Quyết định số 3155/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 3155/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3155/1999/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn tạm thời

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3155/1999/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3155/1999/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 1999 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N T M TH I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Đi u 14 Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá đư c công b theo l nh s 49- LTC/HĐNN ngày 02/0l/1991 c a Ch t ch H i đ ng Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; . Căn c kho n 1 đi u 11 và kho n 3 Đi u 17 Đi u l ban hành kèm theo Ngh đ nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v đ m b o tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th ; Đ th c hi n Thông tư s 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 c a B trư ng B GTVT hư ng d n đăng kí, c p bi n s và ki m tra an toàn kĩ thu t các lo i xe, máy chuyên dùng thi công đư ng b ; Theo đ ngh c a các Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch V n t i. QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này b n tiêu chu n t m th i: "Tiêu chu n an toàn kĩ thu t và b o v môi trư ng đ i v i các lo i xe, máy chuyên dùng thi công đư ng b " Đi u 2: Tiêu chu n này đư c áp d ng t ngày 01/01/2000 đ th c hi n vi c ki m tra an toàn kĩ thu t xe, máy chuyên dùng khi thi công, di chuy n trên đư ng b . Đi u 3: Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng các V : Khoa h c Công ngh , Pháp ch V n t i, C c trư ng các C c : Đăng ki m Vi t Nam, Đư ng B Vi t Nam, Giám đ c các s : Giao thông V n t i, Giao thông Công chính các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. K/T B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3 - Lưu HC, KHCN Lã Ng c Khuê B O V MÔI TRƯ NG Đ I V I CÁC LO I XE, MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG ĐƯ NG B (Tiêu chu n t m th i) Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 3155/1999/QĐ_BGTVT ngày 12/11/1999 1. QUI Đ NH T M TH I 1.1 Tiêu chu n t m th i này qui đ nh các yêu câu ki m tra an toàn kĩ thu t các lo i xe, máy chuyên dùng khi thi công, di chuy n trên đư ng b . 1.2. Khuy n khích áp d ng tiêu chu n t m th i này đ i v i t t c các lo i xe, máy chuyên dùng (Sau đây g i t t là xe, máy thi công và vi t t t là XMTC ). 1.3. Tiêu chu n t m th i này không bao g m các bi n pháp đ m b o an toàn thi t b , an toàn lao đ ng v.v... trong vi c thi công, di chuy n trên đư ng b mà ch s h u ho c ngư i đi u khi n ph i th c hi n. 1
  2. 2. CÁC YÊU C U KI M TRA AN TOÀN KĨ THU T . 2.1. T ng quát . 2.1.1. Hình dáng, kích thư c và k t c u chung: Đúng v i h sơ kĩ thu t. 2.1.2. Bi n s đăng kí, các thông s nh n d ng, m u sơn (Không áp d ng cho XMTC ki m tra l n đ u) - Bi n s đăng kí: Đ s lư ng, đúng qui cách, không n t g y, l p ch t, đúng v trí. - S đ ng cơ, s khung, s xu t xư ng: Đúng kí hi u và ch s ghi trong gi y ch ng nh n đăng kí c a XMTC. - M u sơn: Đúng v i h sơ kĩ thu t ho c gi y ch ng nh n đăng kí. 2.1.3. Thân v , bu ng lái - Thân v , bu ng lái không th ng, rách và đ nh v ch c v i b . - Đ i v i bu ng lái kín: C a bu ng lái ph i đóng m nh nhàng, khóa c a không t m . Kính ch n gió không có v t r n, n t. G t nư c đ s lư ng theo h sơ kĩ thu t, đ nh v đúng, ho t đ ng t t. Lo i không b trí đi u hòa nhi t đ ph i đ m b o thông gió, thoát nhi t t t. - Đ i v i bu ng lái h : Mái che và k t c u khung đ mái che ch c ch n. - Gh ngư i lái đ nh v đúng vi trí, ch c ch n. - Gương quan sát phía sau đ s lư ng ghi trong h sơ kĩ thu t. 2.l.4. Khung và sàn b cơ b n - Khung cơ b n c a XMTC không có v t n t ho c cong vênh. Các d m d c, d m ngang c a khung cơ b n không cong, vênh, g y ho c n t, r , th ng. - Sàn b cơ b n đ nh v ch c ch n v i khung. 2.l.5. H th ng treo - Đ y đ các b ph n, đ nh v đúng theo h sơ kĩ thu t. - Gi m ch n ho t đ ng bình thư ng. Đ i v i lo i gi m ch n th y l c, d u không r ra ngoài. 2.l.6. H th ng nhiên li u, làm mát, bôi trơn Toàn b h th ng không rò, r . Các đư ng ng d n không b p, không c sát v i các ph n chuy n đ ng. Thùng ch a, két nư c đ nh v đúng, ch c ch n, n p đ y kín khít. B thông khí ho t đ ng t t. 2.2. H th ng lái 2.2.l. Lái b ng vô lăng . - Vô lăng không n t, v ; đ dơ góc không l n hơn 250 ho c n m trong gi i h n qui đ nh trong h sơ kĩ thu t. - Tr c lái đ nh v đúng, đ dơ d c tr c n m trong gi i h n qui đ nh trong h sơ kĩ thu t. - Thanh và đòn d n đ ng lái không bi n d ng, không có v t n t, đ các chi ti t k p ch t và phòng l ng. - H tr l c lái th y l c ho t đ ng bình thư ng, không rò r d u ra ngoài. 2.2.2. Lái b ng c n lái - C n lái th y l c đúng ki u, lo i, không cong vênh, đi u khi n linh h at, d t khoát. - Hành trình t do c a tay n m đi u khi n c n lái n m trong gi i h n cho phép c a nhà s n xu t qui đ nh trong h sơ kĩ thu t. - C n lái không t đ ng thay đ i v trí khi XMTC ho t đ ng. 2.3. H th ng di chuy n . 2.3.l. H truy n l c di chuy n - Các t ng thành c a h truy n l c di chuy n cơ khí ho c th y l c... đúng v i h sơ kĩ thu t, ho t đ ng bình thư ng, đ các chi ti t k p ch t và phòng l ng. - Đ i v i h truy n l c cơ khí: 2
  3. Truy n đ ng các đăng: Tr c các đăng không bi n d ng, không n t, không có v t hàn, đ p. H truy n l c ph i có đ các chi ti t k p ch t và phòng l ng. Đ dơ c a then hoa và các tr c ch th p n m trong gi i h n qui đ nh trong h sơ kĩ thu t. Truy n đ ng xích: Xích ch y qua các bánh xích không gi t c c. 2.3.2. Bánh xe a) Bánh l p . - Vành không bi n d ng, không r n, n t. - Moay ơ quay trơn, đ dơ d c tr c và hư ng kính n m trong gi i h n qui đ nh trong h sơ kĩ thu t. - L p đ áp su t theo qui đ nh c a nhà ch t o, không ph ng r p, n t, v . Chi u cao hoa l p còn l i không nh hơn 1,0 mm. b) Bánh s t - Bánh không bi n d ng, không r n, n t. - Moay ơ quay trơn, đ dơ d c tr c và hư ng kính n m trong gi i h n cho phép. c) Bánh xích ' - Moay ơ c a các lo i bánh xích quay êm, không b đ o khi di chuy n. - Xích không bi n d ng, không r n, n t. - Bánh xích và xích ph i ăn kh p đúng răng. - Khi XMTC đ ng t i ch lư n vòng 900, xích không b tu t. 2.3.3. Ch n bùn Đ y đ theo thi t k , đ nh v ch c ch n, không th ng rách. 2.4. H th ng đi u khi n 2.4.l. H đi u khi n ph i làm vi c trơn, nh y, đi u khi n d t khoát m i tr ng thái ch đ nh. 2.4.2. Nút kh i đ ng, c n kh i đ ng c a đ ng cơ ph i t v v trí trung gian d dàng sau khi th c hi n nhi m v . 2.4.3. T t c các chi ti t c a thi t b đi u khi n không b r n, n t, b p, v và ph i ho t đ ng bình thư ng. 2.4.4. Các lo i thi t b ch th , hi n th đư c qui đ nh trong h sơ kĩ thu t ph i có đ và ho t đ ng bình thư ng. 2.4.5. L c đi u khi n cơ c u đi u khi n c a các h th ng không vư t quá qui đ nh trong b ng B ng l. L c đi u khi n Đi u khi n b ng tay Lo i đi u khi n L c t i đa (N) Tay - C n đ y phía trư c, phía sau 230 - C n đ y ngang 100 - C n phanh 400 Chân - Bàn đ p 450 - Bàn đ p xoay 230 Mũi bàn chân Bàn đ p 90 2.5. H th ng truy n đ ng 2.5.l. Đ i v i h th ng truy n đ ng cơ khí - Ph i đ m b o ho t đ ng tin c y. - B ly h p gi a đ ng cơ n v i h th ng di chuy n, h th ng công tác ph i đóng, m d t khoát. Có cơ c u hãm phòng trư ng h p t đóng đ m b o ho t đ ng t t. 2.5.2. Đ i v i h truy n đ ng th y l c 3
  4. - H th ng có đ các b ph n ki m soát, kh ng ch , an toàn theo qui đ nh trong h sơ kĩ thu t và ho t đ ng tin c y. Sai s ch th c a các b ph n kh ng ch , an toàn không vư t quá l,5%. - Các bơm th y l c, đ ng cơ th y l c ho t đ ng bình thư ng, đ t m c áp su t và lưu lư ng qui đ nh trong h sơ kĩ thu t. - Các chi ti t th y l c không rò, r d u. Đư ng ng th y l c, thùng d u th y l c không han r , r n n t, không c sát v i các chi ti t khác khi XMTC ho t đ ng. Các c n đ y c a xy lanh th y l c không b xư c d c. - D u thu l c ph i đ m b o đúng đ nh t qui đ nh trong h sơ kĩ thu t không l n nư c. M c l n các t p ch t khác trong d u thu l c ph i n m trong gi i h n cho phép c a nhà s n xu t. 2.5.3. T t c các b ph n c a h truy n đ ng ph i đư c đ nh v đúng và đ các chi ti t k p ch t, phòng l ng. 2.6. H th ng phanh. 2.6.l. D u phanh ho c khí nén không đư c rò, r trong h th ng phanh. 2.6.2. Đư ng ng d n d u phanh ho c khí nén không r n n t, không b p, đ nh v ch c ch n, đúng v trí. 2.6.3. B đi u khi n cơ khí c a h phanh chính và phanh tay ph i ho t đ ng linh ho t, nh nhàng, chính xác. 2,6.4. Hành trình bàn đ p: có tr s n m trong kho ng qui đ nh trong h sơ kĩ thu t 2.6.5. Bình ch a khí nén đ nh v đúng, k p ch t, van an toàn đ m b o ho t đ ng t t tr s qui đ nh trong h sơ kĩ thu t. 2.6.6. Th phanh a) Đi u ki n th : - N n đư ng: N n c ng, khô, b ng ph ng, đ d c t i đa là 3% N u là n n đ t thì ph i đ m ch t t t. - V n t c th : Th v n t c l n nh t theo h sơ kĩ thu t c a XMTC. b) Hi u qu phanh chính: Yêu c u v hi u qu phanh chính đư c qui đ nh trong b ng 2. c) Hi u qu c a phanh tay: Khi XMTC th trên đư ng ph i d ng đư c đ d c 20% ho c đ d c t i đa mà XMTC di chuy n đư c theo qui đ nh trong h sơ kĩ thu t. B ng 2. Hi u qu phanh Tr ng lư ng XTMC Quãng đư ng phanh Quãng đư ng phanh M (kG) ( Phanh chính ) ( Phanh d phòng ) L(m) L(m) ( 5400 L ( 0,14 + 0,02V2 L ( 0,134 + 0,058V2 5400 < M ( 13600 L ( 0,20 + 0,02V2 L ( 0,22 + 0,057V2 ( 13600 L ( 0,28 + 0,02V2 L ( 0,29 + 0,057V2 V là v n t c c a MTC tính b ng km/h 2.7. H th ng công tác 2.7.l. XMTC ph i đ m b o các tính năng công tác theo các ch tiêu qui đ nh trong h sơ kĩ thu t. 2.7.2. T t c các b ph n công tác ph i đ m b o yêu c u c đ nh đúng v trí theo qui đ nh trong h sơ kĩ thu t c a XMTC khi di chuy n (Cơ c u quay ph i đư c đ nh v ch t v i ph n không quay c a XMTC. Các chân ch ng ph i đư c hãm ch t vào v trí di chuy n b ng ch t hãm v i đ chi ti t phòng tu t ch t...). 2.7.3. Các b ph n công tác tháo r i c a XMTC ph i đ m b o đ nh v ch t v i khung, b khi di chuy n. 2.7.4. Các lo i k t c u c a h th ng công tác không n t, không cong, vênh. 2.7.5. H đ i tr ng ph i b t ch t, an toàn, đúng v trí, đ chi ti t phòng l ng. 4
  5. 2.8. H th ng chi u sáng và tín hi u 2.8.l. Đèn chi u sáng Đèn chi u sáng phía trư c, phía sau (n u có) ph i đ s lư ng, đ ng b , đ nh v đúng, không n t, v . Cư ng đ chi u sáng không nh hơn 15 1x kho ng cách 10m t đèn chi u sáng c a XMTC, đo trên n n. 2.8.2. Các đèn tín hi u (Ki m tra theo h sơ kĩ thu t) Ph i đ s lư ng, đúng v trí, đ nh v ch c ch n. T n s nháy c a đèn xin đư ng t 60 đ n 120 l n/phút (t l đ n 2Hz). Khi quan sát b ng m t, ph i nh n bi t đư c tín hi u rõ ràng kho ng cách 20 mét đ i v i đèn phanh, đèn xin đư ng và 10 mét đ i v i đèn tín hi u kích thư c trong đi u ki n ngoài tr i n ng. 2.8.3. Còi đi n Âm lư ng toàn b kho ng cách 2m không nh hơn 65 dBA, không l n hơn 115 dBA. Đ i v i lo i có trang b còi báo r , lùi ph i đ m b o đ chúng ho t đ ng t t. 3. CÁC YÊU C U KI M TRA B O V MÔI TRƯ NG 3.l. Đ i v i XMTC s d ng đ ng cơ xăng 3.1.1. Khí th i Thành ph n CO (% th tích): T i đa cho phép là 4,5 cho XMTC m i; 6,5 cho XMTC đang s d ng. Thành ph n HC (ph n tri u th tích - ppm): Đôí v i XMTC m i: T i đa cho phép là 1200 cho đ ng cơ 4 kì; 7800 cho đ ng cơ 2 kì. Đôí v i XMTC đang s d ng: T i đa cho phép là 1500 cho đ ng cơ 4 kì; 7800 cho đ ng cơ 2 kì. 3.l.2. Ti ng n phát ra khi đ t i đa cho phép là 110 dBA. 3.2. Đ i v i XMTC s d ng đ ng cơ Diesel 3.2.l. Khí th i Đ khói (%HSU) t i đa cho phép là 72 đ i v i XMTC đăng kí l n đ u Đ khói (%HSU) t i đa cho phép là 85 đ i v i XMTC đang s d ng. 3.2.2. Ti ng n phát ra khi đ t i đa cho phép là 110 dBA. 5
Đồng bộ tài khoản