Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
388
lượt xem
67
download

Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH C A B GIAO THÔNG V N T I S 32/2005/Q -BGTVT NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2005 BAN HÀNH QUY NNH V X P LO I Ư NG XÁC NNH CƯ C V N T I Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Pháp l nh giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v x p lo i ư ng xác nh cư c v n t i ư ng b . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, V trư ng các V , C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, T ng giám c các Khu Qu n lý ư ng b và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) QUY NNH
  2. V X P LO I Ư NG XÁC NNH CƯ C V N T I Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2005/Q -BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích Vi c x p lo i ư ng b ư c ti n hành hàng năm : 1. ánh giá k t qu c a công tác qu n lý, b o trì ư ng b ; 2. Xác nh cư c v n chuy n hàng hóa b ng ư ng b thanh toán t ngu n ngân sách nhà nư c; 3. Làm cơ s tham kh o trong quá trình thương th o tính cư c v n chuy n hàng hóa b ng ư ng b . i u 2. Căn c x p lo i ư ng có cơ s x p lo i ư ng ph i căn c vào tình tr ng c th sau ây c a ư ng: 1. Tiêu chuNn k thu t c a tuy n ư ng: có tính ch t c nh, thay i tiêu chuNn k thu t c a ư ng c n ph i ư c xây d ng m i, nâng c p, c i t o; 2. Tình tr ng m t ư ng: có th thay i do tác ng c a công tác b o trì, th hi n k t qu c a công tác b o dư ng thư ng xuyên, s a ch a nh kỳ, s a ch a t xu t. Chương 2: C P, B C VÀ X P LO I Ư NG i u 3. C p ư ng ư ng ư c phân chia thành 5 c p A, B, C, D và E. Căn c phân chia c p theo tiêu chuNn k thu t ch y u g m: b r ng n n ư ng, bán kính ư ng cong n m, t m nhìn và d c d c. 1. C p A: a) N n ư ng r ng t i thi u 13 mét, xe i l i tránh nhau d dàng, không ph i gi m t c ; b) Bán kính ư ng cong n m t i thi u là 250 mét ( ng v i siêu cao 6%) và 400 mét ( ng v i siêu cao 4%). Trư ng h p t i ngã ba, ngã tư, ư ng tránh ho c nh ng v trí có quy mô tương t cho phép b trí ư ng cong có bán kính nh hơn;
  3. c) Chi u dài t m nhìn trư c chư ng ng i v t c nh (m t chi u) là 100 mét và t m nhìn th y xe ngư c chi u (hai chi u) là 200 mét; d) d c d c t i a là 6% và dài liên t c không quá 500 mét, tr v trí d c b n phà, d c qua ê và qua c u. 2. C p B: a) N n ư ng r ng t i thi u 12 mét, xe i l i tránh nhau d dàng, không ph i gi m t c ; b) Bán kính ư ng cong n m t i thi u là 125 mét ( ng v i siêu cao 6%) và 250 mét ( ng v i siêu cao 4%). Trư ng h p t i ngã ba, ngã tư, ư ng tránh ho c nh ng v trí có quy mô tương t cho phép b trí ư ng cong có bán kính nh hơn; c) Chi u dài t m nhìn trư c chư ng ng i v t c nh (m t chi u) là 75 mét và t m nhìn th y xe ngư c chi u (hai chi u) là 150 mét; d) d c t i a là 7% và dài liên t c không quá 400 mét, tr v trí d c b n phà, d c qua ê và qua c u. 3. C p C: a) N n ư ng r ng t i thi u 9 mét, xe i l i tránh nhau d dàng, không ph i gi m t c ; b) Bán kính ư ng cong n m t i thi u là 60 mét ( ng v i siêu cao 6%) và 125 mét ( ng v i siêu cao 4%). Trư ng h p t i ngã ba, ngã tư, ư ng tránh ho c nh ng v trí có quy mô tương t cho phép b trí ư ng cong có bán kính nh hơn; c) Chi u dài t m nhìn trư c chư ng ng i v t c nh (m t chi u) là 40 mét và t m nhìn th y xe ngư c chi u (hai chi u) là 80 mét; d) d c t i a là 8% và dài liên t c không quá 400 mét, tr v trí d c b n phà, d c qua ê và qua c u. 4. C p D: a) N n ư ng r ng t i thi u 6,0 mét, xe i l i tránh nhau ph i gi m t c ; b) Bán kính ư ng cong n m t i thi u là 15 mét ( ng v i siêu cao 6%) và 40 mét ( ng v i siêu cao 4%) và châm chư c 30% s ư ng cong trong t ng o n có bán kính dư i 15 mét, nhưng l n hơn 8 mét (15 mét > R > 8 mét); c) Chi u dài t m nhìn trư c chư ng ng i v t c nh (m t chi u) là 20 mét và t m nhìn th y xe ngư c chi u (hai chi u) là 40 mét; d) d c t i a là 9% và dài liên t c không quá 400 mét, tr v trí d c b n phà, d c qua ê và qua c u.
  4. 5. C p E: Là các lo i ư ng không n m trong các c p ư ng A, B, C và D nói trên. i u 4. B c ư ng M i c p ư ng trong cùng lo i ư c chia thành 3 b c. Công tác b o trì c u ư ng quy t nh b c c a ư ng; trư ng h p làm t t công tác b o trì, gi c u ư ng n nh các tiêu chuNn m t ư ng như thi t k ư c x p b c 1; trư ng h p công tác b o trì làm không t t d n n tình tr ng c u ư ng x u i thì ph i x p b c khác i nhưng không quá b c 3; c th là: 1. B c 1: m t ư ng r i bê tông nh a, bê tông xi măng b ng ph ng, coi như không có gà, xe ch y gi v ng t c ; 2. B c 2: m t ư ng r i bê tông nh a, á dăm nh a, á dăm, c p ph i... có gà nh , g n sóng v a ph i. T l gà chi m không quá 8% di n tích t ng o n m t ư ng; xe i có xóc, có gi m t c ; 3. B c 3: m t ư ng r i bê tông nh a, á dăm nh a, á dăm, c p ph i... hư h ng nhi u, có t 8% n 20% gà ho c t i a 15% gà lo i sâu trên 15 cm (mư i lăm xen-ti-mét) xe i l i khó khăn, có ch b trơn l y. N u m t ư ng hư h ng quá m c quy nh cho B c 3 trên ây thì ưa vào lo i ư ng c bi t x u. ư ng c p E không chia b c và ư c coi là lo i ư ng c bi t x u. i u 5. X p lo i ư ng 1. Sau khi phân chia c p và b c cho ư ng, m i o n ư ng s có c p b c là A1, A2, A3, B1, … n E. T k t qu này, ti n hành x p lo i ư ng theo b ng sau: Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 Lo i 6 (R t t t) (T t) (Khá) (Trung bình) (X u) ( c bi t x u) A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, D1 D2 D3, E và các ư ng có m t ư ng x u hơn b c 3 nêu trên. 2. phù h p v i vi c theo dõi, tính toán trong th c t , các lo i ư ng s ư c x p theo t ng o n 5 ki-lô-mét liên t c tr lên. N u có nh ng o n t t, x u dư i 5 ki-lô- mét riêng l thì căn c vào tình hình trung bình c a nh ng o n li n k x p lên ho c x p xu ng cho thích h p.
  5. 3. ư ng có tiêu chuNn c p E, nhưng m t ư ng t t ho c ch có 1 trong nhi u tiêu chuNn c p E nhưng các tiêu chuNn khác t cao hơn có th xem xét x p vào lo i 6 ho c lo i 5. 4. Căn c vào cách x p lo i ư ng trên ây, s có 6 lo i ư ng (t Lo i 1 n Lo i 6). Chương 3: T CH C TH C HI N i u 6. T ch c th c hi n 1. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n vi c th c hi n Quy nh này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v , cá nhân k p th i báo cáo v B Giao thông v n t i (qua C c ư ng b Vi t Nam) nghiên c u, b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản