Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
8
download

Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS về việc ban hành Quy định Tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 27/2005/QĐ-BTS Ngày 01 Tháng 09 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH TIÊU CHÍ KHU NEO Đ U TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Khai thác và B o v Ngu n l i Thu s n t i T trình s 433/TTr-KTBVNL-KT ngày 15 tháng 8 năm 2005, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh Quy đ nh Tiêu chí khu neo đ u tránh trú bão cho tàu cá. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các V , C c, Thanh tra, các T ng công ty tr c thu c B Thu s n; Giám đ c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh ven bi n có qu n lý thu s n và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B THU S N T Quang Ng c QUY Đ NH TIÊU CHÍ KHU NEO Đ U TRÁNH TRÚ BÁO CHO TÀU CÁ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 27/2005/QĐ-BTS ngày 01 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Thu s n) I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh Tiêu chí này quy đ nh các đi u ki n c n thi t đ i v i các khu neo đ u tránh trú bão cho tàu cá (sau đây g i t t là khu tránh trú bão) trong ph m vi c nư c. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy đ nh Tiêu chí này áp d ng cho các khu tránh trú bão vùng và khu tránh trú bão c a các đ a phương do Ngành Thu s n qu n lý. Đi u 3. M c đích áp d ng: Quy đ nh Tiêu chí các khu neo đ u tránh trú bão tàu thuy n ngh cá là: - Cơ s đ xây d ng và đi u ch nh quy ho ch h th ng các khu tránh trú báo, - Cơ s đ xây d ng các Tiêu chu n k thu t khu tránh trú báo, - Cơ s đ l p, th m đ nh và ki m tra vi c đ u tư xây d ng các khu tránh trú bão,
  2. - Cơ s đ phân c p trong qu n lý đ u tư và xây d ng các khu tránh trú bão. Đi u 4. Gi i thích t ng 1. Khu neo đ u tránh trú bão là khu v c chuyên giành cho tàu cá neo đ u tránh trú bão. Khu v c chuyên giành cho tàu cá neo đ u tránh trú bão bao g m cơ s h t ng khu tránh trú bão, Cơ s d ch v h u c n c a khu tránh trú bão, vùng nư c đ u tàu, lu n vào khu tránh trú bão và khu hành chính. 2. Cơ s h t ng khu tránh trú bão bao g m đê ch n sóng, ngăn sa b i, lu ng l ch, các tr neo tàu, h th ng phao tiêu, báo hi u và thông tin liên l c. 3. Cơ s d ch v h u c n khu tránh trú bão g m có các cơ s cung ng d ch v thi t y u ph c v ngư dân và tàu cá (nư c ng t, lương th c th c ph m, thông tin liên l c, y t ) t i thi u đ m b o gi i quy t các yêu c u c p thi và s c tai n n. 4. Ngư trư ng tr ng đi m là vùng bi n có ngu n l i h i s n phong phú, có m t đ t p trung cao c a m t ho c nhi u loài h i s n có giá tr kinh t ; có s lư ng l n tàu thuy n c a nhi u đ a phương t p trung đánh b t theo mùa v . 5. Vùng nư c đ u tàu là vùng nư c trư c c u b n, vùng nư c b trí neo đ u tàu, lu ng vào khu neo đ u tàu và vùng nư c dành cho cung ng, d ch v h u c n. 6. Lu n vào khu tránh trú bão là lu ng n i t vùng nư c mà tàu ho t đ ng đ n vùng nư c đ u tàu. 7. Ngư trư ng truy n th ng là ngư trư ng mà ngư dân đ a phương t trư c t i nay thư ng xuyên đ n khai thác thu s n. 8. Tàu cá c l n nh t hi n nay (tàu thuê c a nư c ngoài) là tàu có công su t máy chính 1000 cv. Tàu cá c trung bình là tàu có công su t máy chính 300 cv. II. Đ A ĐI M KHU NEO Đ U TRÁNH TRÚ BÁO Đi u 5. Khu tránh trú báo vùng Khi ch n đ a đi m khu tránh trú bão vùng c n xem xét các đi u ki n sau đây: 1. G n ngư trư ng tr ng đi m. 2. Vùng có t n su t bão cao trong năm. 3. Đi u ki n t nhiên thu n l i cho tránh trú bão. 4. Th i gian di chuy n c a tàu cá vào tránh trú bão nhanh. 5. Có th neo đ u đư c nhi u tàu cá, k c các tàu cá c l n: - S lư ng tàu thuy n có th neo đ u t 800 chi c tr lên, - C tàu l n nh t đ n 1000 CV có th ra vào đư c, - Tàu cá nư c ngoài có th ra vào (đ i v i nh ng vùng đã có cam k t qu c t . 