Quyết định số 2778/PC-ĐB về việc ban hành "Quy chế hoạt động trạm cân xe" do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 2778/PC-ĐB về việc ban hành "Quy chế hoạt động trạm cân xe" do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2778/PC-ĐB về việc ban hành "Quy chế hoạt động trạm cân xe" do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2778/PC-ĐB về việc ban hành "Quy chế hoạt động trạm cân xe" do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2778/PC- B Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY CH HO T NG TR M CÂN XE" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Pháp l nh b o v công trình giao thông ngày 2/12/1994; Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v m b o tr t t ATGT ư ng b và tr t t ATGT ô th và Ngh nh 49/CP ngày 26/7/1995 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính v hành vi vi ph m tr t t ATGT ư ng b và tr t t ATGT ô th ; Căn c Quy t nh 455/TTg ngày 4/9/1993 c a Chính ph v vi c thành l p các tr m ki m tra các lo i xe có t i tr ng l n và xe bánh xích ho t ng trên ư ng b và văn b n s 7268/KTN ngày 26/12/1994 c a Th tư ng Chính ph cho phép B Giao thông ư c l p t thêm ho c i u ch nh các tr m cân trên ư ng b ; ki n toàn và ho t ng th ng nh t các tr m cân trong toàn qu c; Theo ngh c a ông C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy ch v t ch c và ho t ng c a tr m cân ki m tra xe quá t i, quá kh gi i h n c u ư ng, xe bánh xích ho t ng trên ư ng b công c ng (g i t t là tr m cân xe)". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Nh ng Quy t nh c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các văn b n trư c ây có nh ng quy nh trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ơn v tr c ti p qu n lý tr m cân, ph i h p v i các ngành liên quan tranh th s lãnh o, ch o c a U ban nhân dân t nh, thành ph c th hoá các quy nh trong b n quy ch này cho phù h p v i tinh th n c th a phương trên cơ s không trái v i tinh th n, n i dung nh ng i u kho n ghi trong quy ch này và pháp lu t hi n hành thi hành. i u 4. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V pháp ch , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S GTVT có qu n lý tr m cân, và các ông T ng Giám c các khu QL B có trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Bùi Văn Sư ng ( ã ký) QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A TR M CÂN KI M TRA XE QUÁ T I, QUÁ KH GI I H N C U Ư NG, XE BÁNH XÍCH HO T NG TRÊN Ư NG B (Ban hành kèm theo Q s 2778/PC- B ngày 21/10/1996 c a B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Tr m cân xe có nhi m v ki m tra các xe ch quá t i, quá kh gi i h n c a c u ư ng và xe bánh xích ho t ng không có gi y phép ho c có gi y phép nhưng không theo úng quy nh trong gi y phép trên ư ng b công c ng nh m b o v c u ư ng m b o an toàn ngư i và tài s n c a Nhà nư c, c a nhân dân. i u 2. - Tr m g m 3 l c lư ng: Giao thông, C nh sát giao thông và Ki m soát quân s . (Riêng l c lư ng ngành Giao thông, các ch c danh tr c ti p v i các i tư ng ki m tra ph i là Thanh tra giao thông). - Tr m ư c s d ng con d u riêng, có tr s c nh, có kho bãi, các phương ti n, d ng c c n thi t ph c v cho vi c cân xe, h t i. i u 3. - Kinh phí trang b , duy trì ho t ng c a tr m trích trong kinh phí s nghi p ư ng b do Ngân sách Nhà nư c và các ngu n kinh phí khác ư c các c p có thNm quy n quy nh (n u có). - Tr m có 1 tr m trư ng và t 1 n 2 tr m phó và các thành viên khác c a tr m th c hi n ch công tác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và các quy nh c th c a quy ch này. - Tr m ch u s lãnh o tr c ti p c a cơ quan qu n lý ư ng b theo quy nh t i các quy t nh riêng t ng tr m c a c p có thNm quy n. Chương 2: CH C NĂNG - NHI M V - QUY N H N C A TR M CÂN XE
  3. i u 4.- Tr m ch th c hi n nhi m v cân ki m tra t i tr ng và ki m tra kh x p hàng hoá c a các lo i xe có d u hi u vi ph m kh năng ch u t i và kh gi i h n c a c u ư ng, xe bánh xích ho t ng trên ư ng ư c quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 và i u 16 Ngh nh s 49/CP ngày 26/7/1995. Riêng i v i xe vi ph m ch hàng quá kh gi i h n c u ư ng, trong khi ch có quy nh v m c ph t tr m ư c x lý và áp d ng theo quy nh v m c ph t quy nh t i i u 13 Ngh nh 49/CP. Trong quá trình ki m tra t i tr ng, kh hàng hoá... n u phát hi n có vi ph m nh ng quy nh khác c a Nhà nư c có nghĩa v báo cáo cho các cơ quan có trách nhi m gi i quy t. Các lo i xe có d u hi u vi ph m là căn c i chi u v i các quy nh hi n hành v qu n lý xe quá kh quá t i, xe bánh xích ho t ng trên ư ng b gi y phép lưu hành c bi t c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p. i u 5.- Tr m có quy n th c hi n các nhi m v sau: a. Trong khi làm nhi m v ư c phép d ng các lo i xe ang lưu hành ki m tra n u xét th y các xe ó có d u hi u ch hàng quá t i, quá kh gi i h n c u ư ng, các lo i xe bánh xích t hành trên ư ng mà không có bi n pháp tránh s phá ho i c a bánh xích tr c ti p i trên m t ư ng gây nguy h i cho c u ư ng. b. Ki m tra gi y phép lưu hành c bi t c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p. c. Cân t i tr ng xe, o kh xe và hàng hoá. X lý vi ph m theo quy nh. d. Bu c các lái xe ph i d hàng ph n quá t i, quá kh . e. ình ch lưu hành, t m gi gi y phép lái xe, gi y phép lưu hành, ăng ký xe, gi y phép lưu hành c bi t n u xe không ch p hành x lý. g. Tr m ư c phép t ch c d ch v cNu, d và b o qu n hàng hoá n u có yêu c u c a ch xe, ch hàng ho c lái xe theo giá quy nh hi n hành c a t ng a phương, khu v c. i u 6.- X lý vi ph m Vi c x lý vi ph m ph i b o m úng trình t , theo th t c các quy nh sau ây: a. V m u bi u, theo quy nh th ng nh t, bao g m phi u cân o, biên b n vi ph m, quy t nh x ph t, biên b n ngh chuy n lên c p trên x lý (trư ng h p vư t quá thNm quy n x lý c a tr m). Các gi y t trên ph i ánh máy không vi t tay vào bi u m u in s n, ph i lưu gi tr m và lái xe vi ph m gi 01 b n. Nh ng gi y t t m gi cũng ph i ghi rõ vào biên b n. b. Các trư ng h p tăng n ng, gi m nh ph i th c hi n úng quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và các văn b n hư ng d n c a các cơ quan có thNm quy n. C m tuỳ ti n gi i quy t. Trư ng h p có ý ki n c a các c p u ph i báo cáo Khu QL B ho c S GTVT qu n lý tr m cân gi i quy t và lưu gi y ch ng c .
  4. c. Th c hi n vi c n p ph t t i các cơ s c a Kho b c theo quy nh. d. Trư ng h p xe vi ph m làm h ng c u ư ng như xe bánh xích t hành không có gu c gây nên... ngoài vi c x lý vi ph m theo quy nh, còn bu c ph i khôi ph c tình tr ng c u ư ng do xe vi ph m gây ra, ho c bu c b i thư ng thi t h i n 1 tri u ng và l p biên b n chuy n lên c p có thNm quy n gi i quy t n u m c b i thư ng l n hơn 1 tri u ng. i u 7.- Nghiêm c m vi ph m nh ng vi c sau ây: - Tuỳ ti n ngăn, d ng các lo i xe không trong di n ki m tra ã quy nh. - Khám xét, b t gi hàng hoá, phương ti n, v t trái pháp lu t. - L m d ng ch c v , quy n h n sách nhi u, gây phi n hà, nh n h i l . - Có thái h ng hách, thi u l ho c có hành vi xâm h i n danh d , s c kho , thân th và tài s n c a lái xe, ngư i i theo xe. - Chi m o t hàng hoá, tang v t, phương ti n t m gi và các hành vi khác trái pháp lu t. - Ph t ti n cho i và không h t i. Chương I3: T CH C C A TR M CÂN XE i u 8. - Cơ quan qu n lý ư ng b ư c giao qu n lý tr m cân ph i h p v i các ngành có trách nhi m liên quan bàn b c th ng nh t v các thành viên c a tr m trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh. Thành viên tham gia tr m bao g m: + L c lư ng ngành giao thông, ch y u do ơn v qu n lý tr m m nh n. (Các ch c danh tr c ti p v i i tư ng ki m tra ph i là Thanh tra giao thông). Trư ng h p c n thi t n u là tr m c a ơn v Trung ương qu n lý có th b trí thêm Thanh tra Giao thông c a S GTVT (GTCC) m i ca m t ngư i. + L c lư ng C nh sát giao thông, m i ca b trí ít nh t m t ngư i (không k ngư i tham gia ch huy tr m). + L c lư ng Ki m soát quân s : m i ca b trí t 1 n 2 ngư i. nh ng tr m không có ho c có ít xe v n t i quân s ho t ng, có th không c n thi t b trí l c lư ng Ki m soát quân s . - Trư ng h p chưa có l c lư ng khác tham gia tr m, l c lư ng Thanh tra giao thông ph i m ương toàn b nhi m v c a tr m.
  5. - Biên ch c a tr m, tuỳ theo lưu lư ng xe quá t i, quá kh ch y qua có th b trí t 18 n 28 ngư i. i u 9. - Tr m trư ng là ngư i ư c Giám c S GTVT, T ng giám c Khu QL B có qu n lý tr m cân b nhi m ph trách chung, ch u trách nhi m v vi c qu n lý th c hi n nhi m v c a các tr m trư c cơ quan qu n lý tr c ti p tr m (Phân khu, Khu QL B, S GTVT). Tr m trư ng có nh ng nhi m v sau: + Ch ng ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan ban ngành có liên quan trên a bàn óng tr s c a tr m h tr , ph i h p cho ho t ng c a tr m. + Ch u trách nhi m qu n lý và s d ng úng quy cách các lo i tài s n, h sơ, tài li u, trang thi t b ư c trang c p trong quá trình ho t ng. + i u hành m i ho t ng c a tr m, phân công công tác, qu n lý cán b nhân viên tr m, quy t nh vi c ki m tra, x lý vi ph m theo thNm quy n. + Th c hi n các ch , chính sách i v i nhân viên c a tr m theo quy nh (trong ó bao g m c vi c sơ k t, t ng k t, khen thư ng, k lu t, b i dư ng b ng hi n v t...). + Th c hi n các ch v tài chính k toán, v s li u và ch báo cáo nh kỳ và t xu t theo quy nh. - Phó tr m trư ng là ngư i giúp vi c cho Tr m trư ng, thay m t Tr m trư ng khi Tr m trư ng i v ng, Phó Tr m trư ng có th ư c u quy n toàn b ho c u quy n m t s lĩnh v c công tác c a tr m. Phó tr m trư ng ph i ch u trách nhi m cá nhân v vi c th c hi n nh ng nhi m v ư c giao. i u 10.- Các thành viên khác c a tr m th c hi n ch c năng, nhi m v theo phân công c a lãnh o tr m, d a trên cơ s ch c trách c a t ng chuyên ngành, ng th i ch u trách nhi m trư c cơ quan ơn v tr c ti p qu n lý c n tham gia tr m. Phó ban TTGT c a S ho c c a Khu QL B ư c giao kiêm nhi m tr m trư ng, phó tr m trư ng th c hi n quy n h n ư c Trư ng ban u quy n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 11.- Trong m t s trư ng h p c bi t, tuỳ theo tình hình và yêu c u c th , n u ư c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trương ương ng ý - Giám c S GTCT ho c T ng giám c Khu QL B qu n lý tr m xe ư c u quy n giao cho tr m t ch c m t b ph n lưu ng không thư ng xuyên trong ph m vi 20 km v m i phía tu n tra phát hi n và x ph t các xe quá t i quá kh i tránh tr m, h t i h kh trư c khi vào tr m ho c lên t i sau khi qua tr m. Chương 4: HO T NG C A TR M CÂN XE
  6. i u 12. Tr m ư c trang b cân bàn i n t , trư ng h p chưa l p t k p ho c trong th i gian ch s a ch a, hi u ch nh cân ư c phép s d ng cân sách tay nhưng ph i mb o tin c y, chính xác ư c ki m nh c a cơ quan có thNm quy n xác nh n. i u 13. - Tr m ph i có bi n tên tr m có kích thư c 1m x 1,5m chi u cao ch 25cm ghi: "Tr m ki m tra t i tr ng xe" (ghi tên a danh theo danh m c c a Q 455/TTg ho c Q b sung, i u ch nh c a B Giao thông V n t i). M i tr m t 3 bi n (1 bi n t trư c tr m, m t nhìn ra ư ng, 2 bi n t 2 phía n 2 u, cách tr m t 50-100m, m t bi n t chính di n v i hư ng xe n và b ng sơn ph n quang), bi n t trư c c a tr m n n ch vàng, hai bi n t 2 phía u tr m n n xanh da tr i ch tr ng. - B ng niêm y t tóm t t nhi m v , quy n h n c a tr m. - B ng tóm t t quy nh v t i tr ng theo Thông tư s 239/TT-PC ngày 30/9/1995 c a B Giao thông v n t i và Thông báo v t i tr ng ư c phép c a các cơ quan qu n lý ư ng b . - B ng quy nh m c ph t (theo Ngh nh s 49/CP). - B ng sai s cân ư c phép và quy nh v tăng n ng, gi m nh ... và niêm y t nh ng quy nh khác như gi y u quy n c a Trư ng Ban Thanh tra Khu ho c S cho Phó Ban là Tr m trư ng, Phó Tr m trư ng tr m.... i u 14. - Hàng ngày tr m ho t ng 24/24 gi , chia làm 3 ca. M i ca có 1 trư ng ca (Phó tr m trư ng có th kiêm nhi m 1 ca), trư ng ca i u hành m i công vi c trong ca theo s phân công c a tr m trư ng. - Trong th i gian ho t ng nh t thi t ph i có 1 ch huy tr m (Tr m trư ng ho c Phó tr m trư ng) thư ng tr c i u hành và x lý vi ph m. i u 15. Các nhân viên làm nhi m v m i ca ư c b trí ch y u d a theo ch c trách chuyên môn c a m i ngành tham gia như vi c d ng xe ki m tra do C nh sát giao thông m nh n, cân xe do Thanh tra Giao thông ki m tra các gi y t c n thi t, ki m tra quá kh do Thanh tra Giao thông và C nh sát Giao thông ph i h p. Xe t i quân s do Ki m soát quân s d ng và ki m tra gi y t ... Tuy nhiên, tuỳ theo tình hình th c t m i tr m có th bàn b c th ng nh t i u hoà cho phù h p. i u 16. Các nhân viên, chi n sĩ tham gia tr m, trong quá trình th c hi n nhi m v ph i th c hi n i u l nh theo chuyên ngành. Ph i có trang ph c, s c ph c, phù hi u theo quy nh c a t ng ngành. Vi c ki m tra, x lý vi ph m ph i ch p hành úng trình t , th t c theo quy nh. Trang ph c và phương ti n c a các thành viên trong khi làm nhi m v t i tr m thu c ngành nào, ngành ó c p và s d ng theo quy nh c a ngành ó.
  7. i u 17. Khi th c hi n nhi m v có th có ý ki n khác nhau gi a các thành viên c a m i ngành. Tr m trư ng ư c quy n quy t nh. Khi c n thi t ph i xin ý ki n c p trên tr c ti p gi i quy t. i u 18. - Lương và ph c p c a các thành viên tham gia tr m do cơ quan có ngư i c n ài th . Ph c p làm vi c t i tr m do ơn v tr c ti p qu n lý tr m gi i quy t và các quy n l i khác theo quy nh hi n hành. - Vi c sinh ho t oàn th c a các thành viên tham gia công tác t i tr m th c hi n theo quy nh v t ch c các oàn th thu c cơ quan, ơn v qu n lý thành viên ó. i u 19.- Khen thư ng, k lu t Cán b , chi n sĩ, nhân viên công tác t i tr m có thành tích trong nhi m v góp ph n vào công vi c ngăn ch n s vi ph m c a các lái xe quá t i, quá kh gi i h n c u ư ng, xe bánh xích ho t ng trên ư ng b làm hư h ng c u ư ng. Gi gìn k cương pháp lu t m t cách nghiêm minh s ư c khen thư ng v tinh th n, v t ch t theo ch quy nh. Nh ng cán b , chi n sĩ, nhân viên c a tr m n u vi ph m nh ng i u nghiêm c m và vi ph m n i quy k lu t c a Tr m, tuỳ m c vi ph m s b k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 20. B n Quy ch này ư c áp d ng th ng nh t i v i t t c các tr m cân trong ph m vi toàn qu c. i u 21. Các ơn v tr c ti p qu n lý tr m cân, ch ng ph i h p v i các ngành liên quan và xin ý ki n ch o c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c th hoá nh ng quy nh có liên quan cho phù h p v i tình hình c th c a t ng nơi, trên cơ s không trái v i tinh th n n i dung b n Quy ch này và các quy nh c a Pháp lu t hi n hành. i u 22. Nh ng quy ch ã có do UBND các t nh ký ban hành, trong ó nh ng i u kho n phù h p v i nh ng quy ch này và pháp lu t hi n hành u có hi u l c thi hành. Nh ng quy nh trái v i Pháp lu t và n i dung tinh th n c a b n quy ch này u bãi b . i u 23. Vi c thành l p các tr m cân xe là nh m m c ích b o v c u ư ng theo Quy nh c a Chính ph , UBND các c p, các ngành có liên quan có trách nhi m ôn c ch o và ph i h p giúp , t o m i i u ki n thu n l i các tr m cân hoàn thành nhi m v . Vi c ng ng ho t ng c a tr m cân b t k lý do nào cũng ph i ư c T ng giám c Khu QL B ho c Giám c s GTVT qu n lý tr m cân quy t nh. Trư ng h p ng ng lâu dài t 1 tháng tr lên ph i xin ý ki n C c BVN, B GTVT trư c khi quy t nh.
  8. i u 24. B GTVT u quy n cho C c BVN t ch c ch o, ki m tra ôn c vi c ho t ng và hàng năm sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m v các m t c a nh ng tr m cân xe. Trong quá trình th c hi n Quy ch này n u có gì vư ng m c ho c c n s a i, b sung, các ơn v báo cáo B GTVT xem xét gi i quy t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản