Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
90
lượt xem
8
download

Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c L p - T Do - H nh Phúc S : 288/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH KHU NEO U TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ N NĂM 2010 VÀ T M NHÌN N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Th y s n (t trình s 1954/TTr-BTS ngày 25 tháng 8 năm 2005, công văn s 2314/TTr-BTS ngày 04 tháng 10 năm 2005) và ý ki n c a các B , ngành: K ho ch và u tư (công văn s 6344 BKH/KTNN ngày 16 tháng 9 năm 2005), Tài chính (công văn s 11361/BTC- T ngày 09 tháng 9 năm 2005), Giao thông v n t i (công văn s 5664/BGTVT-KH T ngày 14 tháng 9 năm 2005), y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n (công văn s 67/UB ngày 12 tháng 9 năm 2005), Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương (công văn s 229/CLBTW ngày 09 tháng 9 năm 2005), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch khu neo u tránh trú bão cho tàu cá n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu và quan i m quy ho ch: Các khu neo u tránh trú bão cho tàu cá ư c xây d ng thành m t h th ng, trên cơ s l i d ng t i a các a i m có i u ki n t nhiên thu n l i, g n các ngư trư ng, vùng bi n có t n su t bão cao, phù h p t p quán c a ngư dân, m b o an toàn cho ngư i và tàu cá, h n ch n m c th p nh t thi t h i do bão gây ra, ng th i có kh năng k t h p v i vi c cung c p d ch v cho tàu cá nh ng nơi có i u ki n, nh m nâng cao hi u qu s d ng. 2. Ph m vi i u ch nh quy ho ch: i u ch nh v trí các khu neo u tránh trú bão cho tàu cá t i các t nh, thành ph ven bi n và m t s o. Th i gian i u ch nh quy ho ch: n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020. 3. Phân lo i và nh hư ng tiêu chí xây d ng khu neo u tránh trú bão cho tàu cá:
  2. Căn c vào c i m t nhiên, t p quán c a ngư dân, h th ng các khu neo u tránh trú bão ư c phân lo i theo các tiêu chí l a ch n sau: a) Khu neo u tránh trú bão c p vùng, áp ng các i u ki n sau ây: - G n ngư trư ng tr ng i m, t p trung tàu cá c a nhi u t nh, áp ng th i gian di chuy n nhanh nh t tàu cá vào tránh trú bão. - Vùng bi n có t n su t bão cao. - Có i u ki n t nhiên thu n l i, m b o an toàn cho tàu cá neo u tránh trú bão. - Có kh năng neo u ư c kho ng 800 - 1.000 tàu cá các lo i tr lên (k c lo i tàu có công su t n 1000 CV và tàu cá nư c ngoài). b) Khu neo u tránh trú bão c p t nh, thành ph , áp ng các i u ki n sau ây: - G n ngư trư ng truy n th ng c a a phương, áp ng th i gian di chuy n nhanh nh t cho tàu cá vào tránh trú bão. - Có i u ki n t nhiên thu n l i, m b o an toàn cho tàu cá neo u tránh trú bão. - áp ng cho các lo i tàu cá c a a phương neo u tránh trú bão. 4. Quy ho ch h th ng các khu neo u tránh trú bão n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 (có danh m c kèm theo Quy t nh này): a) Quy ho ch theo tiêu chí: - Giai o n 2006 - 2010: có 75 khu neo u tránh trú bão. Trong ó: có 13 khu neo u c p vùng, có 62 khu neo u c p t nh. - nh hư ng n năm 2020: t ng s có 98 khu neo u tránh trú bão. Trong ó: có 13 khu neo u c p vùng, 85 khu neo u c p t nh. b) Quy ho ch theo vùng bi n: - Vùng bi n v nh B c B : có 28 khu neo u, trong ó có 25 khu neo u ven b và 03 khu neo u o (Cô Tô - Thanh Lân, Cát Bà và B ch Long V ). - Vùng bi n mi n Trung: có 39 khu neo u, trong ó có 34 khu neo u ven b và 5 khu neo u o (C n C , Cù Lao Chàm, Lý Sơn, á Tây, Phú Quý). - Vùng bi n ông Nam B : có 19 khu neo u, trong ó có 17 khu neo u ven b và 2 khu neo u o (Côn o và Hòn Khoai). - Vùng bi n Tây Nam B : có 12 khu neo u, trong ó có 7 khu neo u ven b và 5 khu neo u o (Nam Du, Hòn Tre và 3 khu Phú Qu c: An Th i, Mũi Gành D u, Vũng Trâu N m).
  3. 5. V cơ ch chính sách u tư a) Ngân sách trung ương h tr u tư xây d ng các h ng m c công trình ch y u: n o vét lu ng vào, xây d ng ê ch n sóng, ch n cát, tr neo, phao neo, h th ng èn tín hi u. Ngu n v n ngân sách trung ương ư c b trí trong k ho ch 5 năm, hàng năm và theo chương trình m c tiêu, trên cơ s các d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t. b) Ngân sách a phương b trí v n hàng năm th c hi n duy tu các h ng m c công trình h t ng c a khu neo u tránh trú bão và chi phí qu n lý sau u tư. c) Huy ng v n c a các thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng các h ng m c công trình s n xu t, kinh doanh, d ch v ngh cá theo quy ho ch. d) Qu n lý th c hi n u tư và xây d ng: - B Th y s n tr c ti p qu n lý th c hi n u tư xây d ng i v i các khu neo u tránh trú bão c p vùng. - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c ti p qu n lý th c hi n u tư xây d ng i v i các khu neo u tránh trú bão c p t nh, thành ph . 6. Các d án ưu tiên: Trong giai o n 2006 - 2010: ưu tiên u tư xây d ng các khu neo u tránh trú bão c p vùng và các d án ang u tư d dang, có tính c p thi t. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Th y s n ch u trách nhi m: a) Ch o, hư ng d n t ch c th c hi n quy ho ch trong ph m vi c nư c; xây d ng và ban hành tiêu chí l a ch n, quy ch qu n lý và s d ng các khu neo u tránh trú bão cho tàu cá. b) Ph i h p v i các a phương ven bi n xác nh v trí c th các khu neo u tránh trú bão cho tàu cá, m b o úng m c tiêu, tiêu chí, tránh dàn tr i và x p th t ưu tiên u tư d t i m t ng công trình. c) ThNm nh, phê duy t các d án u tư xây d ng khu neo u tránh trú bão c p vùng, m b o úng m c tiêu, tuân th các quy nh pháp lu t hi n hành và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình. d) Ph i h p v i các B , ngành liên quan, các a phương ven bi n t ch c t ng k t rút kinh nghi m vi c u tư xây d ng các khu neo u tránh bão cho tàu cá trong t ng giai o n, m b o th c hi n t t quy ho ch này. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph có trách nhi m:
  4. a) ThNm nh, phê duy t các d án u tư xây d ng các khu neo u tránh trú bão cho tàu cá c p t nh, trên cơ s ý ki n tho thu n c a B Thu s n, m b o úng m c tiêu, tuân th các quy nh pháp lu t hi n hành và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình. b) T ch c qu n lý, s d ng các khu neo u tránh trú bão sau u tư, mb os d ng lâu dài, có hi u qu . c) B trí s d ng t theo quy ho ch, cân i b trí v n theo k ho ch 5 năm, hàng năm trên cơ s ti n th c hi n u tư xây d ng th c hi n quy ho ch và kinh phí b o m vi c duy tu, qu n lý các công trình. d) T ch c ch o các cơ quan ch c năng làm t t công tác tuyên truy n, thông báo v trí, quy mô, năng l c ph c v c a các khu neo u tránh trú bão và hư ng d n i u ng tàu cá cho ngư dân tránh trú bão an toàn; huy ng ngu n v n t các thành ph n kinh t u tư xây d ng các cơ s h u c n d ch v , ph c v ngh cá t i các v trí có i u ki n, tăng hi u qu s d ng các khu neo u tránh trú bão. 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m cân i, b trí v n theo k ho ch 5 năm và hàng năm trên cơ s ti n th c hi n u tư xây d ng th c hi n quy ho ch này, b o m t p trung, hoàn thành d t i m t ng công trình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 135/2001/Q -TTg ngày 14 tháng 9 năm 2001. i u 4. B trư ng các B : Th y s n, K ho ch và u tư, Tài chính; Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph ven bi n; Trư ng ban Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương; Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng DANH SÁCH CÁC KHU NEO U TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ N NĂM 2010 VÀ T M NHÌN N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 288/2005/Q -TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) TT Khu neo u tránh trú bão Ghi chú
  5. Tên, v trí Quy mô Qu ng Ninh 1 Vân n (huy n Vân n) 800 ch/600cv 2 Tiên Yên (huy n Tiên Yên) 500ch/300cv 3 Cô Tô - Thanh Lân 600ch/600cv 4 Thành ph H Long 800ch/600cv 5 Huy n H i Hà 500ch/200cv 6 Th xã Móng Cái 500ch/200cv H i Phòng 7 Cát Bà 1000ch/600cv C p vùng 8 C a sông Văn Úc - Tiên Lãng 500ch/600cv 9 Khu B ch ng - sông Chanh 1000ch/600cv 10 Ng c H i - Sơn 500ch/250cv 11 B ch Long V 300ch/600cv Thái Bình 12 C a sông Trà Lý 300ch/300cv 13 C a Lân (Ti n H i) 300ch/300cv Nam nh 14 C a Ninh Cơ 600ch/300cv Ninh Bình 15 C a sông áy (huy n Kim Sơn) 500ch/300cv Thanh Hoá 16 L ch Trư ng (huy n H u L c) 700ch/350cv L a ch n có 01 khu là C p v ng 17 L ch H i (S m Sơn)) 1000ch/600cv 18 L ch B ng (huy n Tĩnh Gia) 800ch/400cv Ngh An 19 L ch C n 400ch/200cv 20 L ch Qu n 500ch/200cv 21 L ch V n 500ch/200cv 22 C a H i - Xuân Ph 1200ch/600cv C p vùng Hà Tĩnh 23 C a Như ng (CNm Xuyên) 300ch/300cv 24 C a KhNu (Kỳ Anh) 200ch/150cv
  6. TT Khu neo u tránh trú bão Ghi chú Tên, v trí Quy mô 25 C a Sót 300ch/150cv Qu ng Bình 26 C a Gianh 800ch/300cv 27 C a Nh t L 600ch/300cv 28 o Hòn La 1000ch/600cv C p vùng Qu ng Tr 29 C a Tùng 250ch/150cv 30 C a Vi t 350ch/300cv 31 oC nC 200ch/600cv Th a Thiên Hu 32 Thu n An 500ch/300cv 33 m C u Hai 300ch/300cv à N ng 34 Th Quang 1500ch/300cv 35 C a Sông Hàn 500ch/600cv Qu ng Nam 36 C a i (H i An) 600ch/300cv 37 An Hoà (Núi Thành) 1200ch/300cv 38 Cù Lao Chàm 100ch/90cv 39 V ng H ng Tri u (Duy Xuyên) 1000ch/350cv Qu ng Ngãi 40 Sa Kỳ - C Lu 1000ch/500cv 41 C aM Á 400ch/400cv 42 o Lý Sơn 300ch/400cv 43 C a Sa C n (Bình Sơn) 800ch/400cv 44 C a Sa Huỳnh ( c Ph ) 500ch/400cv Bình nh 45 C a Tam Quan 1200ch/400cv C p vùng 46 m Gi 800ch/300cv 47 m Th N i 1500ch/600cv
  7. TT Khu neo u tránh trú bão Ghi chú Tên, v trí Quy mô Phú Yên 48 Vũng Rô 1000ch/600cv 49 V nh Xuân ài 1000ch/500cv 50 m Cù Mông 800ch/500cv 51 ông Tác (Tuy Hoà) 600ch/500cv Khánh Hoà 52 o á Tây (Trư ng Sa) 200ch/600cv 53 Sông T c - Hòn R 1200ch/300cv C p vùng 54 V nh Cam Ranh 1000ch/600cv 55 Vũng Me 700ch/300cv 56 m Môn (V n Ninh) 300ch/300cv 57 Vĩnh Lương (thành ph Nha Trang) 400ch/300cv Ninh Thu n 58 C a Sông Cái 1000ch/200cv 59 C a Ninh Ch 1000ch/600cv C p vùng Bình Thu n 60 C a Phan RÝ 800ch/300cv 61 C a Phú H i (Phan Thi t) 1000ch/250cv C p vùng 62 La Gi (Hàm Tân) 1200ch/300 63 o Phú Quý 300ch/600cv 64 C a Liên Hương (Tuy Phong) 300ch/300cv 65 C a sông Ba ăng (Hàm Tân) 300ch/250cv 66 Mũi Né (Phan Thi t) 300ch/600cv 67 Chí Công (Tuy Phong) 300ch/300cv Bà R a - Vũng Tàu 68 C a sông Dinh 1200ch/600cv C p vùng 69 C n o 1200ch/600cv C p vùng 70 Sông C a L p (Phư c T nh) 1200ch/300cv 71 L c An ( t ) 300ch/200cv 72 Bình Châu (Xuyên M c) 300ch/90cv
  8. TT Khu neo u tránh trú bão Ghi chú Tên, v trí Quy mô Thành ph H Chí Minh 73 C n Gi 1000ch/600cv Ti n Giang 74 C a sông Soài R p (Gò Công ông) 350ch/600cv B n Tre 75 C a i (Bình i) 1000ch/600cv 76 C a C Chiên 1000ch/600cv Trà Vinh 77 C a Cung H u 500ch/600cv 78 C a nh An 500ch/600cv Sóc Trăng 79 C a Tr n 1000ch/600cv 80 Kênh Ba - Long Phú 400ch/600cv B c Liêu 81 C a Gành Hào 800ch/600cv 82 C a Cái Cùng 250ch/150cv 83 C a Nhà Mát 300ch/300cv Cà Mau 84 C aB 1000ch/300cv 85 C a sông Ông c 1000ch/600cv C p vùng 86 Cái ôi Vàm 600ch/150cv 87 C a Khánh H i 700ch/150cv 88 o Hòn Khoai 200ch/300cv 89 C a R ch G c (Ng c Hi n) 1000ch/45cv C p vùng Kiên Giang 90 C a sông Cái L n, Cái Bé 1000ch/600cv 91 C a sông X o Rô 500ch/300cv 92 C a Ba Hòn 300ch/300cv 93 C a Tô Châu 400ch/600cv 94 o Nam Du 1000ch/600cv
  9. TT Khu neo u tránh trú bão Ghi chú Tên, v trí Quy mô 95 o Hòn Tre 1000ch/600cv C p vùng 96 V nh An Th i (Phú Qu c) 600ch/600cv 97 Mũi Gành D u (Phú Qu c) 400ch/45cv 98 Vũng Trâu N m (Phú Qu c) 250ch/300cv
Đồng bộ tài khoản