c. 12 ánh giá th c tr ng M c tiêu: ngu n nhân l c các b o tàng khu v c ng Xác nh nhu c u v cán b b o tàng, xu t nh ng gi i pháp, ki n ngh b ng sông C u Long. áp ng nhu c u v xán b b o tàng cho các b o tàng ng b ng sông C u Long. N i dung: - Nh ng v n chung v ngu n nhân l c b o tàng - Th c tr ng ngu n nhân l c các b o tàng khu v c ng b ng sông C u Long ( lưu ý cách ti p c n m i v ánh giá ngu n nhân l c) - Phát tri n ngu n nhân l c t i các b o tàng khu v c ng b ng sông C u Long: D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c; Ph l c: s li u i u tra,… 13 Nghiên c u văn hoá M c tiêu: các dân t c Bru-Vân Ki u ph c v ho t Nghiên c u toàn di n v văn hoá dân t c Bru- Vân Ki u cư trú d c biên ng c a B o tàng văn gi i Vi t- Lào các t nh: Qu ng Tr , Qu ng Bình, Th a Thiên- Hu góp hoá các dân t c Vi t ph n b o t n và phát huy các giá tr văn hoá t c ngư i trong hi n t i Nam cũng như trong tương lai, ng th i xây d ng cơ s khoa h c cho các nhà qu n lý ho ch nh chính sách phù h p, t o i u ki n c ng ng Bru- Vân Ki u phát tri n b n v ng trong c ng ng 54 dân t c anh em. N i dung: - Nghiên c u toàn di n v văn hoá dân t c Bru- Vân Ki u, nh m h th ng hoá ngu n tư li u v văn hoá dân t c Bru- Vân Ki u cư trú d c biên gi i Vi t- Lào, c th là các t nh: Qu ng Tr , Qu ng Bình, Th a Thiên- Hu .
 9. - Xác nh nh ng y u t văn hoá truy n th ng làm nên b n s c văn hoá t c ngư i. ng th i tìm ra nh ng y u t giao thoa văn hoá trong quá trình c ng cư và xu hư ng phát tri n trong tương lai. - Các gi i pháp khai thác nh ng giá tr văn hóa dân t c Bru- Vân Ki u cho vi c trưng bày, gi i thi u t i B o tàng văn hóa các dân t c Vi t Nam. D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c ; Ph l c: tài li u ch vi t, hình nh, b n v … 14 Nghiên c u b o t n s M c tiêu: a d ng văn hoá trong phát tri n du l ch mi n - Nghiên c u nh m ưa ra nh ng gi i pháp b o t n s a d ng văn hoá núi phía B c Vi t Nam trong s phát tri n du l ch mi n núi phía B c Vi t Nam. N i dung: - Nghiên c u t ng quan nh ng b n s c văn hóa, c i m a d ng văn hoá c a các t c ngư i các t nh mi n núi phía B c Vi t Nam. - Kh o sát th c tr ng vi c khai thác s a d ng văn hoá c a các t c ngư i ph c v du l ch các t nh mi n núi phía B c Vi t Nam. Tác ng c a du l ch n b n s c và s a d ng văn hóa (c n ti p c n nh ng trư ng h p c th v du l ch văn hóa t ó rút ra cái ư c, cái chưa ư c) - Nghiên c u xu t các gi i pháp b o t n s a d ng văn hoá trong phát tri n du l ch hi n nay các t nh mi n núi phía B c Vi t Nam. D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c c a tài: + Các gi i pháp b o t n s a d ng văn hoá trong s phát tri n du l ch mi n núi mi n B c Vi t Nam. + Các b n , b n v v các i m, tour và các s n phNm văn hoá c trưng ph c v du l ch… 15 Nghiên c u xây d ng (Giao cho V ào t o ch trì i u ch nh l i ph m vi nghiên c u, xây chi n lư c ào t o Cán d ng thành chương trình dài h n.) b Văn hoá b c i h c và sau i h c t i trư ng i h c Văn hoá Hà N i trong xu th m c a và h i nh p qu c t . 16 Nh ng khó khăn, M c tiêu: thu n l i và gi i pháp áp d ng ng b Lu t - Nghiên c u Lu t Du l ch, Lu t Di s n Văn hoá, Lu t Doanh nghi p Du l ch, lu t Di s n cùng các ngh nh, thông tư hư ng d n th c hi n hi n hành xu t các Văn hoá và Lu t gi i pháp h u hi u áp d ng ng b các o lu t trên nh m nâng cao Doanh nghi p nâng hi u qu qu n lý nhà nư c i v i ho t ng du l ch c a B Văn hoá, cao hi u qu qu n lý Th thao và Du l ch cùng các S , phòng Văn hoá. Th thao và Du l ch nhà nư c i v i ho t
 10. ng du l ch. a phương. N i dung: - Th c tr ng áp d ng Lu t Du l ch, Lu t Di s n Văn hoá và Lu t Doanh nghi p trong ho t ng du l ch. Nh ng thu n l i và t n t i vư ng m c. - Nh ng i u kho n i u ch nh tương ng và xung t c a ba o lu t trên i v i ho t ng du l ch. - xu t gi i pháp th c thi ng b ba o lu t trên. Phương án x lý các vư ng m c có th x y ra. D ki n s n phNm: Báo cáo khoa h c . Ph l c: s li u i u tra,… 17 Nghiên c u hoàn thi n M c tiêu chính sách văn hoá i ngo i c a Vi t Nam. T nghiên c u chính sách i ngo i c a m t s nư c trên th gi i, xu t các gi i pháp hoàn thi n chính sách văn hoá i ngo i Vi t Nam. N i dung: -M ts v n lý lu n chung v văn hoá i ngo i. - Tình hình th c hi n chính sách văn hóa i ngo i c a m t s nư c trên th gi i. - Th c tr ng chính sách văn hoá i ngo i c a Vi t Nam. - xu t hoàn thi n chính sách văn hoá i ngo i c a Vi t Nam. D ki n s n phNm: Báo cáo khoa h c ; Ph l c: s li u, tài li u minh ho … 18 ánh giá th c tr ng M c tiêu: i ngũ cán b văn hoá cơ s khu v c mi n Nghiên c u xu t các gi i pháp kh c ph c nguyên nhân, c i bi n th c ông Nam B . tr ng nh m nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b văn hoá cơ s khu v c mi n ông Nam B góp ph n vào quá trình phát tri n kinh t -xã h i c a t nư c. N i dung: - T ng quan v khu v c mi n ông Nam b và i s ng văn hoá cơ s khu v c mi n ông Nam B . - Th c tr ng i ngũ cán b văn hoá cơ s khu v c mi n ông Nam b (phát hi n nh ng nét riêng hài hoà v i cái chung úc rút nh ng kinh nghi m quý báu góp ph n vào quá trình phát tri n kinh t xã h i c a t nư c) - Gi i pháp nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b văn hoá cơ s khu v c mi n ông Nam B .
 11. D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c. - Các băng ghi hình l i i s ng văn hoá cơ s và các ho t ng c a i ngũ cán b văn hoá cơ s khu v c mi n ông Nam B . 19 Ngh thu t trang trí M c tiêu: chùa Khmer ng b ng sông C u Long Góp ph n làm rõ v ngu n g c, giá tr và ý nghĩa c a các lo i hình tư ng, hoa văn trang trí trong nh ng công trình ki n trúc c a các ngôi chùa Khmer Nam b . xu t các gi i pháp b o t n và phát huy giá tr di tích. N i dung: - Nghiên c u khái quát v ngh thu t t o hình Khmer nói chung, v hình tư ng và hoa văn trang trí nói riêng các ngôi chùa Khmer ng b ng sông C u Long. - Làm rõ v ngu n g c, giá tr và ý nghĩa c a các lo i hình tư ng, hoa văn trang trí trong nh ng công trình ki n trúc c a các ngôi chùa Khmer Nam b . - Nh ng nét tương ng và d bi t gi a chùa Khmer Nam b v i chùa Khmer Campuchia, n . - M i quan h v ngh thu t trang trí chùa Khmer v i văn hoá Vi t- Kinh, Chăm, Hoa - K năng c a các ngh nhân hi n nay trong ngh thu t trang trí c a các ngôi chùa Khmer. - T p h p h th ng hoá các lo i hình tư ng và hoa văn trang trí trong các ngôi chùa Khmer ng b ng sông C u Long. - Th c tr ng và xu hư ng phát tri n c a ngh thu t trang trí trong các ngôi chùa Khmer, nh ng tác ng c a nó n i s ng văn hoá tinh th n trong c ng ng ngư i Khmer. - xu t ki n ngh ho t ng nghiên c u và phát huy giá tr di tích i v i các ngôi chùa Khmer Nam b . D ki n s n phNm: - Báo cáo khoa h c, Các m u tài li u s sách và hình nh.
Đồng bộ tài khoản