Quyết định số 3175/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 3175/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3175/2003/QĐ-BGTVT về việc công bố cảng tổng hợp Bình Dương do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3175/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 3175/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C CÔNG B C NG T NG H P BÌNH DƯƠNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 13/CP ngày 25 tháng 02 năm 1994 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 24/2001/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý h at ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam; Căn c h sơ c ng t ng h p Bình Dương và Biên b n cu c h p s 4908/BB-GTVT ngày 27 tháng 10 năm 2003 v vi c công b c ng t ng h p Bình Dương; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Bình Dương và c a C c Hàng h i Vi t Nam t i Công văn s 3248/UB-SX ngày 30 tháng 7 năm 2003 và s 1503/CHHVN-BCB ngày 30 tháng 9 năm 2003; QUY T NNH: i u 1: Nay cho phép t u bi n trong nư c và nư c ngoài có tr ng t i t i a n 5000 DWT và m n nư c phù h p, ư c ra vào c ng t ng h p Bình Dương – t nh Bình Dương c a Công ty trách nhi m h u h n Daso x p d háng hóa xu t nh p khNu và hàng hóa n i a. i u 2: Giám c Công ty trách nhi m h u h n Daso ch u trách nhi m qu n lý kinh doanh, khai thác hàng hóa thông qua c u c ng Bình Dương theo úng lu n ch ng kinh t k thu t ã ư c duy t và u tư xây d ng, duy tu, b o dư ng, n o vét trư c c u c ng m b o úng tiêu chuNn k thu t và ư c thu các kho n phí theo úng quy nh c a pháp lu t i u 3: C ng v ng Nai th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành hàng h i i v i t u thuy n ra vào c u c ng t ng h p Bình Dương m b o an toàn hàng h i và thu ư c các kho n phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 4: Các cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c c a các ngành liên quan th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình t i c ng t ng h p Bình Dương theo quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 5: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6: Chánh Văn phòng B , V trư ng các V tr c thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam; Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Bình Dương, ng Nai; Giám c Công ty trách nhi m h u h n Daso và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản