Quyết định số 31/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 31/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2006/QĐ-BGTVT về phương thức thu Giá phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế tại các cảng hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 31/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2006 QUY T Đ NH V PHƯƠNG TH C THU GIÁ PH C V HÀNH KHÁCH ĐI CHUY N BAY QU C T T I CÁC C NG HÀNG KHÔNG VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 13/2006/QĐ-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2006 c a B Tài chính v giá m t s d ch v chuyên ngành hàng không; Căn c văn b n s 2107/VPCP-CCHC ngày 20 tháng 04 năm 2006 c a Văn phòng Chính ph v vi c thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v x lý vư ng m c liên quan đ n th t c hành chính t i các c ng hàng không; Căn c văn b n s 8089/BTC-QLG ngày 30 tháng 06 năm 2006 c a B Tài chính v vi c tham gia ý ki n v thu giá ph c v hành khách qu c t vào giá vé máy bay; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T Đ NH Đi u 1. Giá ph c v hành khách đi chuy n bay qu c t đư c thu qua các Hãng hàng không khai thác đ n và đi t Vi t Nam. Hành khách thanh toán giá ph c v hành khách cùng v i giá cư c v n chuy n hàng không. Đi u 2. M c thu th c hi n theo Quy t đ nh s 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/03/2006 c a B Tài chính v Giá ph c v hành khách đi chuy n bay qu c t t i c ng hàng không Vi t Nam. C th : M c giá C ng hàng không (USD/hành khách) N i Bài (Hà N i), Tân Sơn Nh t (Tp H Chí 14 Minh) C ng hàng không khác 8 Đi u 3. Đ i tư ng mi n thu 1. Hành khách quá c nh trong vòng 24 gi ; 2. Thành viên t bay (k c trư ng h p chuy n sân); 3. Tr em dư i 2 tu i (tính t i th i đi m kh i hành ch ng đ u tiên).
  2. Đi u 4. Đ i tư ng gi m giá. Tr em t 2 đ n 12 tu i (tính t i th i đi m kh i hành ch ng đ u tiên): Thu b ng 50% m c giá t i Đi u 2. Đi u 5. Thanh toán. 1. Các Hãng hàng không thanh toán ti n thu giá ph c v hành khách đi chuy n bay qu c t cho doanh nghi p khai thác c ng hàng không theo tháng (chi phí chuy n ti n do bên chuy n ti n ch u). 2. Đ ng ti n thanh toán: Đ ng Vi t Nam (VND) ho c Đô la M (USD). Vi c thanh toán th c hi n theo các quy đ nh hi n hành v qu n lý ngo i t c a Nhà nư c Vi t Nam. T giá thanh toán là t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m thanh toán. 3. Căn c thanh toán là “Thông báo thu” do doanh nghi p khai thác c ng hàng không l p trên cơ s Danh sách hành khách (Passenger Manifest) c a các chuy n bay. S ti n trong “Thông báo thu” đư c xác đ nh theo công th c: Ti n ph t S ti n th a S ti n ph i S ti n thu S ti n thu Chi phí ch m tr (-) thi u (+) tr theo đư c t đư c t hoa = + + c a tháng + đã đư c đ i - "Thông báo khách khách tr h ng thu trư c (n u chi u xác thu" ngư i l n em h có) minh Trong đó: a) S ti n thu đư c t khách ngư i l n đư c xác đ nh như sau: S ti n thu M c thu S khách trong Danh S khách thu c đư c t = quy đ nh x sách hành khách - di n mi n thu, khách ngư i t i Đi u 2 (Passenger Manifest) gi m giá l n b) S ti n thu đư c t khách tr em đư c xác đ nh như sau: M c thu quy S khách thu c S khách S ti n thu đư c = đ nh t i Đi u x di n mi n thu, gi m - thu c di n t khách tr em 4 giá mi n thu c) Chi phí hoa h ng thu h : Hoa h ng thu h đư c xác đ nh theo t l 2% trên s ti n thanh toán hàng tháng c a Hãng hàng không cho m i kỳ thanh toán giá ph c v hành khách. Công th c: S ti n thu đư c Chi phí hoa S ti n thu đư c = 2% x t khách ngư i + h ng thu h t khách tr em l n d) S ti n th a (-) thi u (+) đã đư c đ i chi u xác minh.
