Quyết định số 261/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 261/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 261/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 261/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 261/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2002 - 2005 (Phụ lục kèm theo). Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện phương án theo các quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ) I. Những doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ và giữ nguyên pháp nhân đến năm 2005 gồm 22 doanh nghiệp: 1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích gồm 4 doanh nghiệp: - Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi, - Công ty Quản lý và Sửa chữa cầu đường bộ I, - Công ty Quản lý và Sửa chữa cầu đường bộ II, - Công ty Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường. 2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh gồm 16 doanh nghiệp: - Công ty Kinh doanh và Phát triển Miền núi, - Công ty Đầu tư phát triển và Kinh doanh nhà, - Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, - Công ty Đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk, - Công ty Cà phê Thắng Lợi, - Công ty Cà phê Buôn Mê Thuột, - Công ty Cà phê Phước An, - Công ty Cà phê EaPoch, - Công ty Cà phê Đức Lập, - Công ty Cà phê Krông Ana, - Công ty ĐraHing, - Công ty Cao su Đắk Lắk, - Công ty Cà phê Tháng 10,
  3. - Nông trường cà phê Thuận An, - Nông trường cà phê CuPul, - Nông trường cà phê Phước Sơn. 3. Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm 2 doanh nghiệp: - Công ty Cấp thoát nước Đắk Lắk, - Công ty Sách và Thiết bị trường học. II. Những doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 187/CP, gồm 41 doanh nghiệp: - Lâm trường Thuận Mẫn, - Lâm trường Chư Ma Lanh, - Lâm trường Đắk Min, - Lâm trường Thuận An, - Lâm trường Đắk Ntao, - Lâm trường Trường Xuân, - Lâm trường Nghĩa Tín, - Lâm trường Quảng Trực, - Lâm trường Quảng Tân, - Lâm trường MĐắk, - Lâm trường Nam Nung, - Lâm trường Eakar, - Lâm trường Buôn Win, - Lâm trường Đắc Kha, - Lâm trường Quảng Sơn, - Lâm trường Yalốp, - Lâm trường Eah'mơ, - Lâm trường Rừng Xanh, - Lâm trường EaTul, - Lâm trường Đắk Mol, - Lâm trường EaWy, - Công ty Đầu tư phát triển Buôn Gia Vằm, - Công ty Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Cư Né, - Công ty Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Đắk Win,
  4. - Lâm trường Chư Phả, - Lâm trường EaH'leo, - Lâm trường Quảng Khê, - Lâm trường Quảng Tín, - Lâm trường Krông Pắk, - Lâm trường Đắk Rung, - Lâm trường Krông Bông, - Lâm trường Quảng Đức, - Lâm trường Lắk, - Lâm trường Đức Lập, - Lâm trường Thanh Niên, - Lâm trường Đăk Gằn, - Lâm trường Krông Ana, - Lâm trường Cư Jút, - Lâm trường Quảng Thành, - Lâm trường Hồng An, - Lâm trường Đạo Nghĩa. III. Những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá gồm 12 doanh nghiệp: 1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, gồm 8 doanh nghiệp: a) Thực hiện năm 2003: - Công ty Tư vấn xây dựng, - Công ty Chế biến lâm nông sản Krông Buk, - Công ty Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Kông Nô, - Công ty Lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk, - Công ty Đăng kiểm 47S, - Công ty Quyết Thắng. b) Thực hiện năm 2004: Công ty Văn hoá tổng hợp Đắk Lắk. c) Thực hiện năm 2005: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp Đắk Lắk. 2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu, gồm 4 doanh nghiệp: a) Thực hiện năm 2003: - Công ty Xây dựng thuỷ lợi và Cơ sở hạ tầng,
  5. - Công ty Dược và Vật tư y tế, - Công ty Lâm sản Đắk Lắk. b) Thực hiện năm 2004: Công ty Khách sạn Du lịch. IV. Thực hiện bán, khoán doanh nghiệp gồm 8 doanh nghiệp thực hiện năm 2003: a) Thực hiện bán doanh nghiệp gồm 6 doanh nghiệp: - Công ty Thương mại Krông Buk, - Công ty Thương mại Krông Ana, - Công ty Thương mại Đắk Nông, - Công ty Thương mại Đắk Mi, - Xí nghiệp Vật liệu xây dựng, - Xí nghiệp Khai thác chế biến lâm sản Easúp. b) Thực hiện khoán doanh nghiệp gồm 2 doanh nghiệp: - Công ty Thuỷ sản, - Công ty Quản lý bến xe. V. Thực hiện giải thể, phá sản doanh nghiệp gồm 7 doanh nghiệp thực hiện năm 2003: a) Thực hiện giải thể doanh nghiệp: - Công ty Điện ảnh, - Công ty Sản xuất - kinh doanh tổng hợp Cư Pơn, - Xí nghiệp Gạch Hoà Hiệp, - Công ty Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu. b) Thực hiện phá sản doanh nghiệp: - Công ty Công trình giao thông, - Công ty Dịch vụ vận tải và Xuất nhập khẩu, - Công ty Thương mại Đắk Lắk. VI. Thực hiện chuyển doanh nghiệp gồm 3 doanh nghiệp thực hiện năm 2003: Chuyển doanh nghiệp thành Ban dự án: - Lâm trường Đắk Nir, - Lâm trường Đắk Plao, - Lâm trường Đắk Măng. VII. Doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn nhưng chưa đưa vào sắp xếp lần này, chờ Chính phủ xử lý giải pháp tháo gỡ ngành mía đường: Công ty Mía đường./.
Đồng bộ tài khoản