Quyết định số 3022/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 3022/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3022/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3022/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 3022/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG 13, QU N BÌNH TH NH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh t i T trình s 2959/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 5008/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 13, qu n Bình Th nh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010. a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha HT năm 2005 QH n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N TÍCH TT 260,16 100,00 260,16 100,00 NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 260,16 100,00 260,16 100,00 2.1 * t OTC 143,62 55,20 119,84 46,06
  2. 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 143,62 100,00 119,84 100,00 2.2 * t chuyên dùng CDG 57,53 22,11 81,63 31,38 - t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,16 0,28 0,15 0,18 nghi p 2.2.2 - t qu c phòng, an ninh CQA 2,70 4,69 2,25 2,76 - t s n xu t, kinh doanh phi nông 2.2.3 CSK 26,87 46,71 21,69 26,57 nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 + t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 26,87 100,00 21,69 100,00 2.2.4 - t có m c ích công c ng CCC 27,80 48,32 57,54 70,49 2.2.4.1 + t giao thông DGT 27,04 97,27 38,69 67,24 2.2.4.2 + t th y l i DTL + t CD năng lư ng, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,03 0,11 10,44 18,14 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,02 2.2.4.6 + t cơ s giáo d c - ào t o DGD 0,54 1,94 7,19 12,50 2.2.4.7 + t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 + t ch DCH 0,19 0,68 1,21 2,10 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 7,18 2,76 6,98 2,68 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,08 0,03 t sông r ch và m t nư c chuyên 2.5 SMN 51,75 19,89 51,71 19,88 dùng 3 T CHƯA S D NG CSD b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Di n Ch tiêu Mã t tích (1) (2) (3) (4) T NÔNG NGHI P CHUY N SANG PHI 1 NNP/PNN NÔNG NGHI P 2 CHUY N I CƠ C U S D NG T
  3. TRONG N I B T NÔNG NGHI P T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG THU TI N S D NG T CHUY N SANG 3 PN0(a)/PN1(a) 0,50 T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 0,01 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh CTO/PN1(a) 0,45 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 0,00 3.4 t công c ng không thu ti n s d ng t CCO(a)/PN1(a) 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 0,04 3.6 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng SMN/PN1(a) 0,38 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG PH I 4 PKT(a)/OTC 0,30 T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 0,30 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 0,08 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 0,50 c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Lo i t ph i thu h i Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 30,36 2.1 t OTC 24,16 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 24,16 2.2 t chuyên dùng CDG 5,92 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,01 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,45
  4. 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 5,18 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,28 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,20 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,08 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/2.000) và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 13 do y ban nhân dân qu n Bình Th nh l p ngày 24 tháng 12 năm 2007. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 13, qu n Bình Th nh v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Di n tích các lo i t phân b trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Di n tích Phân theo t ng năm năm Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2005 (ha) 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 T NG DI N TÍCH 260,16 260,16 260,16 260,16 260,16 260,16 T T NHIÊN 1 T NÔNG NGHI P NNP T PHI NÔNG 2 PNN 260,16 260,16 260,16 260,16 260,16 260,16 NGHI P 2.1 * t OTC 143,62 143,24 141,82 140,38 130,18 119,84 2.1.1 - t t i nông thôn ONT 2.1.2 - t t i ô th ODT 143,62 143,24 141,82 140,38 130,18 119,84 2.2 * t chuyên dùng CDG 57,53 57,93 59,35 60,79 71,21 81,63 - t tr s cơ quan, 2.2.1 CTS 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 công trình s nghi p - t qu c phòng, an 2.2.2 CQA 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,25 ninh - t s n xu t, kinh 2.2.3 CSK 26,87 26,37 26,22 25,92 25,39 21,69 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 + t khu công nghi p SKK
  5. + t cơ s s n xu t, 2.2.3.2 SKC 26,87 26,37 26,22 25,92 25,39 21,69 kinh doanh - t có m c ích công 2.2.4 CCC 27,80 28,70 30,27 32,01 42,96 57,54 c ng 2.2.4.1 + t giao thông DGT 27,04 27,28 27,73 28,89 38,69 38,69 2.2.4.2 + t th y l i DTL + t CD năng 2.2.4.3 DNT lư ng, truy n thông 2.2.4.4 + t cơ s văn hóa DVH 0,03 0,04 0,04 0,04 0,02 10,44 2.2.4.5 + t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 + t cơ s giáo d c - 2.2.4.6 DGD 0,54 1,18 2,30 2,88 4,24 7,19 ào t o + t cơ s th d c - 2.2.4.7 DTT th thao 2.2.4.8 + t ch DCH 0,19 0,19 0,19 0,19 1,21 t tôn giáo, tín 2.3 TTN 7,18 7,18 7,18 7,18 6,98 6,98 ngư ng t nghĩa trang, nghĩa 2.4 NTD 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 a t sông r ch và m t 2.5 SMN 51,75 51,73 51,73 51,73 51,71 51,71 nư c chuyên dùng T CHƯA S 3 CSD D NG 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th Di n Ch tiêu t tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 4 5 6 7 8 9 T NÔNG NGHI P CHUY N SANG 1 PHI NÔNG NGHI P CHUY N I CƠ C U S D NG 2 T TRONG N I B T NÔNG NGHI P 3 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 0,50 0,02 0,02 0,46 THU TI N S D NG T CHUY N
  6. SANG T PHI NÔNG NGHI P CÓ THU TI N S D NG T KHÔNG PH I T 3.1 t tr s cơ quan 0,01 0,01 3.2 t qu c phòng, an ninh 0,45 0,45 3.3 t công c ng không thu ti n s d ng t 0,00 3.4 t nghĩa trang, nghĩa a 3.5 t sông r ch và m t nư c chuyên dùng 0,04 0,02 0,02 T PHI NÔNG NGHI P KHÔNG 4 0,38 0,30 0,08 PH I T CHUY N SANG T 4.1 t chuyên dùng 0,30 0,30 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p 0,30 0,30 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a 0,08 0,08 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Phân theo t ng năm Th Di n Lo i t ph i thu h i Mã Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 T NÔNG NGHI P NNP 2 T PHI NÔNG NGHI P PNN 30,36 1,18 1,57 1,76 11,14 14,71 2.1 t OTC 24,16 0,68 1,42 1,44 10,20 10,42 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 24,16 0,68 1,42 1,44 10,20 10,42 2.2 t chuyên dùng CDG 5,92 0,50 0,15 0,32 0,74 4,21 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,01 0,01 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,45 0,45 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 5,18 0,50 0,15 0,30 0,53 3,70 nông nghi p
  7. 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,28 0,02 0,21 0,05 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,20 0,20 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,08 0,08 i u 3. Căn c các ch tiêu ư c duy t t i Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Bình Th nh có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Th nh và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 13 qu n Bình Th nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản