Quyết định số 3100/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 3100/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3100/QĐ-BGTVT về việc thay đổi thành viên Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3100/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3100/Q -BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C THAY I THÀNH VIÊN H I NG THANH LÝ TÀI S N NNH GIÁ VÀ QUY T NNH GIÁ KH I I M I V I TÀI S N THU H I T D ÁN K T THÚC B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c khi d án k t thúc; Căn c Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 c a B Tài chính v hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m và chuy n giao tài s n nhà nư c bán u giá; Căn c Thông tư s 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 c a B Tài chính v hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m và chuy n giao tài s n nhà nư c bán u giá; Căn c Quy t nh s 1201/Q -BGTVT ngày 02/5/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i v x lý tài s n t d án k t thúc; Theo ngh c a Ông V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Thay i thành viên H i ng thanh lý tài s n nh giá và quy t nh giá kh i i m i v i tài s n thu h i t d án C ng H i Phòng giai o n II do Ban qu n lý d án c ng H i Phòng qu n lý ư c thành l p theo quy t nh s 1415/Q -BGTVT ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i như sau: Ông Ph m Huy Hi u - Chuyên viên V Tài chính B Giao thông v n t i là U viên H i ng thanh lý tài s n thay cho Bà ào Thanh Th o. i u 2. Các n i dung khác gi nguyên như quy t nh s 1415/Q -BGTVT ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Các ông V trư ng V Tài chính, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Ch nhi m Ban qu n lý d án c ng H i Phòng, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan và các Ông/Bà có tên trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG
  2. TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Các thành viên H i ng; - Lưu: VT, V TC. Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản