intTypePromotion=1

Quyết định Số: 3188/QĐ-BNN-TCTL

Chia sẻ: Thuoc Thuoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 3188/QĐ-BNN-TCTL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM GÓI THẦU “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỈNH THÍ ĐIỂM” CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 3188/QĐ-BNN-TCTL

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 3188/QĐ-BNN-TCTL Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM GÓI THẦU “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC TỈNH THÍ ĐIỂM” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-BNN-TL ngày 18/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời quan tâm gói thầu “Nâng cao năng lực cho các tỉnh thí điểm”; Căn cứ Văn bản số 104.Vietnam.814-200-2 ngày 9/3/2010 của DANIDA chấp thuận kết quả đầu ra của hoạt động Nâng cao năng lực cho các tỉnh thí điểm; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng – Tổng cục Thủy Lợi, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tên gói thầu qui định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1400/QĐ-BNN-TL ngày 18/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau: Tên gói thầu: “Nâng cao năng lực cho các tỉnh thí điểm” đổi thành “Nâng cao năng lực cho các cơ quan thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT giai đoạn 2011- 2015”. Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 1400/QĐ-BNN-TL ngày 18/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT không thay đổi. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận:
  2. - Như Điều 3; - Lưu VT. Đào Xuân Học
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2