Quyết định số 32/2008/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
105
lượt xem
4
download

Quyết định số 32/2008/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 32/2008/qđ-bgdđt về việc bổ sung chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành khoa học giáo dục mã số 62.14 trong danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo quyết định số 44/2002/qđ-bgd&đt ngày 24 tháng 10 năm 2002 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo do bộ giáo dục và đào tạo ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2008/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 32/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG CHUYÊN NGÀNH LÝ LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP D Y H C B MÔN K THU T CÔNG NGHI P, MÃ S 62.14.10.08 VÀO NGÀNH KHOA H C GIÁO D C MÃ S 62.14 TRONG DANH M C CHUYÊN NGÀNH ÀO T O SAU I H C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 44/2002/Q -BGD& T NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Lu t giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 25/2005/Q -TTg ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh danh m c giáo d c, ào t o c a h th ng giáo d c qu c dân; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c i h c, QUY T NNH: i u 1. B sung chuyên ngành Lý lu n và Phương pháp d y h c B môn K thu t công nghi p, mã s 62.14.10.08 vào ngành Khoa h c giáo d c mã s 62.14 trong danh m c chuyên ngành ào t o sau i h c ban hành kèm theo Quy t nh s 44/2002/Q -BGD& T ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c i h c, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Th trư ng cơ s giáo d c i h c ư c giao nhiêm v ào t o ti n s chuyên ngành Lý lu n và phương pháp d y h c B môn K thu t công nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Bành Ti n Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản