Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT về việc ban hành mẫu giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy phép và giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 31/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH M U GI Y PHÉP S D NG V T LI U N CÔNG NGHI P, GI Y PHÉP VÀ GI Y CH NG NH N I U KI N TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư; Căn c Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a B N i v và Văn phòng Chính ph hư ng d n v th th c và k thu t trình bày văn b n; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này m y Gi y phép s d ng v t li u n công nghi p, Gi y phép và Gi y ch ng nh n i u ki n áp d ng th ng nh t trong ngành công thương. ThNm quy n, i u ki n, trình t , th t c c p, gia h n, thu h i, s a i, b sung, n i dung c th , hình th c (in Qu c huy, kh gi y …) Gi y phép s d ng v t li u n công nghi p; Gi y phép và Gi y ch ng nh n i u ki n i v i hàng hóa, d ch v c th ư c quy nh chi ti t t i các văn b n hư ng d n hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1792/Q -BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành m u Gi y phép, Gi y phép s d ng và Gi y ch ng nh n i u ki n. i u 3. Các Gi y phép s d ng v t li u n công nghi p, Gi y phép và Gi y ch ng nh n i u ki n trong ngành công thương ã c p trư c ngày Quy t nh này có hi u l c không ph i i l i và có giá tr cho n h t th i h n ghi trong Gi y phép, Gi y ch ng nh n. i u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c cơ quan B , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, các Phó TTg Chính ph ; - TAND t i cao, Vi n KSND t i cao; - B , cơ quan ngang B ; - B trư ng, các Th trư ng B Công Thương; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra VBQPPL – B Tư pháp; Lê Dương Quang - Website Chính ph , Công báo; - Các ơn v thu c B ; - Website B Công Thương; - Lưu: VT, PC. PH L C I M U GI Y PHÉP S D NG V T LI U N CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2008/Q -BCT ngày 22 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) ………………….(1) C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /GP-….(2) ………..(3), ngày ….. tháng ….. năm …….. GI Y PHÉP S d ng v t li u n công nghi p …………………………………………………………………(4) Căn c ............................................................................................................................. (5) ; Căn c ............................................................................................................................ (6) ; Xét ngh c p gi y phép s d ng v t li u n t i Công văn s ……. ngày …. tháng (7) …. năm ….. c a ; Theo ngh c a ............................................................................................................... (8), QUY T NNH:
  3. i u 1. Cho phép (7) ............................................................................................................. ; Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ….. do ………………………………………………….. (9) c p ngày … tháng … năm …… Tr s t i …………………………….. (10), i n tho i ………….., Fax ………………...................... ; ư c s d ng v t li u n công nghi p ........................................................................... (11); i u 2. i u ki n s d ng: a i m s d ng v t li u n : ................................................................................................ ; ........................................................................................................................................ (12) ; Lĩnh v c s d ng: (khai thác, xây d ng công trình, th nghi m …). i u ki n khác: (Lư ng thu c n trong m t l n s d ng, phương pháp i u khi n n , kho ng cách an toàn, th i i m n mìn v.v….). …………………………… (7) ph i th c hi n úng các quy nh t i ……………………….... (13) và nh ng quy nh c a pháp lu t liên quan v v t li u n công nghi p; m b o an toàn lao ng và tr t t an ninh xã h i, th c hi n ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c v v t li u n công nghi p t i a phương. i u 3. Gi y phép này có giá tr n h t ngày … tháng … năm …../. ……………………………. (4) (Ký tên và óng d u) Nơi nh n: H và tên - ………. (7); (Th trư ng cơ quan ký c p Gi y phép) - ………. (14); - Lưu VT, … (15); Vào S LƯU ngày … tháng … năm …. Chú thích: (1) – Tên cơ quan c p phép. Ví d : B CÔNG THƯƠNG, UBND T NH HÀ TĨNH. (2) – Tên vi t t t c a cơ quan c p phép. Ví d : BCT, UBND.
  4. (3) – Tên t nh, thành ph tr c thu c trung ương, nơi cơ quan c p phép óng tr s chính. (4) – Th trư ng cơ quan c p gi y phép. Ví d : B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG, CH TNCH UBND T NH HÀ TĨNH. (5) – Văn b n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan c p gi y phép. (6) – Tên các văn b n, cơ s cho vi c hư ng d n c p gi y phép. (7) – Tên t ch c ư c c p gi y phép. (8) – Th trư ng cơ quan ti p nh n, thNm nh h sơ và trình cơ quan c p phép. Ví d : C c trư ng C c K thu t an toàn và Môi trư ng công nghi p, Giám c S Công thương t nh Hà Tĩnh. (9) – Tên cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. (10) – a ch ư c ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. (11) – M c ích s d ng v t li u n công nghi p : khai thác, xây d ng công trình, th nghi m v.v…. (12) – Ghi lư ng thu c n trong m t l n s d ng, phương pháp i u khi n n , kho ng cách an toàn, th i i m n mìn v.v…. (13) – Tên các văn b n tr c ti p quy nh v lo i hình qu n lý gi y phép, tiêu chuNn ho c quy chuNn k thu t. (14) – Tên các t ch c có liên quan. (15) – Tên vi t t t c a cơ quan ti p nh n, thNm nh h sơ và trình cơ quan c p phép, s lư ng gi y phép lưu. PH L C II M U GI Y PHÉP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2008/Q -BCT ngày 22 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) ………………….(1) C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T ……………. (12) NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /GP-….(13) Hà N i, ngày ….. tháng ….. năm ……..
  5. GI Y PHÉP ……………………………….. (2) …………………………………………………………………(14) Căn c ............................................................................................................................. (3) ; Căn c ............................................................................................................................ (4) ; Xét ngh c p gi y phép………………. (2) t i Công văn s ……. ngày …. tháng …. năm ….. c a (5); Theo ngh c a ............................................................................................................... (6); QUY T NNH: i u 1. Cho phép (5) ............................................................................................................. ; Tr s t i …………………………….. (7), i n tho i ………….., Fax ………………....................... ; Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ……. do ………………………(8) c p ngày …. tháng … năm ……… .......................................................................................................................................... (9) i u 2. Trách nhi m th c hi n …………………………… (5) ph i th c hi n úng các quy nh t i ………… (4) và các văn b n hư ng d n thi hành. Trong quá trình th c hi n … (5) ph i ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c t i a phương và tuân th các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t (n u có); m b o an toàn lao ng và tr t t an ninh xã h i. i u 3. Gi y phép này có giá tr n h t ngày … tháng … năm …../. ……………………………. (14) (Ký tên và óng d u) Nơi nh n: H và tên - ………. (5); - ………. (10);
  6. - Lưu VT, … (11); Vào S LƯU ngày … tháng … năm …. Chú thích: (1) – T ch c c p trên tr c ti p c a cơ quan c p Gi y phép. Ví d : B CÔNG THƯƠNG (1) C C K THU T AN TOÀN VÀ MÔI TRƯ NG CÔNG NGHI P (12) Ho c: Y BAN NHÂN DÂN T NH H I DƯƠNG (1) S CÔNG THƯƠNG (12) i v i trư ng h p Gi y phép do Lãnh o B Công Thương ho c Lãnh o UBND c p t nh ký thì b n i dung (12) (2) – Tên Gi y phép ngh c p. (3) – Tên văn b n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan ư c c p Gi y phép. (4) – Tên các văn b n, cơ s cho vi c hư ng d n c p gi y phép. (5) – Tên t ch c ư c c p gi y phép. (6) – Lãnh o ơn v ti p nh n, thNm nh h sơ và trình cơ quan c p phép. (7) – a ch ư c ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. (8) – Tên cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. (9) – N i dung gi y phép: Ghi c th các n i dung hàng hóa kinh doanh, d ch v ư c phép th c hi n ho c ghi khái quát n i dung hàng hóa kinh doanh, d ch v ư c phép th c hi n, ph n ph l c s ghi c th hàng hóa, d ch v . Ví d 1: - ư c xu t khNu (nh p khNu) nh ng ti n ch t, g m: .............................................................. - ư c xu t (nh p) qua c a khNu: ......................................................................................... - Phương ti n và i u ki n b o m an toàn v n chuy n: .........................................................
  7. - Th i gian th c hi n xu t (nh p) khNu:.................................................................................... Ví d 2: ư c s n xu t thu c lá i u v i các lo i s n phNm thu c lá và s lư ng … theo Ph l c i kèm. (10) – Tên các t ch c có liên quan. (11) – Tên vi t t t c a cơ quan ti p nh n, thNm nh h sơ và trình cơ quan c p phép, s lư ng gi y phép lưu. (12) – Tên cơ quan c p phép. Ví d : C C K THU T AN TOÀN VÀ MÔI TRƯ NG CÔNG NGHI P (Trong trư ng h p B trư ng y quy n cho C c c p phép) (13) – Tên vi t t t c a cơ quan c p phép. Ví d : BCT; ATMT, CNNg (Trong trư ng h p V , C c ư c B trư ng y quy n c p phép). (14) – Ch c danh, thNm quy n ký c a Th trư ng cơ quan, ơn v c p phép. PH L C III M U GI Y CH NG NH N I U KI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 31/2008/Q -BCT ngày 22 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T ……………. (11) NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /CN K-….(12) Hà N i, ngày ….. tháng ….. năm …….. GI Y CH NG NH N i u ki n …………….. (1) …………………………………………………………………(13) Căn c ............................................................................................................................. (2) ; Căn c ............................................................................................................................ (3) ;
  8. Xét ngh c p gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t ………. (1) t i Công văn s ……. ngày …. tháng …. năm ….. c a (4); Theo ngh c a ............................................................................................................... (5); QUY T NNH: i u 1. Ch ng nh n (4) ......................................................................................................... ; Tr s t i …………………………….. (6), i n tho i ………….., Fax ………………....................... ; Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ……. do ………………………(7) c p ngày …. tháng … năm ……… i u ki n s n xu t (1) .................................................................................................... i u 2. i u ki n s n xu t a i m s n xu t …………………………………………………………………………………. …………………………………………. (4) ư c s n xu t ………. (1) (t i Ph l c kèm theo); V i s n lư ng/năm: …………….. (4) ph i th c hi n úng các quy nh c a ……. (8) và nh ng quy nh c a pháp lu t liên quan v s n xu t ……………… (1); m b o an toàn lao ng và tr t t an ninh xã h i. i u 3. Gi y ch ng nh n này có giá tr n h t ngày … tháng … năm ….. ……………………………. (13) (Ký tên và óng d u) Nơi nh n: H và tên - ………. (4); - ………. (9); - Lưu VT, … (10); Vào S LƯU ngày … tháng … năm …. Chú thích:
  9. (1) – Tên lo i hàng, d ch v i u ki n s n xu t, kinh doanh. Ví d : i u ki n s n xu t v t li u n công nghi p: Nitrat Amôn hàm lư ng cao v.v. (2) – Tên văn b n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B Công Thương. (3) – Tên các văn b n, cơ s cho vi c hư ng d n c p gi y ch ng nh n. (4) – Tên t ch c ư c c p gi y ch ng nh n. (5) – Lãnh o ơn v ti p nh n, thNm nh h sơ và trình cơ quan c p gi y ch ng nh n i u ki n (S Công Thương, C c, V ). i v i trư ng h p V ư c B trư ng y quy n c p thì b n i dung này. (6) – a ch ư c ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. (7) – Tên cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. (8) – Tên các văn b n tr c ti p quy nh v lo i hình qu n lý gi y ch ng nh n, tiêu chuNn ho c quy chuNn k thu t. (9) – Tên các t ch c có liên quan. (10) – Tên vi t t t c a cơ quan ti p nh n, thNm nh h sơ và trình cơ quan c p phép, s lư ng gi y ch ng nh n lưu. (11) – Tên ơn v c p gi y ch ng nh n i u ki n. Ví d : C C K THU T AN TOÀN VÀ MÔI TRƯ NG CÔNG NGHI P (Trong trư ng h p B trư ng y quy n cho C c c p). (12) – Tên vi t t t c a cơ quan, ơn v c p gi y ch ng nh n i u ki n. Ví d : BCT; ATMT, CNNg (Trong trư ng h p B trư ng y quy n cho C c, V c p). (13) – Ch c danh, thNm quy n ký c a Th trư ng cơ quan, ơn v c p gi y ch ng nh n i u ki n.
Đồng bộ tài khoản