Quyết định số 2972/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 2972/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2972/QĐ-BNN-KHCN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 Số: 2972/QĐ-BNN-KHCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Thông tư số 76/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong Công văn số 1689/VKHTLVN- KHTH, ngày 28/11/2011 về việc nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ nghiệm thu các nhiệm vụ môi trường của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Tên các nhiệm vụ và danh sách thành viên Hộ i đồng trong phụ lục đính kèm. Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện và tư vấn cho Bộ nghiệm thu các nhiệm vụ bảo vệ môi trường nói trên. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, thành viên Hội đồng và chủ trì nhiệm vụ môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  2. Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Lưu VT, KHCN. Bùi Bá Bổng PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHCN CẤP BỘ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆN KHTLVN (Kèm theo Quyết định số 2972/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Tên nhiệm vụ: 1. “Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và tiêu chí đánh giá phục vụ công tác quản lý các hệ sinh thái đặc thù đang bị suy thoái nghiêm trọng” do PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương, Viện Nước, Tưới t iêu và Môi trường (thuộc Viện KHTLVN) làm chủ trì nhiệm vụ. 2. “Phục hồ i hệ sinh thái nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc bộ bị suy thoái nghiêm trọng” do KS. Phạm Trung Kiên, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (thuộc Viện KHTLVN) làm chủ trì nhiệm vụ. TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh Hội đ ồn g GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung Hội KHKT Lâm nghiệp Chủ t ịch 1 PGS.TS. Đinh Vũ Thanh Vụ Khoa học Công nghệ và Phó Chủ 2 Môi trường tịch GS.TS. Lê Văn Khoa Đại học Quốc gia Hà Nội Ủy viên 3 PGS.TS. Ngô Đình Quế Hội KHKT Lâm nghiệp Ủy viên 4 phản biện 1 TS. Nguyễn Văn Toàn Viện Quy hoạch và TKNN Ủy viên 5 TS. Phạm Quỳnh Mai Viện Sinh thái và Tài nguyên Ủy viên 6 sinh vật phản biện 2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Thanh Vụ Khoa học Công nghệ và Ủy viên 7 Môi trường thư ký
  3. PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHCN CẤP BỘ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆN KHTLVN (Kèm theo Quyết định số 2972/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Tên nhiệm vụ: 3. “Phát triển và ứng dụng giải pháp tổng hợp nông lâm nghiệp và thủy lợi nhằm phục hồ i hệ sinh thái đất cát bị sa mạc hóa vùng ven biển Nam Trung bộ”, do TS Lê Trung Tuân, nguyên cán bộ Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (thuộc Viện KHTLVN) làm chủ trì nhiệm vụ. TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh Hội đ ồn g GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm Hội KHKT Lâm nghiệp Chủ t ịch 1 PGS.TS. Đinh Vũ Thanh Vụ Khoa học Công nghệ và Phó Chủ 2 Môi trường tịch GS.TS. Lê Văn Khoa Đại học Quốc gia Hà Nội Ủy viên 3 phản biện 1 PGS.TS. Ngô Đình Quế Hội KHKT Lâm nghiệp Ủy viên 4 phản biện 2 TS. Nguyễn Văn Toàn Viện Quy hoạch và TKNN Ủy viên 5 TS. Đỗ Hữu Thư Viện Sinh thái và Tài nguyên Ủy viên 6 sinh vật ThS. Nguyễn Thị Hồng Thanh Vụ Khoa học Công nghệ và Ủy viên 7 Môi trường thư ký
Đồng bộ tài khoản