Quyết định số 27/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 27/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2000/QĐ-UB về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giao thông công chánh thành phố, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 27/2000/Q -UB-VX TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V GIAO NNH M C KHOÁN BIÊN CH VÀ KINH PHÍ QU N LÝ HÀNH CHÍNH CHO S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH PH , ƠN VN TH C HI N THÍ I M THEO QUY T NNH S 230/1999/Q - TTG NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 230/1999/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i m t s cơ quan thu c thành ph H Chí Minh; Căn c Thông tư s 30/2000/TT-BTCCBCP ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a Ban T ch c- Cán b Chính ph hư ng d n ti n lương, ti n thư ng, phúc l i cho các ơn v th c hi n thí i m khoán theo Quy t nh s 230/1999/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Thông tư s 33/2000/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2000 c a B Tài chính hư ng d n vi c l p d toán, c p phát, thanh toán, quy t toán kinh phí qu n lý hành chính i v i các ơn v th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chánh thu c thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a Ban T ch c Chính quy n thành ph và S Tài chánh - V t giá thành ph t i T trình Liên S Tài chánh - V t giá thành ph và Ban T ch c Chính quy n thành ph s 1189/LS/TCVG/TCCQ.TP ngày 14 tháng 4 năm 2000; QUY T NNH i u 1. Nay giao nh m c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính cho S Giao thông công chánh thành ph như sau : 1.1. Biên ch : 95 ngư i; 1.2. Kinh phí (lương và kinh phí qu n lý hành chính) : 19,5 tri u ng/ngư i/năm. i u 2. nh m c giao khoán quy nh t i i u 1 ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2000 và áp d ng trong 3 năm (2000 - 2002). i u 3. S Giao thông công chánh thành ph xây d ng phương án th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính theo úng qui nh t i Quy t nh s
  2. 230/1999/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư s 30/2000/TT-BTCCBCP ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph , Thông tư s 33/2000/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2000 c a B Tài chính trình y ban nhân dân thành ph và các B - Ngành liên quan phê duy t tri n khai th c hi n. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh - V t giá thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Giao thông công chánh thành ph , Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Văn phòng Chính ph } KT. CH TNCH - Ban T ch c- Cán b CP } PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C (Cơ quan thư ng tr c mi n Nam} Ban T ch c- Cán b CP) } báo - B Tài chính } cáo - Thư ng tr c Thành y } - TT/H ND/TP } - TTUB : CT, PCT/TT, UV/TC - Ban TCTU - VPUB : PVP/VX, KT Lê Thanh H i - Lưu
Đồng bộ tài khoản