Quyết định số 309-QĐ-TC-LĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 309-QĐ-TC-LĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 309-QĐ-TC-LĐ về hệ thống tổ chức thanh tra giao thông vận tải đường thuỷ do Liên hiệp các Xí nghiệp quản lý giao thông đường thuỷ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 309-QĐ-TC-LĐ

  1. LIÊN HI P CÁC XÍ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGHI P QU N LÝ GIAO NAM THÔNG Ư NG THU c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 309-Q -TC-L Hà N i , ngày 08 tháng 5 năm 1991 QUY T NNH V H TH NG T CH C THANH TRA GIAO THÔNG V N T I Ư NG THU T NG GIÁM CLIÊN HI P CÁC XÍ NGHI P QU N LÝ GIAO THÔNG Ư NG THU Căn c Quy t nh s 1843-Q -TCCB-L ngày 2/8/1988 c a B GTVT v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Liên hi p các xí nghi p qu n lý giao thông ư ng thu . Căn c Quy t nh s 249-PC ngày 20/2/1991 c a B GTVT và Bưu i n v nghi p v , quy n h n c a Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu và giao cho Liên hi p quy t nh biên ch l c lư ng thanh tra; Theo ngh c a ông Trư ng phòng TC-L . QUY T NNH i u 1. H th ng t ch c Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu - theo Quy t nh s 249-PC ngày 20/2/1991 c a B - ư c xác l p ng th i theo h th ng t ch c qu n lý giao thông ư ng thu t Liên hi p n Tr m qu n lý giao thông ư ng thu , k t ngày ký quy t nh. H th ng t ch c và ch c danh thanh tra ư c quy nh: 1. Thanh tra Tr m ư ng thu : g m các thanh tra viên cơ s , do tr m trư ng, tr m phó và k thu t viên tr m m nhi m. Tr m trư ng là Trư ng thanh tra Tr m. 2. Thanh tra o n ư ng thu : g m Trư ng thanh tra và phó Thanh tra o n do o n trư ng - o n phó ph trách ư ng thu m nhi m; Ngoài ra còn có t 2 n 3 thanh tra viên ư ng th y ư c phân công m nhi m. 3. Thanh tra xí nghi p ư ng thu : g m Trư ng thanh tra và Phó thanh tra xí nghi p do Giám c và Phó Giám c ph trách ư ng thu m nhi m; Ngoài ra có các tr lý trư ng thanh tra xí nghi p do Trư ng - phó phòng ư ng thu xí nghi p m nhi m và 2 n 3 thanh tra viên xí nghi p là các k thu t viên ư ng thu ư c phân công m nhi m.
  2. 4. Thanh tra Liên hi p: g m Trư ng thanh tra và Phó trư ng thanh tra Liên hi p do T ng Giám c và Phó T ng Giám c ph trách ư ng thu m nhi m; Ngoài ra có các tr lý trư ng thanh tra Liên hi p do Trư ng - Phó phòng Qu n lý ư ng thu và m t s phòng - ban ch c năng liên quan m nhi m và m t s thanh tra viên Liên hi p là các k sư qu n lý ư ng thu ư c phân công m nhi m. Danh sách Thanh tra GTVT do T ng Giám c Liên hi p quy t nh trên cơ s ngh c a Trư ng thanh tra xí nghi p và tiêu chuNn thanh tra viên chuyên ngành. i u 2. L c lư ng Thanh tra GTVT T - ng th i v i ch c năng qu n lý ư ng thu thư ng xuyên - có ch c năng Thanh tra Nhà nư c chuyên ngành v Giao thông v n t i ư ng thu , ư c giao nhi m v ki m tra - x lý vi c ch p hành lu t l , th ch GTVT T theo Pháp l nh x ph t hành chính và các văn b n pháp lu t có quy nh x ph t hành chính do Nhà nư c và B GTVT - Bưu i n ban hành theo phân c p dư i ây: I. THANH TRA TR M Ư NG THU : Thanh tra tr m là ơn v cơ s , th c hi n nhi m v thanh tra thư ng xuyên, có nhi m v quy n h n c th như sau: 1. Tr c ti p quan h , ph i h p v i chính quy n a phương và các ngành h u quan trên ph m vi ư ng th y ư c phân công t ch c tuyên truy n, ph bi n hư ng d n các t ch c và nhân dân ch p hành lu t l th ch giao thông v n t i ư ng thu . 2. Thư ng xuyên ki m tra, thanh tra các phương ti n thu các cơ quan, xí nghi p, Công ty, nhà máy, HTX và nhân dân trong vi c ch p hành lu t l , th ch GTVT ư ng thu như: a. B o v lu ng l ch, phao tiêu tín hi u và các công trình trong h th ng GT T (k c hành lang b o v lu ng l ch và các công trình). b. Các tàu thuy n ph i b o m an toàn và ch p hành nghiêm ch nh qui t c giao thông; c. Các phương ti n v n t i hành khách, hàng hoá công c ng ph i có gi y phép kinh doanh theo úng lu ng tuy n và ăng ký hành chính c a cơ quan giao thông v n t i có thNm quy n c p; d. Các phương ti n th y ph i n p phí giao thông theo qui nh. 3. ư c quy n x lý các vi ph m theo các hình th c và bi n pháp: a. C nh cáo, ph t b ng ti n n m c t i a 50.000 b. L p biên b n ình ch , bu c b i thư ng ho c bu c khôi ph c tình tr ng lu ng l ch, công trình i v i nh ng vi c làm gây c n tr hay t n h i n GT T, tàu thuy n không m b o an toàn, không ch p hành các qui t c giao thông; Các lo i phương ti n v n t i khách hàng hoá công c ng b ng ư ng thu không có gi y phép kinh doanh
  3. và ăng ký hành chính h p l , không n p l phí giao thông, ngư i i u khi n phương ti n không có b ng chuyên môn do c p có thNm quy n c p. c. Th c hi n các bi n pháp khNn c p ngăn ng a tai n n có th x y ra; l p biên b n và t m gi các gi y t phương ti n , b ng lái c a thuy n trư ng - lái trư ng, d ng c hành ngh c a ngư i vi ph m n t i a 3 ngày và báo cáo ngay lên c p trên gi i quy t. 4. Có trách nhi m báo cáo k t qu th c hi n công tác thanh tra c a Tr m và xu t k p th i bi n pháp gi i quy t nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n v i c p trên tr c ti p. Thu, giao n p ti n ph t, các gi y t d ng c t m gi và ghi chép s sách úng qui nh. II. THANH TRA O N Ư NG THU 1. T ch c thanh tra la các tr ng i m là ch y u và tri n khai các chi n d ch ki m tra - thanh tra k ho ch c a xí nghi p trong ph m vi o n ph trách; ng th i thư ng xuyên ch o, ki m tra giám sát các Tr m tr c thu c thi hành nhi m v . 2. Trong quá trình thanh tra, ư c quy n áp d ng t t c các hình th c, bi n pháp x ph t các vi ph m như Thanh tra Tr m, Trư ng và phó thanh tra o n ư c quy n ph t ti n n t i a 100.000 ng. 3. T ng h p tình hình công tác ki m tra - thanh tra do o n ph trách và báo cáo xu t v i c p trên gi i quy t nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n c a o n. III. THANH TRA XÍ NGHI P Ư NG THU 1. Xây d ng - trình duy t - và t ch c th c hi n k ho ch, chương trình - thanh tra c a xí nghi p. Tr c ti p thanh tra theo chi n d ch t i các tr ng i m , ng th i gi i quy t k p th i các v vi c do thanh tra c p dư i ngh . 2. Trong quá trình thi hành nhi m v , ư c quy n: a. Áp d ng t t c các hình th c, bi n pháp x ph t các vi ph m như thanh tra o n - Tr m. b. Trư ng và phó thanh tra XN ư c t m gi gi y t lưu hành c a phương ti n, b ng lái c a thuy n trư ng - lái trư ng, d ng c hành ngh c a ngư i vi ph m, tr m ình ch thi công các công trình t i a n 5 ngày, có quy n ngh truy t trư c pháp lu t i v i nh ng vi ph m nghiêm tr ng. 3. Thư ng xuyên ch o ki m tra - giám sát thanh tra o n - Tr m thi hành nhi m v , x lý CBCNV vi ph m k lu t trong công tác thanh tra theo phân c p qu n lý cán b .
  4. 4. T ng h p, báo cáo LH k t qu th c hi n công tác thanh tra c a Xí nghi p và ki n ngh v i LH, B GTVT v công tác thanh tra chuyên ngành. IV. THANH TRA LIÊN HI P 1. T ch c công tác ki m tra chuyên ngành thông qua k ho ch hoá và ch o - ki m tra - giám sát thanh tra các c p t XN - o n - Tr m thi hành nhi m v . Thư ng xuyên u n n n, ch n ch nh và t ch c t ng k t úc rút kinh nghi m công tác thanh tra toàn LH; Xây d ng cơ s v t ch t, i ngũ làm công tác thanh tra áp ng yêu c u nhi m v . 2. T ch c nghiên c u xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành Lu t và tham gia v i B và Nhà nư c trong vi c ban hành - s a i - b sung lu t l th ch , chính sách nh m duy trì và tăng cư ng tr t tư, an toàn GTVT ư ng thu . 3. ư c quy n ngh B thu vĩnh vi n gi y phép ho t ng c a phương ti n, b ng lái c a Thuy n trư ng - lái trư ng và ngh truy t trư c pháp lu t i v i nh ng vi ph m nghiêm tr ng. 4. Xét c p gi y ch ng nh n thanh tra chuyên ngành cho l c lư ng thanh tra toàn Liên hi p và x lý cán b vi ph m k lu t trong công tác thanh tra theo phân c p. Các c p thanh tra Liên hi p - Xí nghi p - o n - Tr m s d ng con d u hi n t i c a t ch c qu n lý giao thông ư ng thu trong các văn b n, tài li u, ch ng t có liên quan n công tác thanh tra - ngư i ký ph i ghi rõ h tên, ch c v thanh tra như ã qui nh t i i u 1 c a quy t nh này - và ch có trư ng phó thanh tra các c p m i óng d u vào ch ký. i u 3. Trang ph c c a L c lư ng thanh tra GTVT ư ng thu : 1. M c ng ph c như ng ph c l c lư ng ki m tra ATGT ư ng thu t i quy t nh s 282-TCCB-L ngày 27/2/1990. 2. eo phù hi u mũ, phù hi u ve áo như quy t nh s 249/PC. 3. C p hi u: có 4 c p thanh tra ư c qui nh b ng s v ch chéo g n trên phù hi u ve áo. + 1 v ch: Thanh tra viên cơ s (Tr m) Thanh tra viên o n; Thanh tra viên XN + 2 v ch: Trư ng và phó thanh tra o n Tr lý trư ng thanh tra xí nghi p Thanh tra Liên hi p.
  5. + 3 v ch: Trư ng và phó thanh tra xí nghi p Tr lý trư ng thanh tra Liên hi p. + 4 v ch: Trư ng và phó thanh tra Liên hi p. 4. Bi n eo ng c: là m t t m bi n c ng hình ch nh t, n n tr ng, có ghi: + Phía trên: hàng ch : "THANH TRA GIAO THÔNG V N T I Ư NG THU ". + Phía dư i: S hi u c a ngư i thi hành công v : S hi u g m 5 s chia thành 2 nhóm: a. Nhóm th nh t g m 2 s : ch ơn v theo qui nh. 10: Cơ quan Liên hi p 11: XN qu n lý GT T 1 12: XN qu n lý GT T 2 13: XN qu n lý GT T 3 14: XN qu n lý GT T 4 15: XN qu n lý GT T Mi n Nam b. Nhóm th 2: Ch s th t , c a thanh tra viên theo ơn v . 5. Gi y ch ng nh n thanh tra GTVT ư ng thu : kích thư c (100 x 70cm), ghi s hi u, h tên, ch c v , ơn v thanh tra, dán nh, có 1 v ch chéo ph n dán nh - Do B hay Liên hi p ký, óng d u theo phân c p qu n lý cán b . i u 4. 1. L c lư ng thanh tra GTVT T ch ư c phép ki m tra và x ph t theo vi ph m qu n lý và thNm quy n qui nh t i văn b n này. Trong khi làm nhi m v ph i tuân theo các qui nh hư ng d n x ph t t i văn b n s ......../QL T ngày......... và qui nh ch công tác thanh tra t i văn b n s 310/TC-L ngày 8-5-1991. 2. Nghiêm c m vi c l i d ng ch c trách quy n h n thanh tra sách nhi u, gây phi n hà trên ư ng thu , ho c cho ngư i khác s d ng trang ph c thanh tra c a mình. 3. Nh ng ngư i có thành tích trong công tác thanh tra s ư c xét khen thư ng v tinh th n và v t ch t theo quy ch hi n hành;
  6. Nh ng ngư i vi ph m ho c thi u tinh th n trách nhi m s tuỳ theo m c - tính ch t sai ph m và có th b x lý k lu t t khi n trách n bu c thôi vi c; Trư ng h p nghiêm tr ng có th b truy c u trách nhi m hình s . i u 5. T ch c qu n lý giao thông ư ng thu các c p - T Liên hi p n Tr m - ch u trách nhi m tr c ti p, thư ng xuyên tri n khai công tác thanh tra giao thông v n t i ư ng thu trên cơ s s phân c p ã ghi i u2 m b o giao thông ư ng thu thông su t, tr t t , an toàn. i u 6. Các ông Giám c các xí nghi p qu n lý giao thông ư ng thu , th trư ng các phòng - ban ơn v có liên quan căn c ph m vi trách nhi m c a mình thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Trư ng ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản