Quyết định số 3117/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 3117/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3117/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông năm 2008 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3117/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 3117/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CÔNG TÁC KÉO GI M TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG NĂM 2008 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ch th s 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Căn c Quy t nh s 101/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020; Căn c Quy t nh s 259/Q -TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án tăng cư ng b o m tr t t an toàn giao thông Qu c gia n năm 2010; Căn c Công văn s 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Thành y thành ph H Chí Minh v vi c tăng cư ng lãnh o b o m tr t t an toàn giao thông, gi m ùn t c giao thông, kéo gi m tai n n giao thông; Căn c Ch th s 04-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 c a Thành y thành ph H Chí Minh v tăng cư ng lãnh o l p l i tr t t k cương trong vi c ch p hành pháp lu t v giao thông trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 147/2007/Q -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”; Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph năm 2008; Căn c Quy t nh s 1027/Q -UBND ngày 20 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph duy t K ho ch ph i h p gi a B Ch huy Quân s thành ph và Công an thành ph trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a S Giao thông v n t i (Công văn s 1667/SGTVT-GT ngày 04 tháng 7 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch th c hi n công tác kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông năm 2008 trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , các t ch c, oàn th , ơn v óng trên a bàn thành ph H Chí Minh và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã căn c ch c năng nhi m v và n i dung K ho ch xây d ng k ho ch và bi n pháp c th t ng a bàn, ơn v nh m th c hi n t t K ho ch th c hi n công tác kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn thành ph .
 2. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph , Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài K HO CH TH C HI N CÔNG TÁC KÉO GI M TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG NĂM 2008 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3117/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) Kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông i v i m t ô th ang có à tăng nhanh v dân s và phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b như thành ph H Chí Minh là công vi c khó khăn, ph c t p, òi h i ph i t p trung s c m nh c a c h th ng chính tr và s ng tình ng h c a m i t ng l p nhân dân, ph i th c hi n ng th i nhi u gi i pháp có tính chi n lư c căn cơ, lâu dài an xen v i m t s bi n pháp c p bách, tình th . Phát huy thành qu ã t ư c trong năm 2007, ph n u ti p t c c i thi n hơn n a tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph , y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành K ho ch th c hi n công tác kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn trong năm 2008 như sau: I. CÁC CH TIÊU PH N U: - Gi m ít nh t 15% v s v tai n n giao thông; 15% v s ngư i ch t và 15% s ngư i b thương do tai n n gây ra so v i năm 2007. - H n ch t i a tình tr ng ùn t c giao thông trên a bàn thành ph ; kéo gi m s v ùn t c giao thông l n so v i năm 2007. - Không x y ra ua xe trái phép trên a bàn thành ph . - Thi t l p l i tr t t lòng, l ư ng, xây d ng n p s ng văn minh ô th . II. CÁC NHÓM GI I PHÁP TH C HI N: Nhóm gi i pháp 1: Nêu cao vai trò lãnh o c a các c p y ng, g n li n v i vi c cao trách nhi m c a chính quy n, các t ch c chính tr , xã h i và các cơ quan qu n lý nhà nư c v tr t t an toàn giao thông trong vi c t ch c th c hi n công tác b o m tr t t an toàn giao thông 1. Th c hi n nghiêm túc các văn b n ch o c a ng và Chính ph v công tác b o m tr t t an toàn giao thông, nh t là Ch th s 22-CT/TW c a Ban Bí thư Trung ương ng và Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph v tr t t an toàn giao thông, Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14 tháng 9 năm
 3. 2007 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b , Văn b n s 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Thành y “V vi c tăng cư ng lãnh o b o m tr t t an toàn giao thông, gi m ùn t c giao thông, kéo gi m tai n n giao thông”, Ch th s 04-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 c a Thành y v tăng cư ng lãnh o l p l i tr t t k cương trong vi c ch p hành pháp lu t v giao thông trên a bàn thành ph . 2. Nêu cao vai trò lãnh o c a các c p y ng và trách nhi m c a y ban nhân dân các c p, các ngành, các cơ quan, t ch c, oàn th i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông; cao trách nhi m c a t ng ng viên, cán b , công ch c, oàn viên, h i viên trong vi c ch p hành và tuyên truy n v n ng gia ình tham gia th c hi n ch trương l p l i tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph . Phê bình trách nhi m ngư i ng u các a phương, cơ quan, ơn v thi u trách nhi m x y ra nhi u v tai n n giao thông, kiên quy t l p l i tr t t an toàn giao thông làm cho thành ph H Chí Minh là m t thành ph tiên ti n c a c nư c v tr t t an toàn giao thông. 3. Phát huy m nh m vai trò c a y ban M t tr n T qu c và các t ch c oàn th trong vi c tuyên truy n, giáo d c, v n ng cán b , công ch c, ng viên, oàn viên, h i viên, h c sinh, sinh viên và các t ng l p nhân dân trong vi c ch p hành pháp lu t v b o m tr t t an toàn giao thông. Nhóm gi i pháp 2: Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c nh m nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t giao thông và n p s ng văn minh ô th c a ngư i tham gia giao thông 1. ngh Ban Tuyên giáo Thành y thư ng xuyên ki m tra, ch o các cơ quan thông tin i chúng trên a bàn thành ph Ny m nh hơn n a công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. 2. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , Thành oàn TNCS, H i Liên hi p Ph n thành ph , H i C u Chi n binh thành ph , H i Nông dân thành ph , Liên oàn Lao ng thành ph ti p t c th c hi n k ho ch liên t ch ã ký v i Ban An toàn giao thông thành ph , Ny m nh hơn n a công tác tuyên truy n v n ng oàn viên, h i viên và các thành ph n dân cư trong vi c ch p hành lu t giao thông và tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông. 3. ngh các báo Sài Gòn Gi i Phóng, Tu i Tr , Ph N , Ngư i Lao ng, Công An thành ph , Pháp Lu t, Thanh Niên… tăng g p ôi s lư ng chuyên trang, chuyên m c v tr t t an toàn giao thông và n p s ng văn minh ô th trên t t c các lo i hình báo chí (nh t báo, tu n báo...) và a d ng hóa hình th c tuyên truy n nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t giao thông c a nhân dân. Các báo c n làm cho ngư i dân th y trách nhi m và ý th c c a b n thân v b o v tính m ng c a chính mình, c a ngư i khác khi tham gia giao thông; nêu gương ngư i t t, vi c t t; t o dư lu n xã h i lên án m nh m các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông và văn minh ô th ; m di n àn v n ng m i ngư i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t v giao thông khi tham gia giao thông và i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy. 4. ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph tăng g p ôi th i lư ng phát sóng các chuyên m c v tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph ; tri n khai b sung ph n tin v tai n n giao thông x y ra hàng ngày trên a bàn thành ph v i th i lư ng t 03 n 05 phút sau các b n tin th i s , tin t c. N i dung c a ph n tin này là i m qua tình hình tai n n giao thông trong ngày hôm trư c như s v , s ngư i b ch t, s ngư i b thương và m t s hình nh c a các v tai n n giao thông nghiêm tr ng. Chú ý tăng th i lư ng phát sóng vào các gi có ông ngư i xem ài. Công an thành ph có trách nhi m cung c p k p th i thông tin hàng ngày v s v tai n n giao thông, s ngư i b ch t và b thương vì tai n n giao thông cho các cơ quan báo, ài k p th i biên t p, ghi hình nh m k p th i thông tin phát sóng. 5. S Giáo d c và ào t o: - Ch o t t c các trư ng h c ph i duy trì n i dung tuyên truy n b o m an toàn giao thông trong các bu i sinh ho t chào c u tu n, ti t h c u tiên trong ngày và sinh ho t ch nhi m hàng tu n; có hình th c x lý nghiêm vi c h c sinh vi ph m Lu t Giao thông ư ng b .
 4. - Ch o t t c các trư ng h c ph i h p v i Công an và chính quy n a phương t ch c t t vi c gi gìn tr t t giao thông khu v c trư c c ng trư ng; d ng các panô nơi h c sinh ra c ng trư ng nh c nh h c sinh ph i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t v giao thông. - Nghiên c u và tri n khai tăng cư ng th i lư ng và a d ng hóa hình th c gi ng d y pháp lu t giao thông t t c các c p h c nh m giáo d c, nâng cao ý th c ch p hành cho h c sinh ph thông. - Ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph thư ng xuyên cung c p y , k p th i thông tin cho báo, ài v tình hình, k t qu th c hi n các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông c a ngành giáo d c - ào t o. 6. S Tư pháp: - Ch trì, ph i h p v i các S - ngành tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ki n ngh v i Trung ương v vi c ban hành văn b n m i ho c b sung, s a i các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành c a Trung ương v b o m tr t t an toàn giao thông cho phù h p và kh thi v i tình hình th c t c a thành ph . - Thư ng tr c H i ng Ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph ch trì ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph , ài Phát thanh và ài Truy n hình thành ph xây d ng các chương trình phát thanh, truy n hình m i, nghiên c u a d ng các hình th c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng b cho phù h p v i t ng i tư ng nh m nâng cao hi u qu c a công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. 7. S Văn hóa, Th thao và Du l ch: Xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n công tác thông tin tuyên truy n, v n ng v b o m tr t t an toàn giao thông t i nh ng khu v c công c ng ông ngư i trên a bàn thành ph b ng nhi u hình th c sinh ng v i ch chính là v n ng m i ngư i ph i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t v giao thông và i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy. Ch o và cung c p cho các r p chi u phim trên a bàn thành ph nh ng o n phim tuyên truy n v an toàn giao thông dài kho ng 5 -10 phút các r p trình chi u trư c khi vào phim chính. 8. Th trư ng các s - ngành, cơ quan, ơn v óng trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ph i thư ng xuyên t ch c tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c và ý th c ch p hành pháp lu t giao thông ư ng b cho toàn b cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ơn v mình và nhân dân a bàn dân cư (th c hi n n t n khu ph , t dân ph ). Trong công tác ki m i m, ánh giá tình hình công tác nh kỳ hàng tu n, hàng tháng c a các cơ quan, ơn v , a phương ph i ánh giá k t qu c a công tác tuyên truy n, giáo d c v Lu t Giao thông ư ng b ; ưa tiêu chí v m b o tr t t an toàn giao thông và n p s ng văn minh ô th vào n i dung thi ua cơ quan, ơn v , a phương. Ngư i lao ng b x lý do vi ph m pháp lu t giao thông quá hai l n trong 01 năm s không ư c xét khen thư ng ho c xét t ng các danh hi u thi ua. 9. Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph ch trì: - Ph i h p v i S Tư pháp, S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Giao thông v n t i và các ơn v liên quan tri n khai k ho ch tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng b và ư ng s t theo K ho ch s 8497/BGTVT-VT ngày 31 tháng 12 năm 2007 c a B Giao thông v n t i v k ho ch tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v qu n lý, s d ng và b o v hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; t ch c nhi u h i thi, h i th o v tr t t an toàn giao thông và n p s ng văn minh ô th . - Ph i h p v i báo Sài Gòn Gi i Phóng, S Giao thông v n t i t ch c h i thi lái xe an toàn (ô tô và mô tô) năm 2008, th c hi n trong quý III năm 2008;
 5. - Ch ng ph i h p v i các cơ quan h u quan duy trì và nâng cao ch t lư ng các chuyên m c, chuyên trang v an toàn giao thông trên Website ng b thành ph , ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói Vi t Nam, báo Sài Gòn Gi i Phóng, báo Giáo d c, báo C u Chi n binh, t p chí Vành ai xanh, S tay xây d ng ng; m thêm chuyên m c trên ài Truy n hình thành ph , chuyên trang trên báo Ngư i Lao ng v tr t t , an toàn giao thông. - Nghiên c u, tri n khai l p t các panô tuyên truy n v tr t t an toàn giao thông ư ng b và ư ng th y n i a trên các tuy n ư ng chính và nh ng nơi công c ng t p trung ông ngư i như b nh vi n, trư ng h c, ch , siêu th , trung tâm mua s m, khu vui chơi gi i trí, các b n xe, b n tàu, b n ò... trên a bàn thành ph . Nhóm gi i pháp 3: Tăng cư ng tu n tra, x ph t các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; kiên quy t th c hi n nghiêm Ngh quy t s 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và Ngh nh s 146/2007/N -CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph 1. Giám c Công an thành ph ch o các l c lư ng: 1.1. Tu n tra, kiên quy t phát hi n và x ph t nghiêm các hành vi vi ph m là nguyên nhân d n nt i n n giao thông và ùn t c giao thông. 1.2. T p trung x lý nh ng trư ng h p vi ph m c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông ch hàng quá kh quy nh lưu thông trên các ư ng có m t giao thông cao (như ư ng Lý Thư ng Ki t, Tô Hi n Thành, L c Long Quân, Âu Cơ, Lũy Bán Bích…); x lý nghiêm nh ng ngư i i u khi n xe xích lô lưu thông trong khu v c trung tâm thành ph (n m trong vành ai c m xe 03 bánh, ban hành kèm theo Quy t nh s 1413/Q -UBND ngày 04 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v h n ch lưu thông và d ng u các lo i xe 3 bánh, xe bán hàng rong trên a bàn thành ph ); 1.3. L c lư ng C nh sát giao thông: - B trí và tăng cư ng l c lư ng tu n tra, x ph t các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông trong th i i m thư ng x y ra tai n n giao thông (t 19 gi 00 n 02 gi 00 sáng hôm sau); ng th i áp d ng r ng rãi các hình th c x ph t vi ph m qua hình nh. - Tăng cư ng công tác tr c ch t, i u khi n giao thông t i các giao l phòng ng a x y ra ùn t c giao thông kéo dài; tăng cư ng ho t ng tu n tra ki m soát, kiên quy t x ph t nghiêm kh c các vi ph m v giao thông ư ng b trên a bàn thành ph . - Ti n hành i u tra cơ b n các tuy n ư ng ã x y ra nhi u tai n n, t ó xây d ng k ho ch chuyên t p trung l c lư ng, phương ti n nh m c i thi n tình hình tai n n trên nh ng tuy n ư ng này. - Ph i h p v i Thanh tra S Giao thông v n t i t ch c l c lư ng thư ng xuyên ki m tra và x lý kiên quy t tình tr ng xe ch hàng vư t quá t i tr ng cho phép c a xe, c bi t là t ch c ki m tra t i các c ng ra vào c a các c ng trên a bàn thành ph . - Ph i h p v i Công an các qu n, huy n g i thông báo v a phương và cơ quan nơi ngư i vi ph m Lu t Giao thông ư ng b cư ng , làm vi c ph i h p giáo d c ngư i vi ph m. 1.4. Phòng C nh sát giao thông ư ng th y: - Ph i h p v i các l c lư ng khác tăng cư ng ki m tra trên các tuy n th y n i a c a thành ph , x lý nghiêm các b n khách và phương ti n ch khách không b o m i u ki n an toàn giao thông theo Ngh nh s 09/2005/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a. - X ph t nghiêm ngư i i u khi n phương ti n th y n i a không có gi y phép, ch ng ch chuyên môn ho c có gi y phép, ch ng ch chuyên môn nhưng không phù h p; các phương ti n th y n i a vi ph m v i u ki n ăng ký, ăng ki m.
 6. 2. y ban nhân dân các qu n, huy n ch o l c lư ng các c p tăng cư ng tu n tra, kiên quy t x ph t nghiêm nh ng hành vi vi ph m l n chi m lòng l ư ng, v a hè gây nh hư ng n tr t t an toàn giao thông. 3. S Giao thông v n t i ch o Thanh tra S : - X ph t th t kiên quy t và nghiêm i v i nh ng ơn v thi công ào ư ng và tái l p m t ư ng không úng quy trình quy nh, không m b o ti n , rào ch n chi m d ng m t ư ng mà không thi công, rào ch n không úng phương án ư c thông qua, không l p t y b ng công b thông tin công trư ng, không có phương án i u ti t giao thông ho c có nhưng chưa ư c cơ quan có thNm quy n thông qua… - Ch n ch nh, xóa b tình tr ng b n cóc, xe dù. - Ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n x ph t nghiêm, kiên quy t i v i b n th y n i a ho t ng không phép trên a bàn thành ph . - Tăng cư ng ki m tra, giám sát, x ph t các y u kém, thi u trách nhi m trong công tác qu n lý cơ s h t ng giao thông c a các Khu Qu n lý Giao thông ô th và y ban nhân dân các qu n, huy n, các ơn v ư c thuê bao qu n lý. 4. L c lư ng ki m soát quân s tăng cư ng ph i h p v i c nh sát giao thông trong ho t ng tu n tra, ki m soát và x ph t i v i các phương ti n giao thông c a l c lư ng quân i vi ph m tr t t an toàn giao thông. Nhóm gi i pháp 4: Kiên quy t ch n ch nh tr t t ô th và l p l i tr t t lòng l ư ng 1. Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph v tình hình s d ng h th ng v a hè trên a bàn mình ph trách, kiên quy t x lý bu c tháo d , gi i t a ngay nh ng trư ng h p vi ph m, tr l i l ư ng cho ngư i i b , ch m d t tình tr ng gây c n tr giao thông khi t t p buôn bán, d ng u xe l n chi m lòng l ư ng; ng th i ch u trách nhi m gi i quy t tình tr ng ùn t c giao thông trên a bàn do qu n, huy n mình qu n lý. 2. S Công Thương ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, y ban nhân dân các qu n, huy n khNn trương xóa b các ch t phát chi m d ng lòng ư ng làm nơi h p ch . ng th i có k ho ch di d i d n các ch hi n ang chi m d ng lòng l ư ng trên a bàn thành ph . 3. S Giáo d c và ào t o ti p t c ch o các trư ng t ch c, s p x p m c a cho ph huynh vào trong sân trư ng khi ưa ón con em i h c; nơi nào không có sân bãi trong trư ng thì ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n kh o sát tìm nơi lân c n t ch c cho ph huynh ưa ón con em, tuy t i không ph huynh u xe dư i lòng l ư ng trư c các c ng trư ng; ch o các Phòng Giáo d c, Ban Giám hi u trư ng h c các c p ph i h p v i y ban nhân dân phư ng, xã thành l p các T tr t t hư ng d n ph huynh và h c sinh gi gìn tr t t , không gây c n tr giao thông trư c c ng trư ng và khu v c xung quanh. 4. S Giao thông v n t i: - Ph i h p v i y ban nhân dân các qu n ã tri n khai các i m u xe ô tô có thu phí và không thu phí trên ư ng ph ti n hành rà soát, ch n ch nh vi c s d ng lòng ư ng làm nơi xe ph i m b o các tiêu chí theo Thông tư s 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 c a B Xây d ng v hư ng d n qu n lý ư ng ô th . - Ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n trên a bàn thành ph nghiên c u và t ch c các bãi gi xe mô tô, g n máy trên các tuy n ư ng có v a hè r ng, c bi t là nh ng khu v c công c ng ông ngư i như ch , siêu th ... áp ng nhu c u v ch g i xe c a ngư i dân. 5. Ban An toàn giao thông thành ph :
 7. - Ch trì t ch c các oàn i ki m tra tình hình i u ki n b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn các qu n, huy n, c bi t là các qu n, huy n x y ra nhi u tai n n giao thông ho c có nhi u i m en v tai n n giao thông. - Ph i h p v i y ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các qu n, huy n và oàn ki m tra Ngh nh s 14/CP th ng nh t các bi n pháp kh c ph c, yêu c u các cơ quan ch c năng th c hi n nh m b o m an toàn giao thông và c i thi n tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn t ng qu n, huy n. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng: Ch o Công ty Môi trư ng ô th thành ph nghiên c u, t ch c l i các bãi t p k t, trung chuy n rác và th i gian v n chuy n rác h p lý (tránh lưu thông vào gi cao i m) phòng tránh ùn t c giao thông, ng th i t o môi trư ng giao thông s ch s và an toàn hơn. 7. S K ho ch và u tư có văn b n ho c d th o văn b n cho y ban nhân dân thành ph ki n ngh B K ho ch và u tư và Chính ph b sung i u ki n b t bu c ph i có ch u xe cho khách hàng khi xét c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có cơ s th c hi n như ngh c a S Tư pháp t i Công văn s 322/STP-VB ngày 31 thánh 01 năm 2008. Nhóm gi i pháp 5: Phát tri n k t c u h t ng giao thông ô th , ng th i m b o khai thác t t h th ng h t ng giao thông hi n h u a) Phát tri n k t c u h t ng giao thông ô th : 1. S Giao thông v n t i: - T p trung u tư, nâng c p m ng lư i giao thông ư ng b theo K ho ch th c hi n quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph n năm 2020 ã ư c xây d ng, c bi t t p trung cho các công trình giao thông tr ng i m giai o n 2008 -2010; ph i h p hoàn ch nh quy ho ch t ng th phát tri n giao thông v n t i Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, vùng thành ph H Chí Minh. - T p trung Ny nhanh ti n tri n khai các công trình giao thông tr ng i m: công trình i l ông Tây, c u Th Thiêm (giai o n 2), c u ư ng Nguy n Văn C , c u Phú M , T nh l 10, d án ư ng n i Tân Sơn Nh t - Bình L i - Vành ai ngoài, ư ng vành ai phía ông n i t c u Phú M nc u R ch Chi c… - Ny nhanh ti n chuNn b u tư các d án u tư xây d ng các nút giao thông khác m c t i các giao l ngã tư Hàng Xanh, ngã tư Th c; hoàn thi n các nút giao Th c, Gò Dưa, ngã tư Ga, Tân Th i Hi p trên ư ng Xuyên Á; ti p t c nghiên c u, xu t ti n xây d ng các nút giao thông trong n i ô. - H tr các nhà u tư th c hi n nhanh d án xây d ng các tuy n ư ng trên cao, khép kín ư ng vành ai s 2, xây d ng các c u vư t sông Sài Gòn. - Ny nhanh ti n th c hi n các d án: Kè ch ng s t l b kênh Thanh a - o n 1.1; Khai thông tuy n ư ng th y n i ngã ba èn - Xi măng Hà Tiên 1 qua ngã ba Gi ng Ông T . - Khai thông tuy n ư ng th y n i sông Sài Gòn - sông ng Nai qua ngã 3 r ch Chi c. 2. S K ho ch và u tư theo dõi và tham mưu y ban nhân dân thành ph Ny nhanh ti n nghiên c u th c hi n các d án u tư xây d ng bãi u xe ng m, nhà u xe nhi u t ng t i khu v c trung tâm thành ph . 3. S Tài nguyên và Môi trư ng, S Quy ho ch - Ki n trúc khNn trương ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n xu t các v trí xây d ng nhà u xe nhi u t ng nh m gi i quy t tình tr ng khan hi m bãi u xe và tình tr ng thi u ư ng do b trí u xe như hi n nay.
 8. 4. Công ty i n l c thành ph , T ng Công ty C p nư c Sài Gòn, Bưu i n thành ph và các ơn v qu n lý công trình h t ng k thu t ô th có trách nhi m tích c c h tr di d i các công trình h t ng k thu t thu c ơn v mình qu n lý Ny nhanh ti n th c hi n các d án c i t o h t ng giao thông. b) m b o khai thác t t h th ng h t ng giao thông hi n h u: 1. S Giao thông v n t i và y ban nhân dân các qu n, huy n tăng cư ng công tác ki m tra duy tu s a ch a thư ng xuyên các tuy n ư ng trên a bàn thành ph , không xu t hi n gà, m t ư ng b bi n d ng, thi u h th ng tín hi u giao thông, h th ng chi u sáng công c ng b hư h ng ho c bi n báo m , bong tróc, ngã. Tăng cư ng b sung bi n báo hư ng d n giao thông trên các qu c l , các tuy n ư ng c a ngõ thành ph . 2. S Giao thông v n t i: - Thư ng xuyên ki m tra, tu n tra trên các tuy n ư ng th y n i a; duy tu s a ch a k p th i các bi n báo hi u, n o vét các bãi c n, thanh th i chư ng ng i v t trên các tuy n ư ng th y n i a. Th c hi n u tư nhanh các c u b n t i các b n khách ngang sông ã có ch trương u tư, u tư trang b áo phao cho các b n khách ngang sông vùng sâu, vùng xa c a thành ph . - Th c hi n công tác m b o giao thông k p th i k t c u h t ng giao thông theo th t c p bách b ng ngu n v n m b o giao thông và các ngu n v n khác. - Tăng cư ng công tác s a ch a l n và s a ch a v a h th ng h t ng giao thông ã n h n ph i s a ch a. - Ti p t c ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng c p nh t trên b n a chính ã ư c s hóa l gi i các tuy n ư ng tr c chính ô th bàn giao và hư ng d n cho y ban nhân dân các qu n, huy n qu n lý, khai thác. 3. S K ho ch và u tư: ph i h p v i S Tài chính tham mưu cho y ban nhân dân thành ph b trí k ho ch, c p phát v n k p th i cho các d án xây d ng h t ng giao thông; b sung kinh phí duy tu b o dư ng, s a ch a l n, s a ch a v a h th ng giao thông trong năm 2008 và các nhu c u khác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph . Nhóm gi i pháp 6: T ch c giao thông và i u khi n giao thông a) T ch c giao thông: 1. S Giao thông v n t i tri n khai th c hi n các n i dung sau: - Nghiên c u t ch c giao thông m t cách khoa h c t i các khu v c thư ng xuyên ùn t c giao thông, t ch c lưu thông m t chi u các c p ư ng song song, các khu v c thư ng xuyên ùn t c giao thông trên a bàn thành ph tăng cao năng l c lưu thông. - T p trung gi i quy t và h n ch không x y ra ùn t c giao thông t i 127 v trí thư ng xuyên có nguy cơ x y ra ùn t c giao thông (Ph l c 1). - L p t dãy phân cách trên các tuy n ư ng, o n ư ng thư ng xuyên x y ra ùn t c và tai n n giao thông do l n trái. - Tri n khai c i t o kích thư c hình h c, m r ng t m nhìn m b o an toàn giao thông t i các giao l có bán kính r nh h p, các o n cong nguy hi m, các v trí b l n chi m. - Thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, i u ch nh chu kỳ h p lý h th ng èn tín hi u giao thông; l p t b sung h th ng èn tín hi u giao thông t i các giao l có m t xe lưu thông cao nhưng chưa có èn tín hi u giao thông; l p t b sung èn tín hi u giao thông cho phép r trái ho c r ph i khi èn t i
 9. các giao l i u ki n. Nghiên c u b sung thêm các èn tín hi u giao thông có s m lùi t i các giao l . - T ch c phân lu ng giao thông t m h tr cho các d án tr ng i m ang thi công như: D án V sinh môi trư ng thành ph (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè), D án Nâng c p ô th Vi t Nam - Ti u d án Nâng c p lưu v c Kênh Tân Hóa - Lò G m, d án c i thi n môi trư ng nư c; các d án thay c ng vòm khu v c trung tâm… - Rà soát và i u ch nh các bi n báo giao thông không h p lý; tri n khai l p t bi n báo c m r trái, r ph i t i các giao l thư ng xuyên x y ra ùn t c giao thông do xe r trái ho c r ph i gây ra. 2. S Giao thông v n t i khNn trương nghiên c u các xu t ng d ng h th ng giao thông thông minh trong i u hành và qu n lý giao thông ( ã ư c các công ty như Công ty IBM, Công ty U-SMART, công ty GAPIT báo cáo sơ b )…, báo cáo y ban nhân dân thành ph trong quý III năm 2008. 3. Công an thành ph và B Ch huy Quân s thành ph tri n khai th c hi n K ho ch liên ngành s 13/KHLN/QS-CA ngày 16 tháng 01 năm 2008 trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph H Chí Minh ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 1027/Q -UBND ngày 20 tháng 3 năm 2008. b) Các công tác khác tăng cư ng an toàn giao thông và h n ch ùn t c giao thông, x lý tri t các i m en v tai n n giao thông: S Giao thông v n t i tri n khai th c hi n các n i dung sau: 1. T p trung và ưu tiên gi i quy t 52 i m en, o n ư ng en v tai n n giao thông (Ph l c 2). 2. L p t inh ph n quang trên các tuy n ư ng c a ngõ thành ph , các Qu c l , t i các o n ư ng cong g p khúc nguy hi m, các tuy n ư ng thư ng x y ra nhi u v tai n n giao thông do l n trái. 3. Tăng cư ng h th ng báo hi u giao thông (v ch sơn phân làn, v ch d ng, v ch ngư i i b băng ư ng…) h th ng thông tin hư ng d n, các b ng quang báo i n t … trên các tuy n ư ng tr c chính, qu c l . 4. Rà soát b sung v ch sơn băng ư ng dành cho ngư i i b qua ư ng, ch m d t tình tr ng băng ngang ư ng không úng quy nh c bi t là trên các tuy n Qu c l 1A, Qu c l 22, Xa l Hà N i… nghiên c u xây d ng thêm nhi u c u vư t t i các giao l có m t giao thông cao, trên các tuy n qu c l và các tuy n ư ng tr c chính (Ph l c 3). 5. Tăng cư ng chi u sáng trên các qu c l , các tuy n ư ng chính, các giao l , các o n cong nguy hi m vào ban êm. 6. Nghiên c u các ti n ích trên ư ng ph c v cho ngư i i b và ngư i tàn t t ti p c n s d ng (thí i m khu v c trung tâm thành ph ). 7. X lý và m b o an toàn k thu t cho các ch t tr c gác t i v trí giao nhau gi a ư ng b - ư ng s t trên a bàn thành ph và t ch c l c lư ng tr c gác úng quy nh, nghiêm túc; ti p t c kh o sát, nâng c p các ư ng ngang giao nhau v i ư ng s t trên a bàn các qu n có tuy n ư ng s t i qua. Nhóm gi i pháp 7: Ti p t c phát tri n v n t i hành khách công c ng S Giao thông v n t i tri n khai th c hi n các n i dung sau: 1. Ti p t c rà soát và t ch c rà soát, di d i ngay các tr m d ng, nhà ch xe buýt có v trí chưa phù h p, quá g n các giao l ho c có c ly quá g n nhau (không gi úng kho ng cách theo quy nh) ho c ư c thi t l p t i các o n ư ng thư ng xuyên x y ra ùn t c giao thông.
 10. 2. Ti p t c rà soát, b trí l i m ng lư i xe buýt trên a bàn thành ph : kh o sát, b trí l i ch ng lo i xe phù h p v i i u ki n m t ư ng (không b trí xe buýt l n trên nh ng tuy n ư ng có chi u r ng lòng ư ng nh hơn 8m); i u ch nh các tuy n xe buýt có l trình trùng l p b t h p lý, d gây ùn t c giao thông; t m th i i u ch nh các lu ng tuy n xe buýt tránh i qua các o n ư ng ang có công trư ng t m s d ng ph n l n b r ng m t ư ng xe ch y thi công; tri n khai th c hi n xe buýt lưu thông trên m t làn xe c nh trên ư ng Trư ng Chinh, Xa l Hà N i, ư ng i n Biên Ph , ng th i ti p t c kh o sát, th c hi n b trí xe buýt lưu thông trên làn ư ng sát l ph i trên các tuy n ư ng, o n ư ng i u ki n. 3. Nghiêm c m, x ph t n ng i v i các tài x xe buýt i u khi n phương ti n ch y l n trái, giành ư ng, vư t nhau khi tham gia giao thông. 4. Ti p t c kh o sát, b trí l i bi u , t n su t ho t ng c a xe buýt sao cho phù h p v i i u ki n giao thông trên t ng l trình, áp ng ư c lưu lư ng khách i l i trong gi cao i m và th p i m, xóa b tình tr ng xe buýt ch y ua v i th i gian, phóng nhanh, giành ư ng, vư t Nu ho c b tr m không rư c khách. 5. T ch c m ng lư i thông tin trên các xe buýt thông báo k p th i v tình hình ùn t c giao thông. N u x y ra ùn t c giao thông, qua thông báo c a Trung tâm i u hành thông báo k p th i các tài x xe buýt không lưu thông vào khu v c ùn t c giao thông. 6. Ti p t c Ny nhanh ti n u tư th c hi n d án ng d ng GPS và GIS trong công tác qu n lý trên 2.000 xe buýt, thí i m s d ng th thông minh (Smart card) thay th vé gi y trên ít nh t 02 tuy n xe buýt trong năm 2008. 7. Ti p t c tri n khai quy ho ch 22 u m i trung chuy n hành khách i xe buýt trong quy ho ch m ng lư i v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt n năm 2010 khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. ng th i cho phép s d ng t m th i m t ph n Công viên 23 Tháng 9 và Công viên Chi n Th ng - ư ng Hoàng Văn Th làm b n trung chuy n xe buýt theo phương án ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n. 8. Ti p t c u tư phương ti n, h th ng cơ s h t ng xe buýt, c i cách công tác qu n lý - i u hành, ào t o i ngũ lái xe, ti p viên; nâng c p m ng lư i thông tin, hư ng d n hành khách… nâng cao ch t lư ng ph c v , thu hút ngày càng nhi u ngư i dân s d ng xe buýt. 9. V K ho ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”: ch o Trung tâm Qu n lý và i u hành v n t i hành khách công c ng, Ban Qu n lý các b n xe và các ơn v v n t i có liên quan: xây d ng k ho ch qu n lý t t rác th i (b trí thùng rác có n p y), m b o v sinh môi trư ng, không x y ra tình tr ng chi m d ng, s d ng lòng l ư ng, không treo, dán băng rôn qu ng cáo làm nh hư ng m quan ô th t i b n xe buýt, b n xe khách liên t nh, tr m d ng xe buýt và trên xe buýt; ch nh trang m quan t i các b n xe buýt, b n xe khách liên t nh theo các tiêu chí sau: - Gi gìn v sinh s ch s các nhà v sinh c ng c ng, xây d ng b sung các nhà v sinh i v i các b n xe buýt, b n xe khách còn chưa áp ng ư c nhu c u s d ng c a ngư i dân. - Không có ngư i lang thang, ăn xin trong khuôn viên b n xe. - Không x y ra hành vi móc túi, bán vé ch en, buôn bán gây m t tr t t , m t mát tài s n. - Căn tin, c a hàng d ch v s ch s , an toàn v sinh th c phNm, niêm y t và bán úng giá. - Có k ho ch b i dư ng cho i ngũ tài x xe buýt - taxi, ti p viên xe buýt nh t là k năng giao ti p v i ngư i dân. Nhóm gi i pháp 8: Tăng cư ng năng l c qu n lý nhà nư c
 11. 1. Công an thành ph ti p t c ch o Ban Ch huy Thư ng tr c phòng, ch ng tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn thành ph và t ng qu n - huy n ho t ng m nh m , có hi u qu . Giao Ban An toàn giao thông qu n, huy n tham mưu xu t y ban nhân dân qu n, huy n ra quy t nh thành l p c p qu n, huy n. 2. S Giao thông v n t i: - Ti p t c ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh , các trư ng i h c chuyên ngành th c hi n m t s tài, án nghiên c u khoa h c ph c v thi t th c cho công tác m b o an toàn giao thông thành ph . - Ph i h p v i các s - ngành h u quan và y ban nhân dân các qu n - huy n xây d ng “ án chuy n i các lo i xe 3, 4 bánh t ch ang lưu thông trên a bàn thành ph ” trình y ban nhân dân thành ph thông qua tri n khai th c hi n có hi u qu . - Ph i h p v i các s - ngành h u quan và y ban nhân dân các qu n - huy n xây d ng “ án chuy n i phương ti n ho c ngh nghi p cho ch các lo i phương ti n th y n i a (trên a bàn thành ph ) không ư c phép lưu hành theo n i dung Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP c a Chính ph ” trình y ban nhân dân thành ph thông qua trong quý III năm 2008 tri n khai th c hi n. - Ph i h p v i các S - ngành liên quan trong vi c ti p t c xây d ng hoàn thi n chương trình h n ch phương ti n giao thông cá nhân, trong ó, t p trung nghiên c u các gi i pháp: tăng m c phí ăng ký xe m i; thu phí giao thông hàng năm i v i m i lo i phương ti n lưu thông trên a bàn; c m, h n ch (theo th i gian) toàn b ho c m t s lo i phương ti n lưu thông trên m t s tuy n nh t nh thư ng xuyên ùn t c. 3. Ban An toàn giao thông thành ph : - Ti p t c phát huy hi u qu c a các oàn ki m tra v công tác m b o tr t t an toàn giao thông; ti p t c kh o sát, phát hi n và x lý kh c ph c các “ i m en” v tai n n giao thông trên các qu c l , ư ng giao thông chính n i th theo quy nh t i Quy t nh s 13/2005/Q -BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i. - Tri n khai áp d ng ph n m m ng d ng công ngh GIS vào qu n lý cơ s d li u v tai n n giao thông, ùn t c giao thông, v trí các i m en. - T ch c t p hu n các ki n th c v giao thông, an toàn giao thông nâng cao năng l c cho Ban An toàn giao thông các qu n - huy n. - Ph i h p các ơn v liên quan tăng cư ng ki m tra thư ng xuyên i v i các doanh nghi p, ơn v qu n lý siêu th , c a hàng kinh doanh mua bán g n các giao l , bu c ph i th c hi n nh ng bi n pháp kh c ph c ngay các nguyên nhân d n n ùn t c giao thông và tai n n giao thông, yêu c u ph i thành l p bãi gi xe cho khách hàng và có l c lư ng b o v tham gia gi gìn tr t t lòng l ư ng t i khu v c. 5. S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, hư ng d n các S - ngành liên quan th c hi n vi c i u ch nh l ch ca, l ch gi h n ch lưu lư ng t p trung trong gi cao i m sau khi xu t y ban nhân dân thành ph ban hành. 6. S Tài chính theo dõi, t ch c th c hi n khi có văn b n c a B Tài chính v s a i, b sung các quy nh m c phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; v các th t c tham gia b o hi m và i u ki n b i thư ng thi t h i; v hư ng d n s d ng m t ph n kinh phí t ngu n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i u tư l i cho công tác phòng ng a tai n n giao thông; v chính sách h tr phát tri n v n t i khách công c ng b ng xe buýt; v vi c tăng l phí trư c b , tăng l phí ăng ký mô tô và xe g n máy các thành ph l n...
 12. 7. S N i v ch trì ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph , S Giao thông v n t i, Công an thành ph xây d ng án ki n toàn Ban An toàn giao thông thành ph , trình y ban nhân dân thành ph phê duy t trong quý III năm 2008 và tri n khai th c hi n khi án ư c phê duy t. III. T CH C TH C HI N: 1. Th trư ng các S - ban - ngành, ơn v , oàn th óng trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n căn c vào nh ng n i dung K ho ch ã ư c ban hành, l p k ho ch chi ti t th c hi n c a cơ quan, ơn v , a phương mình m b o t hi u qu cao nh t nh m góp ph n tích c c vào vi c kéo gi m tai n n giao thông và ùn t c giao thông trên a bàn thành ph năm 2008. 2. Giao Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph thư ng xuyên theo dõi, ôn c các cơ quan, ơn v , các a phương trong vi c th c hi n K ho ch, k p th i t ng h p tình hình, báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph gi i quy t các khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n; sơ k t nh kỳ hàng tháng, quý, năm 2008. 3. y ban nhân dân thành ph ch trì giao ban nh kỳ v i các ơn v liên quan ki m i m tình hình th c hi n, t ch c sơ k t hàng quý và t ng k t ánh giá tình hình vào cu i năm 2008, báo cáo k t qu th c hi n cho Chính ph , y ban An toàn giao thông qu c gia, Thành y và H i ng nhân dân thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C 1 CÁC I M THƯ NG XUYÊN CÓ NGUY CƠ ÙN T C GIAO THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3117/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) STT Mô t v trí giao l Ghi chú 1 Tr n Hưng o - Nguy n Thái H c Qu n 1 2 Cách M ng Tháng 8: o n t ư ng R ch Bùng Binh n Hòa Hưng Qu n 3 3 Cách M ng Tháng 8: o n t Tô Hi n Thành - Tr n Văn ang Qu n 3 4 Cách M ng Tháng 8: o n t B c H i - Ph m Văn Hai Qu n Tân Bình Hai Bà Trưng: o n t Nguy n H u C u - Tr n Quang Kh i - Lý Chính 5 Qu n 1 Th ng 6 Cách M ng Tháng 8 - Nguy n ình Chi u Qu n 1 7 Cách M ng Tháng 8 - Võ Văn T n Qu n 1 8 Cách M ng Tháng 8 - Nguy n Th Minh Khai Qu n 1 9 Nguy n Th Minh Khai - Nguy n B nh Khiêm Qu n 1 10 Nguy n ình Chi u - Nguy n B nh Khiêm Qu n 1 11 inh Tiên Hoàng - Tr n Quang Kh i Qu n 1 12 Võ Th Sáu - Hai Bà Trưng Qu n 1 13 i n Biên Ph - Hai Bà Trưng Qu n 1 14 Nguy n Th Minh Khai - Cao Th ng Qu n 1
 13. STT Mô t v trí giao l Ghi chú 15 ư ng 3/2 - Cao Th ng Qu n 10 16 ư ng 3/2 - Lê H ng Phong Qu n 10 17 Ngã sáu Dân Ch Qu n 3 18 Tr n Hưng o - Lê H ng Phong Qu n 5 19 Tr n Hưng o - Nguy n Tri Phương Qu n 5 20 Nguy n Tri Phương - ư ng 3/2 Qu n 10 21 ng Ti n - Thành Thái Qu n 10 22 Lý Thư ng Ki t - ư ng 3/2 Qu n 10 23 H ng Bàng - Ngô Quy n Qu n 5 24 H ng Bàng - Lý Thư ng Ki t Qu n 5 25 ư ng 3/2 - Lê i Hành Qu n 11 26 Vòng xoay Cây Gõ Qu n 11 27 Hùng Vương - Nguy n Tri Phương Qu n 5 28 An Dương Vương - Nguy n Tri Phương Qu n 5 29 Tr n Phú - Nguy n Trãi Qu n 5 30 Ph m Hùng - ư ng s 12 Qu n 8 31 Vòng xoay ngã sáu Nguy n Tri Phương Qu n 5 32 Vòng xoay C ng Hòa Qu n 1 33 Xô Vi t Ngh Tĩnh - Nguy n Xí Qu n Bình Th nh 34 B ch ng - inh B Lĩnh Qu n Bình Th nh 35 Ngã tư Phú Nhu n Qu n Phú Nhu n 36 Hoàng Văn Th - H Văn Huê Qu n Phú Nhu n 37 Nguy n Văn Tr i - Tr n Huy Li u Qu n Phú Nhu n 38 Ngã tư B y Hi n Qu n Tân Bình 39 Trư ng Chinh - Âu Cơ Qu n Tân Bình 40 Trư ng Chinh - Tân Kỳ Tân Quý Qu n Tân Bình Vòng xoay An Sương: sau gi x t i sáng (9h - 10h30), trư c và trong gi cao 41 Qu n 12 i m chi u Ngã tư Trung Chánh (Qu c l 22 - Nguy n nh Th ): sau gi x t i sáng, 42 Qu n 12 trư c và trong gi cao i m chi u Ngã tư Bình Tri u (Qu c l 13 - Kha V n Cân): nơi ư ng b giao c t v i 43 Qu n Th c ư ng s t, m t lưu thông r t ông Ngã tư Tam Bình (Qu c l 1A - Tô Ng c Vân - T nh l 43): ư ng T nh l 44 43 h p và là ư ng c o vào Khu Ch xu t Linh Trung 2, lư ng công Qu n Th c nhân thay ca r t ông 45 C u Sài Gòn: Khi x y ra hi n tư ng ch t máy, tai n n giao thông trên c u Qu n 2 Ngã ba Th o i n: vào gi cao i m, m t lưu thông c a xe hai bánh quá 46 Qu n 2 l n
 14. STT Mô t v trí giao l Ghi chú Ngã ba Cát Lái 1, 2: khi xe t i vào qu n 2 quá l n, g p s c giao thông phía 47 Qu n 2 trong ư ng Nguy n Th nh, Liên t nh l 25B Ngã tư i n l c: khi xe t i t p k t lưu thông vào ư ng Z1 (qu n Th c) 48 Qu n 9 quá l n Ngã tư Bình Thái: khi x y ra s c giao thông t i giao l , m t giao thông 49 Qu n 9 tăng t bi n vào gi cao i m Ngã tư Th c: khi x y ra s c giao thông t i giao l , m t giao thông 50 Qu n 9 tăng t bi n vào gi cao i m 51 Trư c Khu du l ch Su i Tiên: vào d p l , t t Qu n 9 Ngã 5 Tân V n: khi x y ra s c giao thông t i giao l , trên c u ng Nai 52 Qu n 9 ho c khu v c ngã ba Vũng Tàu 53 Qu c l 1A - Lê Tr ng T n Qu n Tân Phú 54 Qu c l 1A - T nh l 10 Qu n Bình Tân 55 Qu c l 1A - Tr n i Nghĩa Qu n Bình Tân 56 Qu c l 1A - Dương ình Cúc Huy n Bình Chánh 57 Qu c l 1A - Nguy n H u Trí Huy n Bình Chánh 58 Qu c l 1A - Nguy n Văn Linh Huy n Bình Chánh 59 Bùi Th Xuân - C ng Quỳnh Qu n 1 60 C ng Quỳnh - Ph m Ngũ Lão - Nguy n Trãi Qu n 1 61 Nguy n Văn Vai - Mai Th L u Qu n 1 62 Mũi tàu Nguy n Th nh - Liên t nh l 25B (g n ngã 3 Cát Lái) Qu n 2 63 Ngã 3 Gi ng Ông T (Nguy n Th nh - Nguy n Duy Trinh) Qu n 2 64 Nguy n Phúc Nguy n - ư ng C ng H p Qu n 3 65 C u Tr n Quang Di u - Kênh Nhiêu L c Qu n 3 66 Trương nh - Ngô Th i Nhi m Qu n 3 67 Bà Huy n Thanh Quan Qu n 3 68 Kỳ ng - Tr n Qu c Th o Qu n 3 69 Lê Văn S - Tr n Quang Di u Qu n 3 70 Xóm Chi u - oàn Văn Bơ Qu n 4 71 Tôn n - oàn Văn Bơ - H m 243 Qu n 4 72 C u D a ( ư ng B n Vân n) Qu n 4 73 Hoàng Di u - C u Ông Lãnh Qu n 4 74 Hoàng Di u - Tân Vĩnh Qu n 4 75 Hoàng Di u - Khánh H i Qu n 4 76 C u Kênh T ( ư ng Khánh H i) Qu n 4 77 Nguy n Trãi - Tr n Phú Qu n 5 78 u c u t m ư ng Tr n Tu n Kh i Qu n 5 79 u c u t m ư ng Nguy n Thi Qu n 5
 15. STT Mô t v trí giao l Ghi chú 80 An Dương Vương - Ngô Quy n Qu n 5 81 C u a Khoa (trên tuy n Nguy n Th Th p) Qu n 7 82 Ngã 3 Tây Hòa ( Xuân H p - Tây Hòa) Qu n 9 83 Ngã 3 ình Phong Phú (Lê Văn Duy t - ình Phong Phú) Qu n 9 84 Tô Hi n Thành - ng Nai Qu n 10 85 Tô Hi n Thành - Sư V n H nh Qu n 10 86 L c Long Quân - Phú Th (ch Bình Th i) Qu n 11 87 Khuông Vi t - Hòa Bình (trư c c a m Sen có b n xe buýt) Qu n 11 88 Bình Th i - Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm Qu n 11 89 Tôn Th t Hi p - Lãnh Binh Thăng Qu n 11 90 Âu Cơ - L c Long Quân Qu n 11 91 Nguy n Th Nh - L Gia Qu n 11 92 Lê Quang nh - Nguy n Văn u Qu n Bình Th nh 93 Lê Quang nh - Nơ Trang Long Qu n Bình Th nh 94 Phan Văn Tr - Tr n Quý Cáp Qu n Bình Th nh 95 Phan Văn Tr - Nơ Trang Long Qu n Bình Th nh 96 Ung Văn Khiêm - ư ng D2 Qu n Bình Th nh 97 Ngã 6 Gò V p Qu n Gò V p 98 Ngã 4 Thông Tây Qu n Gò V p 99 Ngã 4 C u C ng Qu n Gò V p 100 Ngã 4 Lê Văn Th - Cây Trâm Qu n Gò V p 101 Ngã 4 ch Gò V p Qu n Gò V p 102 Ngã 3 Lê Quang nh - Tr n Qu c Tu n Qu n Gò V p 103 Ngã 3 Th ng Nh t - Cây Trâm Qu n Gò V p 104 Lê Văn S - ng Văn Ng Qu n Phú Nhu n 105 Lê Văn S - Huỳnh Văn Bánh Qu n Phú Nhu n 106 Huỳnh Văn Bánh - Tr n Huy Li u Qu n Phú Nhu n 107 Tr n Huy Li u - Nguy n Tr ng Tuy n Qu n Phú Nhu n 108 Phan ình Phùng - Huỳnh Văn Bánh Qu n Phú Nhu n 109 Phan ình Phùng - Nguy n Tr ng Tuy n Qu n Phú Nhu n 110 Tân Thành - Âu Cơ (gi cao i m) Qu n Tân Phú 111 Nguy n Lý - Th ch Lam (gi cao i m) Qu n Tân Phú 112 Tho i Ng c H u - Lũy Bán Bích (gi cao i m) Qu n Tân Phú 113 Tr nh ình Tr ng - Lũy Bán Bích (gi cao i m) Qu n Tân Phú 114 Tân Kỳ Tân Quý - Sơn Kỳ (khi có xe t i qu o vào 2 bên ư ng gây ra ùn xe) Qu n Tân Phú Hoàng Văn Th (Trư ng D y ngh Lý T Tr ng n vòng xoay Lăng Cha 115 Qu n Tân Bình C )
 16. STT Mô t v trí giao l Ghi chú 116 Xuân H ng - Xuân Di u (gi cao i m) Qu n Tân Bình 117 Xuân H ng - Nguy n Thái Bình (gi cao i m) Qu n Tân Bình 118 Âu Cơ - Tho i Ng c H u (gi cao i m) Qu n Tân Bình 119 Ph m Văn Hai - Nguy n Tr ng Tuy n (gi cao i m) Qu n Tân Bình 120 Lê Văn S - Ph m Văn Hai (gi cao i m) Qu n Tân Bình 121 L c Long Quân - ông H (gi cao i m) Qu n Tân Bình 122 Võ Văn Ngân - Nguy n Văn Bá Qu n Th c 123 T nh l 43 - Gò Dưa Qu n Th c 124 Ngã 4 Bình Thái Qu n Th c 125 Ngã 4 RMK Qu n Th c 126 T nh l 43 - ư ng s t Qu n Th c 127 Quách iêu - Vĩnh L c (xã Vĩnh L c A, B) Huy n Bình Chánh Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C 2 DANH M C CÁC I M EN TRÊN NA BÀN THÀNH PH NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3117/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) STT Tên i m en Ghi chú 1 Ngã 4 Tân Hưng (Qu c l 1A - Nguy n Văn Quá) Qu n 12 2 Qu c l 22: Km 00 (vòng xoay An Sương) Qu n 12 3 Ngã 3 Nguy n Th Sóc (Qu c l 22 - Nguy n Th Sóc) Huy n Hóc Môn 4 Qu c l 22: t Km 22 n Km 26 Huy n Hóc Môn 5 Trư ng Chinh: ngã r trư c ch L c Quang Qu n 12 6 Ngã 3 ư ng An Bình - Qu c l 1A Qu n 12 7 Ngã 4 Tam Bình (Qu c l 1A - T nh l 43 - Tô Ng c Vân) Qu n Th c 8 Khu v c c u vư t Sóng Th n (Qu c l 1A) Qu n Th c 9 i m quay u xe trư c Công ty Qu ng (Qu c l 1A) Qu n Th c 10 Ngã 3 ư ng Vư n Lài Qu n 12 11 o n t c u R ch Chi c n Ngã 3 Cát Lái 1 (hư ng t ng Nai Qu n 2 vào Thành ph ) 12 Ngã 4 i n L c Qu n Th c 13 C u Su i Cái n ngã 3 Công ngh cao (c hai chi u ư ng) Qu n Th c 14 C u Vư t Th c n ngã 3 i h c Nông Lâm (hư ng t Tr m Qu n Th c ki m soát giao thông s 2 v Linh Xuân)
 17. STT Tên i m en Ghi chú 15 Qu c l 1A - Tân Kỳ Tân Quý Qu n Bình Tân 16 Tuy n Qu c l 1A (t Tr n i Nghĩa n Dương ình Cúc) Qu n Bình Tân 17 Tuy n Qu c l 1A (t Hưng Long n inh c Thi n) Huy n Bình Chánh 18 Trư c s 14 Cách M ng Tháng 8 Qu n 1 19 Trư c s 258 Nguy n Trãi Qu n 1 20 Trư c s 2A Nguy n H u C nh Qu n 1 21 D c c u i n Biên Ph Qu n 1 22 D c c u Ông Lãnh Qu n 1 23 Hoàng Di u - C u Ông Lãnh Qu n 4 24 C u Kinh T ( ư ng Khánh H i) Qu n 4 25 Qu c l 52: t i Km 01 - 400m Qu n 9 26 Nguy n Xi n: t i tr i n PD-8 Qu n 9 27 Hoàng H u Nam: t i tr i n H8 Qu n 9 28 Qu c l 1: o n t c u vư t Tr m 2 n Km 1878+400 Qu n 9 29 Qu c l 52: o n t c u R ch Chi c n Km 07+50 Qu n 9 30 Tuy n Lê Văn Vi t: Qu n 9 o n t ch Hi p Phú n c u B n N c Ch Hi p Phú n ngã tư Th c C u B n N c n ngã 3 M Thành 31 Tuy n Xuân H p: o n t ngã tư Bình Thái n c u 5 Lý Qu n 9 32 Tuy n Nguy n Duy Trinh: o n t c u Xây D ng n c u Ông Qu n 9 Nhiêu 33 Tuy n Hoàng H u Nam: o n t ngã 3 M Thành n ngã 3 Lâm Qu n 9 Viên 34 Tuy n Lã Xuân Oai: o n t ngã 3 Long Trư ng n c u Tăng Qu n 9 Long 35 Tuy n Lò Lu: o n t c t i n PB55 n PB64 Qu n 9 36 Tuy n 154: o n t tr i n Paa03 n Sea 13 Qu n 9 37 i m trư c nhà s 200 - 202 Hoàng Văn Th Qu n Phú Nhu n 38 i m trư c nhà s 43 H Văn Huê Qu n Phú Nhu n 39 i m t i ngã 3 Hoàng Minh Giám + h m 553 Nguy n Ki m Qu n Phú Nhu n 40 Tuy n Nguy n Ki m: trư c khu v c Siêu th CoopMart Qu n Phú Nhu n 41 Trư ng Chinh + Phan Huy Ích Qu n Tân Bình 42 i m giao l Qu c l 1A và ư ng 14 (B i Hoàn) Qu n Th c 43 i m km 1885+800 n km 1886+300 trên Qu c l 1A Qu n Th c 44 Qu c l 1A và T nh l 43 Qu n Th c 45 i m t c t i n s 99 n i n s 103 trên Qu c l 1K Qu n Th c 46 i m t c u Gò Dưa n ngã 4 Bình Tri u Qu n Th c
 18. STT Tên i m en Ghi chú 47 Qu c l 1A: o n t vòng xoay ngã 3 An L c n c u Bình i n Huy n Bình Chánh 48 T nh l 10: o n t giao l Võ Văn Vân n c u Xáng Huy n Bình Chánh 49 Phan Văn H n: Khu v c p Ti n Lân, xã Bà i m Huy n Hóc Môn 50 ng Thúc V nh: Khu v c p 3, xã ông Th nh Huy n Hóc Môn 51 Lê Văn Khương: p 5, xã ông Th nh Huy n Hóc Môn 52 Tuy n Nguy n Văn T o: Huy n Nhà Bè o n t p 1, xã Long Th i n c u Hi p Phư c o n t c u Hi p Phư c n c u Nhum ( p 1, xã Hi p Phư c) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH PH L C 3 DANH M C CÁC VN TRÍ NGHIÊN C U XÂY D NG C U VƯ T B HÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3117/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) STT V trí Tuy n ư ng Qu n, huy n 1 C u vư t b hành trư c ch Bình Chánh Qu c l 1A Huy n Bình Chánh 2 C u vư t b hành vòng xoay An L c Qu c l 1A Huy n Bình Chánh 3 C u vư t b hành trư c ch C Chi Qu c l 22 Huy n C Chi 4 C u vư t b hành trư c i h c Bách Khoa Lý Thư ng Ki t Qu n 10 5 C u vư t b hành trư c ngã tư Ga Qu c l 1A Qu n 12 6 C u vư t b hành trư c B n xe An Sương Qu c l 22 Qu n 12 7 C u vư t b hành trên ư ng Trư ng Chinh Trư ng Chinh Qu n 12 8 C u vư t b hành B nh vi n Bình Dân i n Biên Ph Qu n 3 9 C u vư t b hành trư c Khu Ch xu t Tân Thu n Huỳnh T n Phát Qu n 7 10 C u vư t b hành trư c Trư ng Ti u h c Kim ng Nguy n Văn Linh Qu n 7 C u vư t b hành trên ư ng i n Biên Ph , trong o n t 11 i n Biên Ph Qu n Bình Th nh ngã tư Hàng Xanh n c u i n Biên Ph 12 C u vư t b hành Công viên Gia nh Hoàng Minh Giám Qu n Phú Nhu n C u vư t b hành trên ư ng C ng Hòa, trong o n t ư ng 13 C ng Hòa Qu n Tân Bình Út T ch n ư ng Hoàng Hoa Thám C u vư t b hành trên ư ng Xô Vi t Ngh Tĩnh (trư c 14 Xô Vi t Ngh Tĩnh Qu n Bình Th nh Trư ng Ti u h c H ng Hà) 02 c u vư t b hành trên ư ng Trương nh (khu v c Công 14 Trương nh Qu n 1 viên Tao àn) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản