Quyết định số 2923-QĐ/ĐB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 2923-QĐ/ĐB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2923-QĐ/ĐB về việc cấp giấy phép thi công công trình liên quan đến đường bộ do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2923-QĐ/ĐB

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2923-Q / B Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1996 QUY T NNH V VI C C P GI Y PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN N Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 v nhi m v qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c i u 21 Pháp l nh B o v công trình giao thông công b theo l nh 38L/CTN ngày 10/12/1994 c a Ch t ch nư c; Căn c i u 8 i u l Tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1996 c a Chính ph . QUY T NNH i u 1: Các ơn v thi công các công trình thu c ngành Giao thông v n t i cũng như thu c các ngành khác n m trong ph m vi hành lang b o v ho c có liên quan tr c ti p n công trình giao thông ư ng b ch ư c thi công khi ã có gi y phép thi công c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p (g i chung là gi y phép - m u kèm theo). i u 2: Các cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p gi y phép thi công. 2.1. C c ư ng b Vi t Nam c p gi y phép thi công cho các công trình liên quan n qu c l i v i: - Các công trình có d án thu c nhóm A và B c a ngành giao thông. - Các công trình có d án thu c nhóm A, B, C c a các ngành khác. - Trư ng h p công trình ch y dài qua nhi u t nh, nhi u qu c l , th i gian thi công kéo dài nhi u ngày và xa. ơn v thi công có trách nhi m làm th t c, th ng nh t c c ư ng b Vi t Nam c p gi y phép thi công chung cho ph n công trình mà ơn v trúng th u và u quy n cho các Khu qu n lý ư ng b (Khu QL B), S Giao thông v n t i, ho c S Giao thông công chính (S GTVT) c p gi y phép thi công theo khu v c do Khu ho c S qu n lý cho t ng t tuỳ th i gian và bi n pháp t ch c thi công th ng nh t v i ơn v thi công nh m t o thu n l i cho thi công cũng như cho vi c ki m tra giám sát vi c th c hi n gi y phép. ng th i ph i h p m b o an toàn công trình giao thông cũng như phương ti n tham gia giao thông.
  2. 2.2. Khu QL B, s Giao thông v n t i c p gi y phép thi công i v i các công trình có d án nhóm C c a ngành Giao thông, các công trình xây d ng m i và s a ch a c a ngành Giao thông và các ngành khác trên các qu c l do khu ho c s ư c B và C c ư ng b Vi t Nam giao qu n lý nhưng chưa n m c l p d án. 2.3. i v i ư ng a phương, s Giao thông v n t i c p gi y phép thi công. i u 3: Th t c c p gi y phép thi công g m: 1. ơn xin phép thi công c a ơn v thi công. 2. H sơ thi t k k thu t ã ư c c p có thNm quy n duy t. 3. Các tho thu n c a các cơ quan qu n lý các công trình ngoài ngành ư ng b có liên quan. 4. Thi t k bi n pháp thi công và t ch c thi công m b o an toàn giao thông. i u 4: Các ơn v ã ư c c p phép ph i báo cho các ơn v tr c ti p qu n lý công trình ư ng b (Phân khu qu n lý ư ng b , o n qu n lý ư ng b ). Trên cơ s gi y phép, các ơn v tr c ti p qu n lý công trình ư ng b bàn giao ph m vi thi công và giám sát ơn v thi công th c hi n n i dung gi y phép và có quy n ình ch thi công khi ơn v thi công vi ph m các quy nh c a gi y phép. Các ơn v thi công ph i m b o giao thông và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m t an toàn giao thông do làm sai gi y phép gây ra trong su t th i gian t khi nh n m t b ng thi công cho n khi hoàn tr l i công trình giao thông như khi nh n bàn giao m t b ng thi công. M i chi phí m b o giao thông và s a ch a c u ư ng do thi công công trình thì ơn v thi công ph i b i hoàn. Các ơn v thi công ã có gi y phép thi công và nh n bàn giao m t b ng nhưng quá 45 ngày k t ngày nh n bàn giao m t b ng mà không tri n khai thi công, m b o giao thông thì s b thu h i gi y phép thi công. i u 5: Do nhi m v c a các phân khu qu n lý ư ng b , o n qu n lý ư ng b luôn ph i s a ch a c u ư ng và m b o giao thông trong ph m vi ã ư c giao qu n lý. Vì v y cho phép các khu qu n lý ư ng b , s Giao thông v n t i căn c nhi m v hàng năm giao cho ơn v mà c p phép thi công dài h n, cho các d án mà th i h n thi công ã ư c c p thNm quy n phê duy t (tr trư ng h p nhi m v giao tr c ti p th i h n c p phép không quá m t năm). i u 6: ơn v c p phép ph i khNn trương xem xét và làm th t c c p phép, th i gian không ch m quá 10 ngày k t ngày nh n th t c h sơ c a ơn v xin c p phép. i u 7: Giao cho C c ư ng b Vi t Nam ch o, hư ng d n và ki m tra công trình công tác an toàn giao thông khi thi công trên ư ng b . ng th i ph i h p cùng l c lư ng C nh sát nhân dân, Quân i ki m tra và x lý các vi ph m xâm h i công trình giao thông như i u 4, i u 5 Ngh nh 49/CP ngày 26/7/1995 c a Chính ph .
  3. i u 8: Các ông Chánh văn phòng B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V pháp ch , T ng Giám c các Ban qu n lý d án, Các c c, V liên quan và Th trư ng các ơn v thi công có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Ng c Hoàn ( ã ký) M U GI Y PHÉP THI CÔNG (Kèm theo quy t nh s 2923/ BVN, ngày 2 tháng 11 năm 1996 c a B Giao thông v n t i) B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (U ban nhân dân t nh....) c l p - T do - H nh phúc (Khu Qu n lý ư ng b .....) (S Giao thông v n t i....) Hà N i, ngày tháng năm 199 S : GT- B GI Y PHÉP THI CÔNG Công trình................................... - Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông 38L/CTN và i u l Tr t t an toàn giao thông và Tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP. - Căn c Quy t nh s ...... Q / B ngày tháng năm 199... c a B trư ng B Giao thông v n t i v c p phép thi công trên ư ng b . - Căn c công văn xin c p phép thi công s ..... ngày..... tháng.. .năm 199 c a........................ v vi c thi công công trình..... ..................................................... liên quan n Qu c l (t nh l )......... t Km........ n Km............... - Căn c h sơ thi t k k thu t công trình ........ ã ư c c p có th m quy n duy t s ..........ngày ... tháng......năm 199...
  4. - Căn c bi n pháp và t ch c thi công liên quan n m b o an toàn giao thông ư ng b ã th ng nh t gi a khu Qu n lý ư ng b (S Giao thông v n t i..............................). QUY T NNH i u 1: ng ý c p phép thi công cho công ty............. ư c thi công công trình ............. liên quan n qu c l ............. (t nh l .........) t Km............ n Km.......... v i các yêu c u: ................................................................ ................................................................ i u 2: Th i gian thi công: T ngày...................................................... n ngày..................................................... i u 3: Ch u tư công trình và ơn v thi công ph i mang gi p phép này n phân khu ( o n) qu n lý ư ng b ..................... thông báo và nh n bàn giao c th ph m vi thi công và tri n khai bi n pháp m b o an toàn giao thông. Và ch ư c kh i công khi Phân khu ( o n) qu n lý ư ng b ....................... ch p nh n ã hoàn ch nh xong công tác an toàn giao thông. i u 4: ơn v thi công có trách nhi m ph i h p cùng Phân khu ( o n) qu n lý ư ng b ................................. t ch c m b o an toàn giao thông su t quá trình thi công như s a ch a m t ư ng êm thu n, gác ch n ph n lu ng giao thông... không ư c ách t c giao thông và ph i ch u trách nhi m v m t an toàn giao thông do làm sai gi y phép gây ra, ơn v thi công ph i hoàn tr n n m t ư ng và hành lang b o v ư ng như khi nh n bàn giao. i u 5: Sau 45 ngày nh n bàn giao m t b ng, ơn v thi công không tri n khai thi công và m b o giao thông thì s b thu h i gi y phép, m i phí t n ph i t ch u trách nhi m. i u 6: Các ông T ng Giám c, Giám c cơ quan ch u tư, ơn v thi công, Phân khu ( o n) Qu n lý ư ng b .......... căn c các i u kho n c a gi y phép thi công này th c hi n. N u vi ph m x y ra m t an toàn giao thông s b x lý theo Ngh nh 49/CP ngày 26/7/1995, trư ng h p nghiêm tr ng còn b x lý theo pháp lu t hi n hành.
Đồng bộ tài khoản