Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
79
lượt xem
5
download

Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 2808/Q -TCHQ Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHI P V TH C THI QUY N S H U TRÍ TU TRONG LĨNH V C H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t S h u trí tu s 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 24 tháng 06 năm 2005; Căn c các Ngh nh s 105/2006/N -CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t s h u trí tu v b o v quy n s h u trí tu và qu n lý nhà nư c v s h u trí tu ; Ngh nh s 106/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v s h u công nghi p; Ngh nh s 56/2006/N -CP ngày 06/6/2006 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hóa thông tin; Ngh nh s 154/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 96/2002/N -CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan. Theo ngh c a C c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình nghi p v th c thi quy n s h u trí tu trong lĩnh v c h i quan. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c T ng c c H i quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o B Tài chính; - Lãnh o T ng c c H i quan; - V Pháp ch - B Tài chính; - Website T ng c c H i quan; - Lưu VT, C c TCBL (04b); Nguy n Văn C n
 2. QUY TRÌNH NGHI P V TH C THI QUY N S H U TRÍ TU TRONG LĨNH V C H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2808/Q -TCHQ ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan). I. QUY NNH CHUNG 1. Quy trình này quy nh trình t , th t c và các bư c ti n hành th c thi quy n s h u trí tu trong lĩnh v c h i quan. Công ch c H i quan khi th c hi n ph i i chi u và căn c vào các quy nh c a Lu t, Ngh nh và các văn b n hư ng d n c a cơ quan có thNm quy n trong lĩnh v c s h u trí tu . 2. Th c thi quy n s h u trí tu trong lĩnh v c h i quan là vi c cơ quan H i quan áp d ng các bi n pháp ki m soát hàng hóa xu t khNu, nh p khNu liên quan n s h u trí tu theo quy nh t i i u 216, m c 2, chương XVIII, Lu t S h u trí tu ; M c 5, chương III Lu t H i quan và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 3. Vi c gi i quy t khi u n i trong quá trình th c thi quy n s h u trí tu trong lĩnh v c h i quan c a cơ quan H i quan th c hi n theo quy nh t i Lu t khi u n i, t cáo; Quy t nh 43/2007/Q -BTC ngày 04/06/2007 v vi c ban hành Quy ch ti p công dân, nh n và gi i quy t ơn khi u n i, t cáo c a công dân t i các ơn v trong ngành Tài chính. 4. Quy trình này áp d ng chung cho các l c lư ng trong ngành H i quan. Riêng i v i l c lư ng ki m soát H i quan các c p, c n căn c n i dung quy nh t i quy trình này ti n hành các bi n pháp u tranh phát hi n, x lý hàng hóa xâm ph m quy n s h u trí tu phù h p v i ch c năng và thNm quy n theo quy nh. II. QUY NNH C TH Bư c 1. Ti p nh n ơn yêu c u 1. Ti p nh n ơn yêu c u ki m soát hàng hóa xu t khNu nh p khNu liên quan n s h u trí tu theo quy nh t i Quy t nh 916/Q -TCHQ ngày 31/03/2008 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. 2. Trư ng h p ch p nh n ơn yêu c u ki m tra, giám sát hàng hóa xu t khNu, nh p khNu liên quan n s h u trí tu thì th c hi n theo bư c 2 c a Quy trình. 3. Trư ng h p ch p nh n ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu liên quan n s h u trí tu th c hi n theo bư c 4 c a Quy trình. Bư c 2. Tri n khai th c hi n ơn yêu c u ki m tra, giám sát 1. Tri n khai các bi n pháp nghi p v ki m tra phát hi n hàng hóa nghi ng xâm ph m quy n s h u trí tu và hàng hóa gi m o s h u trí tu .
 3. a. Rà soát tình hình xu t khNu nh p khNu i v i các m t hàng ã ư c b o h , các thông tin liên quan, xác nh hàng hóa nghi ng vi ph m… b. Thu th p các thông tin có trong ơn yêu c u, i chi u v i các thông tin trong cơ s d li u c a ngành (chương trình s li u xu t nh p khNu, chương trình qu n lý giá tính thu , thông tin vi ph m hành chính v h i quan, chương trình qu n lý hàng gia công, hàng s n xu t xu t khNu, thông tin qu n lý r i ro). c. i chi u các thông tin ã có trong ơn yêu c u v i n i dung khai báo trên b h sơ h i quan, giá khai báo, k t qu ki m tra th c t hàng hóa… d. Trao i các n i dung liên quan v i ch s h u quy n, i di n h p pháp c a ch s h u quy n, các ơn v có liên quan trong ngành H i quan và các cơ quan ch c năng khác. . T ng h p thông tin trên xác nh rõ hàng hóa nghi ng vi ph m quy n s h u trí tu . e. Báo cáo k t qu thu th p, phân tích thông tin, xu t. 2. Khi phát hi n lô hàng nghi ng xâm ph m quy n s h u trí tu , cán b phát hi n xu t Lãnh o Chi c c ki m tra chi ti t h sơ, ki m tra th c t hàng hóa và xem xét, quy t nh t m th i d ng làm th t c h i quan theo bư c 3 Quy trình. Bư c 3. T m th i d ng làm th t c h i quan 1. Chi c c H i quan có trách nhi m thông báo b ng văn b n (theo Ph l c 1) vi c t m th i d ng làm th t c h i quan. Thông báo ph i ư c fax và g i b ng thư b o m cho ngư i n p ơn, ch hàng hóa, C c H i quan t nh, thành ph (b ph n chuyên trách v s h u trí tu ). 2. Th i h n t m th i d ng làm th t c h i quan là ba (03) ngày làm vi c, k t ngày cơ quan H i quan thông báo. 3. Trư ng h p ngư i n p ơn có on yêu c u t m d ng làm th t c h i quan và n p kho n ti n b o m ho c ch ng t b o lãnh trong th i h n theo úng quy nh, cơ quan H i quan ra quy t nh t m d ng làm th t c h i quan và th c hi n theo bư c 4 Quy trình này. N u có căn c xác nh hàng hóa có nghi ng là hàng gi m o v s h u trí tu , cơ quan H i quan xem xét, quy t nh vi c áp d ng các bi n pháp theo quy nh t i i u 214 và i u 215 c a Lu t S h u trí tu . 4. Trư ng h p ngư i n p ơn không n p ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan và cơ quan H i quan không quy t nh xem xét vi c áp d ng bi n pháp x lý hành chính quy nh t i i u 214 và i u 215 c a Lu t S h u trí tu , thì cơ quan H i quan ti p t c làm th t c h i quan cho lô hàng và x lý các bên có liên quan theo bư c 5 Quy trình này. Bư c 4. T m d ng làm th t c h i quan và xác nh tình tr ng pháp lý c a hàng hóa b t m d ng làm th t c h i quan.
 4. 1. Trong th i gian hai mươi b n (24) gi làm vi c k t th i i m nh n ư c ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan, Chi c c H i quan ti p nh n ơn có trách nhi m xem xét, quy t nh t m d ng làm th t c h i quan (theo Ph l c 2) và chuy n sang i m 3 bư c này. Quy t nh t m d ng ph i ư c fax và g i b ng thư b o m cho ngư i n p ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan, ch hàng hóa, C c H i quan t nh, thành ph (b ph n chuyên trách v s h u trí tu ) và các bên có liên quan. Trư ng h p xét th y c n có s h tr c a T ng c c H i quan (lô hàng t m d ng có giá tr l n, hàng hóa b nghi ng xâm ph m quy n s h u trí tu c a các nhãn hi u n i ti ng, v vi c có tình ti t ph c t p, liên quan n v n ngo i giao, các cơ quan Nhà nư c, t ch c qu c t …), ơn v H i quan làm th t c t m d ng có trách nhi m báo cáo T ng c c H i quan. 2. Th i h n t m d ng làm th t c h i quan là mư i (10) ngày làm vi c, k t ngày ra quy t nh. Th i gian trưng c u giám nh t i các trung tâm giám nh ho c th i gian dành cho các bên liên quan b sung ch ng c , l p lu n và tài li u không tính vào th i h n t m d ng làm th t c h i quan. Trong trư ng h p ngư i yêu c u t m d ng có lý do chính áng thì th i h n này có th kéo dài, nhưng không ư c quá hai mươi (20) ngày làm vi c v i i u ki n ngư i yêu c u t m d ng th t c h i quan ph i n p thêm kho n b o m theo quy nh. Vi c gia h n ph i ư c th c hi n b ng văn b n (theo Ph l c 3) và thông báo cho ngư i n p ơn, ch hàng hóa và các bên có liên quan ư c bi t. 3. Xác nh tình tr ng pháp lý c a hàng hóa b t m d ng: 3.1. Thu th p ch ng c : a. Theo yêu c u c a ngư i n p ơn ho c ch hàng, cơ quan H i quan t ch c cho các bên liên quan ki m tra lô hàng ang b t m d ng thu th p ch ng c , thông tin v lô hàng. N i dung ki m tra ph i ư c ghi nh n t i biên b n ch ng nh n v i y ch ký c a các bên tham gia. b. Ch ng c v hàng hóa có th ư c thu th p dư i hình th c l p b ng mô t chi ti t các d u hi u c trưng c a hàng hóa, nh ch p, l y m u. Vi c l y m u ph i ư c l p thành văn b n, m u ph i ư c niêm phong h i quan theo quy nh và ph i hoàn tr l i cho cơ quan H i quan sau khi k t thúc v vi c. 3.2. N i dung c n xác nh: a. Hàng hóa b t m d ng làm th t c h i quan có ch a y u t xâm ph m hay không; b. Có ph i là hàng hóa do ch s h u quy n s h u trí tu , ngư i ư c phép c a ch s h u ho c ngư i có quy n s d ng h p pháp (dư i ây g i là ch s h u) ã ưa ra th trư ng. 3.3. Căn c xác nh tình tr ng pháp lý c a lô hàng b t m d ng làm th t c h i quan là các ch ng c , l p lu n, tài li u do ngư i n p ơn và ch lô hàng cung c p trong th i h n t m d ng; k t qu giám nh v s h u trí tu c a các t ch c giám nh (trong trư ng h p yêu c u giám nh); ý ki n chuyên môn c a các cơ quan qu n
 5. lý Nhà nư c v s h u trí tu hoăc b ph n chuyên trách v s h u trí tu c a T ng c c H i quan (trong trư ng h p tham kh o ý ki n chuyên môn); k t qu ki m tra th c t hàng hóa c a cơ quan H i quan. 3.4. Phương pháp xác nh: a. Tr c ti p ho c yêu c u ngư i n p ơn g i văn b n trưng c u giám nh t i t ch c giám nh v s h u trí tu theo quy nh t i Chương VI, Ngh nh 105/2006/N -CP ngày 22/09/2006 trong trư ng h p không xác nh ư c tình tr ng pháp lý v s h u trí tu c a hàng hóa b t m d ng. b. Ki m tra, i chi u ch ng c ch ng minh xâm ph m do ngư i n p ơn cung c p v i th c t hàng hóa, m u hàng hóa lưu t i cơ quan H i quan v d u hi u phân bi t hàng th t – hàng gi m i v s h u trí tu /hàng xâm ph m quy n s h u trí tu . c. Ki m tra, i chi u các tài li u, ch ng c do ch lô hàng cung c p ch ng minh hàng hóa b t m d ng không xâm ph m quy n s h u trí tu và các ch ng t , ch ng c có liên quan. d. Ki m tra i chi u k t qu giám nh, ý ki n chuyên môn v i th c t hàng hóa, m u hàng hóa lưu gi t i cơ quan H i quan v d u hi u phân bi t hàng th t – hàng gi m o v s h u trí tu /hàng xâm ph m quy n s h u trí tu . 3.5. Cơ quan H i quan có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho ngư i n p ơn, ch lô hàng bi t và có ý ki n v vi c cơ quan H i quan s d ng các ch ng c , l p lu n, tài li u, k t qu giám nh, ý ki n chuyên môn c a các cơ quan có thNm quy n trong vi c xác nh tình tr ng pháp lý c a hàng hóa. 4. X lý sau khi k t thúc th i h n t m d ng: 4.1. Ti p t c làm th t c h i quan theo quy nh t i bư c 5 quy trình. 4.2. X lý hành vi xâm ph m theo quy nh t i bư c 6 quy trình. Xem xét, quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và m b o x ph t theo quy nh t i i u 215 Lu t S h u trí tu . 4.3. Trư ng h p tòa án có văn b n xác nh n ã ti p nh n ơn yêu c u gi i quy t tranh ch p v xâm ph m quy n s h u trí tu liên quan n lô hàng b t m d ng làm th t c h i quan, cơ quan H i quan nơi ban hành quy t nh t m d ng th c hi n theo n i dung yêu c u c a tòa án. Bư c 5. Ti p t c làm th t c h i quan i v i lô hàng b t m d ng. 1. Cơ quan H i quan ti p t c làm th t c h i quan trong các trư ng h p sau: 1.1. Khi k t th c th i h n t m d ng mà ngư i yêu c u t m d ng làm th t c h i quan không kh i ki n dân s và cơ quan H i quan không quy t nh th lý v vi c theo th t c x lý vi ph m hành chính i v i ngư i xu t khNu, nh p khNu lô hàng.
 6. 1.2. Quy t nh t m d ng làm th t c h i quan b ình ch ho c thu h i theo quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo; 1.3. Ngư i yêu c u rút ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan. 2. Trách nhi m c a cơ quan H i quan: 2.1. Ti p t c làm th t c h i quan cho lô hàng. Quy t nh ti p t c làm th t c h i quan ph i ư c l p thành văn b n (Ph l c 4) và g i cho ngư i n p ơn, ngư i nh p khNu, C c H i quan t nh, thành ph và các bên có liên quan. 2.2. Bu c ngư i yêu c u t m d ng làm th t c h i quan ph i b i thư ng cho ch lô hàng toàn b thi t h i do yêu c u t m d ng làm th t c h i quan không úng gây ra và ph i thanh toán các chi phí lưu kho bãi, b o qu n hàng hóa và các chi phí phát sinh khác cho cơ quan h i quan và cơ quan, t ch c, cá nhân khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t v h i quan; 2.3. Hoàn tr cho ngư i yêu c u t m d ng làm th t c h i quan kho n ti n b o m còn l i sau khi ã th c hi n xong nghĩa v b i thư ng và thanh toán các chi phí quy nh t i i m 2.2 kho n 2 bư c này. Bư c 6. X lý hành vi xâm ph m quy n s h u trí tu 1. Trư ng h p xác nh hàng hóa b t m d ng là hàng hóa xâm ph m quy n s h u trí tu , cơ quan H i quan ti n hành x lý vi ph m hành chính i v i hành vi xâm ph m theo hư ng d n t i Ngh nh s 106/2006/N -CP ngày 22/09/2006 và s 56/2006/N -CP ngày 06/06/2006 c a Chính ph . 2. Trư ng h p xác nh hành vi xâm ph m có d u hi u t i ph m thì làm th t c chuy n giao cho cơ quan có thNm quy n ti n hành i u tra, kh i t theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29/02/2008 c a liên Tòa án nhân dân t i cao – Vi n ki m sát nhân dân t i cao – B Công an – B Tư pháp. 3. Hoàn tr các kho n ti n b o m ã n p vào tài kho n t m g i c a cơ quan H i quan ho c ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng cho ngư i n p ơn. 4. Bu c ngư i vi ph m thanh toán các kho n chi phí phát sinh do vi c t m d ng làm th t c h i quan gây ra. Bư c 7. Báo cáo k t qu và c p nh t thông tin vào h th ng. 1. Vi c báo cáo các thông tin liên quan n công tác th c thi quy n s h u trí tu th c hi n theo ch báo cáo nh kỳ. 2. Th c hi n vi c c p nh t thông tin, k t qu x lý vào h th ng theo quy nh c a T ng c c H i quan.
 7. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nguy n Văn C n PH L C 01/SHTT C C H I QUAN… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHI C C H I QUAN c l p – T do – H nh phúc -------- ------------ S : ..... ………, ngày…… tháng ……. năm 200.. THÔNG BÁO (V/v: T m th i t m d ng làm th t c h i quan) Kính g i: ………………………………………………………… Căn c i u 57, 58, 59 Lu t H i quan ngày 25/12/2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t h i quan ngày 29/06/2005; Căn c i u 219 Lu t S h u trí tu năm 2005; Căn c Ngh nh 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh 105/2006/N -CP ngày 23 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t s h u trí tu v b o v quy n s h u trí tu và qu n lý Nhà nư c v s h u trí tu , Trong quá trình áp d ng các bi n pháp ki m tra giám sát i v i ơn yêu c u ki m tra giám sát s ngày ã ư c (cơ quan H i quan thông báo ch p nh n ơn yêu c u), (Tên ơn v h i quan phát hi n nghi ng ) nghi ng lô hàng thu c t khai s …….., v n ơn s do (ngư i xu t/nh p khNu) a ch ……….làm th t c nh p khNu. Trong th i h n (03 ngày) k t th i i m ti p nh n Thông báo này, ngh (Tên ngư i n p ơn) n p ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan và n p ti n b o lãnh theo quy nh i v i lô hàng thu c t khai ……N u h t th i h n nêu trên, (Chi c c h i quan thông báo) không nh n ư c ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan và n p ti n b o lãnh, (Chi c c H i quan thông báo) s ti p t c làm th t c thông quan cho lô hàng.
 8. (Tên ơn v làm thông báo) xin thông báo (tên ngư i n p ơn, ngư i xu t khNu, nh p khNu) và (các ơn v có liên quan) ư c bi t./. CHI C C H I QUAN (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lãnh o C c ( báo cáo) - Các ơn v (thu c, tr c thu c liên quan) - C c TCBL ( theo dõi) - Lưu PH L C 02/SHTT C C H I QUAN… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T CHI C C H I QUAN …. NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S :...... ………, ngày…… tháng ……. năm 200.. QUY T NNH V/v T m d ng làm th t c h i quan CHI C C TRƯ NG CHI C C H I QUAN Căn c i u 57, 58, 59 Lu t H i quan ngày 25/12/2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan ngày 29/06/2005; Căn c i u 216, 217, 218 Lu t S h u trí tu ngày 29/11/2005; Căn c i u 51 Ngh nh 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh 105/2006/N -CP ngày 22/09/2006 quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t S h u trí tu v b o v quy n s h u trí tu và qu n lý Nhà nư c v s h u trí tu , Căn c Gi y n p ti n/Văn b n b o lãnh c a t ch c tín d ng s ngày: ………………………. Theo ngh c a (tên ngư i n p ơn, a ch ) t i văn b n s ngày tháng năm v vi c t m d ng làm th t c h i quan i v i lô hàng thu c t khai s ….. ngày tháng năm t i Chi c c H i quan ……
 9. Theo ngh c a (Ông, Bà) i trư ng i Nghi p v , QUY T NNH i u 1. T m d ng làm th t c h i quan i v i lô hàng thu c t khai h i quan s ……ngày tháng năm c a Công ty a ch . i u 2. Quy t nh này có hi u l c trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày ký. Th i gian trưng c u giám nh t i các trung tâm giám nh và th i gian dành cho các bên liên quan b sung ch ng c , l p lu n và tài li u không tính vào th i h n t m d ng làm th t c h i quan. i u 3. (Ngư i n p ơn, ngư i xu t khNu, nh p khNu, i Nghi p v ) có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CHI C C TRƯ NG (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o C c ( báo cáo) - C c TCBL ( theo dõi) - Lưu PH L C 03/SHTT C C H I QUAN… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T CHI C C H I QUAN …. NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : ...... ………, ngày…… tháng ……. năm 200.. QUY T NNH V/v Gia h n th i gian t m d ng làm th t c h i quan CHI C C TRƯ NG CHI C C H I QUAN Căn c i u 57, 58, 59 Lu t H i quan ngày 25/12/2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t h i quan ngày 29/06/2005; Căn c i u 216, 217, 218 Lu t S h u trí tu ngày 29/11/2005; Căn c i u 51 Ngh nh 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan;
 10. Căn c Ngh nh 105/2006/N -CP ngày 22/09/2006 quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t S h u trí tu v b o v quy n s h u trí tu và qu n lý Nhà nư c v s h u trí tu , Căn c Quy t nh t m d ng làm th t c h i quan s : ngày tháng năm c a Chi c c H i quan ............................................. Căn c Gi y n p ti n/Văn b n b o lãnh c a t ch c tín d ng s ngày:………………… Xét ngh c a (ngư i n p ơn xin gia h n th i gian t m d ng) t i văn b n s : v vi c gia h n th i gian t m d ng làm th t c h i quan. Theo ngh c a (Ông, Bà) i trư ng i Nghi p v QUY T NNH i u 1. Gia h n th i gian t m d ng làm th t c h i quan v i lô hàng thu c t khai h i quan s ……c a Công ty a ch . Th i h n gia h n là ngày làm vi c k t ngày i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. (Ngư i n p ơn, ngư i xu t khNu, nh p khNu, i Nghi p v ) có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CHI C C TRƯ NG (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o C c ( báo cáo) - C c TCBL ( theo dõi) - Lưu PH L C 04/SHTT C C H I QUAN… C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHI C C H I QUAN …. c l p – T do – H nh phúc -------- ------------ S : ...... ………, ngày…… tháng ……. năm 200.. QUY T NNH V/v Ti p t c làm th t c h i quan cho lô hàng b t m d ng
 11. CHI C C TRƯ NG CHI C C H I QUAN Căn c i u 57, 58, 59 Lu t H i quan ngày 25/12/2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t h i quan ngày 29/06/2005; Căn c i u 218 Lu t S h u trí tu ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh 105/2006/N -CP ngày 22/09/2006 quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t S h u trí tu v b o v quy n s h u trí tu và qu n lý Nhà nư c v s h u trí tu , Căn c Quy t nh t m d ng làm th t c h i quan s : ngày tháng năm c a Chi c c H i quan: ……. …… Theo ngh c a (Ông, Bà) i trư ng i Nghi p v QUY T NNH i u 1. Ti p t c làm th t c h i quan v i lô hàng thu c t khai h i quan s …… c a Công ty a ch …………………… Lý do: i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. (Ngư i n p ơn, ngư i nh p khNu, i Nghi p v ) có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CHI C C TRƯ NG (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o C c ( báo cáo) - C c TCBL ( theo dõi) - Lưu
Đồng bộ tài khoản