Quyết định số 29/2004/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 29/2004/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/2004/QĐ-BKHCN về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/2004/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2004/Q -BKHCN Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 29/2004/Q -BKHCN NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C QU N LÝ CH T LƯ NG MŨ B O HI M CHO TR EM KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN MÔ TÔ VÀ XE MÁY B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003; Căn c Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 8 năm 2001 s 10/2001/NQ- CP ngày 31 tháng 8 năm 2001; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. Mũ b o hi m cho tr em ư c s n xu t trong nư c là hàng hóa b t bu c ph i công b phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6979:2001 "Mũ b o hi m cho tr em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy". i u 2. Vi c công b mũ b o hi m cho tr em phù h p TCVN 6979:2001 và vi c th nghi m m u i n hình mũ b o hi m cho tr em ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 51/2001/Q -BKHCNMT ngày 08/10/2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ). Danh sách các t ch c ư c ch nh th nghi m ch t lư ng mũ b o hi m cho tr em s n xu t trong nư c ư c quy nh t i Ph l c c a Quy t nh s 51/2001/Q - BKHCNMT. i u 3. Mũ b o hi m cho tr em nh p khNu ph i phù h p v i Tiêu chuNn Vi t Nam TCVN 6979:2001 ho c tiêu chuNn qu c gia v mũ b o hi m c a nư c xu t khNu tương ương v i Tiêu chuNn Vi t Nam. i u 4. Vi c ki m tra ch t lư ng mũ b o hi m cho tr em nh p khNu ư c th c hi n theo quy nh tương ng t i Quy t nh s 52/2001/Q -BKHCNMT ngày 08/10/2001
  2. c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ). Danh sách các t ch c ch ng nh n/phòng th nghi m trong nư c và nư c ngoài th c hi n ki m tra ch t lư ng mũ b o hi m cho tr em nh p khNu là các t ch c ã ư c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng ch nh ki m tra ch t lư ng mũ b o hi m dùng cho ngư i l n. i u 5. Vi c ki m tra ch t lư ng mũ b o hi m cho tr em lưu thông trên th trư ng ư c th c hi n theo quy nh chung v ki m tra ch t lư ng hàng hóa lưu thông trên th trư ng. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan và T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ch u trách nhi m t ch c và hư ng d n th c hi n Quy t nh này. Các doanh nghi p s n xu t trong nư c và nh p khNu mũ b o hi m cho tr em ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Bùi M nh H i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản