Quyết định số 2912/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 2912/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2912/2005/QĐ-BYT về việc phê duyệt doanh nghiệp dược tham gia công tác dự trữ lưu thông thuốc Quốc gia do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2912/2005/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2912/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DOANH NGHIỆP DƯỢC THAM GIA CÔNG TÁC DỰ TRỮ LƯU THÔNG THUỐC QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch “Dự trữ lưu thông thuốc Quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân”; Căn cứ vào Quyết định 2649/QĐ-BYT ngày 26/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp dược tham gia công tác dự trữ lưu thông thuốc Quốc gia; Căn cứ vào Quyết định 2705/QĐ-BYT ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thẩm định doanh nghiệp dược tham gia công tác dự trữ lưu thông thuốc Quốc gia; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao cho các doanh nghiệp có tên dưới đây tham gia công tác Dự trữ lưu thông thuốc Quốc gia : 1.Công ty Dược phẩm Trung ương I(Miền Bắc) 2.Công ty Dược phẩm Trung ương II (Miền Nam) 3.Công ty Dược Trung ương III (Miền Trung) Điều 2. Các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch dự trữ lưu thông thuốc theo đúng các quy định tại Quyết định số 110/2005/QĐ-TTg ngày 16/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch “Dự trữ lưu thông thuốc Quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân” và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc các doanh nghiệp có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Trần Thị Trung Chiến
Đồng bộ tài khoản