Quyết định số 305/2001/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 305/2001/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 305/2001/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế hàng hoá của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 305/2001/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 305/2001/Q -BTM Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 305/2001/Q ~BTM NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY CH V HÀNG HOÁ C A C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA QUÁ C NH LÃNH TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Hi p nh gi a Chính ph C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Nhân dân Trung Hoa v quá c nh hàng hoá ký ngày 09/4/1994; Căn c Ngh nh 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Sau khi tham kh o ý ki n c a B Giao thông V n t i, T ng c c H i quan; QUY T NNH: i u 1- Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v hàng hoá c a C ng hoà Nhân dân Trung Hoa quá c nh lãnh th C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. Quy ch này thay th cho Quy ch v hàng hoá c a C ng hoà Nhân dân Trung Hoa quá c nh lãnh th Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 08/TM-XNK ngày 25/6/1994 c a B trư ng B Thương m i và Quy t nh s 1636/TM-XNK ngày 29/12/1994 c a B Thương m i v vi c i u ch nh m t s i m trong Quy ch v hàng hoá c a C ng hoà Nhân dân Trung Hoa quá c nh lãnh th Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 08/TM-XNK ngày 25/6/1994. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Vũ Khoan ( ã ký) QUY CH V HÀNG QUÁ C NH C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA QUÁ C NH LÃNH TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0305/2001/Q -BTM ngày 26 tháng 3 năm 2001 c a b Thương m i) I. QUY NNH CHUNG 1. Hàng hoá nêu trong Quy ch này là hàng hoá c a ch hàng thu c nư c C ng hoà Nhân dân Trung hoa quá c nh qua lãnh th nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam sang nư c th ba ho c t nư c th ba v nư c C ng hoà Nhân dân Trung Hoa có i qua lãnh th Vi t Nam. 2. Các lo i hàng hoá ư c quá c nh qua lãnh th Vi t Nam tr hàng hoá thu c danh m c hàng hoá Vi t Nam c m xu t khNu, c m nh p khNu. 3. Hàng hoá quá c nh lãnh th Vi t Nam ph i ư c B Thương m i nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam cho phép trên cơ s ơn xin quá c nh c a ch hàng nư c C ng hoà Nhân dân Trung Hoa. 4. Vi c v n chuy n hàng quá c nh c a ch hàng nư c C ng hoà Nhân dân Trung Hoa quá c nh Vi t Nam do doanh nghi p Vi t Nam th c hi n. 5. Hàng quá c nh ch u s giám sát c a H i quan Vi t Nam trong su t th i gian lưu chuy n trên lãnh th Vi t Nam, vào và ra kh i Vi t Nam theo úng c a khNu, tuy n ư ng quy nh, lư ng hàng xu t ra ph i úng b ng lư ng hàng nh p vào, nguyên ai, nguyên ki n. 6. Hàng quá c nh ư c lưu l i trên lãnh th Vi t Nam trong th i gian t i a 30 ngày k t ngày hoàn thành th t c H i quan t i c a khNu nh p khNu. Th i h n này có th ư c C c H i quan ang giám sát lô hàng gia h n, m i l n gia h n không quá 30 ngày và t i a không quá 3 l n gia h n. 7. Ch hàng quá c nh ph i n p l phí h i quan và các lo i phí khác áp d ng cho hàng quá c nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. 8. Hàng quá c nh không ư c tiêu th trên lãnh th Vi t Nam. Trư ng h p c bi t ph i ư c phép c a B trư ng B Thương m i nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. 9. Th t c lưu kho, lưu bãi hàng quá c nh, th t c sang m n, thay i phương ti n v n chuy n hàng quá c nh, gia h n hàng quá c nh t ng lô hàng ư c th c hi n theo hư ng d n c a H i quan Vi t Nam. II. C A KH U QUÁ C NH HÀNG HOÁ Vi c quá c nh hàng hoá qua biên gi i Vi t - Trung ư c th c hi n qua các c p c a khNu sau ây: Tên c a khNu Vi t Nam Tên c a khNu phía Trung Qu c Lào Cai Hà KhNu
  3. H u Ngh H u Ngh Quan Móng Cái ông Hưng ng ăng (c a khNu ư ng s t) B ng Tư ng (c a khNu ư ng s t) Ngoài ra hàng quá c nh s ư c i qua các c a khNu qu c t mà hai Chính ph Vi t Nam và Trung Qu c tho thu n m thêm sau này. III. CÁC QUY NNH V GI Y PHÉP VÀ V N CHUY N HÀNG QUÁ C NH 1. Ch hàng quá c nh Trung Qu c có nhu c u quá c nh hàng hoá ph i có ơn xin quá c nh g i t i B Thư ng m i nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam (theo m u s 01 ính kèm Quy ch này) ư c c p gi y phép quá c nh hàng hoá (theo m u s 02 ính kèm Quy ch này). Gi y phép quá c nh hàng hoá c p m t l n cho m t h p ng có giá tr v n chuy n nhi u lô hàng trong m t năm cho n h t theo quy nh trong gi y phép quá c nh. 2. Doanh nghi p Vi t Nam v n chuy n hàng hoá quá c nh cho ch hàng quá c nh Trung Qu c ph i xu t trình cho H i quan c a khNu Vi t Nam các văn b n sau: a) Gi y phép quá c nh hàng hoá c a B Thương m i nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam c p cho ch hàng Trung Qu c quá c nh hàng hoá. b) Các ch ng t hàng hoá có liên quan theo quy nh c a T ng c c H i quan c) H p ng v n chuy n hàng hoá quá c nh ký v i ch hàng Trung Qu c. 3. N u hàng quá c nh là phương ti n v n chuy n t hành, thì phương ti n v n chuy n ó ph i có bi n s ăng ký t m th i do S Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có c a khNu nh p hàng c p và có gi y ch ng nh n t m th i v ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng do ngành Giao thông v n t i c p trư c khi ư c t hành quá c nh lãnh th Vi t Nam. IV. NH NG QUY NNH KHÁC 1. Vi c thay i tuy n ư ng v n chuy n ho c c a khNu xu t khNu, nh p hàng hoá s do B Thương m i xem xét gi i quy t trên cơ s văn b n ngh c a ch hàng quá c nh Trung Qu c. 2. Trong quá trình v n chuy n lưu kho trên lãnh th Vi t Nam n u hàng hoá quá c nh có s c ( v , m t mát, hư h ng...) thì doanh nghi p v n chuy n ph i k p th i thông báo cho H i quan (nơi nào không có H i quan thì thông báo cho chính quy n a phương nơi g n nh t t c p xã tr lên) nơi x y ra s c l p biên b n xác nh n tình tr ng hàng hoá. Biên b n xác nh n s c là cơ s H i quan c a khNu xu t hàng làm th t c xu t khNu cho lô hàng. 3. Tranh ch p phát sinh gi a các doanh nghi p Vi t Nam và ch hàng quá c nh Trung Qu c trong quá trình th c hi n h p ng v n chuy n hàng quá c nh s do các bên gi i quy t thông qua thương lư ng. N u thương lư ng không t ư c k t qu thì tranh
  4. ch p s do Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam bên c nh Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam gi i quy t. 4. Các l phí và chi phí phát sinh t ho t ng quá c nh ư c thanh toán theo nh ng quy nh c a "Hi p nh thanh toán và h p tác gi a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Qu c" ký ngày 26/5/1993 và các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 5. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này s b x lý theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam. M US 1 ƠN XIN QUÁ C NH HÀNG HOÁ S :.........../ Kính g i: B Thương m i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam I. Ch hàng................... (danh nghi p Trung Qu c ghi rõ tên, a ch , tel phonne, Telex, Fax, s hi u tài kho n t i Ngân hàng). Xin B Thương m i (Phòng gi y phép) cho phép quá c nh hàng hoá theo các i u sau ây: 1. Tên hàng:............................................................................................... 2. S lư ng (ghi rõ ơn v tính): ............................................................... 3. Tr giá:................................................................................................... 4. Bao bì và ký mã hi u: .......................................................................... 5. C a khNu nh p hàng: ........................................................................... 6. C a khNu xu t hàng: ............................................................................ 7. Tuy n ư ng v n chuy n: .................................................................... 8. Phương ti n v n chuy n: ...................................................................... 9. Th i i m quá c nh (d ki n ngày hàng hoá quá c nh n, ngày hàng hoá quá c nh ra kh i c a khNu Vi t Nam). Trư ng h p xin quá c nh cho 1 h p ng v n chuy n thành nhi u lô hàng trong 1 năm thì ghi rõ th i h n xin quá c nh t ...... n........
  5. II- H p ng v n chuy n hàng hoá quá c nh ký v i......................... (doanh nghi p Vi t Nam ghi y như ph n I). III. Cam k t............ (tên ch hàng) xin cam k t tuân th lu t pháp Vi t Nam v quá c nh hàng hoá................... (tên ch hàng). Xin trân tr ng c m ơn B Thương m i. Ký tên và óng d u Ghi chú: N u ơn vi t b ng ti ng Anh, ti ng Trung Qu c... thì ph i có b n d ch ra ti ng Vi t kèm theo B n d ch cũng có giá tr pháp lý như b n g c. M US 2 Gi y phép quá c nh c a B Thương m i Vi t Nam c p cho ch hàng quá c nh Trung Qu c C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :........../TM-XNK V.v quá c nh hàng hoá Kính g i:....... (doanh nghi p Trung Qu c xin quá c nh hàng hoá) Tr l i ơn xin quá c nh hàng hoá c a........ (doanh nghi p Trung Qu c ghi rõ tên, a ch , telephonne, Telex, Fax, s hi u tài kho n t i Ngân hàng), B Thương m i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam cho phép....... (doanh nghi p Trung Qu c) quá c nh hàng hoá theo các quy nh sau ây: 1. Tên hàng:............................................................................................... 2. S lư ng (ghi rõ ơn v tính): ............................................................... 3. Tr giá:................................................................................................... 4. Bao bì và ký mã hi u: .......................................................................... 5. C a khNu nh p hàng: ........................................................................... 6. C a khNu xu t hàng: ............................................................................ 7. Tuy n ư ng v n chuy n: .................................................................... 8. Phương ti n v n chuy n: ...................................................................... 9. Th i i m quá c nh (d ki n ngày hàng hoá quá c nh n, ngày hàng hoá quá c nh ra kh i c a khNu Vi t Nam).
  6. Trư ng h p cho phép quá c nh theo 1 h p ng v n chuy n nhi u l n trong 1 năm thì ghi rõ th i h n quá c nh t ...... n........ 10. Tuân th pháp lu t Vi t Nam v quá c nh hàng hoá. Văn b n này có hi u l c n ngày....... tháng.......... năm 200... B trư ng B Thương m i (Ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản