Quyết định số 2934/QĐ-BNN-HTQT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
5
download

Quyết định số 2934/QĐ-BNN-HTQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KỸ THUẬT VỀ BẢO VỆ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN VÀ RỪNG NGẬP MẶN NHẰM THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2934/QĐ-BNN-HTQT

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011 Số: 2934/QĐ-BNN-HTQT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC KỸ THUẬT VỀ BẢO VỆ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN VÀ RỪNG NGẬP MẶN NHẰM THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH, ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 08 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chương trình hợp tác kỹ thuật về Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổ i khí hậu tại các t ỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với những nội dung chính như sau: 1. Tên dự án: Chương trình hợp tác kỹ thuật về Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổ i khí hậu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 2. Địa điểm dự kiến: Hà Nội và các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng
  2. 3. Mục tiêu: Tăng cường năng lực trong quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển các trọng điểm khu dự trữ sinh quyển, quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 4. Nguồn vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 21 triệu EURO, trong đó: - Vốn tài trợ không hoàn lại từ Chính phủ Đức là Autralia khoảng 18,35 triệu EURO. - Vốn đối ứng khoảng 2,65 triệu EURO. 5. Các dự án thành phần dự kiến 5.1. Dự án 1: Tăng cường năng lực và thể chế cho công tác quản lý tổng hợp hệ sinh thái vùng ven biển trong bố i cảnh biến đổi khí hậu. 5.2. Dự án 2: Bảo tồn và phát triển các trọng điểm khu dự trữ sinh quyển t ỉnh Kiên Giang. 5.3. Dự án 3: Quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang. 5.4. Dự án 4: Lồng ghép sự thích ứng với biến đổi khí hậu vào việc lập kế hoạch quản lý vùng ven biển t ỉnh Cà Mau. 5.5. Dự án 5: Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. 5.6. Dự án 6: Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tỉnh Bạc Liêu. 6. Thời gian thực hiện: 03 năm (từ 2012 đến hết 2014). Điều 2. Giao trách nhiệm cho các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phố i hợp với Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy lợi thành lập Ban chuẩn bị Dự án Ô. Ban chuẩn bị Dự án được sử dụng tài khoản, con dấu của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng đề cương, dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Ban chuẩn bị Dự án là cơ quan đầu mối tiếp xúc với Nhà tài trợ, Ủy ban nhân dân các tỉnh Dự án, phố i hợp xây dựng và hoàn thiện Văn kiện Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vụ Tài chính chủ trì phê duyệt đề cương, dự toán, cân đố i bố trí vốn để triển khai các hoạt động chuẩn bị đầu tư dự án Ô.
  3. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 2; - Lưu VT, HTQT. Cao Đức Phát
Đồng bộ tài khoản