Quyết định số 3134/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
45
lượt xem
8
download

Quyết định số 3134/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3134/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định về giá cước vận tải hàng hoá bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3134/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH CAO B NG c l p - T do - H nh phúc ------ ------- S : 3134/2008/Q -UBND Cao B ng, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V GIÁ CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG XE Ô TÔ TRÊN NA BÀN T NH CAO B NG Y BAN NHÂN DÂN T NH CAO B NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá và Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph ; Căn c Thông tư liên t ch s 86/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a liên b B Tài chính, B Giao thông V n t i hư ng d n v m u vé xe khách; kê khai giá cư c, niêm y t giá cư c và ki m tra th c hi n giá cư c v n t i b ng ô tô; Theo ngh c a S Tài chính t i T trình s 2661/TTr-STC ngày 26 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v giá cư c v n t i hàng hoá b ng xe ô tô trên a bàn t nh Cao B ng áp d ng trong vi c thanh toán cư c v n t i hàng hoá s d ng t ngu n ngân sách Nhà nư c. ơn giá cư c v n t i ban hành kèm theo Quy t nh này là m c cư c t i a, ã bao g m thu giá tr gia tăng (VAT). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 1325/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh v vi c phê duy t m c cư c v n chuy n hàng hoá b ng phương ti n ô tô trên a bàn t nh Cao B ng và Quy t nh s 2197/Q -UBND ngày 13 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh v vi c phê duy t m c tr giá cư c v n chuy n t ngân sách Nhà nư c.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, Th trư ng các ơn v , cá nhân s n xu t, kinh doanh có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lô Ích Giang QUY NNH V GIÁ CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG XE Ô TÔ TRÊN NA BÀN T NH CAO B NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3134/2008/Q -UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Cao B ng) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Các trư ng h p thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này bao g m: 1. Xác nh cư c v n t i thanh toán t ngu n ngân sách Nhà nư c. 2. Xác nh m c tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hoá thu c danh m c ư c tr giá, tr cư c v n chuy n chi t ngu n ngân sách Nhà nư c. 3. Xác nh giá d ch v v n t i hàng hoá theo t hàng c a Nhà nư c. Trư ng h p th c hi n cơ ch u th u i v i cư c v n t i hàng hoá thì áp d ng theo m c cư c trúng th u. i u 2. i tư ng áp d ng Các cơ quan qu n lý Nhà nư c, ơn v s nghi p, t ch c kinh t , cá nhân s n xu t, kinh doanh s d ng ngân sách Nhà nư c thanh toán cư c v n t i ho c ư c thanh toán cư c d ch v v n t i theo t hàng c a Nhà nư c. i u 3. Các quy nh chung khác
  3. 1. Bi u ơn giá cư c v n t i hàng hoá b ng ô tô t i Quy t nh này ư c quy nh cho hàng b c 1; s d ng các lo i xe ô tô có tr ng t i t 08 t n tr lên; v n chuy n trên 6 lo i ư ng 41 c ly. 2. Tr ng lư ng hàng hoá tính cư c: là tr ng lư ng hàng hoá th c t v n chuy n k c bao bì (tr tr ng lư ng v t li u kê, chèn lót, ch ng bu c). ơn v tr ng lư ng tính cư c là: T n (t). 3. Hàng thi u t i: là s lư ng hàng hoá c n v n chuy n nh hơn tr ng t i ăng ký c a phương ti n ho c có s lư ng hàng hoá ã x p y thùng nhưng v n chưa s d ng h t tr ng t i ăng ký c a xe. 4. Kho ng cách tính cư c: là kho ng cách th c t v n chuy n có hàng. 4.1. N u kho ng cách v n chuy n t nơi g i hàng n nơi nh n hàng có nhi u tuy n v n chuy n khác nhau thì kho ng cách tính cư c là kho ng cách ng n nh t. Trư ng h p trên tuy n ư ng ng n nh t không m b o an toàn cho phương ti n và hàng hoá thì kho ng cách tính cư c là kho ng cách th c t v n chuy n, nhưng hai bên ph i ghi vào h p ng v n chuy n, ho c ch ng t h p l khác; 4.2. ơn v kho ng cách tính cư c là ki-lô-mét (vi t t t là km); 4.3. Kho ng cách tính cư c t i thi u là 1 km; Quy tròn kho ng cách tính cư c: s l dư i 0,5 km không tính; t 0,5 km n dư i 1 km ư c tính là 1 km; 5. Lo i ư ng tính cư c: Lo i ư ng tính cư c ư c chia làm 6 lo i theo quy nh c a B Giao thông V n t i và c a y ban nhân dân t nh. 6. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 2, b c 3, b c 4 ư c tính theo h s iv i cư c cơ b n c a hàng b c 1. 7. ơn v tính cư c là: ng/t n.kilômét ( /t.km). Chương II QUY NNH C TH i u 4. Các trư ng h p ư c tăng, gi m so v i m c cư c cơ b n 1. ơn giá cư c v n t i hàng hoá trên ư ng c bi t x u ư c tăng thêm 20% so v i m c cư c cơ b n ư ng lo i 6.
  4. 2. Cư c v n t i hàng hoá trên m t s tuy n ư ng khó khăn vùng cao c a các huy n ph i s d ng phương ti n 3 c u ch y b ng xăng ư c c ng thêm 30% m c cư c cơ b n. 3. Cư c v n t i hàng hoá b ng phương ti n có tr ng t i khác (tr xe công nông và các lo i xe tương t ) ư c tính thêm như sau: 3.1. S d ng các lo i xe ô tô có tr ng t i dư i 08 t n ư c nhân v i h s 1,10; 3.2. S d ng lo i xe ô tô có tr ng t i t 03 t n tr xu ng ư c nhân v i h s 1,30. 4. Cư c v n t i hàng hoá k t h p chi u v : m t ch hàng v a có hàng i v a có hàng v trong m t vòng quay phương ti n ư c gi m 10% ti n cư c c a s hàng v n chuy n chi u v . 5. Cư c v n t i hàng b ng phương ti n có thi t b t x p, d hàng: 5.1. Hàng hoá v n chuy n b ng phương ti n có thi t b t (xe ben), phương ti n có thi t b nâng h ư c c ng thêm 10% m c cư c cơ b n; 5.2. Hàng hóa v n chuy n b ng phương ti n có thi t b hút x (xe Stec) ư c c ng thêm 15% m c cư c cơ b n; 6. i v i hàng hoá ch a trong Container: b c hàng tính cư c là hàng b c 3 cho t t c các lo i hàng ch a trong Container. Tr ng lư ng tính cư c là tr ng t i ăng ký c a Container; 7. Trư ng h p v n chuy n hàng thi u t i, cư c v n t i ư c tính như sau: 7.1. N u hàng hóa v n chuy n ch x p ư c dư i 50% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 80% tr ng t i ăng ký c a phương ti n; 7.2. N u hàng hoá v n chuy n ch x p ư c t 50% n 90% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 90% tr ng t i ăng ký; 7.3. N u hàng hóa v n chuy n x p ư c trên 90% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng tr ng lư ng hàng hoá th c ch . 8. V n chuy n hàng hoá siêu trư ng, siêu tr ng ph i s d ng phương ti n v n t i c ch ng: áp d ng bi u cư c do B Giao thông V n t i quy nh. Chương III BI U ƠN GIÁ VÀ CÁCH TÍNH CƯ C V N T I HÀNG HOÁ B NG XE Ô TÔ i u 5. Bi u ơn giá cư c v n t i b ng xe ô tô 1. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 1
  5. Hàng b c 1 bao g m các lo i: t, cát, s i, á, g ch. ơn v tính: ng/t.km STT Lo i ư ng ư ng ư ng ư ng ư ng ư ng ư ng lo i 1 lo i 2 lo i 3 lo i 4 lo i 5 lo i 6 C ly 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 9.333 11.200 16.240 23.548 34.145 40.974 2 2 5.185 6.222 9.022 13.082 18.969 22.763 3 3 3.730 4.476 6.490 9.411 13.646 16.375 4 4 3.057 3.669 5.320 7.714 11.185 13.422 5 5 2.682 3.218 4.667 6.767 9.812 11.774 6 6 2.542 3.051 4.423 6.414 9.300 11.160 7 7 2.410 2.892 4.193 6.080 8.815 10.578 8 8 2.284 2.741 3.974 5.763 8.356 10.027 9 9 2.165 2.598 3.767 5.462 7.920 9.504 10 10 2.052 2.463 3.571 5.177 7.507 9.009 11 11 1.945 2.334 3.384 4.907 7.116 8.539 12 12 1.844 2.212 3.208 4.652 6.745 8.094 13 13 1.748 2.097 3.041 4.409 6.393 7.672 14 14 1.656 1.988 2.882 4.179 6.060 7.272 15 15 1.570 1.884 2.732 3.961 5.744 6.893 16 16 1.488 1.786 2.590 3.755 5.445 6.534 17 17 1.411 1.693 2.455 3.559 5.161 6.193 18 18 1.341 1.609 2.333 3.383 4.906 5.887 19 19 1.289 1.547 2.244 3.253 4.717 5.661 20 20 1.240 1.488 2.157 3.128 4.536 5.443 21 21 1.192 1.431 2.074 3.008 4.361 5.234 22 22 1.146 1.376 1.995 2.892 4.194 5.032 23 23 1.102 1.323 1.918 2.781 4.032 4.839 24 24 1.060 1.272 1.844 2.674 3.877 4.653 25 25 1.019 1.223 1.773 2.571 3.728 4.474 26 26 980 1.176 1.705 2.472 3.585 4.302 27 27 942 1.131 1.639 2.377 3.447 4.136 28 28 906 1.087 1.576 2.286 3.314 3.977
  6. 29 29 871 1.045 1.516 2.198 3.187 3.824 30 30 838 1.005 1.457 2.113 3.064 3.677 31 31-35 805 966 1.401 2.032 2.946 3.536 32 36-40 774 929 1.347 1.954 2.833 3.400 33 41-45 745 894 1.296 1.879 2.724 3.269 34 46-50 716 859 1.246 1.806 2.619 3.143 35 51-55 688 826 1.198 1.737 2.519 3.022 36 56-60 662 794 1.152 1.670 2.422 2.906 37 61-70 636 764 1.107 1.606 2.329 2.794 38 71-80 612 734 1.065 1.544 2.239 2.687 39 81-90 588 706 1.024 1.485 2.153 2.583 40 91-100 566 679 985 1.428 2.070 2.484 41 T 101 km 544 653 947 1.373 1.990 2.389 tr lên * Ghi chú: ơn giá cư c t i bi u trên áp d ng cho các lo i xe ô tô có tr ng t i t 08 t n tr lên. 2. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 2: ơn giá cư c cơ b n hàng b c 2 ư c tính b ng 1,05 l n cư c hàng b c 1. Hàng b c 2 bao g m: ngói, lương th c óng bao, g cây, than các lo i, các lo i qu ng, sơn các lo i, tranh, tre, trúc, n a, lá, bương, v u, hóp, sành s , các thành phNm và bán thành phNm b ng g (c a, t , bàn, gh , ch n song…), các thành phNm và bán thành phNm kim lo i (thanh, th i, d m, t m, lá, day, cu n, ng (tr ng nư c). 3. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 3: ơn giá cư c cơ b n hàng b c 3 ư c tính b ng 1,15 l n cư c hàng b c 1. Hàng b c 3 bao g m: lương th c r i, xi măng, vôi các lo i, phân bón các lo i (tr phân ng v t), xăng d u, thu c tr sâu, tr d ch, thu c ch ng m i, m t, thu c thú y, sách báo, gi y vi t, gi ng cây tr ng, nông s n phNm, th c ăn chăn nuôi, các lo i v t tư, máy móc, thi t b chuyên ngành, nh a ư ng, c t i n, ng nư c các lo i. 4. ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 4: ơn giá cư c cơ b n hàng b c 4 ư c tính b ng 1,20 l n cư c hàng b c 1. Hàng b c 4 bao g m: nh a nhũ tương, mu i các lo i, thu c ch a b nh, phân ng v t, bùn, các lo i hàng dơ bNn, kính các lo i, hàng tinh vi, hàng thu tinh, xăng d u ch a b ng phi. i u 6. Cách tính cư c cơ b n theo các c ly
  7. 1. V n chuy n hàng hoá trên cùng m t lo i ư ng: v n chuy n hàng hoá c ly nào, lo i ư ng nào thì s d ng ơn giá cư c c ly, lo i ư ng ó tính cư c. Ví d : V n chuy n 10 t n hàng b c 1, c ly 30 km trên ư ng lo i 1, tính cư c cơ b n như sau: Áp d ng ơn giá cư c c ly 30 km, hàng b c 1, ư ng lo i 1 là 838 /t.km. Cư c ư c thu là: 838 /t.km x 30 km x 10 t n = 251.400 ng 2. V n chuy n hàng hoá trên ch ng ư ng g m nhi u lo i ư ng khác nhau thì dùng ơn giá cư c c a toàn ch ng ư ng, ng v i t ng lo i ư ng tính cư c cho t ng o n r i c ng l i. Ví d : V n chuy n 10 t n hàng b c 1, kho ng cách v n chuy n là 145 km, trong ó g m: 70 km ư ng lo i 1; 30 km ư ng lo i 2; 40 km ư ng lo i 3; 5 km ư ng lo i 5, tính cư c cơ b n như sau: - Dùng ơn giá cư c c ly 101 km tr lên c a ư ng lo i 1, hàng b c 1 tính cư c cho 70 km ư ng lo i 1: 544 /t.km x 70 km x 10 t n = 380.800 ng - Dùng ơn giá cư c c ly 101 km tr lên c a ư ng lo i 2, hàng b c 1 tính cư c cho 30 km ư ng lo i 2: 653 /t.km x 30 km x 10 t n = 195.900 ng - Dùng ơn giá cư c c ly 101 km tr lên c a ư ng lo i 3, hàng b c 1 tính cư c cho 40 km ư ng lo i 3: 947 /t.km x 40 km x 10 t n = 378.800 ng - Dùng ơn giá cư c c ly 101 km tr lên c a ư ng lo i 5, hàng b c 1 tính cư c cho 5 km ư ng lo i 5: 1.990 /t.km x 5 km x 10 t n = 99.500 ng Cư c toàn ch ng ư ng là: 380.800 + 195.900 + 378.800 + 99.500 = 1.055.000 ng 3. Chi phí huy ng phương ti n Quãng ư ng huy ng có chi u dài dư i 3 km không tính ti n huy ng. Khi phương ti n v n t i ư c huy ng t bãi xe (c a t ch c, cá nhân) i xa trên 3 km n a i m khác làm vi c trong m t th i gian, xong công vi c, phương ti n v n t i l i v nơi xu t phát ban u thì ư c tính m t l n ti n huy ng phương ti n (tr trư ng h p
  8. bên ch hàng không b trí ư c ch cho công nhân lái phương ti n và ch phương ti n). Ti n huy ng phương ti n ư c tính theo công th c sau: Ti n huy [(T ng s km xe ch y – Tr ng t i ơn giá cư c hàng ng 3km xe ch y u x 2) – ăng ký = x b c 1, ư ng lo i 1 x phương (S km xe ch y có hàng x phương c ly trên 100km ti n 2)] ti n 4. Chi phí phương ti n ch i: - Th i gian x p d làm th t c giao nh n trong m t chuy n v n chuy n là 1 gi , quá th i gian quy nh trên bên nào gây nên ch m tr thì bên ó ph i tr ti n (k c ch phương ti n ưa xe n thi u so v i kh i lư ng v n chuy n ghi trong h p ng); - Ti n ch i quy nh cho các lo i xe là: 25.000 ng/t n-xe-gi và 10.000 ng/t n-moóc-gi ; - Vi c quy tròn s l như sau: dư i 15 phút không tính; t 15 phút n 30 phút tính 30 phút; trên 30 phút tính 1 gi . 5. Chi phí chèn lót, ch ng bu c hàng hoá: Nh ng hàng hoá (c ng k nh, tinh vi, d v , hàng n ng, hàng r i, …) khi v n chuy n òi h i ph i chèn lót, ch ng bu c thì ngoài ti n cư c, ch phương ti n ư c thu thêm ti n chèn lót, ch ng bu c bao g m ti n công, kh u hao v t li u d ng c . Phí chèn lót, ch ng bu c do ch hàng và ch phương ti n tho thu n ghi vào h p ng v n chuy n. Ch phương ti n v n t i ph i ch u trách nhi m cung c p v t li u, d ng c , nhân l c th c hi n các công vi c chèn lót, ch ng bu c hàng hoá. 6. Phí ư ng, c u phà: Trư ng h p phương ti n v n chuy n trên ư ng có thu phí ư ng, c u, phà thì ch hàng ph i thanh toán ti n phí ư ng, c u, phà cho ch phương ti n theo giá vé do Nhà nư c quy nh. 7. Chi phí v sinh phương ti n Phương ti n v n t i ưa n x p hàng hoá ph i ư c quét d n s ch s , v sinh thông thư ng do bên v n t i m nhi m không tính ti n. Trư ng h p v n chuy n hàng hoá là các lo i vôi, xi măng r i, hàng dơ bNn thì ch hàng ph i tr ti n làm v sinh cho bên ch phương ti n theo giá tho thu n gi a hai bên. i u 7. M t s ví d tính cư c v n chuy n hàng hoá b ng ô tô
  9. Ví d 1: V n chuy n 12 t n mu i I t trên quãng ư ng mi n núi có c ly 30 km ư ng lo i 5, s d ng phương ti n có tr ng t i nh (3 t n), cư c v n chuy n tính như sau: - M c cư c cơ b n: 3.064 /t.km x 1,20 (hàng b c 4) x 30 km x 12 t n = 1.323.648 ng - S d ng phương ti n có tr ng t i t 3 t n tr xu ng (áp d ng i m 3.2 kho n 3 i u 4 Chương II): 1.323.648, x 1,3 = 1.720.742 ng - T ng s ti n cư c v n t i là: 1.720.742 ng Ví d 2: V n chuy n 25 t n xăng b ng xe Stec (có s d ng thi t b hút x ), c ly 42 km ư ng lo i 2, cư c v n chuy n tính như sau: - M c cư c cơ b n: 894 /t.km x 1,15 (hàng b c 3) x 42 km x 25 t n = 1.079.505 ng - Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c: + S d ng xe Stec (áp d ng i m 5.2 kho n 5 i u 4 Chương II): 1.079.505, x 15% = 161.926 ng - T ng ti n cư c v n t i là: 1.079.5055, + 161.926, = 1.241.431 ng Ví d 3: V n chuy n 22 t n phân hoá h c trên quãng ư ng có c ly 85 km (trong ó: 5 km ư ng lo i 3; 30 km ư ng lo i 4 và 50 km ư ng lo i 5), xe có tr ng t i 5 t n nhưng ch ch ư c 4 t n (h s s d ng tr ng t i b ng 80%), s d ng phương ti n 3 c u ch y b ng xăng, cư c v n chuy n tính như sau: - M c cư c cơ b n: [(1.024 /t.km x 5 km) + (1.485 /t.km x 30 km) + (2.153 /t.km x 50km)] x 1,15 (hàng b c 3) = 180.918 ng/t n - S d ng phương ti n 3 c u ch y xăng (áp d ng kho n 2 i u 4 Chương II): 180.918 /t n x 30% = 54.275, /t n - Ti n cư c 1 t n hàng là: 180.918, /t n + 54.275, /t n = 235.193 ng/t n - Do hàng v n chuy n ch x p ư c 80% tr ng t i ăng ký phương ti n (áp d ng quy nh t i i m 7.2 kho n 7 i u 4 Chương II), ti n cư c 1 t n là:
  10. (235.193, /t n x 5 t n x 90%) : 4 t n (th c ch ) = 264.592 ng/t n - Do dùng lo i xe tr ng t i 5 t n (áp d ng quy nh t i i m 3.1 kho n 3 i u 4 Chương II) ti n cư c 1 t n là: 264.592, /t n x 1,10 = 291.051 ng/t n - T ng ti n cư c là: 291.051, / t n x 22 t n = 6.403.122 ng Ví d 4: Xe ô tô 5 t n ư c i u t bãi xe ( i m A) n a i m B c ly dài 50 km, v n chuy n cát (hàng b c 1) t i m B i n i m C có c ly dài 100 km, sau khi xong vi c xe tr v i m A, ti n huy ng chi phí ư c tính như sau: - T ng s km xe ch y t A n C là: 150 km x 2 = 300 km - S km ph i tr theo quy nh là: 3 km x 2 = 6 km - S km xe ch y có hàng t B n C là: 100 km x 2 = 200 km - ơn giá cư c hàng b c 1, ư ng lo i 1, c ly trên 100 km là 544 ng/km * Ti n huy ng phí là: (300 km – 6 km – 200 km) x 544 /km x 5 t n = 255.680 ng Chương IV T CH C TH C HI N i u 8. i u kho n thi hành 1. Các s , ban, ngành, y ban nhân dân các huy n, th xã; các ơn v s nghi p, t ch c kinh t và cá nhân theo ch c năng, nhi m v liên quan, có trách nhi m th c hi n theo úng Quy nh t i Quy t nh này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ph n ánh k p th i v y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản