Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG

  1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 2985/2007/Q -BNG Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG QU B O H CÔNG DÂN VÀ PHÁP NHÂN VI T NAM NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B NGO I GIAO Căn c : Ngh nh s 189/H BT ngày 04/6/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Lãnh s ; Ngh nh s 183/CP ngày 18/11/1994 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v cơ quan i di n nư c C ng hòa XHCN Vi t Nam nư c ngoài; Ngh nh s 21/2003/N -CP ngày 10/3/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; Quy t nh s 119/2007/Q -TTg ngày 25/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu B o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài; Theo ngh c a C c trư ng C c Lãnh s và V trư ng V Qu n tr -Tài v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ho t ng Qu B o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các ông/bà C c trư ng C c Lãnh s , Chánh Văn phòng B , V trư ng các V T ch c-Cán b , Qu n tr -Tài v và ngư i ng u các cơ quan i di n ngo i giao, lãnh s Vi t Nam nư c ngoài ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - PTTg, BTNG Ph m Gia Khiêm ( báo cáo); - Các /c Th trư ng; - Văn phòng Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; Nguy n Phú Bình - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; - Lưu: VP, LS, TC-CB, QT-TV.
  2. QUY CH V T CH C VÀ HO T NG QU B O H CÔNG DÂN VÀ PHÁP NHÂN VI T NAM NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2985/2007/Q -BNG ngày 29/11/2007 c a B trư ng B Ngo i giao) i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Quy ch này quy nh vi c t ch c và ho t ng c a Qu B o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài (g i t t là Qu B o h công dân) do Th tư ng Chính ph thành l p theo Quy t nh s 119/2007/Q -TTg ngày 25/7/2007. Tên giao d ch qu c t là Fund for Assisting Overseas Vietnamese Citizens and Legal Entities – vi t t t là FAOV). 2. Công dân Vi t Nam thư ng trú nư c ngoài ã óng b o hi m nư c ngoài không thu c ph m vi áp d ng c a Quy ch này. i u 2. M c ích Qu B o h công dân ho t ng không vì m c ích l i nhu n, th c hi n theo quy ch “Qu n lý tài chính Qu ” và ư c thành l p nh m: 1. H tr cho các ho t ng c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , các cơ quan ư c B Ngo i giao y quy n th c hi n ch c năng lãnh s nư c ngoài (sau ây g i t t là CQ D) th c hi n vi c b o h các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài; 2. H tr nhân o khNn c p cho công dân, pháp nhân g p hoàn c nh c bi t khó khăn mà h không th t kh c ph c ư c t i th i i m ó. 3. H tr cho các ho t ng khác theo quy t nh c a B trư ng B Ngo i giao phù h p v i i u 4 Quy t nh s 119/2007/Q -TTg ngày 25/7/2007 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B máy c a Qu B o h công dân 1. Qu B o h công dân có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, Qu ư c m tài kho n t i kho b c nhà nư c và t i ngân hàng theo quy nh t i i u 2, Quy t nh s 119/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . 2. Qu ch u s qu n lý nhà nư c c a B Ngo i giao v t ch c và ho t ng. C c Lãnh s là cơ quan ư c B trư ng B Ngo i giao y quy n qu n lý công tác b o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài giúp lãnh o B tr c ti p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v t ch c và ho t ng c a Qu .
  3. 3. Qu có Ban Giám c g m Giám c, 02 (hai) Phó Giám c và b ph n chuyên môn nghi p v - Văn phòng Qu (g m k toán, nhân viên văn phòng, thông tin-tuyên truy n, qu n lý Qu ). 4. Giám c, các Phó Giám c do B trư ng B Ngo i giao b nhi m, mi n nhi m. 5. Biên ch c a Văn phòng Qu t i a là 07 (b y) ngư i thu c biên ch c a C c Lãnh s . Trong trư ng h p c n thi t, Qu có th tuy n d ng cán b chuyên môn làm vi c theo ch h p ng sau khi ư c s ng ý c a B trư ng B Ngo i giao. i u 4. Ch c năng và nhi m v c a Qu B o h công dân 1. Ch c năng: a. Ch trì, ph i h p v i các CQ D trong vi c: - Xây d ng phương hư ng và các chương trình ho t ng c a Qu trình B trư ng B Ngo i giao phê duy t. - D trù kinh phí hàng năm c a Qu bao g m: D toán thu, chi t ngu n ngân sách nhà nư c và các ngu n khác cho ho t ng b o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài; t ng h p chung vào d toán ngân sách hàng năm c a B Ngo i giao g i B Tài chính. - T ch c th c hi n vi c t ng k t, rút kinh nghi m nh kỳ hàng năm, t ng giai o n hay t xu t và ra k ho ch tr ng tâm c a công tác b o h công dân, pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài, nh t là các a bàn tr ng i m t p trung ông công dân Vi t Nam. b. Nh n ti n t c c c a thân nhân, t ch c b o lãnh cho ương s sau ó ngh CQ D chi t m ng trong trư ng h p nêu t i m c a kho n 2 i u 7 Quy ch này và ph i h p v i B Tài chính th c hi n vi c thu h i các kho n chi t m ng nêu t i m c b kho n 2 i u 7 Quy ch này. c. Th c hi n vi c qu n lý tài chính theo quy nh c a pháp lu t. d. K p th i báo cáo Lãnh o B Ngo i giao quy t nh v nh ng v n vư t thNm quy n. 2. Nhi m v : a. Qu n lý kinh phí, tài s n và các ngu n l c h p pháp th c hi n nhi m v ư c giao. b. Ki m tra, giám sát các kho n chi cho công tác b o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài. c. L p báo cáo quy t toán hàng năm báo cáo B Tài chính v vi c s d ng kinh phí Qu .
  4. d. T ch c các ho t ng nh m v n ng xây d ng Qu . e. Th c hi n các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Nhi m v , quy n h n c a Ban Giám c và Văn phòng Qu B o h công dân 1. Giám c Qu : a. Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Ngo i giao trong vi c ch o th c hi n các ch c năng, nhi m v nêu t i i u 4 c a Quy ch này và i u hành công vi c hàng ngày c a Qu . Trư ng h p b n công tác ho c vì lý do t xu t, Giám c Qu y quy n cho m t Phó Giám c thay m t mình ch o toàn b công vi c hàng ngày c a Qu . b. Là ngư i i di n c a Qu theo pháp lu t và là ch tài kho n c a Qu . Giám c có th y quy n cho m t Phó Giám c ký thay ch tài kho n. c. Có quy n duy t chi theo quy nh c a Qu v i m c chi không quá 10.000 USD (mư i nghìn ô-la M ) cho m i v vi c. Trư ng h p c n chi hơn 10.000 USD, Giám c Qu ph i báo cáo Lãnh o B Ngo i giao xem xét quy t nh. d. i di n cho Qu B o h công dân trong các quan h liên quan n ho t ng c a Qu . e. Thông báo và hư ng d n các CQ D th c hi n m t s ho t ng c a Qu t i nư c ngoài sau khi ư c B trư ng B Ngo i giao phê duy t. f. Th c hi n báo cáo nh kỳ v ho t ng c a Qu theo quy nh hi n hành. 2. Các Phó Giám c Qu : Th c hi n công vi c c a Qu do Giám c Qu giao và ch u trách nhi m trư c B trư ng B Ngo i giao và Giám c Qu v ph n vi c ư c giao. 3. Văn phòng Qu là b ph n chuyên môn, giúp vi c cho Ban Giám c. Cán b Văn phòng Qu có nhi m v sau: a. Thư ng xuyên theo dõi, t ng h p và báo cáo Ban Giám c Qu v ho t ng c a Qu trong và ngoài nư c. b. ChuNn b và làm công tác thư ký cho các cu c h p nh kỳ và t xu t c a Qu . c. Tham mưu v phương hư ng, nhi m v và xu t k ho ch ho t ng hàng năm c a Qu trình Giám c duy t. d. Th c hi n nh ng công vi c khác theo s phân công c a Ban Giám c Qu . 4. Phương th c làm vi c c a Qu :
  5. a. Giám c, các Phó Giám c và cán b văn phòng Qu làm vi c theo nguyên t c th trư ng k t h p v i nguyên t c t p trung dân ch . b. Các cán b Văn phòng Qu v i nghĩa v , quy n h n, trách nhi m c a mình ph i hoàn thành các công vi c ư c giao và ch u trách nhi m trư c Ban Giám c. i u 6. Ch c năng và quy n h n s d ng Qu c a CQ D 1. Th trư ng CQ D là ngư i ch u trách nhi m v vi c s d ng và quy t toán các kho n chi do Qu t m ng trong kinh phí s d ng cho công tác b o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài. 2. Th trư ng CQ D có quy n quy t nh m c chi không quá 3.000 USD (ba nghìn ô-la M ) cho m i v vi c, trư ng h p vư t quá 3.000 USD thì ki n ngh Giám c Qu ho c Lãnh o B Ngo i giao xem xét quy t nh. 3. K toán c a các CQ D có trách nhi m g i hóa ơn, ch ng t g c v Qu theo t ng quý Qu ho ch toán theo quy nh tài chính và l p báo cáo thu, chi hàng năm theo quy nh qu n lý tài chính hi n hành. 4. Khi có ho t ng t xu t có tính ch t và ph m vi nh hư ng l n thì Th trư ng CQ D thông báo cho Giám c Qu d ki n và k ho ch ho t ng cùng d toán kinh phí. Giám c Qu có trách nhi m xem xét và tr l i trong th i gian s m nh t yêu c u này theo thNm quy n. Ch khi có s ng ý b ng văn b n c a Giám c Qu ho c Lãnh o B Ngo i giao thì Th trư ng CQ D m i th c hi n. i u 7. N i dung chi c a Qu B o h công dân 1. Kho n chi không hoàn l i: a. Chi cho vi c b o m an toàn tính m ng c a công dân và chuy n h n nơi an toàn khi x y ra chi n tranh, xung t, thiên tai, d ch b nh, kh ng b , b t cóc,…; b. Chi cho công dân trong trư ng h p t xu t, khNn c p mà ương s ư c ch ng minh là hoàn toàn không còn kh năng tài chính chi tr và không có thân nhân, t ch c ng ra b o lãnh. c. Chi cho cán b lãnh s c a CQ D; cán b t trong nư c ho c t m t nư c có CQ D g n nh t ra nư c ngoài th c hi n vi c b o h công dân và pháp nhân, tìm hi u tình hình i v i các trư ng h p công dân b b t, b t m giam, t m gi , b xét x , thi hành án ph t tù, và các trư ng h p c n thi t khác liên quan n công tác b o h . d. Chi cho các ho t ng i ngo i ph c v công tác b o h công dân, pháp nhân. 2. Kho n chi ph i hoàn tr : a. T m ng kinh phí thanh toán ti n vi n phí, thu c men, vé v nư c, ti n ăn, trong th i gian ch v nư c; tang l , h a thiêu, chuy n thi hài, di hài v nư c, v.v… cho công dân trong các trư ng h p khNn c p mà ương s không có kh năng tài chính
  6. vào th i i m ó nhưng có t c c, b o lãnh c a gia ình, t ch c trong nư c v vi c hoàn tr các kho n ti n này. b. Trư ng h p c bi t, ương s không có b o lãnh, t c c thì ương s ph i có cam k t b ng văn b n vi c hoàn tr các kho n ti n này. 3. Chi cho công tác qu n lý Qu (không quá 10% t ng kinh phí ư c phê duy t hàng năm c a Qu ): a. Ngư i kiêm nhi m ư c hư ng 30% m c lương cơ b n c a mình ang hư ng hi n hành; b. Chi lương, b o hi m và ph c p theo quy nh c a pháp lu t cho cán b , nhân viên h p ng (n u có) c a Qu ; c. Chi cho ho t ng tuyên truy n xây d ng Qu ; d. Chi cho các ho t ng oàn ra, oàn vào ph c v công tác xây d ng Qu , ki m tra s d ng Qu ; kh o sát, nghiên c u tình hình th c t và ho t ng c a công tác b o h công dân và pháp nhân Vi t Nam các a bàn; e. T l này s ư c i u ch nh hàng năm cho phù h p v i tình hình th c t theo ngh c a B trư ng B Ngo i giao và s ch p thu n c a B trư ng B Tài chính. 4. Các kho n chi khác phù h p v i ch qu n lý tài chính Qu và phù h p v i m c ích, quy nh c a Qu do Lãnh o B Ngo i giao ho c Giám c Qu quy t nh. i u 8. Khen thư ng, k lu t 1. Qu B o h công dân có s vàng danh d , các k ni m chương và có th ngh các cơ quan có thNm quy n khen thư ng các t ch c, t p th , cá nhân trong và ngoài nư c có thành tích xu t s c trong ho t ng xây d ng và phát tri n Qu , có nhi u óng góp trong công tác b o h công dân và pháp nhân Vi t Nam nư c ngoài. 2. M i hành vi vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v ho t ng c a Qu và các quy nh t i Quy ch này, tùy theo tính ch t, m c có th b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t hi n hành. i u 9. Khi u n i và t cáo 1. M i cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo hành vi tham ô, tham nhũng, l i d ng danh nghĩa c a Qu B o h công dân tr c l i ho c các hành vi vi ph m các quy nh t i Quy ch này. 2. Vi c gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quan n Qu B o h công dân ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i và T cáo./.
  7. KT. B TRƯ NG B NGO I GIAO TH TRƯ NG Nguy n Phú Bình
Đồng bộ tài khoản