6. Đi u ki n đ u tư thu n l i, có th t n d ng t i đa các đi u ki n t nhiên, ti t ki m kinh phí đ u tư. Đi u 6. Khu tránh trú bão c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Khi ch n đ a đi m khu tránh trú bão c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n xem xét các đi u ki n sau đây: 1. G n ngư trư ng truy n th ng ho c các t đi m ngh cá l n c a đ a phương. 2. Đi u ki n t nhiên, đ a hình thu n l i cho neo đ u tránh trú bão, b o đ m an toàn cho tàu cá vào trú bão. 3. L i d ng ch y u đ a hình t nhiên, v i h ng m c đ u tư và kinh phí đ u tư th p hơn so v i khu tránh trú bão vùng. 4. Đáp ng cho vi c tránh trú bão c a tàu cá đ a phương : - S lư ng tàu cá có th tránh trú bão đ n 800 chi c,
  3. - Đáp ng cho các lo i tàu thuy n có công su t nh nh t tránh trú bão. III. YÊU C U K THU T Đ I V I KHU TRÁNH TRÚ BÃO Đi u 7. Vùng nư c đ u tàu. 1. Vùng nư c đ u tàu tương đ i l ng sóng, kín gió, đư c che ch n t i thi u là 3 phía kh i sóng bi n, t t nh t là n m sâu trong các v nh kín ho c c a sông cách ly v i sóng bi n. 2. Vùng nư c đ u tàu ph i đ r ng, có đ sâu phù h p (đ sâu t i thi u t 1,1 - 1,5 m n nư c c a tàu l n nh t ra vào khu tránh trú bão k t m c nư c th p nh t) và có đi u ki n đ a ch t đáy thu n l i cho vi c tránh trú bão b ng chính neo tàu. Trư ng h p di n tích t nhiên vùng tránh trú bão h p, đi u ki n đ a hình ch t đáy không đ m b o gi neo, c n b trí các tr neo, phao neo đ c l p đ h tr và t ch c vi c neo đ u tàu. Đi u 8. Lu ng vào khu tránh trú bão. 1. Lu ng vào đ r ng và sâu đ lo i tàu cá c trung bình có th ra vào đ ng th i (lu ng hai chi u), lo i tàu cá c l n nh t ra vào an toàn theo tiêu chu n lu ng m t chi u. 2. Chi u r ng t i thi u c a lu ng b ng 8 l n chi u r ng c a tàu cá c trung bình ho c 4 - 5 chi u r ng c a tàu cá c l n nh t ra vào khu tránh trú bão. 3. Chi u sâu lu ng t i thi u b ng 1,1 - 1,5 m n nư c c a tàu cá c l n nh t ra vào khu tránh trú bão k t m c nư c th p nh t tuỳ thu c đ a ch t đáy. 4. Trên lu ng ph i có đèn báo c a và h th ng báo hi u d n đư ng đ m b o cho tàu ra vào an toàn c ngày l n đ m. 5. Đi u ki n khí tư ng, thu văn trên lu ng b o đ m ch y tàu an toàn. Đi u 9. Cơ s d ch v h u c n c a khu tránh trú bão 1. Trên vùng đ t c a khu tránh trú bão c n có các cơ s cung ng d ch v thi t y u ph c v ngư dân và tàu cá (nư c ng t, lương th c th c ph m, thông tin liên l c, y t ) t i thi u đ m b o gi i quy t các yêu c u c p thi t và s c tai n n. 2. Phương ti n, trang thi t b thông tin báo hi u h tr c u h c u n n đ đ ch đ ng ng phó và ph i h p v i các l c lư ng phòng ch ng l t bão, c u h c u n n trên bi n c a Trung ương và đ a phương. 3. Các h ng m c cung ng d ch v và h tr c u h c u n n ch y u d a vào các cơ s hi n có c a c ng cá, c ng giao thông, th tr n, th t khu v c ho c các c ng cá, cơ s d ch v ngh cá s tri n khai xây d ng. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 10. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý 1. C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n và V K ho ch - Tài chính t ch c hư ng d n, theo dõi, ki m tra và đ nh kỳ báo cáo B trư ng vi c th c hi n đ u tư xây d ng các khu tránh trú bão theo Quy đ nh Tiêu chí đã ban hành. 2. Các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n giúp U ban nhân dân t nh t ch c, ch đ o, hư ng d n, ki m tra vi c đ u tư xây d ng khu tránh trú bão trên đ a bàn t nh theo Tiêu chí ban hành t i Quy t đ nh này. Đi u 11. Trách nhi m c a ch đ u tư. Các ch đ u tư căn c vào Quy đ nh Tiêu chí này đ l a ch n quy mô, đ a đi m phù h p đ xây d ng các d án khu neo đ u tránh trú bão, báo cáo B Thu s n và trình c p có th m quy n phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản