Quyết định Số: 270/QĐ-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 270/QĐ-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỌN THÍ SINH CỦA BỘ XÂY DỰNG THAM DỰ HỘI THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIA NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 270/QĐ-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 270/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỌN THÍ SINH CỦA BỘ XÂY DỰNG THAM DỰ HỘI THI TAY NGHỀ CẤP QUỐC GIA NĂM 2010. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Công văn số 2552/LĐTBXH-TCDN ngày 20/7/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội thi tay nghề cấp ngành để chuẩn bị cho Hội thi tay nghề cấp Quốc gia năm 2010; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng thi tuyển chọn thí sinh của Bộ Xây dựng tham dự Hội thi tay nghề Quốc gia năm 2010, gồm các ông có tên sau: 1- Ông Uông Đình Chất- Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Chủ tịch Hội đồng; 2- Ông Nguyễn Bá Thắng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng xây dựng Công trình đô thị, Phó chủ tịch Hội đồng;
  2. 3- Ông Phạm Trọng Khu - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định, Phó chủ tịch Hội đồng; 4- Ông Nguyễn Văn Tiến- Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ- Uỷ viên thư ký; 5- Ông Bùi Văn Dũng- Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ-Uỷ viên; Điều 2. Hội đồng thi có các nhiệm vụ cụ thể sau: 1. Chỉ đạo việc tổ chức Hội thi tay nghề cấp Bộ theo đúng kế hoạch đã đề ra; 2. Ra quyết định thành lập các Tiểu ban giám khảo cho các môn thi; 3. Ban hành Quy chế, nội dung thi và phổ biến cho các thành viên của Ban giám khảo, thí sinh dự thi được biết và thực hiện; 4. Xem xét và quyết định danh sách thí sinh được tuyển chọn vào đội tuyển của Bộ Xây dựng theo đề nghị của các Tiểu ban giám khảo. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng các trường có thí sinh tham gia dự thi và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3 - BT Nguyễn Hồng Quân ( để b/c); - Lưu: VP,TCCB Nguyễn Đình Toàn
Đồng bộ tài khoản