Quyết định số 27/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định số 27/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2006/QĐ-BGTVT về Quy trình tín hiệu đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 27/2006/Q -BGTVT Hà N i, ngày 08 tháng 06 năm 2006 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 74/2005/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2005 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a Văn phòng Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam đ i v i ho t đ ng c a Công báo Trung ương; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam và V trư ng V Khoa h c – Công ngh , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i m trong n i dung Tiêu chuNn ngành "Quy trình tín hi u ư ng s t", s ăng ký: 22 TCN 341-05 ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Giao thông v n t i như ph l c kèm theo ây. i u 2. Giao C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam th c hi n vi c s a i, b sung l i các n i dung như ph l c kèm theo Quy t nh này, trư c khi phát hành áp d ng Tiêu chuNn ngành "Quy trình tín hi u ư ng s t". i u 3. Quy t nh này thay th các Quy t nh s 857/Q -BGTVT ngày 13 tháng 4 năm 2006, s 26/2006/Q -BGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Ph m Th Minh PH L C (Kèm theo Quy t nh s 27/2006/Q -BGTVT ngày 08 tháng 6 năm 2006 c a B Giao thông v n t i v vi c s a i, b sung Quy t nh s 74/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Tiêu chuNn ngành "Quy trình tín hi u ư ng s t", s ăng ký 22TCN 341-05, ban hành kèm theo Quy t nh s 74/2005/Q -BGTVT ngày 30/12/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i, có m t s i m ư c ch nh s a l i như sau: Trang Dòng Kho n, i u B n in S al i 54 7 trên xu ng Kho n 1, i u 27 (hình 59b-hình 39b). (hình 59b). 56 5 trên xu ng Kho n 1, i u 28 m t cánh màu vàng m t cánh màu 57 2 trên xu ng Kho n 1, i u 28 m t cánh màu vàng m t cánh màu 64 3 trên xu ng i u 32 t c di ng bi u t c bi u th th 160 5 trên xu ng Kho n 2, i u 86 (hình 153a); (hình 154a); 160 9 trên xu ng Kho n 2, i u 86 (hình 153b). (hình 154b). 161 9 trên xu ng Kho n 1, i u 87 (hình 154a); (hình 155a); 161 2 dư i lên Kho n 1, i u 87 (hình 154b). Hai bên (hình 155a). Hai èn tai tai 162 3 trên xu ng Kho n 2, i u 87 (theo hư ng t u ch y (theo hư ng tàu (hình 155a); ch y); 162 1 dư i lên Kho n 2, i u 87 phía sau (hình 155b). phía sau. 163 6 trên xu ng Kho n 1, i u 88 153a và hình 153b; 154a và hình 154b; 163 8 trên xu ng Kho n 2, i u 88 Quy trình này như Quy trình này. hình 155a và hình 155b. 163 9 dư i lên Kho n 2, i u 89 Quy trình này như Quy trình này. hình 155a và hình 155b. 163 4 dư i lên Kho n 2, i u 89 m t sau toa xe cu i m t sau toa xe cu i cùng như hình 155a cùng. và 155b.
  3. 164 4 trên xu ng i u 90 như hình 153a còn Như hình 154a còn ph i treo thêm c ph i treo thêm c vàng v trí èn tai vàng v trí èn tai bên trái theo hư ng bên trái theo hư ng tàu ch y (hình 156). tàu ch y. 176 1 t dư i lên Ph l c 2. Quy i u 7 hình 1a i u 9 hình 1a trình, cách bi u i u 7 hình 1b i u 9 hình 1b hi n và m c hi u, B bi u th tín hi u không có hi u l c
Đồng bộ tài khoản