Quyết định Số: 31/QĐ-CNĐP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 31/QĐ-CNĐP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 31/QĐ-CNĐP CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CỤC CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊA PHƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 31/QĐ-CNĐP Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG Căn cứ Quyết định số 0799/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương; Căn cứ Quyết định số 0314/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc thành lập Văn phòng Đại diện Cục Công nghiệp địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 2731/QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định phân cấp về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức giữa Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; Xét nhu cầu công tác và năng lực của cán bộ; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Kim Hùng, nguyên là Trưởng phòng, phụ trách bộ phận thường trực của Cục Công nghiệp địa phương tại khu vực phía Nam,
  2. giữ chức Trưởng Văn phòng Đại diện Cục Công nghiệp địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng phụ cấp chức vụ 0,6 (không phẩy sáu). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Kế toán trưởng, Trưởng phòng các Phòng thuộc Cục, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 và ông Đỗ Kim Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải (để báo cáo); - Lãnh đạo Cục; - Cơ quan ĐD Bộ CT (để phối hợp); - Lưu: VT, VP. Nguyễn Đình Hoàng Long
Đồng bộ tài khoản