Quyết định số 3014/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 3014/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3014/2002/QĐ-BGTVT về việc cho phép tàu thuyền chở hàng khô vào ra để làm hàng tại Bến số 1 - Cảng Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3014/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 3014/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 09 năm 2002 QUY T Đ NH V/V CHO PHÉP TÀU THUY N CH HÀNG KHÔ VÀO RA Đ LÀM HÀNG T I B N S 1 - C NG DUNG QU T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph qui nh v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 13/CP ngày 25/2/1994 c a Chính Ph ban hành “Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam”; Ngh nh s : 24/2001/N -CP ngày 30/5/2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam ban hành kèm theo Ngh nh s 13/CP ngày 25/2/1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch - V n t i và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1 .- 1. Cho phép B n s 1- C ng Dung Qu t c a Công ty liên doanh Nhà máy l c d u Vi t-Nga ư c ti p nh n tàu thuy n ch hàng khô c a Vi t Nam và nư c ngoài có tr ng t i n 10.000DWT vào ra làm hàng. i u 2.- Tàu thuy n ra vào c u B n s 1- C ng Dung Qu t ph i n v trí ón tr hoa tiêu t i vùng nư c có bán kính 01 h i lý v i tâm có to như sau: - Vĩ : 15o 26’ 30” N. - Kinh : 108o 45’ 30” E. i u 3.- 1. C ng v Qu ng Ngãi có trách nhi m qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v hàng h i t i khu v c B n s 1- C ng Dung Qu t và căn c vào tình hình th i ti t, các i u ki n khai thác c a c u b n, m n nư c c th c a tàu thuy n ra quy t nh cho phép tàu thuy n vào ra c u B n s 1 - C ng Dung Qu t an toàn.
  2. 2. C ng v Qu ng Ngãi ư c thu các kho n phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 4.- Công ty liên doanh Nhà máy l c d u Vi t - Nga có trách nhi m cung c p các tài li u liên quan n c u b n cho C ng v Qu ng Ngãi, t ch c khai thác B n s 1- C ng Dung Qu t an toàn, úng m c ích và ư c thu các kho n cư c phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 5.- Các cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c c a các B , ngành liên quan th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh c a pháp lu t t i c u B n s 1- C ng Dung Qu t. i u 6.- 1. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 10 năm 2002. 2. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i B Giao thông v n t i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Giám c C ng v Qu ng Ngãi, Công ty liên doanh Nhà máy l c d u Vi t - Nga, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG Nơi nh n: V NT I - Như i u 5 - Công an c a khNu c ng Dung Qu t TH TRƯ NG - C c H i quan Qu ng Ngãi - C c Hàng h i VN - Công báo - Lưu : VP, PCVT Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản