Quyết định số 3127/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 3127/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3127/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3127/1999/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 3127/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH V/V BAN HÀNH QUY Đ NH PHÂN C P QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B GTVT; Căn c Quy t nh s 49-Q /TW ngày 3/5/1999 c a B Chính tr v vi c ban hành quy nh v phân c p qu n lý cán b ; Sau khi t ng h p ý ki n nh t trí c a các u viên Ban cán s ng B GTVT; Xét ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b và Lao ng, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c Ngành GTVT". - V TCCB-L có trách nhi m hư ng d n, theo dõi và ki m tra vi c th c hi n quy t nh này. - Th trư ng các ơn v trong Ngành có trách nhi m ch o th c hi n quy t nh này và quy t nh vi c phân c p qu n lý cán b thu c ph m vi ph trách. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . - Trong quá trình th c hi n nh ng v n phát sinh c n b sung, s a i thì V TCCB-L t ng h p báo cáo B trư ng xem xét quy t nh. i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V TCCB-L , Th trư ng các ơn v có liên quan căn c ph m vi trách nhi m c a mình thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n : - Các ơn v tr c thu c B , - Văn phòng Chính ph (thay báo cáo) - Ban TCCB CP, ( " ) - Ban TCTW, ( " ) - Ban KTTW, ( " )
  2. - Lưu : HC, TCCB-L (Ph) Lê Ng c Hoàn QUY NNH V PHÂN C P QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C TRONG NGÀNH GTVT (Ban hành kèm theo quy t nh s 3127/1999/Q /BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 1999 c a B GTVT) Chương I : NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. N i dung qu n lý cán b : Trong quy nh này Qu n lý cán b , công ch c, viên ch c bao g m các n i dung chính sau ây : 1/ Tuy n ch n, b trí, phân công công tác i v i cán b ,công ch c, viên ch c 2/ T ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng và phân công, phân c p qu n lý cán b ,công ch c, viên ch c . 3/ Quy ho ch, ào t o, b i dư ng cán b ,công ch c, viên ch c . 4/ Nh n xét ánh giá cán b ,công ch c, viên ch c. 5/ B nhi m, mi n nhi m cán b , công ch c, viên ch c. 6/ Khen thư ng, k lu t cán b ,công ch c, viên ch c. 7/ Th c hi n ch , chính sách cán b ,công ch c, viên ch c. 8/ Ki n tra công tác cán b , công ch c, viên ch c; gi i quy t khi u n i, t cáo v cán b ,công ch c, viên ch c. 9/ T ch c b o qu n và lưu gi h sơ lý l ch cán b ,công ch c, viên ch c. i u 2. Nguyên t c qu n lý cán b , công ch c, viên ch c. 1. Ban Cán s ng B GTVT th ng nh t lãnh o công tác cán b và qu n lý i ngũ cán b lãnh o, công ch c, viên ch c Nhà nư c c a B Giao thông v n t i. a. Ban Cán s ng B Giao thông v n t i ra ch trương, chính sách, tiêu chuNn, quy ch , quy nh v công tác cán b , duy t quy ho ch cán b , công ch c, viên ch c c a Ngành GTVT và thông qua các c p u ng, Th trư ng các c p, ng viên và các oàn th qu n chúng lãnh o và t ch c th c hi n nh ng quy t nh c a Ban Cán s ng v công tác cán b , công ch c, viên ch c trong toàn ngành .
  3. b. Ban Cán s ng chăm lo xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c c a Ngành; Tr c ti p qu n lý i ngũ cán b lãnh o ch ch t theo thNm quy n ư c phân c p. c. Ban Cán s ng phân công, phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c cho c p u và th trư ng các ơn v và thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n công tác cán b , công ch c, viên ch c c a các ơn v thu c B . 2. m b o nguyên t c t p trung dân ch , t p th quy t nh i ôi v i trách nhi m cá nhân trong công tác qu n lý cán b . a. Nh ng v n thu c v ư ng l i, ch trương, chính sách, quy ho ch cán b , ánh giá, b trí, s d ng, b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, ngh hưu và th c hi n chính sách i v i cán b , công ch c, viên ch c ph i do t p th Ban Cán s ng ( i v i B ) và t p th c p u ng có thNm quy n ( i v i ơn v ) th o lu n dân ch và quy t nh theo a s . Trư ng h p ý ki n c a ngư i ng u và t p th c p u , t ch c ng ơn v khác nhau thì ph i báo cáo lên c p có thNm quy n qu n lý cán b , công ch c, viên ch c xem xét, quy t nh . b. Ngư i ng u c p u và th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m xu t và t ch c th c hi n các quy t nh c a t p th v cán b và công tác cán b . c. Cá nhân xu t, cơ quan thNm nh và t p th quy t nh v cán b ph i ch u trách nhi m v xu t, thNm nh và quy t nh c a mình trư c c p trên. CHƯƠNG 2 : NH NG QUY Đ NH C TH V TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C i u 3. Các ch c danh do c p trên qu n lý tr c ti p : -Ban cán s ng B GTVT trình c p trên quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n,khen thư ng, k lu t, ngh hưu và gi i quy t chính sách i v i nh ng cán b , công ch c, viên ch c thu c di n c p trên qu n lý . i u 4. Ban Cán s ng B GTVT : 1. Quy t nh ch trương, chính sách, quy ho ch và công tác cán b , công ch c, viên ch c theo Ngh quy t c a ng phù h p v i quy mô phát tri n nhi m v chi n lư c c a Ngành. 2. Quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, khen thư ng, k lu t,ngh hưu và gi i quy t chính sách v cán b , công ch c, viên ch c i v i các ch c v sau : a) i v i cơ quan hành chính s nghi p, các cơ quan th a hành ch c năng qu n lý Nhà nư c. - V trư ng, Phó v trư ng; chánh văn phòng B , phó chánh văn phòng B ; phó chánh thanh tra B .
  4. - Ch t ch H i ng khoa h c công ngh B . - Vi n trư ng các Vi n thu c B . - C c trư ng các C c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành thu c thNm quy n quy t nh c aB . - Phó c c trư ng các C c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành thu c B (tr phó c c trư ng C c Hàng H i Vi t Nam do Th tư ng Chính ph b nhi m theo phân c p c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) t i Ngh nh 239/ H BT ngày 29/6/1992) . -T ng giám c các Ban qu n lý d án tr c thu c B , - Hi u trư ng các Trư ng tr c thu c B . - Giám c S y t GTVT . - T ng biên t p báo GTVT . - T ng biên t p t p chí GTVT. - Giám c Trung tâm thông tin khoa h c kinh t k thu t GTVT . b) i v i các ơn v SXKD : -Ch t ch H QT; T ng giám c các TCTy ư c thành l p theo quy t nh s 90/TTg và CTy có H QT theo ch th s 500/TTg; T ng giám c (Giám c) các doanh nghi p tr c thu c B . -Phó t ng giám c các T ng công ty ư c thành l p theo quy t nh 91/TTg . i u 5. B trư ng qu n lý và quy t nh b nhi m, mi n nhi m,khen thư ng, k lu t, ngh hưu, luân chuy n và gi i quy t chính sách cán b , công ch c, viên ch c i v i các ch c v sau: a/ i v i các ơn v Hành chính s nghi p, các cơ quan th a hành ch c năng qu n lý Nhà nư c : - Công ch c, viên ch c cơ quan giúp vi c B trư ng. - Phó vi n trư ng các Vi n tr c thu c B . - Phó hi u trư ng các Trư ng tr c thu c B . - Phó t ng biên t p báo GTVT. - Phó t ng biên t p t p chí GTVT. - Phó giám c Trung tâm thông tin KHKT kinh t GTVT .
  5. -T ng giám c các Khu QL B thu c C c BVN. - Phó t ng giám c và K toán trư ng các Ban Qu n lý d án tr c thu c B . - Chánh Thanh tra C c QLNN chuyên ngành. - Trư ng Ban Thanh tra giao thông các C c QLNN chuyên ngành. - Giám c các C ng v lo i I thu c C c Hàng H i Vi t Nam. - T ng giám cB o m an toàn Hàng H i Vi t Nam thu c C c HHVN . - Phó giám c S y t GTVT. - Giám c b nh vi n GTVT1 thu c S y t GTVT . b/ i v i các ơn v s n xu t kinh doanh : - Phó t ng giám c các T ng công ty ư c thành l p theo các quy t nh s 90/TTg và Công ty có H QT theo ch th s 500/TTg . -Phó t ng giám c LH SVN . -K toán trư ng các TCTy ư c thành l p theo quy t nh s 91/TTg; s 90/TTg; công ty có H QT theo ch th s 500/TTg và Liên hi p ư ng s t Vi t Nam . - Phó t ng giám c (Phó giám c )và k toán trư ng các doanh nghi p tr c thu c B . - U viên H QT các TCTy ư c thành l p theo quy t nh s 90/TTg và Công ty có H QT theo ch th s 500/TTg. i u 6. Các ch c danh lãnh o còn l i không thu c di n quy nh t i i u 3 ; 4 và 5 trên ây phân c p cho C c trư ng C c Qu n lý Nhà nư c chuyên ngành và Ch t ch H QT; T ng giám c các Tông công ty, Liên hi p và Th trư ng các ơn v tr c thu c B xem xét quy t nh trong ph m vi ơn v mình qu n lý . i u 7. Các ch c danh ph i ư c B tho thu n b ng văn b n : i v i các ch c danh sau ây, trư c khi quy t nh b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, ngh hưu và gi i quy t chính sách cán b , công ch c, viên ch c thì C c trư ng C c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành; Ch t ch H QT, T ng giám c các T ng công ty ư c thành l p theo quy t nh 90/TTg; Công ty có H QT ư c thành l p theo ch th 500/TTg và Th trư ng các ơn v tr c thu c B ph i tho thu n v i B b ng văn b n. Riêng i v i TCTy ư c thành l p theo quy t nh 91/TTg thì th c hi n theo i u l ho t ng c a TCTy ã ư c Chính ph ban hành. 1. Trư ng Ban ho c Trư ng phòng TCCB-L các ơn v tr c thu c B .
  6. 2. Trư ng Ban tài chính k toán các C c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành. 3.Các Phó t ng giám c các khu QL B thu c C c ư ng b Vi t Nam. 4. Giám c các chi c c thu c C c ăng Ki m Vi t Nam, C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình Giao thông và C c ư ng sông Vi t Nam. 5.Giám c các o n qu n lý ư ng sông thu c C c SVN . 6. T ng giám c Ban qu n lý d án thu c C c QLNNCN 7. Phân vi n trư ng các Vi n tr c thu c B . 8. Giám c các b nh vi n thu c S y t GTVT. i u 8. i v i Công ty liên doanh trong và ngoài nư c; Công ty c ph n : Vi c phân c p qu n lý cán b , công ch c, viên ch c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c i u 9. B tham gia ý ki n b ng văn b n v i Ch t ch U ban nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương vi c b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, khen thư ng, k lu t và gi i quy t chính sách cán b i v i giám c S GTVT, S GTCC. i u 10. ThNm quy n quy t nh c cán b , công ch c, viên ch c i công tác nư c ngoài : - B trư ng ký quy t nh c Th trư ng; C c trư ng, Phó C c trư ng các C c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành; V trư ng, Phó v trư ng và công ch c, viên ch c thu c cơ quan giúp vi c B trư ng; Vi n trư ng, Phó vi n trư ng; Hi u trư ng, Phó hi u trư ng các trư ng tr c thu c B ; T ng giám c, phó t ng giám c LH SVN; Ch t ch H QT, T ng giám c, phó t ng giám c các T ng công ty ư c thành l p theo quy t nh 90/TTg;Ch t ch H QT, T ng giám c Công ty có H QT ư c thành l p theo ch th 500/TTg ; T ng giám c các Công ty và Th trư ng các ơn v tr c thu c B . i v i TCTy ư c thành l p theo quy t nh 91/TTg thì th c hi n theo i u l ho t ng c a TCTy ã ư c chính ph ban hành . i u 11 : B trư ng u quy n cho C c trư ng các C c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành; Ch t ch H QT, T ng giám c các T ng công ty ư c thành l p theo quy t nh s 90/TTg và công ty có H QT theo ch th s 500/TTg; T ng giám c( giám c ) các Công ty và Th trư ng các ơn v tr c thu c B c cán b , công ch c, viên ch c có ch c danh không quy nh t i i u 10 và nh ng CBCNVC thu c thNm quy n qu n lý i công tác nư c ngoài. i u 12. B qu n lý danh sách các ch c danh sau : - Các ch c danh nói t i i u 7 c a b n quy nh này. - Trư ng Ban ho c Trư ng phòng TCCB-L TCTy ư c thành l p theo quy t nh 91/TTg.
  7. - Giáo sư, Phó giáo sư . - Nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, th y thu c ưu tú, th y thu c nhân dân. - Anh hùng Lao ng, Anh hùng l c lư ng vũ trang, cán b lão thành cách m ng hi n ang công tác trong Ngành GTVT ho c ã ngh hưu. - i bi u Qu c h i ang công tác trong Ngành GTVT. - Cán b d ngu n các ch c danh lãnh o do B tr c ti p qu n lý. - Phó giám c S GTVT , S Giao thông công chính các t nh , Thành ph tr c thu c Trung ương./.
Đồng bộ tài khoản