Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 2 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 28/1999/Q -TTG NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG VI N TR C A CÁC T CH C PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr c a các t ch c phi chính ph nư c ngoài (g i t t là PCPNN). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 80/CT ngày 28 tháng 3 năm 1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ). Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Ngo i giao, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , Ch t ch Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m th c hi n và hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr c a các t ch c phi chính ph nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh C m ( ã ký) QUY CH
  2. QU N LÝ VÀ S D NG VI N TR C A CÁC T CH C PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/1999/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Vi n tr c a các t ch c phi chính ph nư c ngoài (sau ây g i t t là PCPNN) c p trong Quy ch này ư c hi u là vi n tr không hoàn l i và tr giúp không vì m c ích l i nhu n c a các t ch c nư c ngoài, k c c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, h tr cho các B , ngành, a phương, các t ch c oàn th Vi t Nam, bao g m các hình th c ch y u sau ây: - Vi n tr thông qua các chương trình, d án. - Vi n tr phi d án dư i d ng ti n, hi n v t (hàng hóa, v t tư, thi t b ...) cho các m c ích nhân o, c u tr khNn c p, h p tác khoa h c, ào t o. i u 2. Vi n tr c a các t ch c PCPNN là m t ngu n c a ngân sách nhà nư c và ư c s d ng cho các m c tiêu, các lĩnh v c ưu tiên trong phát tri n kinh t xã h i c a Vi t Nam trong t ng th i kỳ và phù h p v i quy nh c a t ch c PCPNN. Chương 2 V N NG, ÀM PHÁN, PHÊ DUY T VÀ KÝ K T i u 3. Công tác v n ng vi n tr c a các t ch c PCPNN ư c ti n hành thư ng xuyên, theo nh hư ng và có t ch c: 1. Vi c v n ng vi n tr cho các chương trình, d án phát tri n ph i phù h p v i quy ho ch, m c tiêu thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Vi c v n ng vi n tr nhân o ph i căn c vào tình hình xã h i và nhu c u th c t c a các B , ngành, a phương, các t ch c oàn th , ... trong t ng năm ho c t ng th i kỳ. 3. Vi c v n ng vi n tr khNn c p ph i căn c vào m c thi t h i c th v ngư i, tài s n, công trình... i v i t ng vùng, a phương b thiên tai ho c tai h a khác. B Ngo i giao cùng v i Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c kêu g i vi n tr khNn c p v i các t ch c PCPNN. i u 4. Cơ s àm phán và ký k t th a thu n vi n tr v i các t ch c PCPNN. 1. i v i các kho n vi n tr cho các chương trình d án ph i có văn ki n chương trình, d án trong ó nêu rõ m c tiêu, các k t qu c n t ư c, n i dung các ho t ng c n th c hi n và ngu n u vào c n thi t (kinh phí, v n i ng, trang thi t b ,
  3. v t tư...) th c hi n các ho t ng c a chương trình, d án. N u th i gian th c hi n trên 1 năm thì ph i xây d ng k ho ch ho t ng và d ki n ngu n kinh phí c n thi t cho t ng năm, cũng như xác nh rõ ngu n kinh phí mà t ch c PCPNN ã có s n và ph n kinh phí c n huy ng trong nh ng năm ti p theo. 2. i v i các kho n vi n tr nhân o, vi n tr khNn c p ph i nêu rõ n i dung vi n tr , i tư ng nh n vi n tr , danh m c c th các hàng vi n tr và ư c tính t ng tr giá n u là vi n tr dư i d ng hi n v t ho c xác nh rõ t ng giá tr vi n tr dư i d ng ti n m t. 3. Khi xu t hi n các i u kho n nêu trong b n th a thu n vi n tr v i các t ch c PCPNN không phù h p v i lu t pháp Vi t Nam, cơ quan ch trì àm phán ph i l y ý ki n b ng văn b n c a B Tư pháp, B K ho ch và u tư, B Ngo i giao trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Vi c ký k t các th a thu n vi n tr v i các t ch c PCPNN ph i th c hi n theo các quy nh hi n hành v ký k t và th c hi n các i u ư c qu c t và căn c vào s phê duy t các chương trình, d án và các kho n vi n tr phi d án theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. i u 5. ThNm quy n phê duy t các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN quy nh như sau: 1. Th tư ng Chính ph phê duy t: a) Các chương trình, d án do các t ch c PCPNN vi n tr có giá tr t 500.000 ôla M tr lên. b) Các d án và kho n vi n tr có liên quan n th ch , chính sách, lu t pháp, văn hóa, thông tin, tôn giáo, qu c phòng, an ninh. c) Các kho n vi n tr phi d án có giá tr t 200.000 ôla M tr lên ho c có nh ng m t hàng thu c di n h n ch nh p khNu (ô-tô, xe máy, hàng hóa và thi t b ã qua s d ng, m t s lo i tân dư c...). d) M i kho n vi n tr khNn c p. 2. B trư ng và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các t ch c oàn th phê duy t: a) Các chương trình, d án do các t ch c PCPNN vi n tr có giá tr dư i 500.000 ôla M . Trư c khi phê duy t c n có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B K ho ch và u tư. b) Các kho n vi n tr phi d án có giá tr dư i 200.000 ôla M . Trư c khi phê duy t c n có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B Tài chính. Trong trư ng h p các cơ quan liên quan còn có ý ki n khác nhau thì c p phê duy t báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh.
  4. Sau khi ư c phê duy t, toàn b h sơ c a các kho n vi n tr nêu trên ph i ư c g i v B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph , Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam theo dõi, qu n lý và ánh giá vi c th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương 3 QU N LÝ NHÀ NƯ C V VI N TR C A CÁC T CH C PCPNN i u 6. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c m i ngu n vi n tr c a các t ch c PCPNN t v n ng n àm phán và ký k t th a thu n vi n tr v i các t ch c PCPNN, t theo dõi giám sát quá trình th c hi n n ánh giá k t qu , hi u qu s d ng các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN. Vi c qu n lý vi n tr c a các t ch c PCPNN do các cơ quan ch c năng c a Chính ph th c hi n ư c quy nh các i u dư i ây. i u 7. B K ho ch và u tư là cơ quan ch u trách nhi m chính trong vi c i u ph i và qu n lý các chương trình, d án do các t ch c PCPNN tài tr và t ng h p chung tình hình vi n tr c a các t ch c PCPNN báo cáo Th tư ng Chính ph . B K ho ch và u tư có các nhi m v : 1. Ch u trách nhi m cùng các cơ quan liên quan hư ng d n các B , ngành, a phương, các t ch c oàn th xây d ng các chương trình, d án t ch c v n ng tài tr c a các t ch c PCPNN. 2. Ch u trách nhi m thNm nh các chương trình, d án và t ng h p ý ki n c a các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh như quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Quy ch này. 3. Tham gia ý ki n v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh i v i các kho n vi n tr phi d án có giá tr t 200.000 ôla M tr lên ho c có nh ng m t hàng thu c di n h n ch nh p khNu. 4. Ch u trách nhi m ph i h p v i B Tài chính b trí v n i ng trong k ho ch ngân sách Nhà nư c hàng năm cho các chương trình, d án ã cam k t v i các t ch c PCPNN theo quy nh c a Lu t Ngân sách. 5. Ch u trách nhi m ph i h p v i B Tài chính, Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và các cơ quan liên quan t ch c vi c theo dõi, ki m tra tình hình ti p nh n, qu n lý và th c hi n; t ng h p, phân tích và ánh giá hi u qu các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN; x lý nh ng v n liên quan thu c thNm quy n và ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh nh ng v n vư t thNm quy n. i u 8. B Tài chính là cơ quan ch u trách nhi m chính v qu n lý tài chính, i u ph i, qu n lý i v i m i kho n vi n tr phi d án c a các t ch c PCPNN. B Tài chính có các nhi m v :
  5. 1. Ch u trách nhi m và ph i h p cùng các cơ quan liên quan xây d ng ch qu n lý tài chính i v i các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN theo thNm quy n và ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh các v n vư t thNm quy n. 2. B trí v n i ng trong k ho ch ngân sách Nhà nư c hàng năm như nêu t i kho n 4 i u 7 c a Quy ch này. 3. Tham gia công tác theo dõi, ki m tra tình hình ti p nh n, qu n lý và th c hi n các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN. 4. Ch u trách nhi m t ng h p các kho n vi n tr phi d án và t ng h p quy t toán tài chính c a m i kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN; tham gia v i B K ho ch và u tư t ng h p chung tình hình vi n tr c a các t ch c PCPNN báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Tham gia thNm nh các chương trình, d án có giá tr t 500.000 ôla M tr lên do các t ch c PCPNN tài tr . 6. T ng h p ý ki n trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh i v i các kho n vi n tr phi d án có giá tr t 200.000 ôla M tr lên ho c có nh ng m t hàng thu c di n h n ch nh p khNu. 7. xu t phương án qu n lý vi c ti p nh n, phân ph i các kho n vi n tr khNn c p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 8. Ch u trách nhi m ph i h p v i B K ho ch và u tư, T ng c c Th ng kê ban hành bi u m u báo cáo v các kho n vi n tr phi d án. i u 9. B Ngo i giao có nhi m v : 1. Ph i h p v i các cơ quan liên quan trong công tác v n ng và tranh th vi n tr c a các t ch c PCPNN. 2. Ph i h p v i Liên hi p các T ch c h u ngh Vi t Nam trong công tác kêu g i vi n tr khNn c p v i các t ch c PCPNN như quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Quy ch này. i u 10. Văn phòng Chính ph có nhi m v : 1. Giúp Th tư ng Chính ph ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch này. 2. Tham gia công tác thNm nh và xu t ki n ngh v chính sách, cơ ch ... i v i các chương trình, d án; tham gia ý ki n i v i các kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph do các t ch c PCPNN tài tr trư c khi trình Th tư ng Chính ph . i u 11. Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam ch u trách nhi m chính trong công tác quan h và v n ng vi n tr i v i các t ch c PCPNN. Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam có các nhi m v :
  6. 1. Ph i h p v i B Ngo i giao và các cơ quan liên quan t ch c v n ng vi n tr c a các t ch c PCPNN trên cơ s các lĩnh v c, nh hư ng ưu tiên và chính sách i ngo i chung. 2. Hư ng d n và t ch c ki m tra ho t ng c a các văn phòng i di n, văn phòng d án c a các t ch c PCPNN th c hi n theo Quy t nh s 340/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch ho t ng c a các t ch c PCPNN t i Vi t Nam. 3. Tham gia thNm nh các chương trình, d án có giá tr t 500.000 ôla M tr lên. 4. Tham gia ý ki n v i B Tài chính i v i các kho n vi n tr phi d án có giá tr trên 200.000 USD trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 5. Tham gia v i B K ho ch và u tư v tình hình v n ng vi n tr c a các t ch c PCPNN 6 tháng và 1 năm B K ho ch và u tư t ng h p chung báo cáo Th tư ng Chính ph . 6. Ph i h p v i B Ngo i giao ki n ngh v i Th tư ng Chính ph v ch trương v n ng vi n tr khNn c p. i u 12. B Công an có nhi m v hư ng d n và h tr vi c th c hi n các quy nh v b o v an ninh cho các cơ quan t ch c Vi t Nam trong ti p xúc, làm vi c v i các t ch c phi chính ph nư c ngoài. i u 13. Ban Tôn giáo c a Chính ph có nhi m v hư ng d n và h tr các cơ quan t ch c Vi t Nam vi c th c hi n ư ng l i, chính sách tôn giáo c a Nhà nư c trong quan h v i các t ch c PCPNN thu c tôn giáo. i u 14. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cơ quan Trung ương c a các oàn th có nhi m v : 1. Xác nh cơ quan, ơn v tr c thu c ch u trách nhi m i u ph i, ti p nh n và qu n lý vi n tr c a các t ch c PCPNN. 2. Ch o các ơn v tr c thu c v n ng, tranh th vi n tr c a các t ch c PCPNN trên cơ s các lĩnh v c, nh hư ng ưu tiên c a mình và chính sách i ngo i chung c a Nhà nư c. 3. Ch o các ơn v tr c thu c chuNn b n i dung các chương trình, d án, các xu t vi n tr nhân o, vi n tr khNn c p g i các cơ quan qu n lý Nhà nư c nêu t i i u 7, i u 8, i u 9, i u 10, và i u 11 c a Quy ch này làm cơ s v n ng vi n tr c a các t ch c PCPNN. 4. Ph i h p v i Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, cơ quan thư ng tr c v công tác PCPNN c a y ban công tác v các t ch c phi chính ph liên h v i các t ch c PCPNN.
  7. 5. B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các t ch c oàn th phê duy t các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN theo thNm quy n ư c quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Quy ch này. Quy t nh phê duy t ư c g i cho B K ho ch và u tư, B Tài chính, Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam trong th i h n 15 ngày k t ngày ký. 6. Ch u trách nhi m ch o, hư ng d n, ôn c, ki m tra, giám sát các ơn v tr c thu c trong vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng vi n tr c a các t ch c PCPNN theo úng các quy nh hi n hành, th c hi n úng cam k t v i các t ch c PCPNN. K p th i phát hi n nh ng sai ph m liên quan n tôn giáo, an ninh, dân t c... trong quá trình tri n khai công tác ti p nh n vi n tr c a các t ch c PCPNN nh c nh , yêu c u làm úng và báo cáo v i các cơ quan liên quan nêu t i các i u 8 n i u 13 c a Quy ch này. T ng h p các báo cáo nh kỳ, k t thúc và t xu t (n u có) g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph , Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và các cơ quan liên quan v k t qu th c hi n vi n tr c a các t ch c PCPNN c a cơ quan ho c a phương mình. i u 15. Thành l p Nhóm công tác theo dõi vi n tr c a các t ch c PCPNN g m i di n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph và Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam x lý và gi i quy t các v n liên quan n vi c qu n lý và s d ng vi n tr c a các t ch c PCPNN. Nhóm công tác do m t lãnh o B K ho ch và u tư ch trì và quy t nh Quy ch làm vi c c a Nhóm. Chương 4 TH C HI N CÁC KHO N VI N TR C A CÁC T CH C PCPNN i u 16. V t tư, hàng hóa, máy móc, thi t b và phương ti n v n t i nh p khNu t ngu n vi n tr không hoàn l i c a các t ch c PCPNN ã ư c c p có thNm quy n phê duy t ư c mi n thu nh p khNu và thu tiêu th c bi t (n u có) theo các Lu t thu hi n hành. i u 17. Trách nhi m c a ơn v tr c ti p ti p nh n và th c hi n các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN: 1. ơn v ư c giao nhi m v chuNn b chương trình, d án có trách nhi m so n th o văn ki n chương trình, d án trình các c p có thNm quy n phê duy t trư c khi tri n khai th c hi n. 2. Làm rõ n i dung các kho n vi n tr nhân o, vi n tr khNn c p trình các c p có thNm quy n phê duy t trư c khi ti p nh n, s d ng. 3. Cùng các cơ quan liên quan ph i h p v i phía t ch c PCPNN ti n hành các công vi c chuNn b và h tr c n thi t.
  8. 4. Th c hi n các kho n vi n tr như ã th a thu n, cam k t v i các t ch c PCPNN và phù h p v i các quy nh hi n hành c a Chính ph v qu n lý tài chính, ti n t , xây d ng cơ b n, u th u mua s m và th c hi n úng hư ng d n c a cơ quan c p trên nêu t i kho n 6 i u 14 c a Quy ch này. 5. ChuNn b báo cáo nh kỳ, k t thúc và t xu t (n u có) v tình hình ti p nh n, th c hi n và tài chính các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN c a ơn v mình trình cơ quan ch qu n c p trên t ng h p báo cáo các cơ quan ch c năng nêu t i kho n 2 i u 18 c a Quy ch này. i u 18. Ch báo cáo th c hi n các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN ư c ti n hành nh kỳ 6 tháng, hàng năm và khi k t thúc th c hi n: 1. Các B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các t ch c oàn th có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình th c hi n và báo cáo tài chính các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN. 2. Ch m nh t hai tu n sau khi h t 6 tháng và m t tháng sau khi h t năm th c hi n cũng như 3 tháng sau khi k t thúc th c hi n các kho n vi n tr c a các t ch c PCPNN, các báo cáo ph i ư c g i n B K ho ch và u tư, B Tài chính, Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và T ng c c Th ng kê theo dõi và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. N i dung báo cáo: a) i v i các chương trình, d án: th c hi n theo quy nh v ch báo cáo th c hi n các chương trình, d án s d ng v n ODA t i Ngh nh s 87/CP ngày 05 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph và Thông tư s 15/1997/TT-BKH ngày 24 tháng 10 năm 1997 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Ngh nh s 87/CP. b) i v i các kho n vi n tr phi d án: th c hi n theo yêu c u và hư ng d n c a B Tài chính như quy nh t i kho n 8 i u 8 c a Quy ch này. i u 19. Ki m tra, thanh tra vi c ti p nh n, s d ng vi n tr PCPNN: Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng theo dõi, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các ngành, các c p và các ơn v ti p nh n và s d ng vi n tr PCPNN ã ư c nêu trong Quy ch này; ti n hành thanh tra i v i các hành vi có d u hi u vi ph m Quy ch này. M i t ch c, cá nhân vi ph m Quy ch này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản