Quyết định số 269/2001/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 269/2001/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 269/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quí, giấy tờ có giá do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 269/2001/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 269/2001/Q -NHNN Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 269/2001/Q -NHNN NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH CH GIAO NH N, B O QU N, V N CHUY N TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 81/1998/N -CP ngày 01/10/1998 c a Chính ph v in, úc, b o qu n, v n chuy n và tiêu hu ti n gi y, ti n kim lo i; b o qu n v n chuy n tài s n quý, gi y t có giá trong h th ng Ngân hàng; Căn c Ngh nh s 87/1998/N -CP ngày 31/10/1998 c a Chính ph v phát hành, thu h i và thay th ti n gi y, ti n kim lo i; Theo ngh c a V trư ng V Nghi p v phát hành và Kho qu , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Ch giao nh n, b o qu n, v n chuy n ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 247/1999/Q -NHNN6 ngày 14 tháng 7 năm 1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Nghi p v phát hành và Kho qu , Giám c S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý ( ã ký)
 2. CH GIAO NH N, B O QU N, V N CHUY N TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ (Ban hành theo Quy t nh s 269 ngày 01 tháng 4 năm 2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch này ư c áp d ng i v i: 1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c (dư i ây g i t t là chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c), Kho ti n Trung ương. 2. T ch c tín d ng ho t ng theo Lu t Các t ch c tín d ng ư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép. 3. Khách hàng trong quan h giao d ch ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá v i Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng. i u 2. Trong Ch này, các t ng dư i dây ư c hi u như sau: 1. Ti n m t: ti n gi y, ti n kim lo i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam phát hành. 2. Tài s n quý: ngo i t , kim khí quý, á quý và các lo i tài s n quý khác. 3. Gi y t có giá: ngân phi u thanh toán, tín phi u, trái phi u và các lo i gi y t có giá khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: KI M M, ÓNG GÓI VÀ GIAO NH N TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ M C I. QUY NNH V ÓNG GÓI, NIÊM PHONG TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ i u 3. 1. M t bó ti n gi y g m 10 (mư i) th p ti n cùng m nh giá. M t th p ti n gi y g m 100 (m t trăm) t ti n cùng m nh giá. 2. M t túi ti n kim lo i g m 10 (mư i) th i cùng m nh giá. M t th i ti n kim lo i g m 100 (m t trăm) mi ng cùng m nh giá. 3. M t bao ti n gi y g m 20 bó ti n cùng m nh giá. 4. M t thùng ti n kim lo i g m 10 túi ti n cùng m nh giá.
 3. i u 4. 1. Gi y niêm phong bó ti n: in s n các y u t , gi y m ng, kích thư c phù h p v i t ng lo i ti n. Niêm phong bó ti n c a t ch c tín d ng có màu gi y ho c màu m c riêng. 2. Trên niêm phong bó, bao, túi, thùng ti n ph i có y , rõ ràng các y u t sau: tên ngân hàng; lo i ti n; s lư ng (t , mi ng, bó, túi) ti n; s ti n; h tên và ch ký c a ngư i ki m m, óng gói; ngày, tháng, năm óng gói niêm phong. 3. Ngư i có h và tên, ch ký trên t gi y niêm phong ph i ch u trách nhi m tài s n trong bó, túi hay bao, thùng ti n ã niêm phong. 4. Quy nh niêm phong bao, túi, thùng ti n c a Ngân hàng Nhà nư c: a. K p chì i v i ti n m i in; b. K p chì kèm gi y niêm phong i v i ti n ã qua lưu thông. i u 5. 1. óng bó, niêm phong ngo i t , gi y t có giá th c hi n như óng bó, niêm phong ti n m t. 2. Vi c óng gói, ki m m, giao nh n các lo i kim khí quý, á quý và các tài s n quý khác ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh t i m t văn b n riêng. M C II. KI M M VÀ GIAO NH N TI N M T, NGO I T , GI Y T CÓ GIÁ i u 6. 1. M i kho n thu, chi ti n m t, ngo i t , gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c hay t ch c tín d ng ph i th c hi n thông qua qu c a ơn v . 2. Thu, chi ti n m t, ngo i t , gi y t có giá ph i căn c vào ch ng t k toán. Trư c khi thu, chi ph i ki m soát tính ch t h p l , h p pháp c a ch ng t k toán. Ti n m t, ngo i t , gi y t có giá thu vào hay chi ra ph i , úng v i t ng s ti n (b ng s và b ng ch ), kh p úng v th i gian (ngày, tháng, năm) trên ch ng t k toán, s nh t ký qu , s qu ; ch ng t k toán ph i có ch ký c a ngư i n p (hay lĩnh ti n) và th qu ho c th kho ti n. i u 7. M i ch ng t k toán thu, chi ti n m t, ngo i t , gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c ph i kèm theo m t b ng kê ho c m t biên b n giao nh n ti n, ngo i t , gi y t có giá. B ng kê ư c b o qu n trong th i h n 2 năm. i u 8. Khi thu, chi ti n m t, ngo i t , gi y t có giá ph i ki m m chính xác. Ngư i n p ti n m t, ngo i t , gi y t có giá ph i ch ng ki n khi ngân hàng ki m m.
 4. Ngư i lĩnh ti n m t, ngo i t , gi y t có giá ph i ki m m l i trư c khi r i kh i qu y chi c a ngân hàng. i u 9. 1. Các kho n thu, chi ti n m t c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng v i cá nhân, doanh nghi p, t ch c... (dư i ây g i chung là khách hàng) ph i th c hi n ki m m t ( i v i ti n gi y) ho c ki m m mi ng ( i v i ti n kim lo i) và theo úng quy trình nghi p v . T ch c tín d ng và khách hàng có th tho thu n áp d ng phương th c thu nh n ti n m t theo túi niêm phong. 2. T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy nh quy trình thu, chi ti n m t i v i khách hàng (c khi ng d ng công ngh m i), quy trình thu ti n m t theo túi niêm phong. 3. V trư ng V Nghi p v phát hành và kho qu quy nh quy trình thu, chi ti n m t áp d ng i v i Ngân hàng Nhà nư c. i u 10. 1. Giao nh n ti n m t theo l nh i u chuy n gi a Kho ti n Trung ương v i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c và ngư c l i; gi a các Kho ti n Trung ương v i nhau; gi a các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c v i nhau th c hi n ki m m theo bó ti n 10 th p, nguyên niêm phong. Trong ph m vi 30 ngày làm vi c, chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c nh n ti n ph i thành l p H i ng ki m m và ki m m t xong, ơn v giao c ngư i ch ng ki n; trư ng h p tin nhi m bên nh n, ơn v giao u quy n b ng văn b n cho ơn v nh n t ch c H i ng ki m m. Trư ng h p có ngư i ch ng ki n thì chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c có th giao theo bó ti n 10 th p, nguyên niêm phong ã nh n cho t ch c tín d ng trong cùng t nh, thành ph ; vi c t ch c ki m m s ti n này th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Giao nh n ti n m t gi a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c v i t ch c tín d ng và ngư c l i; gi a các t ch c tín d ng trong cùng t nh, thành ph v i nhau th c hi n ki m m theo bó ti n 10 th p, nguyên niêm phong. Trư ng h p t ch c tín d ng ki m m t s ti n ã nh n, thì ph i thành l p H i ng ki m m và ki m m xong trong ph m vi 15 ngày làm vi c, ơn v giao c ngư i ch ng ki n; trư ng h p tín nhi m bên nh n, ơn v giao u quy n b ng văn b n cho ơn v nh n t ch c H i ng ki m m. 3. Ti n kim lo i giao nh n theo túi 10 th i, nguyên niêm phong trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1, 2 i u này.
 5. 4. Các lo i ti n m i in giao nh n theo bao, thùng nguyên niêm phong k p chì c a Nhà máy in ti n Ngân hàng trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1, 2 i u này. 5. Vi c giao nh n ti n m t trong n i b t ch c tín d ng do T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy nh. i u 11. 1. Các kho n thu, chi ngo i t gi a t ch c tín d ng v i khách hàng; gi a các t ch c tín d ng; gi a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c v i t ch c tín d ng th c hi n ki m m t và theo úng quy trình thu chi ti n m t. Vi c giao nh n ngo i t trong n i b t ch c tín d ng do T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy nh. 2. Giao nh n gi y t có giá th c hi n như sau: a. Giao nh n gi a t ch c tín d ng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c và khách hàng; gi a Ngân hàng Nhà nư c và t ch c tín d ng; gi a các t ch c tín d ng ph i ki m m t và th c hi n theo quy trình thu chi ti n m t. b. Giao nh n gi a Nhà in ngân hàng v i Kho ti n Trung ương, gi a Kho ti n Trung ương và chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, gi a các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, gi a các Kho ti n Trung ương th c hi n như sau: - Gi y t có giá m i in giao nh n theo bao nguyên niêm phong như i v i ti n m t ho c bó nguyên niêm phong (n u không ch n bao); gi y t có giá ã qua lưu thông thì giao nh n theo bó 10 th p, nguyên niêm phong c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, trư ng h p không bó 1000 t thì giao nh n theo t . Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c nh n ph i thành l p H i ng ki m m t trư c khi chi cho t ch c tín d ng hay khách hàng. - Gi y t có giá h t th i h n lưu hành: giao nh n theo bó nguyên niêm phong c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c ho c giao nh n theo t (trư ng h p không 1000 t ). Chương 3: QU N LÝ TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ VÀ KHO TI N i u 12. Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Kho ti n Trung ương, Giám c t ch c tín d ng (dư i ây g i chung là Giám c) ch u trách nhi m v công tác t ch c qu n lý, m b o an toàn, bí m t toàn b ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá và ho t ng c a kho ti n t i ơn v mình. Giám c qu n lý và gi chìa khoá m t khoá l p cánh ngoài c a kho ti n; tr c ti p m , khoá c a giám sát vi c xu t, nh p, b o qu n tài s n trong kho ti n. i u 13. Trư ng phòng K toán (ho c K toán trư ng) ch u trách nhi m qu n lý, giám sát vi c xu t, nh p và b o qu n tài s n trong kho ti n, có nhi m v :
 6. - T ch c h ch toán ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá theo ch k toán - th ng kê; hư ng d n, ki m tra vi c m và ghi chép s sách c a th qu , th kho ti n; - Qu n lý và gi chìa khoá m t khoá l p cánh ngoài c a kho ti n, tr c ti p m , khoá c a kho ti n giám sát vi c xu t, nh p và b o qu n tài s n trong kho ti n; - Ki m tra, i chi u s li u gi a s sách k toán và s sách c a th qu , th kho ti n m b o s kh p úng; - Tr c ti p tham gia ki m kê tài s n nh kỳ ho c t xu t m b o s kh p úng gi a t n qu th c t v i s sách k toán và s sách c a th qu , th kho ti n; ký xác nh n t n qu th c t trên s qu , s theo dõi t ng lo i tài s n, s ki m kê, th kho. - Kho ti n Trung ương, Trư ng phòng k toán V Nghi p v phát hành và kho qu ho c Trư ng phòng k toán Kho ti n Trung ương th c hi n nhi m v theo quy nh t i i u này. i u 14. Th kho ti n ch u trách nhi m m b o an toàn tuy t i các lo i tài s n b o qu n trong kho ti n. 1. Th kho ti n có nhi m v : - Th c hi n vi c xu t - nh p ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá chính xác, k p th i, y theo úng l nh c a c p có thNm quy n, úng ch ng t k toán h p l , h p pháp; - M s qu ; s theo dõi t ng lo i ti n, t ng lo i tài s n; th kho; các s sách c n thi t khác; ghi chép và b o qu n các s sách, gi y t y , rõ ràng, chính xác; - T ch c s p x p ti n m t, tài s n trong kho ti n g n gàng khoa h c, m b o v sinh kho ti n; - Qu n lý, gi chìa khoá m t khoá c a l p cánh trong c a kho ti n b o qu n tài s n ư c giao, các khoá c a gian kho và các phương ti n b o qu n trong kho ti n (két, t s t). 2. Th kho ti n chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c b o qu n ti n m t thu c Qu d tr phát hành và vàng b c, kim lo i quý, á quý. Kho ti n Trung ương có m t s th kho: th kho Qu d tr phát hành, th kho tài s n quý, th kho gi y t có giá. T ng th kho ch u trách nhi m tài s n trong ph m vi ư c giao và th c hi n nhi m v theo quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Giúp th kho ti n trong vi c ki m m, óng gói, b c x p, v n chuy n ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá có m t s nhân viên ph kho. i u 15. 1. Th qu chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, th qu t ch c tín d ng ch u trách nhi m m b o an toàn tuy t i các lo i ti n m t thu c Qu nghi p v , ngo i t , gi y t có
 7. giá; th c hi n thu chi ti n m t, ngo i t , gi y t có giá theo úng ch ng t k toán h p l , h p pháp; qu n lý, ghi chép s qu và các s sách c n thi t khác y , rõ ràng, chính xác. 2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c có kho ti n b o qu n riêng Qu nghi p v phát hành, ngo i t , gi y t có giá thì th qu kiêm th kho ti n b o qu n các tài s n ư c giao. Trong trư ng h p này th qu ư c hư ng các quy n l i như th kho ti n. 3. B ph n ngân qu c a t ch c tín d ng có m t ho c m t s th qu . T ng th qu ch u trách nhi m tài s n trong ph m vi ư c giao; trong ó, b trí m t th qu kiêm th kho ti n ho c m t th kho ti n chuyên trách. i u 16. Trư ng phòng Ti n t - Kho qu chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, Trư ng phòng Nghi p v Kho ti n Trung ương ho c Trư ng phòng Ngân qu t ch c tín d ng có nhi m v : - Hư ng d n, ki m tra nghi p v qu n lý an toàn kho qu ; - T ch c vi c xu t nh p, b o qu n, v n chuy n ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá theo quy nh; - Tham gia ki m tra, ki m kê, bàn giao tài s n kho qu . i u 17. Ki m ngân có nhi m v : ki m m, ch n l c, óng gói, b c x p, v n chuy n ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá. i u 18. Nhân viên an toàn kho ti n có nhi m v : - Ki m tra t i ch các i u ki n m b o an toàn cho vi c xu t, nh p tài s n trong kho ti n và khi t ch c b c x p, v n chuy n i, n theo l nh c a c p có thNm quy n; ki m tra công tác an toàn kho ti n trong gi làm vi c; - Ki m soát và giám sát nh ng ngư i ư c vào làm vi c trong kho ti n; ư c quy n ki m tra, soát xét nh ng ngư i ra, vào kho ti n khi có nghi v n. - Ki m tra vi c ch p hành quy nh ra vào kho ti n; - xu t và ki n ngh v i Giám c v các bi n pháp t ch c b o v an toàn trong kho ti n. Trư ng h p không b trí nhân viên an toàn kho chuyên trách thì th kho ti n kiêm nhi m. i u 19. 1. Th kho ti n, th qu , ki m ngân c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, Kho ti n Trung ương ph i tiêu chuNn ch c danh theo quy nh c a Nhà nư c và ư c qu n lý theo Quy ch cán b công ch c, viên ch c Ngân hàng Nhà nư c.
 8. 2. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng căn c tiêu chuNn ch c danh ki m ngân, th qu , th kho ti n Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t quy nh tiêu chuNn ch c danh ki m ngân, th qu , th kho ti n trong h th ng. i u 20. Không b trí v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t (k c anh, ch , em ru t v ho c ch ng) c a Giám c, Phó giám c làm th qu , th kho ti n. Không b trí nh ng ngư i có quan h v ch ng, b m , con, anh ch em ru t cùng tham gia gi chìa khoá c a kho ti n; cùng tham gia ki m kê, ki m m ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá ho c cùng công tác trên m t xe hay m t oàn xe v n chuy n hàng c bi t. i u 21. Quy nh u quy n c a các thành viên tham gia qu n lý ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá và kho ti n: 1. Giám c ư c u quy n b ng văn b n cho các Phó giám c th c hi n nhi m v qu n lý ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá và kho ti n trong m t th i gian nh t nh. Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trư c Giám c v vi c qu n lý ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá, kho ti n theo Ch này và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng phòng K toán ư c u quy n b ng văn b n cho Phó trư ng phòng thay mình qu n lý ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá và kho ti n trong m t th i gian nh t nh (văn b n ư c Giám c ch p thu n). Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và Giám c v qu n lý tài s n và kho ti n theo Ch này và theo quy nh c a pháp lu t. 3. M i l n th kho ti n c n ngh làm vi c theo ch , i công tác, i h p, i h c ph i có văn b n ngh và ư c Giám c ch p thu n. Giám c có văn b n c ngư i thay th và t ch c ki m kê, bàn giao tài s n. Ngư i thay th ch u trách nhi m m b o bí m t, an toàn tuy t i tài s n và ho t ng nghi p v bình thư ng trong th i gian ư c giao nhi m v . 4. Khi h t th i h n u quy n và bàn giao l i tài s n, ngư i ư c u quy n ph i báo cáo công vi c ã làm v qu n lý ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá, kho ti n cho ngư i u quy n. Ngư i ư c u quy n không ư c u quy n ti p cho ngư i khác. Ngư i thay th th kho ti n cũng th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u này. 5. T ng giám c t ch c tín d ng quy nh vi c u quy n c a Giám c (chi nhánh, S giao d ch, Văn phòng i di n...) t ch c tín d ng v qu n lý ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá và kho ti n trong các trư ng h p c bi t như: do lãnh o v ng m t ho c thi u cán b lãnh o. Chương 4: B O QU N TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ M C I. S P X P B O QU N TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ T I QU Y GIAO DNCH VÀ TRONG KHO TI N
 9. i u 22. 1. Nh ng ngư i có nhi m v vào qu y giao d ch ti n m t ho c kho ti n ph i m c b o h lao ng không có túi ho c trang ph c giao d ch không có túi. 2. Ngư i không có nhi m v không ư c vào trong qu y giao d ch ho c kho ti n. 3. Qu y giao d ch, kho ti n ph i có n i quy do Giám c quy nh. i u 23. 1. H t gi làm vi c hàng ngày, toàn b ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá ph i ư c b o qu n trong kho ti n. Vi c b o qu n an toàn ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá trong th i gian ngh bu i trưa (n u có) do T ng giám c (Giám c) quy nh. 2. Các lo i tài s n b o qu n trong kho ti n ph i ư c phân lo i, ki m m, óng gói niêm phong úng quy cách, ư c s p x p g n gàng, khoa h c. 3. Trong kho ti n Ngân hàng Nhà nư c: ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá ph i s p x p riêng t ng khu v c trong gian kho ho c riêng t ng gian kho. 4. Trong th i gian chưa xây d ng ư c kho ti n, t ch c tín d ng có th b o qu n ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá trong két s t i u ki n an toàn. Giám c (ho c Trư ng phòng k toán), th qu m i ngư i qu n lý và gi chìa khoá m t khoá c a két s t. T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy nh c th , th ng nh t trong h th ng vi c tăng cư ng b o m an toàn tài s n trong trư ng h p này. i u 24. T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy nh nh ng i u ki n c th , quy trình nh n, giao tr tài s n cho khách hàng; trách nhi m c th c a các b ph n có liên quan (k toán, ngân qu ) m b o an toàn tài s n t i các ơn v làm d ch v b o qu n hi n v t quý, gi y t có giá ho c d ch v cho thuê két, t s t i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài. M C II. S S NG VÀ B O QU N CHÌA KHOÁ KHO TI N i u 25. M i khoá c a kho ti n, c a gian kho, két, t s t ph i luôn luôn có và úng hai chìa: m t chìa s d ng hàng ngày và m t chìa d phòng. Chìa khoá c a khoá s là m t t h p g m mã s và chìa nh v (n u có). i u 26. T ng thành viên gi chìa khoá c a kho ti n ph i b o qu n an toàn chìa khoá s d ng hàng ngày trong két s t riêng t t i nơi làm vi c tr s cơ quan. i u 27. 1. Chìa khoá s d ng hàng ngày c a các t , két s t (n u có) c a gian kho nào thì ư c trong m t h p s t nh b o qu n m t trong nh ng két s t t t i gian kho ó.
 10. 2. Chìa khoá gian kho, chìa khoá két s t b o qu n h p chìa khoá nêu kho n 1 i u này; chìa khoá ang dùng c a két s t, t s t b o qu n tài s n t i qu y giao d ch ư c b o qu n như chìa khoá ang dùng c a c a kho ti n. i u 28. 1. M i l n bàn giao chìa khoá kho ti n, ngư i giao và ngư i nh n tr c ti p giao nh n chìa khoá và ký nh n vào S bàn giao chìa khoá kho ti n. i v i khoá s , khi bàn giao chìa khoá c a kho ti n ngư i nh n ph i i mã s . 2. Nh ng trư ng h p c bi t (do s d ng các lo i khoá mã s khác nhau) c a t ch c tín d ng do T ng giám c (Giám c) quy nh. i u 29. Vi c niêm phong chìa khoá d phòng c a kho ti n ư c các thành viên gi chìa khoá và cán b ki m soát ch ng ki n, l p biên b n, cùng ký tên trên niêm phong. H p chìa khoá d phòng ư c g i vào kho ti n chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c hay t ch c tín d ng khác ngay trong ngày. ơn v nh n g i có nhi m v b o qu n an toàn, nguyên v n niêm phong h p chìa khoá d phòng trong kho ti n c a mình. Kho ti n Trung ương g i chìa khoá d phòng c a c a kho ti n vào kho ti n chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c g n nh t. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c g i chìa khoá d phòng t i kho ti n t ch c tín d ng Nhà nư c. H p b o qu n chìa khoá d phòng c a c a kho ti n có 2 khoá, Giám óc và th kho ti n m i ngư i qu n lý m t ; chìa khoá ư c b o qu n như chìa khoá ang dùng c a c a kho ti n. i u 30. Chìa khoá d phòng c a gian kho, két, t s t ư c làm th t c niêm phong như i v i chìa khoá d phòng c a kho ti n và b o qu n t i két c a Giám c. i u 31. H p chìa khoá d phòng ch ư c m trong các trư ng h p sau ây: 1. M t chìa khoá ang dùng hàng ngày ho c c n ph i m c a kho trong trư ng h p khNn c p mà ngư i gi chìa khoá v ng m t. 2. C t thêm các chìa khoá d phòng c a các khoá m i ho c thay mã s khác. 3. Rút các chìa khoá d phòng c a các khoá ã ư c thay m i. 4. Ki m tra, ki m kê chìa khoá d phòng theo l nh b ng văn b n c a Th trư ng c p trên. Khi m h p chìa khoá d phòng ph i có s ch ng ki n tr c ti p c a Giám c, Trư ng phòng k toán, th kho ti n, cán b ki m soát. M i l n m h p chìa khoá d phòng quy nh t i khoá 1, 2, 3 i u này ph i có văn b n ư c Giám c ch p thu n. i u 32. Nghiêm c m làm thêm ho c sao ch p chìa khoá. Trư ng h p khoá ho c chìa khoá c a kho ti n b h ng, c n s a ch a, thay th ph i có văn b n ư c Giám c ch p nh n. Vi c s a ch a ho c thay m i do th khoá c a ngân hàng ho c th khoá c a Công ty Cơ khí Ngân hàng m nhi m dư i s ch ng ki n c a ngư i gi
 11. chìa khoá ho c ngư i ư c u quy n. Tuy t i không thuê th khoá ngoài xã h i s a ch a khoá ho c làm chìa khoá kho ti n. i u 33. Các cán b ư c giao nhi m v b o qu n và s d ng chìa khoá có trách nhi m b o m an toàn bí m t chìa khoá ư c giao. 1. Không làm th t l c, m t mát, hư h ng. Tuy t i không cho ngư i khác xem, c m, c t gi h . 2. Không mang chìa khoá ra ngoài tr s cơ quan. 3. Trư ng h p chìa khoá ang dùng hàng ngày b m t, ngư i làm m t chìa khoá ph i báo cáo ngay v i Giám c b ng văn b n, nêu rõ nguyên nhân, th i gian và a i m m t chìa khoá. Chìa khoá c a kho ti n b m t thì Giám c ph i báo ngay v i cơ quan công an cùng c p và ngân hàng c p trên. Sau ó l p biên b n v vi c m t chìa khoá và làm th t c xin l y h p chìa khoá d phòng s d ng. Vi c thay khoá m i ph i th c hi n nhanh chóng trong th i gian không quá 36 gi . i u 34. Tuy t i không x y ra tình tr ng vì i u ng cán b hay b t c nguyên nhân nào khác mà l n lư t các chìa c a các khoá c a kho ti n giao vào tay m t ngư i. N u x y ra tình tr ng này (coi như t t c các khoá c a kho ti n ã b l bí m t, b m t chìa) thì Giám c ph i ch u trách nhi m như chính mình ã làm l , làm m t chìa khoá c a kho ti n. i u 35. Các chìa khoá c a kho ti n, gian kho, két, t s t... không b o qu n theo úng quy nh t i ch này ư c coi là ã b l bí m t. Khi b l bí m t chìa khoá ph i thay th khoá m i ho c mã s m i. Ngư i làm l , làm m t chìa khoá ph i ki m i m nghiêm túc và ph i b i thư ng chi phí thay khoá m i; ph i ch u k lu t hành chính ho c b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 36. Trư ng h p khNn c p, n u thi u m t hay hai ngư i gi chìa khoá, thì Giám c cho phép s d ng chìa khoá d phòng; n u quá khNn c p thì Giám c cho phá c a c u tài s n và báo cáo ngân hàng c p trên k p th i. M C III. VÀO, RA KHO TI N i u 37. i tư ng ư c phép vào kho ti n khi th c hi n nhi m v : 1. Giám c và các thành viên có trách nhi m gi chìa khoá c a kho ti n. 2. Th ng c, Phó th ng c Ngân hàng Nhà nư c ki m tra các kho ti n trong ngành Ngân hàng. 3. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c t ch c tín d ng ki m tra kho ti n thu c h th ng. 4. V trư ng V Nghi p v phát hành và kho qu vào kho ti n h th ng Ngân hàng Nhà nư c th c hi n các nhi m v ư c giao.
 12. Cán b ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép b ng văn b n vào ki m tra kho ti n trong ngành Ngân hàng. Cán b ư c T ng giám c t ch c tín d ng có văn b n cho phép ki m tra kho ti n t ch c tín d ng. 5. Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, cán b ư c Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c có văn b n cho phép ki m tra kho ti n c a t ch c tín d ng trên a bàn t nh, thành ph . 6. Cán b ki m soát vào kho ti n giám sát vi c xu t nh p tài s n; ki m tra kho ti n theo k ho ch công tác ã ư c Giám c duy t. 7. Cán b , nhân viên ư c giao nhi m v t ch c và b c x p, v n chuy n tài s n b o qu n trong kho ti n. 8. Các thành viên c a H i ng ki m kê tài s n kho qu nh kỳ, t xu t. 9. Cán b giám sát và cán b k thu t, công nhân làm nhi m v s a ch a, l p t, b o dư ng các thi t b , các khoá trong kho ti n, có gi y ngh , ư c Giám c ch p thu n cho phép vào kho ti n. i u 38. Các trư ng h p ư c vào kho ti n: 1. Th c hi n l nh, phi u xu t, nh p ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá. 2. Nh p ti n m t thu c Qu nghi p v , ngo i t , gi y t có giá vào b o qu n trong kho ti n ho c xu t ra s d ng hàng ngày. 3. Ki m tra kho ti n trong các trư ng h p quy nh t i kho n 2, 3, 4, 5 i u 37 c a Ch này, ki m kê tài s n và các trư ng h p ki m tra nh kỳ ho c t xu t khác theo quy nh t i i u 56 c a Ch này. 4. Quét d n, b c x p, o kho; 5. S a ch a, l p t, ki m tra trang thi t b trong kho ti n; 6. C u tài s n trong kho ti n trong các trư ng h p khNn c p. 7. Xu t - nh p tài s n làm d ch v b o qu n hi n v t quý; xu t nh p hàng c bi t c a Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng khác g i qua êm. i u 39. M i l n vào kho ti n ph i ăng ký vào s ăng ký vào kho ti n. Khi vào, th kho ti n vào u tiên; khi ra, th kho ti n ra cu i cùng. Vi c m và óng các khoá c a kho theo nguyên t c t ng ngư i m t và theo úng th t , khi m c a kho ti n: Giám c, Trư ng phòng k toán, th kho ti n; ngư c l i, khi óng c a kho ti n: th kho ti n, Trư ng phòng k toán, Giám c. Ra kh i kho ti n m i ngư i ph i ký tên xác nh n trên s ăng ký vào kho ti n. i u 40.
 13. 1. Trư c khi m khoá, nhân viên an toàn kho, các thành viên gi chìa khoá kho ti n ph i quan sát k tình tr ng bên ngoài khoá và c a kho ti n. a. N u th y có v t tích nghi v n, ph i ghi y nghi v n trư c khi m khoá; b. N u th y v t tích ã có k gian xâm nh p kho ti n, ph i gi nguyên hi n trư ng công an n xem xét, l p biên b n; sau ó m i m khoá vào kho ti n. 2. Trư c khi ra kh i kho ti n a. Ki m tra các hi n v t c n mang ra ngoài kho; b. Ki m tra l i các h th ng thi t b an toàn; c. Th kho ti n và nhân viên an toàn kho ph i ki m tra l i l n cu i cùng trư c khi óng c a kho ti n. M C IV. CANH GÁC, B O V KHO TI N, QU Y GIAO DNCH i u 41. H t gi làm vi c, ph i khoá c a qu y giao d ch và các c a thu c khu v c kho ti n. Ngoài l c lư ng b o v , nhân viên tr c i u khi n thi t b an toàn kho ti n ã ư c phân công (n u có), không ai ư c t ý l i m t mình t i nơi làm vi c trong tr s ngân hàng (tr s kiêm kho ti n). N u có yêu c u làm vi c ngoài gi , ít nh t ph i có 2 ngư i, ư c Giám c Ngân hàng cho phép b ng văn b n và thông báo cho b ph n b o v bi t. i u 42. Kho ti n ph i ư c canh gác, b o v thư ng xuyên m b o an toàn 24 gi /ngày. Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng ph i h p ch t ch v i l c lư ng c nh sát t i a phương xây d ng phương án b o v kho ti n. Kho ti n chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, Kho ti n Trung ương có l c lư ng c nh sát b ov . i u 43. Nh ng ngư i có nhi m v b o v kho ti n ph i ch u trách nhi m v an toàn kho ti n trong ph m vi ư c phân công. Chương 5: V N CHUY N HÀNG C BI T i u 44. Hàng c bi t quy nh trong chương này bao g m: ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá. Vi c t ch c v n chuy n hàng c bi t ph i tuân theo quy trình: b t u t khi nh n, óng gói niêm phong tài s n và phương ti n b o qu n; b c x p lên xe; v n chuy n trên ư ng, n a i m nh n; giao hàng và hoàn thành y các th t c giao nh n m i k t thúc. i u 45. 1. V Nghi p v phát hành v kho qu có nhi m v t ch c v n chuy n hàng c bi t t nhà máy in ti n, sân bay, b n c ng, nhà ga v Kho ti n Trung ương; t Kho ti n
 14. Trung ương n các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c và ngư c l i, gi a các Kho ti n Trung ương, gi a các chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c. 2. V n chuy n ngo i t ra nư c ngoài ph i có L nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ( i v i ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c) ho c L nh c a T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ( i v i ngo i t c a t ch c tín d ng). 3. T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy nh thNm quy n c p L nh i u chuy n ti n m t gi a các chi nhánh và quy nh vi c v n chuy n hàng c bi t trong h th ng. i u 46. Khi giao nh n và v n chuy n hàng c bi t, ngư i áp t i hàng ph i có gi y u quy n c a c p có thNm quy n. V n chuy n ngo i t ra nư c ngoài n p vào tài kho n, ngư i áp t i ph i có gi y u quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ( i v i ngo i t c a Ngân hàng Nhà nư c) ho c T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng. i u 47. V n chuy n hàng c bi t ph i s d ng xe chuyên dùng ho c phương ti n v n chuy n chuyên dùng. Trư ng h p s d ng phương ti n khác do T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy t nh và quy nh quy trình v n chuy n, b o v , các bi n pháp m b o an toàn tài s n. Trư ng h p t xu t ho c kh i lư ng v n chuy n và giá tr tài s n l n, v n chuy n ư ng dài, ph i thuê phương ti n khác như: máy bay, tàu ho , tàu bi n do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ( i v i tài s n c a Ngân hàng Nhà nư c) ho c T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy t nh. i u 48. 1. Hàng c bi t khi v n chuy n ph i ư c óng gói, niêm phong. 2. Nh ng ngư i t ch c và tham gia v n chuy n ph i tuy t i gi bí m t v th i gian, hành trình, lo i hàng, kh i lư ng, giá tr , phương ti n v n chuy n. 3. Ngư i không có nhi m v không ư c i trên phương ti n v n chuy n hàng c bi t. i u 49. Ph i t ch c v n chuy n hàng c bi t vào ban ngày (tr trư ng h p c bi t như v n chuy n b ng tàu ho , máy bay...), tránh giao nh n hàng vào ban êm. V n chuy n ư ng dài, c n ngh d c ư ng không xe nơi ông ngư i. Trư ng h p ngh trên ư ng qua êm, ph i ưa xe hàng vào tr s Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng ho c ơn v công an có i u ki n m b o an toàn, ph i h p b trí tr c canh gác xe hàng ho c g i hàng vào b o qu n trong kho ti n. i u 50. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng nh n ư c thông báo xe v n chuy n hàng c bi t c a ngành Ngân hàng có s c trên tuy n ư ng c a a phương mình, ph i ch ng liên l c, ph i h p v i cơ quan c nh sát, cùng l c lư ng c a xe v n chuy n có bi n pháp m b o an toàn tài s n. Trư ng h p c n thi t, ph i
 15. ngh U ban nhân dân a phương ph i h p và có trách nhi m x lý k p th i nh ng s c x y ra. i u 51. Khi hàng c bi t v n chuy n n nơi nh n, ơn v nh n hàng ph i huy ng l c lư ng lao ng trong ơn v ti p nh n hàng nhanh nh t (k c ngoài gi làm vi c ho c ngày ngh ) ưa hàng vào kho ti n b o qu n an toàn. i u 52. 1. Khi v n chuy n hàng c bi t ph i có l c lư ng i u khi n phương ti n, áp t i, b ov . Xe v n chuy n hàng c bi t c a Ngân hàng Nhà nư c, do c nh sát có vũ trang b o v ; tuỳ theo kh i lư ng, giá tr và tính ch t c a m i chuy n hàng mà ngân hàng bàn b c, th ng nh t v i ơn v c nh sát quy t nh s lư ng ngư i i b o v , m b o có ít nh t hai c nh sát b o v cho m t xe hàng c bi t. 2. Ngư i áp t i hàng c bi t là ngư i ch huy chung trên ư ng v n chuy n, ch u trách nhi m m b o an toàn hàng c bi t; t ch c th c hi n vi c giao nh n, v n chuy n, b o v theo úng nh ng quy nh t i Ch này. Trư ng h p kh i lư ng, giá tr hàng c bi t v n chuy n l n ph i t ch c thành oàn xe, có m t s ngư i áp t i, thì Giám c ch nh m t cán b áp t i làm trư ng oàn. i u 53. L c lư ng b o v ho c c nh sát b o v hàng c bi t có trách nhi m: có phương án b o v hàng, ngư i và phương ti n t khi b t u nh n hàng n khi giao hàng xong và tr v tr s cơ quan an toàn; ch p hành úng quy nh trong v n chuy n theo ch này; x lý các trư ng h p c th x y ra, không xe b ki m tra, khám xét d c ư ng. Khi x y ra s c m t an toàn, ph i tr c ti p chi n u và phân công các thành viên trong oàn cùng ph i h p b o v ngư i, hàng c bi t và phương ti n. i u 54. Ngư i i u khi n phương ti n ch u trách nhi m v k thu t c a phương ti n v n chuy n; ch p hành úng quy nh v n chuy n hàng c bi t theo Ch này; ch p hành lu t l giao thông; ch ng xin gi y ưu tiên ho c mua vé qua c u, phà nhanh chóng. i u 55. ơn v t ch c v n chuy n hàng c bi t ph i m s theo dõi t ng chuy n hàng, t b trí nhân l c, phương ti n, l ch trình v n chuy n. Chương 6: KI M TRA, KI M KÊ, BÀN GIAO, X LÝ TH A THI U TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ M C I. KI M TRA, KI M KÊ, BÀN GIAO TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ i u 56. nh kỳ ki m tra, ki m kê như sau:
 16. 1. Ki m tra toàn di n công tác m b o an toàn kho qu và t ng ki m kê ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá m i năm 2 l n, th i i m 0 gi ngày 01 tháng 01 và ngày 01 tháng 7. 2. Ki m kê Qu d tr phát hành và các tài s n khác b o qu n trong kho ti n m i tháng 1 l n, th i i m 0 gi ngày 01 hàng tháng. 3. Ki m kê ti n m t thu c Qu t ch c tín d ng, Qu nghi p v phát hành c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, gi y t có giá, tài s n quý vào cu i gi làm vi c hàng ngày. 4. Ki m tra, ki m kê t xu t trong các trư ng h p: a. Khi thay i các thành viên gi chìa khoá c a kho ti n; b. Khi thay i khoá ho c b m t chìa khoá c a kho ti n; c. Khi nghi có k gian xâm nh p kho ti n, qu y thu chi ti n m t ho c hàng c bi t v n chuy n trên ư ng; phát hi n có nh m l n v tài s n trong khi xu t nh p kho ti n và thu chi ti n m t; d. Khi có l nh ho c văn b n ki m tra kho ti n c a c p có thNm quy n quy nh t i kho n 2, 3, 4, 5 i u 37 Ch này. e. Ki m tra vi c ki m m, tuy n ch n ti n m t. 5. Giám c có quy n ki m kê, t ng ki m kê t xu t ti n m t, tài s n qu , gi y t có giá b t kỳ lúc nào. i u 57. Khi thay i m t trong ba thành viên gi chìa khoá c a kho ti n (Giám c, Trư ng phòng k toán, Th kho ti n) ph i ti n hành bàn giao ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá. Tuỳ theo yêu c u công vi c, th i gian ngh , Giám c có th quy t nh b ng văn b n vi c bàn giao t ng ph n hay toàn b tài s n. Ngư i nh n ph i tr c ti p xem xét, ki m tra, ki m m, không ư c u quy n cho ngư i khác làm thay. i u 58. Khi th c hi n ki m kê nh kỳ theo quy nh t i kho n 1, 2 i u 56 c a Ch này và các trư ng h p bàn giao ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá ph i có Quy t nh c a Giám c thành l p H i ng ki m kê. M i l n t ch c ki m m t các lo i ti n, gi y t có giá ã nh n theo bao, thùng ti n hay bó, túi ti n nguyên niêm phong, Giám c có Quy t nh thành l p H i ng ki m m ti n. 1. Thành ph n c a H i ng ki m kê hay H i ng ki m m ti n: - Giám c: Ch t ch H i ng
 17. - Các u viên: Trư ng phòng K toán (ho c K toán trư ng), Trư ng phòng Ti n t - kho qu (Trư ng phòng Ngân qu ), Ki m soát trư ng (ho c cán b ki m soát). H i ng trưng t p m t s cán b giúp vi c do Ch t ch H i ng quy t nh. H i ng l p biên b n ki m m hay biên b n ki m kê và x lý th a, thi u tài s n theo quy nh hi n hành. 2. Trư ng h p c n ki m kê, ki m tra t xu t ph i thành l p H i ng ki m kê, thành ph n H i ng do Th trư ng c p quy t nh ki m tra, ki m kê quy nh, nhưng không ư c ít hơn thành ph n quy nh t i kho n 1 - i u này. 3. Vi c ki m kê cu i ngày do Giám c, Trư ng phòng K toán (ho c K toán trư ng) th c hi n. Trư ng h p v ng m t không tham gia tr c ti p ư c thì t ng thành viên nói trên có th u quy n cho cán b c p phó ho c ngư i có trách nhi m thay mình th c hi n vi c ki m kê. Giám c có th huy ng thêm m t s cán b nhân viên giúp vi c ki m kê cu i ngày. Ki m soát trư ng hay cán b làm công tác ki m soát giám sát vi c ki m kê cu i ngày. i u 59. 1. H i ng ki m kê Qu d tr phát hành, tài s n quý, gi y t có giá t i Kho ti n Trung ương nh kỳ ngày 01 tháng 01 và ngày 01 tháng 7 g m có các thành viên sau: - Ch t ch H i ng: V trư ng V T ng ki m soát; - Các u viên: V trư ng V K toán - Tài chính, V trư ng V Nghi p v phát hành và kho qu . H i ng ư c trưng t p m t s cán b giúp vi c do Ch t ch H i ng quy t nh. 2. H i ng ki m kê c a V Nghi p v phát hành và kho qu th c hi n ki m kê Qu d tr phát hành, tài s n quý, gi y t có giá t i Kho ti n Trung ương th i i m 0 gi ngày 01 hàng tháng, g m có các thành viên: - Ch t ch H i ng: V trư ng V Nghi p v phát hành và kho qu ho c Giám c Kho ti n Trung ương; - Các u viên: Trư ng phòng K toán, Trư ng phòng Nghi p v Kho ti n, Ki m soát viên. H i ng ư c trưng t p m t s cán b giúp vi c do Ch t ch H i ng quy t nh. M C II. X LÝ THI U TI N M T, TÀI S N QUÝ, GI Y T CÓ GIÁ i u 60. 1. Trư ng h p thi u ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá theo Biên b n c a H i ng ki m m, H i ng ki m kê theo quy nh c a Ch này, ngư i có tên trên niêm phong bao, bó ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá ph i b i thư ng 100% giá tr tài s n
 18. thi u. N u tái ph m thì tuỳ m c , ph i ch u k lu t theo quy nh hi n hành. Trư ng h p nghiêm tr ng s b x lý theo pháp lu t. Các trư ng h p th a ti n trong bó ti n ư c ghi thu nghi p v cho ngân hàng có tên trên bó ti n. 2. i v i t ng t ch c tín d ng: T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng căn c vào Kho n 1 - i u này quy nh trong h th ng vi c x lý th a, thi u t trong các bó ti n ã giao nh n theo bó 10 th p nguyên niêm phong. i u 61. Các trư ng h p phát hi n thi u ho c th a ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá trong kho ti n, qu y giao d ch, trong quá trình v n chuy n, Giám óc ph i quy t nh ki m kê toàn b tài s n. Giám c, Trư ng phòng K toán, ki m soát trư ng, Trư ng phòng ti n t ph i tr c ti p xem xét, ki m tra, l p biên b n, ghi s sách k p th i và truy c u trách nhi m cá nhân c a ngư i ư c giao nhi m v b o qu n tài s n, trách nhi m c a nh ng ngư i có liên quan k p th i thu h i toàn b giá tr tài s n thi u m t. Nh ng v thi u, m t ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá có giá tr t m t tri u ng tr lên ho c các trư ng h p thi u, m t ti n m t thu c Qu d tr phát hành, ph i i n báo cáo c p trên theo h th ng d c (n u có); t ch c tín d ng báo cáo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c i n báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Nghi p v phát hành và kho qu ) trong 24 gi . Nh ng v m t ti n có d u hi u do k gian t nh p l y c p, cư p tài s n; do tham ô, l i d ng (có y u t c u thành t i ph m), ph i gi nguyên hi n trư ng báo cáo cơ quan Công an. i u 62. Trư ng h p do sơ xu t trong giao nh n, m ki m, b o qu n d n n thi u, m t ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá; qua xác minh không có bi u hi n tham ô, l i d ng tài s n thì ph i b i thư ng toàn b thi t h i và x lý theo pháp lu t hi n hành. Ngân hàng Nhà nư c thành l p H i ng gi i quy t vi c b i thư ng thi t h i x lý trách nhi m v t ch t. i u 63. Giám c và nh ng ngư i có trách nhi m qu n lý, giám sát, b o qu n an toàn ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá, n u không hoàn thành nhi m v x y ra thi u m t ti n trong kho qu ho c cán b thu c quy n qu n lý tham ô, l i d ng, l y c p tài s n thì b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t; có liên i trách nhi m v t ch t n v m t ti n, m t tài s n thì ph i b i hoàn; trư ng h p nghiêm tr ng ph i ch u trách nhi m hình s . i u 64. 1. Nh ng cán b , nhân viên làm nhi m v qu n lý, b o qu n, v n chuy n ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá và chi n sĩ c nh sát làm nhi m v b o v có thành tích xu t s c, dũng c m b o v tài s n thì ư c khen thư ng. 2. i v i cán b , nhân viên làm công tác kho qu , n u tham ô, l i d ng ti n m t, tài s n quý, gi y t có giá thì ph i b i thư ng 100% giá tr tài s n thi u và bu c thôi vi c; trư ng h p nghiêm tr ng ph i ch u trách nhi m hình s .
 19. 3. Nh ng cán b , nhân viên làm công tác kho qu quy nh Ch này ư c hư ng ph c p trách nhi m; ph c p c h i, n ng nh c; b i dư ng c h i b ng hi n v t; trang b phương ti n b o v cá nhân... theo quy nh c a Nhà nư c và c a ngành. i u 65. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng t ch c t ng k t hàng năm v công tác an toàn kho qu . Báo cáo c a t ch c tín d ng g i v chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c trên a bàn và t ch c tín d ng c p trên (n u có). Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng t ng h p báo cáo g i Ngân hàng Nhà nư c. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 66. 1. V trư ng V Nghi p v phát hành và kho qu có trách nhi m hư ng d n và ki m tra th c hi n Ch này. 2. V trư ng V T ng ki m soát ch u trách nhi m hư ng d n ki m soát vi c t ch c th c hi n trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng t ch c công tác ki m soát vi c t ch c th c hi n trong h th ng. 3. Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m tri n khai công tác thanh tra vi c t ch c th c hi n c a t ch c tín d ng. i u 67. Vi c giao nh n ti n m t gi a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c hay t ch c tín d ng v i Kho b c Nhà nư c và ngư c l i th c hi n gi ng như vi c giao nh n ti n m t gi a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c v i t ch c tín d ng quy nh t i Ch này.
Đồng bộ tài khoản