Quyết định số 2993/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 2993/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2993/QĐ-BGTVT về việc thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2993/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 2993/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN ĐỂ ĐỊNH GIÁ VÀ QUYẾT ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải; Căn cứ Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc; Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá; Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá; Căn cứ văn bản số 597/BTC-QLCS ngày 12/01/2007 và số 1312/BTC-QLCS ngày 24/1/2007 của Bộ Tài chính về việc quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá đối với tài sản thu hồi từ các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc; Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án Cảng Hải Phòng giai đoạn II do Ban quản lý dự án cảng Hải Phòng quản lý được thành lập theo quyết định số 371/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau: Ông Phạm Huy Hiếu - Chuyên viên Vụ Tài chính Bộ Giao thông vận tải là Uỷ viên Hội đồng thanh lý tài sản thay cho Bà Đào Thanh Thảo. Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như quyết định số 371/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
  2. Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Chủ nhiệm Ban quản lý dự án cảng Hải Phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Các thành viên Hội đồng; - Lưu: VT, Vụ TC. Nguyễn Hồng Trường
Đồng bộ tài khoản