  3. Các Hãng hàng không có quy n đ ngh đ i chi u, xác minh n u phát hi n có sai sót, nh m l n trong “Thông báo thu”. Vi c đ i chi u, xác minh và thanh toán l i s ti n chênh l ch (n u có) đư c th c hi n ngay trong kỳ li n sau kỳ thanh toán có khi u n i. e) Tài li u ch ng minh đ i tư ng thu c di n mi n thu, gi m giá: + Đ i tư ng quy đ nh t i M c 1 Đi u 3: B n photocopy m t vé th hi n là hành khách quá c nh (Transit) t i Vi t Nam. + Đ i tư ng quy đ nh t i M c 2 Đi u 3: B n photocopy m t vé có ghi rõ t bay chuy n sân (Cabin positioning). + Đ i tư ng mi n gi m khác: Căn c Danh sách hành khách (Passenger Manifest). 4. Vi c thanh toán gi a doanh nghi p khai thác c ng hàng không và Hãng hàng không th c hi n theo h p đ ng ký k t gi a hai bên trong đó quy đ nh chi ti t v th i gian và hình th c thanh toán, cách th c và th i h n ph t ch m thanh toán. M c ph t ch m thanh toán áp d ng là 0,5% s ti n ch m thanh toán cho m i ngày. Đi u 6. Trách nhi m c a các Hãng hàng không. 1. Th c hi n thu giá ph c v hành khách theo m c thu và đ i tư ng mi n, gi m đã quy đ nh t i Đi u 2, 3, 4. 2. Thanh toán cho các doanh nghi p khai thác c ng hàng không s ti n thu giá ph c v hành khách đi chuy n bay qu c t ph i tr c a tháng ghi t i “Thông báo thu” theo quy đ nh t i Đi u 5 và h p đ ng ký k t gi a Hãng hàng không và doanh nghi p khai thác c ng hàng không. 3. Cung c p đ y đ Danh sách hành khách (Passenger Manifest) và các tài li u ch ng minh đ i tư ng mi n thu, gi m giá theo yêu c u c a các doanh nghi p khai thác c ng hàng không. Đi u 7. Trách nhi m c a các doanh nghi p khai thác c ng hàng không. 1. L p và g i “Thông báo thu” cho các Hãng hàng không liên quan theo quy đ nh t i Đi u 5 và h p đ ng ký k t gi a Hãng hàng không và doanh nghi p khai thác c ng hàng không. 2. Ki m soát, đ i chi u thanh toán ti n thu giá ph c v hành khách v i các Hãng hàng không. 3. Ph i h p và gi i quy t k p th i các yêu c u đ i chi u, xác minh c a các Hãng hàng không v s thu ph c v hành khách (n u có). Đi u 8. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày 01/11/2006. Đi u 9. Quy trình thu trong th i gian chuy n đ i. 1. Trong vòng 01 năm (t 01/11/2006 - 01/11/2007), các doanh nghi p khai thác c ng hàng không t ch c thu b sung giá ph c v hành khách đ i v i nh ng hành khách đi chuy n bay qu c t s d ng vé mua trư c ngày 01/11/2006. 2. Các Hãng hàng không ch làm th t c hàng không (check-in) cho hành khách đi tàu bay b ng vé mua trư c ngày 01/11/2006 đã mua b sung giá ph c v hành khách t i các qu y thu c a C ng hàng không.
  4. 3. Doanh nghi p khai thác c ng hàng không có trách nhi m xác nh n s khách mua b sung giá ph c v hành khách v i các hãng hàng không theo t ng chuy n bay. S li u này là căn c đ xác đ nh s ti n đư c kh u tr trong s ti n ph i tr c a các Hãng hàng không theo kỳ thanh toán. Đi u 10. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam; T ng giám đ c các doanh nghi p khai thác c ng hàng không; các Hãng hàng không khai thác v n chuy n hành khách t i các C ng hàng không Vi t Nam có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - B trư ng (đ báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Toà án nhân dân t i cao; Nguy n Ti n Sâm - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Các Hãng HK khai thác t i Vi t Nam (30b); - CCHK mi n B c, mi n Trung, mi n Nam; - Các đơn v thu c B GTVT: V V n t i, V TC, Thanh tra, V Pháp ch ; C c HKVN; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản