Quyết định số 283/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 283/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 283/2003/QĐ-UB về việc ban hành “Quy chế sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố, cho nội dung hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 – 2005” do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 283/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 283/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH “QUY CH S D NG KINH PHÍ H TR T NGÂN SÁCH THÀNH PH , CHO N I DUNG HO T NG C A LIÊN HI P CÁC H I KHOA H C VÀ K THU T THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N 2003 – 2005” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c quy t nh s 22/2002/Q -TTg ngày 30/01/2002 c a Th tư ng Chính ph v ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam ; Th c hi n ý ki n Ch o t i công văn s 1074/UB-TM ngày 20/3/2003 c a y ban nhân dân thành ph v h tr kinh phí ho t ng cho Liên hi p các H i Khoa h c K thu t thành ph giai o n 2003 – 2005; Xét ngh c a Liên hi p các H i Khoa h c K thu t thành ph t i t trình s 115/LHH-2003 ngày 10/8/2003; QUY T NH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Qui ch s d ng kinh phí h tr t ngân sách thành ph , cho các n i dung ho t ng Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph giai o n 2003 – 2005, như sau : 1. Ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph ; 2. Ho t ng h tr có thu h i các d án tri n khai nh (dư i 50 tri u ng) và in sách chuyên sâu c a các nhà khoa h c; 3. Ho t ng ph i h p v i S Giáo d c- ào t o và các trư ng i h c t ch c (thông qua các H i chuyên ngành thành viên) các cu c thi Olympic cho tài năng tr ; i u 2. Quy t nh này có hi u l c áp d ng k t ngày ký; i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch t ch Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chính thành ph , Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph và Th trư ng các cơ quan c a thành ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH T CH
  2. - TTUB: CT, PCT/TT - VPH -UB : PVP/KT, VX PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - T TH, VX, CNN, TM - Lưu (CNN.HH) Nguy n Thi n Nhân Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH S D NG KINH PHÍ H TR T NGÂN SÁCH THÀNH PH , CHO N I DUNG HO T NG C A LIÊN HI P CÁC H I KHOA H C VÀ K THU T THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N 2003 – 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 283/2003/Q -UB ngày 02 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUI NH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh các n i dung, ph m vi i u ch nh vi c qu n lý và s d ng kinh phí h tr t ngu n ngân sách thành ph cho 3 n i dung ho t ng c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t, giai o n 2003-2005 như sau : 1.1. Ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph ; 1.2. H tr có thu h i các d án tri n khai nh (dư i 50 tri u ng) và in sách chuyên sâu c a các nhà khoa h c; 1.3. Ph i h p v i S Giáo d c- ào t o và các trư ng i h c t ch c (thông qua các H i chuyên ngành thành viên) các cu c thi Olympic cho tài năng tr ; i u 2. Các n i dung không ư c quy nh trong quy ch này ư c áp d ng theo các quy nh khác c a pháp lu t; i u 3. Gi i thích t ng trong quy ch :
  3. 3.1. Ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph , ư c tuân th theo quy t nh s 22/2002/Q -TTg ngày 30/01/2002 c a Th tư ng Chính ph và các quy nh c a quy ch này; 3.2. Các d án nh ư c hi u là các d án do thành viên c a Liên hi p H i xu t, có yêu c u h tr t i a 50 tri u ng và tuân th các quy nh c a quy ch này; 3.3. Sách chuyên sâu ư c hi u là sách c a các thành viên trong Liên hi p H i biên so n và tuân th các quy nh c a quy ch này; 3.4. H i thi Olympic ư c hi u là H i thi chuyên ngành, không chính qui, do Liên hi p H i ph i h p v i các ơn v cùng t ch c, nh m góp ph n phát hi n các tài năng tr cho thành ph ; Chương 2: QUY NH N I DUNG HO T NG i u 4. Ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i: 4.1. i tư ng (khách hàng): Bao g m các v n , chương trình, phương án, án, d án... ư c Thành y, y ban nhân dân thành ph giao nhi m v ; các S , Ban ngành, qu n, huy n t hàng, ho c các n i dung do Liên hi p h i xu t, úng theo qui nh hư ng d n v ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i t i Công văn s 733/LHH ngày 06/9/2002 c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam; 4.2. Trách nhi m: Ch t ch Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph có trách nhi m t ch c tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i và báo cáo k t qu cho các ơn v t hàng theo úng yêu c u h p ng ký k t; 4.3. Cơ ch th c hi n : Ch t ch Liên hi p h i ra Quy t nh thành l p và giao nhi m v cho H i ng Tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i g m các y viên ư c ch n t thành viên c a Liên hi p H i, có năng l c chuyên môn và kinh nghi m phù h p v i n i dung, yêu c u phía t hàng; gi i h n thành viên trong m t H i ng cao nh t không quá 15 ngư i và th p nh t là 7 ngư i; 4.4. H i ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i ch u trách nhi m trư c Ch t ch Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph v phương pháp ti n hành và ph i báo cáo k t qu công vi c ã th c hi n khi k t thúc nhi m v . i u 5. Ho t ng h tr có thu h i các d án tri n khai nh và in sách chuyên sâu : 5.1. i tư ng h tr : Các h i viên c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph có công trình nghiên c u khoa h c ã ư c H i ng Khoa h c c a Liên hi p H i, ho c H i ng Khoa h c do S Khoa h c và Công ngh thành l p nghi m thu, ư c ánh giá kh thi, áp d ng vào th c t có tri n v ng em l i hi u qu c n ư c xem xét h tr tri n khai vào s n xu t, ho c h tr in n ph bi n cho xã h i theo quy ch này;
  4. 5.2. i u ki n tham gia: d án ã ư c ăng ký trong k ho ch hàng năm c a Liên hi p H i ( ăng ký trư c tháng 9 hàng năm); l p thuy t minh d án úng theo m u c a Liên hi p H i phát hành, có ch ký cá nhân, xác nh n óng d u c a H i ch qu n và ơn v th c hi n (n u có); ch p hành úng các quy nh c a quy ch này; 5.3. Trách nhi m ch d án: toàn quy n ch ng t ch c th c hi n d án theo úng m c tiêu, n i dung, s n ph m ã ký trong h p ng tri n khai v i Liên hi p H i; có trách nhi m s d ng, thanh quy t toán và hoàn tr kinh phí thu h i theo úng quy nh v s d ng ngân sách Nhà nư c; ch u trách nhi m v các ho t ng th c hi n d án trư c Liên hi p H i và Pháp lu t; 5.4. Trách nhi m c a Liên hi p H i: hư ng d n và th c hi n qu n lý vi c t ch c tri n khai các d án theo úng quy nh; ch u trách nhi m trư c Thành y, y ban nhân dân thành ph v k t qu u tư; 5.5. Cơ ch t ch c xét duy t, nghi m thu và ki m tra, giám sát d án: Ch t ch Liên hi p H i ra quy t nh thành l p H i ng xét duy t, H i ng nghi m thu và duy t h tr kinh phí có thu h i các d án tri n khai nh và in sách chuyên sâu; H i ng xét duy t, nghi m thu d án t i thi u g m 5 thành viên có ki n th c chuyên ngành k thu t, kinh t , qu n lý phù h p theo n i dung c a d án và không thay i cho n khi k t thúc d án; trư ng h p thay i thành viên ph i có lý do chính áng; trong quá trình th c hi n d án Liên hi p H i có quy n t ch c ki m tra, giám sát th c t t i nơi tri n khai t 1 n 2 l n trên th i gian ăng ký trong h p ng và ư c báo trư c cho ch d án bi t. i u 6. Ph i h p t ch c các cu c thi Olympic tài năng tr : 6.1. i tư ng d thi: là sinh viên các trư ng i h c theo chuyên ngành c th , ho c h c sinh ph thông trung h c và ph thông cơ s ; 6.2. Quy trình t ch c: các h i chuyên ngành k t h p v i trư ng i h c ho c S Giáo d c - ào t o thành l p Ban t ch c h i thi; Ban t ch c h i thi ra m c ích yêu c u h i thi, thi, i tư ng d thi, th i gian, a i m, ơn v ăng cai t ch c và thành l p ban giám kh o, d toán kinh phí t ch c h i thi, sau ó l p t trình g i Ch t ch Liên hi p h i phê duy t; 6.3. Trách nhi m c a Ch t ch Liên hi p h i: xem xét ra Quy t nh thành l p Ban t ch c H i thi, phê duy t k ho ch t ch c, n nh các gi i thư ng, giám sát và tuyên truy n r ng rãi cho các cu c thi; 6.4. Sau khi các cu c thi k t thúc, Liên hi p h i và Ban t ch c có trách nhi m báo cáo xu t, ki n ngh chính sách, phương án ào t o, b i dư ng các tài năng tr o t gi i, trình cho y ban nhân dân thành ph xem xét ch o. Chương 3: CƠ CH S D NG TÀI CHÁNH i u 7.
  5. 7.1. Kinh phí ư c h tr t ngu n ngân sách thành ph , Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph có trách nhi m s d ng theo 3 n i dung và th i gian ã ghi t i i u 1 c a qui ch này; 7.2. Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph ch trì ph i h p v i S Tài chính, S K ho ch và u tư, S Khoa h c và Công ngh l p k ho ch d toán hàng năm cho 3 ho t ng nêu t i i u 1 và quy t toán kinh phí này theo qui nh hi n hành. i u 8. Vi c qu n lý và s d ng qu ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính và S Tài chính thành ph . i u 9. Chi phí cho các ho t ng tư v n ph n bi n và giám nh xã h i th ng nh t áp d ng theo quy nh hư ng d n t i thông tư s 27/2003/TT.BTC ngày 01/4/2003 c a B Tài chính v hư ng d n cơ ch tài chính cho ho t ng tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i c a Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam. i u 10. 10.1 Kinh phí h tr có thu h i các d án tri n khai nh (dư i 50 tri u ng và in sách chuyên sâu c a các nhà khoa h c) do H i ng khoa h c c a Liên hi p h i ki n ngh và Ch t ch Liên hi p h i quy t nh; 10.2 Ti n thu h i t các d án tri n khai nh ư c n p v ngân sách thành ph , theo úng th t c qui nh c a S Tài chính thành ph . i u 11. 11.1 Kinh phí t ch c các cu c thi Olympic tài năng tr chuyên ngành g m: - Kinh phí Liên hi p H i phê duy t h tr t ngu n ngân sách c a thành ph giao, không ư c vư t quá 50% t ng d toán kinh phí c a m t cu c thi; - Kinh phí tài tr c a các ơn v , t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 11.2 Kinh phí phê duy t h tr cho các cu c thi do H i ng khoa h c c a Liên hi p H i xem xét ngh lên Ch t ch Liên hi p H i quy t nh. i u 12. Kinh phí cho m i l n h p H i ng khoa h c v xét duy t, nghi m thu h tr các d án tri n khai nh và in sách chuyên sâu ư c v n d ng m c chi cho H i ng Khoa h c thành ph , quy nh t i Thông tư liên t ch s 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 gi a B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh và ư c chi trong ngu n kinh phí h tr c a thành ph giao. i u 13. Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph ư c phép trích qu n lý phí theo quy nh t i Thông tư s 27/2003/TT-BTC ngày 01/4/2003 c a B Tài chính s d ng ph c v công tác qu n lý và các ho t ng văn phòng c a Liên hi p h i.
  6. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Quy ch này có hi u l c k t ngày ký cho n h t năm 2005, trên cơ s hoàn t t các th t c c p phát và thanh quy t toán theo qui nh s kinh phí ã ư c h tr t ngu n ngân sách c a thành ph ; i u 15. Vi c i u ch nh, b sung, s a i và gia h n Qui ch s do y ban nhân dân thành ph quy t nh trên cơ s xem xét ki n ngh c a Ch t ch Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t thành ph và Giám c các S ngành ch c năng liên quan./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản