Quyết định số 305/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 305/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 305/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ hành chính tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 305/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 305/Q -BTP Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Hành chính tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ch c năng V Hành chính tư pháp (sau ây g i là V ) là ơn v thu c B Tư pháp, có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Tư pháp th c hi n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c hành chính tư pháp, bao g m: h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp và ch ng th c. i u 2. Nhi m v , quy n h n V có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Xây d ng, trình B trư ng k ho ch công tác dài h n, 5 năm, hàng năm c a V ; tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n dài h n, 5 năm và hàng năm c a ngành Tư pháp; 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng, trình B trư ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, ch trương, chính sách trung và dài h n v lĩnh v c h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp và ch ng th c; 3. Ch trì xây d ng án, d án, d th o văn b n quy ph m lu t trong lĩnh v c h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp và ch ng th c B trư ng ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành; tham gia thNm nh, góp ý các d án, d th o văn b n khác do B trư ng giao; 4. Xây d ng, trình B trư ng ban hành và hư ng d n, ki m tra vi c s d ng các lo i m u s , bi u m u h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp và ch ng th c; 5. Rà soát, h th ng hóa các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V ; 6. Th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp và ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 7. T ch c tri n khai th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, án và các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V ; 8. Theo dõi, t ng h p tình hình, k t qu th c hi n các ch trương, chính sách, gi i pháp và các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a V ;
  2. 9. V h t ch: a) xu t và th c hi n các bi n pháp thúc Ny vi c th c hi n ăng ký h t ch theo quy nh c a pháp lu t; b) Hư ng d n nghi p v v qu n lý và ăng ký h t ch; ph i h p v i ơn v có liên quan c a B Ngo i giao hư ng d n nghi p v , ki m tra vi c ăng ký và qu n lý h t ch t i Cơ quan i di n Vi t Nam ngo i giao nư c ngoài. 10. V qu c t ch: a) Ti p nh n h sơ gi i quy t th t c xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, ngư i b tư c qu c t ch Vi t Nam, b h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam trình B trư ng ký th a y quy n c a Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c; thông báo k t qu gi i quy t h sơ v qu c t ch theo quy nh c a pháp lu t; b) Hư ng d n nghi p v v qu c t ch; ph i h p v i ơn v có liên quan c a B Ngo i giao hư ng d n các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài gi i quy t các vi c v qu c t ch; c) Th c hi n vi c ăng tin trên Trang thông tin i n t c a B Tư pháp v k t qu gi i quy t h sơ xin nh p, xin tr l i, xin thôi qu c t ch Vi t Nam, ngư i b tư c qu c t ch Vi t Nam, b h y b Quy t nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam và k t qu gi i quy t các vi c v qu c t ch có liên quan. 11. Hư ng d n nghi p v v ch ng th c; t ch c t ng k t, trao i kinh nghi m, h tr vi c b i dư ng nghi p v cho ngư i th c hi n ch ng th c; 12. Ch o, hư ng d n nghi p v v qu n lý lý l ch tư pháp; 13. Th c hi n vi c sơ k t, t ng k t v các lĩnh v c, nhi m v thu c ph m vi qu n lý c a V ; t ng h p s li u, báo cáo th ng kê nh kỳ ho c t xu t v h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp và ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t; 14. Th c hi n h p tác qu c t v h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp, ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 15. T ch c ki m tra, tham gia thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t, phòng ch ng tham nhũng, tiêu c c trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a V ; tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 16. Nghiên c u vi c áp d ng công ngh tin h c trong công tác h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp, ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 17. Tham gia nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng cán b , ph bi n giáo d c pháp lu t có liên quan n ph m vi qu n lý c a V ; 18. Th c hi n công tác thi ua, khen thư ng và qu n lý công ch c c a V theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 19. Qu n lý, s d ng kinh phí, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 20. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c c a V g m:
  3. a) Lãnh oV : Lãnh o V g m có V trư ng và không quá 03 Phó V trư ng. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c giao c a V . Các Phó V trư ng giúp V trư ng qu n lý, i u hành ho t ng c a V ; ư c V trư ng phân công tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c, nhi m v công tác; ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. b) Các t ch c tr c thu c V : - Phòng Qu n lý h t ch; - Phòng Qu n lý qu c t ch; - Phòng Qu n lý lý l ch tư pháp và ch ng th c; - Phòng Hành chính - t ng h p. Vi c thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các t ch c tr c thu c V do B trư ng quy t nh trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Hành chính tư pháp. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các t ch c tr c thu c V do V trư ng quy nh. 2. Biên ch c a V thu c biên ch hành chính c a B Tư pháp, do B trư ng quy t nh phân b trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Hành chính tư pháp. i u 4. Trách nhi m và m i quan h công tác Trách nhi m và m i quan h công tác gi a V v i Lãnh o B , các ơn v thu c B , S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a B và các quy nh c th sau: 1. V ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng và Th trư ng ư c phân công ph trách; có trách nhi m t ch c th c hi n, báo cáo và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v k t qu gi i quy t công vi c ư c giao. 2. V là u m i giúp Lãnh o B th c hi n quan h v i b , ngành, a phương và các cơ quan, t ch c khác trong lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a V . 3. Trong quá trình tri n khai th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 2 Quy t nh này, n u phát sinh nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các ơn v thu c B khác thì V có trách nhi m ch trì trao i th ng nh t v hình th c, n i dung ph i h p v i ơn v ó. ơn v liên quan có trách nhi m th c hi n s ph i h p theo yêu c u v hình th c, n i dung và th i h n c a V Hành chính tư pháp. Trư ng h p phát sinh v n vư t quá thNm quy n ho c có ý ki n khác nhau gi a V v i các ơn v có liên quan, V trư ng có trách nhi m báo cáo, xin ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng ph trách tr c ti p. 4. Quan h công tác gi a V Hành chính tư pháp và các ơn v thu c B có liên quan:
  4. a) Ph i h p v i C c Công ngh thông tin trong vi c ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý nhà nư c v h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp và ch ng th c; thông báo k t qu gi i quy t các vi c v qu c t ch theo quy nh c a pháp lu t t i Trang thông tin i n t c a B Tư pháp; b) Ph i h p v i C c Con nuôi trong vi c th c hi n các nhi m v trong lĩnh v c nuôi con nuôi; c) Ch trì, ph i h p v i V B tr tư pháp trong vi c hư ng d n nghi p v ch ng th c h p ng, giao d ch theo quy nh; d) Ch trì, ph i h p v i Cơ quan i di n c a B Tư pháp t i thành ph H Chí Minh trong vi c th c hi n các nhi m v thu c ph m vi qu n lý c a V ; ) Ph i h p v i V Ph bi n giáo d c pháp lu t trong vi c th c hi n nhi m v ph bi n giáo d c pháp lu t trong lĩnh v c h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp và ch ng th c; e) Ph i h p v i V H p tác qu c t trong vi c th c hi n các ho t ng h p tác qu c t trong lĩnh v c h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp và ch ng th c. i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 6. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng V Hành chính tư pháp có trách nhi m bàn giao công vi c, h sơ, tài li u và các n i dung có liên quan n lĩnh v c nuôi con nuôi trong nư c cho C c trư ng C c Con nuôi sau khi Quy t nh này có hi u l c thi hành. 2. V trư ng V Hành chính tư pháp có trách nhi m bàn giao công vi c, h sơ, tài li u và các n i dung có liên quan n lĩnh v c công ch ng cho V trư ng V B tr tư pháp sau khi Quy t nh này có hi u l c thi hành. 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Hành chính tư pháp, V trư ng V B tr tư pháp, C c trư ng C c Con nuôi Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Lãnh o B ; - Văn phòng ng u ; - Các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B ; - C ng thông tin i n t B Tư pháp; Hà Hùng Cư ng - Lưu: VT, V TCCB.
Đồng bộ tài khoản