Quyết định Số: 26/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 26/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 26/2009/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 26/2009/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẠC LIÊU NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 26/2009/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 28 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TẠI CÁC PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Căn cứ Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 17 (Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 năm 2009) về việc quy định mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tại phường, thị trấn trong tỉnh; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 687/TTr-STC ngày 21 tháng 12 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố tại phường, thị trấn trong tỉnh, cụ thể như sau:
  2. 1. Mức phụ cấp cho các chức danh bảo vệ dân phố: Phụ cấp hàng tháng cho các chức danh bảo vệ dân phố được tính bằng hệ số trên mức lương tối thiểu. Trong đó: a) Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường, thị trấn: 0,80; b) Phó Ban Bảo vệ dân phố phường, thị trấn: 0,70; c) Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố của khóm, ấp thuộc phường, thị trấn: 0,65; d) Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố của khóm, ấp thuộc phường, thị trấn: 0,55; đ) Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố của khóm, ấp thuộc phường, thị trấn: 0,50; Trường hợp bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau trong Ban, Tổ Bảo vệ dân phố thì mức phụ cấp sẽ được hưởng theo chức danh cao nhất. 2. Về nguồn kinh phí: Kinh phí chi trả phụ cấp hàng tháng cho các chức danh bảo vệ dân phố được đảm bảo từ các nguồn sau: a) Ngân sách phường, thị trấn theo phân cấp ngân sách; b) Quỹ quốc phòng an ninh của phường, thị trấn; c) Do các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. TM. UBND TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH 2
  3. Nguyễn Thanh Bế 3
Đồng bộ tài khoản