Quyết định số 3046/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 3046/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3046/2003/QĐ-BGTVT về ban hành Quy chế cấp giấy phép khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3046/2003/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do – H nh phúc ********* S : 3046/2003/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH C P GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26/12/1991 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20/4/1995; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh nay Quy ch c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Nguy n Ti n Sâm QUY CH C P GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3046/2003/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i). Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh, đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh trình t , th t c đi u ki n c p, c p l i, b sung, s a đ i thu h i, h y b và qu n lý gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay ph c v ho t đ ng hàng không dân d ng t i Vi t Nam. 2. Đ i tư ng đư c c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay là các t ch c đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t, có ch c năng, nhi m v qu n lý, khai thác c ng hàng không, sân bay và có đ y đ các đi u ki n v cơ s v t ch t, chuyên môn, t ch c khai thác theo quy đ nh c a Quy ch này và quy đ nh c a pháp lu t có liên quan đ đ m b o an ninh, an toàn hàng không. Đi u 2. Đi u ki n đ khai thác c ng hàng không, sân bay
 2. Các t ch c đư c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 1 c a Quy ch này ch đư c phép t ch c khai thác các c ng hàng không, sân bay cho m c đích dân d ng sau khi đư c C c Hàng không Vi t Nam c p gi y phép khai thác. Đi u 3. Nguyên t c áp d ng Vi c th m đ nh, phê duy t, c p, c p l i, b sung, s a đ i, thu h i, h y b gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay ph i đư c th c hi n theo nguyên t c sau: 1. Th a mãn đ y đ các quy đ nh, tiêu chu n hi n hành v cơ s v t ch t, chuyên môn, nghi p v c a Vi t Nam. 2. Trong trư ng h p pháp lu t Vi t Nam chưa quy đ nh thì áp d ng các tiêu chu n, khuy n cáo th c hành có liên quan c a T ch c Hàng không dân d ng qu c t (ICAO). Đi u 4. L phí 1. T ch c đư c khai thác c ng hàng không, sân bay ph i n p l phí v th m đ nh và c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. C c Hàng không Vi t Nam th c hi n ch đ thu, n p và qu n lý s d ng l phí v th m đ nh và c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 5. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. C ng hàng không là m t t h p công trình bao g m sân bay, nhà ga và trang b , thi t b , công trình m t đ t c n thi t khác đư c s d ng cho t u bay đi và đ n, th c hi n d ch v v n chuy n hàng không. 2. Sân bay là m t ph n xác đ nh trên m t đ t ho c m t nư c đư c xây d ng đ b o đ m cho t u bay c t, h cánh và di chuy n. 3. T u bay bao g m máy bay, t u lư n, khí c u và nh ng thi t b bay tương t khác có th đư c nâng gi trong khí quy n nh tác đ ng tương h v i không khí. 4. Tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay là m t ph n c a h sơ xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay, bao g m nh ng thông tin c n thi t v c ng hàng không, sân bay theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Ch khai thác c ng hàng không, sân bay là t ch c đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t nh m m c đích qu n lý khai thác c ng hàng không, sân bay. Đ i v i các c ng hàng không, sân bay do C c Hàng không Vi t Nam qu n lý, ch khai thác c ng hàng không, sân bay là các C m c ng hàng không khu v c. 6. Gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay là gi y phép do C c Hàng không Vi t Nam c p cho các ch khai thác c ng hàng không, sân bay đ ti n hành các ho t đ ng khai thác t i c ng hàng không, sân bay. Chương 2: ĐI U KI N, TRÌNH T , TH T C C P GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY Đi u 6. Đi u ki n c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay Vi c c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay ph i th a mãn các đi u ki n sau: 1. Các quy trình, quy ph m và tiêu chu n v thi t k c ng hàng không, sân bay bao g m khu bay, h th ng trang thi t b d n đư ng, thông tin liên l c, h th ng giám sát, h th ng trang thi t b phù tr quan sát, h th ng các trang thi t b m t đ t, nhà ga, đài ch huy, các công trình phù tr khác. 2. Các quy trình, quy ph m và tiêu chu n v qu n lý, khai thác c ng hàng không, sân bay bao g m khai thác - b o trì b o đ m an ninh, c u h a, c u thương, qu n lý chư ng ng i v t, k ho ch kh n nguy, ki m soát và h n ch đ ng v t hoang dã, x lý các tình hu ng b t tr c. 3. Các quy trình, quy ph m và tiêu chu n v qu n lý, đi u hành bay bao g m không lưu, không báo, khí tư ng hàng không, tìm ki m c u n n.
 3. 4. Các quy trình, quy ph m và tiêu chu n v năng đ nh c a các nhân viên khai thác c ng hàng không, sân bay. 5. Các quy trình, quy ph m và tiêu chu n v b o v môi trư ng bao g m ti ng n, x lý ch t th i. Đi u 7. H sơ xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay 1. H sơ xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay bao g m: a) Đơn xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay. N i dung đơn xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy ch này. b) Tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay bao g m các n i dung cơ b n sau: i) Các thông tin chung như m c đích, căn c pháp lý, c u trúc c a tài li u, các đi u ki n khai thác c ng hàng không, sân bay, ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ch khai thác. ii) Thuy t minh t ng quát v c ng hàng không, sân bay, các sơ đ v v trí, m t b ng t ng th , các phân khu ch c năng, h th ng các trang thi t b . iii) Thuy t minh chi ti t v c ng hàng không, sân bay theo quy đ nh ph i đư c công b trong các tài li u, b n tin không báo (AIS) . iv) Thuy t minh v quy trình khai thác, các bi n pháp b o đ m an ninh, an toàn c ng hàng không, sân bay: quy trình báo cáo quy đ nh ra vào c ng hàng không, sân bay, c u h a, tìm ki m c u n n, k ho ch kh n nguy sân bay, quy trình ki m tra giám sát các ho t đ ng trong c ng hàng không, sân bay, các công trình t i c ng hàng không, sân bay, các công trình đang xây d ng, quy trình ki m tra giám sát b o đ m tĩnh không sân bay, quy trình x lý các tình hu ng b t tr c, quy trình ph i h p hi p đ ng gi a các t ch c tham gia khai thác sân bay. v) Thuy t minh v qu n lý, đi u hành c ng hàng không, sân bay và h th ng qu n lý an toàn c ng hàng không, sân bay bao g m sơ đ t ch c, tên, v trí, ch c trách chính, s đi n tho i c a t t c các cán b ch ch t t i c ng hàng không, sân bay; c u trúc, sơ đ t ch c, biên ch , ch c năng, nhi m v c a các t ch c, cá nhân ch ch t liên quan đ n công tác b o đ m an toàn t i sân bay; n i dung c a h th ng qu n lý an toàn c ng hàng không, sân bay. 2. Ch khai thác c ng hàng không, sân bay ph i n p h sơ quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7 c a Quy ch này cho C c Hàng không Vi t Nam. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m tr l i cho ch khai thác v tính h p l c a h sơ ho c yêu c u b sung, hoàn ch nh h sơ. Đi u 8. Th m đ nh h sơ xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay 1 . Trong th i gian không quá 30 ngày k t ngày nh n đư c h sơ h p l , C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m t ch c th m đ nh h sơ xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay. 2. C c Hàng không Vi t Nam s d ng các cơ quan chuyên môn tr c thu c đ t ch c th m đ nh h sơ. Trong trư ng h p c n thi t có th m i chuyên gia c a các cơ quan, t ch c có liên quan trong và ngoài ngành hàng không tham gia th m đ nh. N i dung th m đ nh h sơ xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 9 và căn c theo các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này. 3. N u các n i dung nêu trong h sơ xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay không đáp ng đư c các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m thông báo b ng văn b n trong đó nêu rõ lý do và hư ng d n ch khai thác b sung, hoàn ch nh h sơ b o đ m đ các đi u ki n đư c quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này. 4. Ch khai thác có trách nhi m hoàn ch nh, b sung theo hư ng d n trong th i h n do C c Hàng không Vi t Nam quy đ nh nhưng không quá 15 ngày. Vi c ki m tra, th m đ nh và phê duy t h sơ ti p t c đư c ti n hành l n 2 theo đúng các bư c quy đ nh t i Đi u 8 và Đi u 9 c a Quy ch này. N u các n i dung nêu trong h sơ sau khi đư c hoàn ch nh, b sung v n không đáp ng đư c các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh theo th m quy n
 4. ho c đ ngh Th tư ng Chính ph quy t đ nh đóng c a t m th i ho c đình ch ho t đ ng c a c ng hàng không, sân bay. Đi u 9. N i dung th m đ nh h sơ xin c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay 1. Th m đ nh các y u t liên quan t i vi c khai thác bay: a) Vùng ph c n c ng hàng không, sân bay. b) Kho ng cách, v trí, các tác đ ng v m t khai thác bay v i các sân bay khác, k c các sân bay quân s . c) Các chư ng ng i v t, đ a hình - đ a v t. d) Nh ng yêu c u v h n ch khai thác. e) Các khu v c c m bay, khu v c h n ch bay. g) Các phương th c bay. h) Tác đ ng môi trư ng. 2 . Th m đ nh Tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay: a) Vi c tuân th v n i dung c a tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay theo quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 7 c a Quy ch này. b) Tính chính xác c a các thông tin ch a đ ng trong tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay. c) S lư ng, năng l c, tính năng k thu t, khai thác, ch t lư ng c a các h th ng phương ti n, công trình, trang thi t b . d) Tính kh thi c a h th ng qu n lý an ninh, an toàn sân bay, bao g m: i) Cơ c u t ch c c a các cơ quan liên quan đ n an ninh, an toàn hàng không. ii) Trình đ chuyên môn nghi p v , năng l c và kinh nghi m c a đ i ngũ cán b nhân viên làm nhi m v khai thác, b o dư ng, b o đ m an ninh, an toàn sân bay. iii) Quy trình t ch c qu n lý, khai thác, b o dư ng c ng hàng không, sân bay. iv) Quy trình giám sát, ki m tra vi c th c thi công tác b o đ m an ninh, an toàn c ng hàng không, sân bay. v) Quy trình ph i h p, hi p đ ng gi a sân bay và các t ch c có liên quan. vi) Quy trình hu n luy n t i ch , quy trình ki m tra, sát h ch, c p ch ng ch hành ngh cho các nhân viên. Đi u 10. C p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay 1. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi ch p thu n báo cáo th m đ nh b ng văn b n c a các cơ quan chuyên môn, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam ra Quy t đ nh phê duy t Tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay và c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 c a Quy ch này. 2 . Gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay đư c ghi vào S Đăng b c ng hàng không, sân bay dân d ng Vi t Nam. 3. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m thông báo cho các t ch c, cá nhân có liên quan v c ng hàng không, sân bay đư c c p gi y phép khai thác. Đi u 11. Th i h n hi u l c c a gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay Gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay có hi u l c 5 năm k t ngày c p và có th đư c c p l i, b sung, s a đ i ho c thu h i, h y b theo quy đ nh t i Chương III c a Quy ch này. Chương 3: C P L I, B SUNG, S A Đ I, THU H I, H Y B GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
 5. Đi u 12. C p l i gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay Gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay khi h t hi u l c có th đư c c p l i. Trình t c p l i đư c th c hi n theo đúng các bư c đã ti n hành khi c p l n đ u. Th i gian ch khai thác trình n p h sơ xin c p l i gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay ch m nh t là 60 ngày trư c khi gi y phép h t h n. M u đơn xin c p l i gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay theo quy đ nh t i Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy ch này. Đi u 13. B sung, s a đ i gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay 1. Gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay đư c b sung, s a đ i trong các trư ng h p sau đây: a) Có s thay đ i v quy n qu n lý, khai thác c ng hàng không, sân bay. b) Có s thay đ i v m c đích ho t đ ng khai thác c ng hàng không, sân bay. 2. Khi x y ra trư ng h p quy đ nh t i đi m a ho c đi m b kho n 1 Đi u này, ch khai thác ph i trình C c Hàng không Vi t Nam h sơ xin b sung, s a đ i gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay bao g m đơn theo m u t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy ch này và Tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay g m nh ng n i dung c n b sung, s a đ i. 3. Vi c ki m tra, th m đ nh và phê duy t h sơ xin b sung, s a đ i gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 8, Đi u 9 và Đi u 10 c a Quy ch này. Đi u 14. Thu h i t m th i, h y b gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay 1. Gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay b thu h i t m th i t i đa không quá 60 ngày khi ch khai thác vi ph m m t trong các quy đ nh sau: a) Không c p nh t thông tin trong Tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay. b) Vi ph m ch đ báo cáo theo quy đ nh t i Đi u 16 c a Quy ch này. c) Vi ph m m t trong nh ng tiêu chu n quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này và gây nh hư ng tr c ti p đ n an toàn bay theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c thu h i t m th i gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay ch m d t khi C c Hàng không Vi t Nam xác đ nh nh ng vi ph m nêu trên đã đư c ch khai thác kh c ph c. 3. Gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay b h y b trong các trư ng h p sau đây: a) C ng hàng không, sân bay không còn đáp ng đư c các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này; ho c b) C ng hàng không, sân bay không đư c khai thác ho c ng ng khai thác trong th i h n t 12 tháng tr lên; ho c c) Quá th i h n quy đ nh nêu trong quy t đ nh thu h i t m th i gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay mà ch khai thác v n không kh c ph c đư c các vi ph m. 4. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh theo th m quy n ho c đ ngh Th tư ng Chính ph quy t đ nh đóng c a t m th i ho c đình ch ho t đ ng c a các c ng hàng không, sân bay b h y b gi y phép khai thác. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CH KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY Đi u 15. Duy trì các đi u ki n khai thác c ng hàng không, sân bay Ch khai thác đư c c p gi y phép khai thác có trách nhi m: a) T ch c và qu n lý b máy nhân s , đ m b o đ năng l c qu n lý, khai thác an toàn c ng hàng không, sân bay. b) Duy trì và phát tri n cơ s v t ch t c ng hàng không, sân bay đáp ng các đi u ki n quy đ nh t i Quy ch này và các tiêu chu n qu c t mà Vi t Nam th a nh n. Đi u 16. Ch đ báo cáo và c p nh t thông tin
 6. 1. Ch khai thác đư c c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay ph i thư ng xuyên c p nh t thông tin v nh ng thay đ i th c t c a c ng hàng không, sân bay vào tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay. 2. Ch khai thác đư c c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay ph i thư ng xuyên báo cáo C c Hàng không Vi t Nam đ nh kỳ 3 tháng m t l n vào đ u tháng c a quý sau ho c đ t xu t theo yêu c u v các n i dung sau: a) Tình hình khai thác c ng hàng không, sân bay. b) Nh ng thay đ i (n u có) trong tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay. Chương 5: KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M Đi u 17. Ki m tra, thanh tra 1. C c Hàng không Vi t Nam th c hi n ki m tra, thanh tra đ nh kỳ ho c đ t xu t đ i v i các c ng hàng không, sân bay đư c c p gi y phép khai thác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ch khai thác có trách nhi m ph i h p và t o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng ki m tra, thanh tra đ i v i các c ng hàng không, sân bay liên quan. Ch khai thác ho c ngư i đư c y quy n c a ch khai thác ph i có m t t i nơi ti n hành ho t đ ng ki m tra, thanh tra. Đi u 18. X lý vi ph m Các t ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh c a Quy ch này và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan khác, tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m, s b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6: T CH C TH C HI N Đi u 19. T ch c th c hi n C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: 1. T ch c, tuyên truy n, tri n khai th c hi n các quy đ nh c a Quy ch này. 2. Quy đ nh chi ti t v m t k thu t đ i v i Tài li u khai thác c ng hàng không, sân bay. 3. Báo cáo đ nh kỳ ho c đ t xu t theo yêu c u c a B Giao thông v n t i v tình hình th c hi n Quy ch . Đ xu t, trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh s a đ i, b sung các n i dung c a Quy ch n u th y c n thi t trong quá trình th c hi n. 4. Báo cáo, xin ý ki n B Giao thông v n t i v các v n đ phát sinh ngoài th m quy n trong quá trình t ch c th c hi n. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Nguy n Ti n Sâm
 7. PH L C1 M U ĐƠN XIN C P GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3046/2003/QĐ- BGTVT ngày 15/10/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (Tên ch khai thác) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------------ ………, ngày ….. tháng ……năm ĐƠN XIN C P GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG / SÂN BAY Kính g i: C c Hàng không Vi t Nam Căn c Quy t đ nh s … ngày … tháng … năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Quy ch c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay; (Tên ch khai thác), có tr s t i ………, qu n (huy n)…., thành ph (t nh) đư c thành l p theo Quy t đ nh s … ngày … năm ….c a … (tên t ch c thành l p) làm đơn này kính đ ngh C c Hàng không Vi t Nam xem xét: 1/ Phê duy t Tài li u khai thác c ng hàng không / sân bay đư c g i kèm theo. 2/ C p gi y phép khai thác c ng hàng không / sân bay v i các n i dung sau: - Tên c ng hàng không / sân bay - V trí, t a đ - Tên ch khai thác - M c đích khai thác - Năng l c khai thác (Tên ch khai thác) cam k t sau khi đư c c p gi y phép khai thác s th c hi n vi c qu n lý, khai khác c ng hàng không / sân bay theo đúng các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c (Tên ch khai thác) (Ch c danh ngư i đ i di n) Ký tên (Đóng d u)
 8. PH L C2 M U GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3046/2003/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i) B GIAO THÔNG V N T I C C HÀNG KHÔNG VI T NAM MINISTRY OF TRANSPORT CIVIL AVIATION ADMINISRATION OF VIETNAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26/12/1991 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20/4/1995; In reference with the Law on Civil Aviation of Vietnam dated 26 December 1991 and the Law on amendment of and supplement to some articles of the Law on Civil Aviation of Vietnam dated 20 April 1995; Căn c Quy ch c p gi y phép khai thác c ng hàng không, sân bay ban hành kèm theo Quy t đ nh s .. ngày … tháng … năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i, In reference with the Regulations of airport/aerodrome certificate granting promulgated with the Decision number …. date … month … 2003 of Minister of Transport. C C HÀNG KHÔNG VI T NAM CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM c p (grants) GI Y PHÉP KHAI THÁC TÊN C NG HÀNG KHÔNG / SÂN BAY NAME OF AIRPORT/AERODROME T a đ (Vĩ đ / Kinh đ ) (Latitude/Longitude) cho (to) Tên ch khai thác Name of operator C c Hàng không Vi t Nam có quy n thu h i ho c h y b gi y phép khai thác này n u (tên ch khai thác) không tuân th các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý, khai thác c ng hàng không, sân bay. Civil Aviation Administration of Vietnam has the right to suspend or cancel this airport certificate at any time where the (name of operator) fail to comply with the existing Regulations on airport/aerodrome operation and management. Gi y phép khai thác này không đư c chuy n giao và có hi u l c 5 năm k t ngày c p. This certificate is not transferable and shall remain in effect for 5 years from the date granted. Hà N i, ngày …. tháng … năm … Hà N i, date …. month….year C c trư ng Director General C c Hàng không Vi t Nam Civil Aviation Administration of Vietnam
 9. S /CHK (Ký tên) (Signature) Number ...../CHK (Đóng d u) (Seal)
 10. PH L C3 M U ĐƠN XIN B SUNG, S A Đ I GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3046/2003/QĐ- BGTVT ngày 15/10/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i). (Tên ch khai thác) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------------ ………, ngày ….. tháng ……năm ĐƠN XIN B SUNG, S A Đ I GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG/SÂN BAY Kính g i: C c Hàng không Vi t Nam Căn c gi y phép khai thác c ng hàng không/sân bay do C c Hàng không Vi t Nam c p ngày … tháng … năm …; (Tên ch khai thác), có tr s t i ………, qu n (huy n)…., thành ph (t nh) làm đơn này kính đ ngh C c Hàng không Vi t Nam xem xét b sung, s a đ i gi y phép khai thác c ng hàng không / sân bay v i các n i dung sau: - Tên c ng hàng không / sân bay - V trí, t a đ - Tên ch khai thác - M c đích khai thác b sung, s a đ i (n u có) - Năng l c khai thác b sung, s a đ i (n u có) (Tên ch khai thác) cam k t th c hi n đúng các n i dung quy đ nh trong gi y phép khai thác đư c s a đ , b sung và các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c vê qu n lý, khai thác c ng hàng không, sân bay. (Tên ch khai thác) Ch c danh Ký tên (Đóng d u)
 11. PH L C4 M U ĐƠN XIN C P L I GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3046/2003/QĐ- BGTVT ngày 15/10/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i) (Tên ch khai thác) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------------ ………, ngày ….. tháng ……năm ĐƠN XIN C P L I GI Y PHÉP KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG/SÂN BAY Kính g i: C c Hàng không Vi t Nam Căn c gi y phép khai thác c ng hàng không/sân bay do C c Hàng không Vi t Nam c p ngày … tháng … năm …; (Tên ch khai thác), có tr s t i ………, qu n (huy n)…., thành ph (t nh) làm đơn này kính đ ngh C c Hàng không Vi t Nam xem xét: 1/ Phê duy t Tài li u khai thác c ng hàng không / sân bay đư c g i kèm theo 2/ C p l i gi y phép khai thác c ng hàng không / sân bay b i các n i dung sau: - Tên c ng hàng không / sân bay - V trí, t a đ - Tên ch khai thác - M c đích khai thác - Năng l c khai thác (Tên ch khai thác) cam k t sau khi đư c c p gi y phép khai thác s th c hi n vi c qu n lý, khai thác c ng hàng không / sân bay theo đúng các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. (Tên ch khai thác) Ch c danh Ký tên (Đóng d u)
Đồng bộ tài khoản