intTypePromotion=1

Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN về việc ban hành quy chế công bố thông tin trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN

 1. TRUNG TÂM GIAO DỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 322/QĐ-TTGDHN Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng; Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-BTC ngày 30/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn cứ Công văn số 792/UBCK-PTTT ngày 10/10/2007 của UBCKNN về việc chấp thuận ban hành Quy chế CBTT trên TTGDCK Hà Nội; Theo đề nghị của Trưởng phòng Thông tin Thị trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công bố thông tin trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng phòng Thông tin thị trường, Trưởng các phòng ban thuộc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như điều 3;
 2. - UBCKNN (để báo cáo) - Lưu HCTH, TTTT. Trần Văn Dũng QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ –TTGDHN ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc TTGDCKHN) I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng công bố thông tin Đối tượng công bố thông tin trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCK Hà Nội) bao gồm : - Tổ chức niêm yết chứng khoán trên TTGDCK Hà Nội; - Công ty chứng khoán thành viên của TTGDCK Hà Nội; - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; - Các tổ chức và cá nhân có liên quan quy định trong Quy chế này; - Các đối tượng khác theo quyết định của Giám đốc TTGDCK Hà Nội. Điều 2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin Việc thực hiện công bố thông tin của các đối tượng công bố thông tin phải tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại khoản 2, mục I, Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Thông tư số 38/2007/TT-BTC) hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Điều 3. Người được ủy quyền công bố thông tin Việc đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại khoản 3, mục I, Thông tư số 38/2007/TT-BTC. Điều 4. Phương tiện và hình thức công bố thông tin
 3. 4.1 Phương tiện và hình thức công bố thông tin của các đối tượng công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại khoản 4, mục I, Thông tư số 38/2007/TT-BTC. 4.2 Các tài liệu công bố thông tin gửi TTGDCK Hà Nội được thể hiện dưới hình thức văn bản và dữ liệu điện tử gồm: a. Hình thức văn bản: 01 bản chính có đầy đủ dấu và chữ ký hợp lệ theo quy định của pháp luật. Trường hợp đối tượng công bố thông tin chuyển văn bản qua đường fax đồng thời chuyển bản chính qua đường bưu điện, thời điểm nhận thông tin được xác định theo thời gian vào Sổ công văn đến tại TTGDCK Hà Nội. b. Thông tin dữ liệu điện tử được chuyển qua hình thức thư điện tử (e-mail) tới địa chỉ e- mail của TTGDCK Hà Nội theo quy định phải đáp ứng các quy định về định dạng của TTGDCK Hà Nội. c. Các đối tượng công bố thông tin phải đăng ký địa chỉ email, số fax dùng để chuyển văn bản/dữ liệu cho TTGDCK Hà Nội trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ email, số fax, các đối tượng công bố thông tin phải gửi thông báo bằng văn bản ít nhất 5 ngày trước ngày dự kiến thay đổi cho TTGDCK Hà Nội. d. Các tổ chức thuộc đối tượng công bố thông tin phải thiết lập trang thông tin điện tử và phải thường xuyên cập nhật việc công bố thông tin theo quy định tại Mục II, Mục III và Mục IV Quy chế này trên trang thông tin điện tử đó. Các tổ chức thuộc đối tượng công bố thông tin phải thông báo với UBCKNN, TTGDCK Hà Nội và công khai cho nhà đầu tư về địa chỉ trang thông tin điện tử của công ty. Điều 5. Bảo quản, lưu trữ thông tin Các đối tượng công bố thông tin thực hiện bảo quản, lưu trữ thông tin theo quy định tại khoản 5, mục I Thông tư số 38/2007/TT-BTC. Điều 6. Xử lý vi phạm về công bố thông tin Việc xử lý vi phạm về công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại khoản 6, mục I Thông tư số 38/2007/TT-BTC. II. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Điều 7. Công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu 7.1 Tổ chức niêm yết công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu theo quy định tại khoản 1, 2, và 3 mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BTC. 7.2 Đối với các thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, tổ chức niêm yết phải báo cáo và nộp đủ các tài liệu căn cứ pháp lý liên
 4. quan cho TTGDCK Hà Nội ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng để công bố thông tin. 7.3 Tổ chức niêm yết phải công bố Quy chế công bố thông tin nội bộ của công ty trên Website của công ty và gửi cho TTGDCK Hà Nội trước khi thực hiện. Điều 8. Các trường hợp khác phải công bố thông tin 8.1 Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ a. Tổ chức niêm yết muốn mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc bán cổ phiếu quỹ phải báo cáo cho TTGDCK Hà Nội theo Mẫu CBTT/TTGDHN-01 và phải thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu quỹ chậm nhất 07 ngày trước ngày thực hiện giao dịch. Thông tin gồm các nội dung: Mục đích mua lại (hoặc bán cổ phiếu quỹ); số lượng cổ phiếu mua lại (hoặc số lượng cổ phiếu quỹ được bán); nguồn vốn để mua lại; phương thức giao dịch; thời gian thực hiện giao dịch; tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch. b. Tổ chức niêm yết khi hoàn tất việc mua, bán cổ phiếu của chính mình phải báo cáo kết quả thực hiện cho TTGDCK Hà Nội trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc giao dịch để TTGDCK Hà Nội công bố thông tin. Nội dung báo cáo theo quy định tại Mẫu CBTT/TTGDHN-02 của Quy chế này. Trường hợp tổ chức niêm yết không thực hiện hết số lượng cổ phiếu dự kiến mua (bán lại), tổ chức niêm yết phải báo cáo và giải trình lý do không hoàn thành. 8.2 Báo cáo giao dịch cổ phiếu /quyền mua cổ phiếu của các cổ đông nội bộ a. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan khi có ý định giao dịch cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu của tổ chức niêm yết phải báo cáo cho TTGDCK Hà Nội ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch và chỉ được phép bắt đầu tiến hành giao dịch sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin trên TTGDCK Hà Nội. Báo cáo phải có xác nhận chữ ký cổ đông nội bộ của tổ chức niêm yết trong trường hợp người thực hiện giao dịch là cổ đông nội bộ. Trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan đến cổ đông nội bộ thì phải có chữ ký xác nhận của cổ đông nội bộ, đồng thời có xác nhận của tổ chức niêm yết về chữ ký của cổ đông nội bộ đó. Thời gian tối đa cho một đợt giao dịch không quá 1 tháng kể từ ngày dự kiến bắt đầu thực hiện giao dịch. Nội dung báo cáo theo quy định tại mẫu CBTT/TTGDHN-03 của Quy chế này. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho TTGDCK Hà Nội và tổ chức niêm yết theo Mẫu CBTT-04 của Thông tư số 38/2007/TT-BTC để TTGDCK Hà Nội công bố thông tin. b. Các trường hợp khác được thực hiện theo quy định tại điểm 4.2, mục IV của Thông tư 38/2007/TT-BTC để TTGDCK Hà Nội công bố thông tin. 8.3 Báo cáo giao dịch cổ đông sáng lập
 5. Thành viên sáng lập khi có ý định giao dịch cổ phiếu phải báo cáo cho TTGDCK Hà Nội ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch và chỉ được phép bắt đầu tiến hành giao dịch sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin trên TTGDCK Hà Nội. Nội dung báo cáo nêu rõ người được chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, kèm theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần cho người không phải là cổ đông sáng lập. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo kết quả giao dịch cho TTGDCK Hà Nội, trong đó nêu rõ khối lượng giao dịch, người được chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng. thời gian giao dịch, tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch. Trường hợp giao dịch không được thực hiện, cổ đông sáng lập phải giải trình lý do với TTGDCK Hà Nội trong vòng 3 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch. 8.4 Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn a. Tổ chức/cá nhân hoặc cùng người có liên quan trở thành cổ đông lớn phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 1 và 2, Điều 29 Luật Chứng khoán. Nội dung báo cáo theo quy định tại Mẫu CBTT/TTGDHN-04 của Quy chế này. b. Tổ chức/cá nhân nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức niêm yết và mỗi khi có giao dịch làm thay đổi từ 1% trở lên số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành trên phải báo cáo bằng văn bản cho TTGDCK Hà Nội để TTGDCK Hà Nội công bố thông tin và thông báo cho tổ chức niêm yết trong vòng 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi trên. Nội dung báo cáo theo quy định tại Mẫu CBTT/TTGDHN-04 kèm theo Quy chế này. 8.5 Báo cáo giao dịch thâu tóm tổ chức niêm yết a. Tổ chức, cá nhân hoặc cùng người có liên quan có ý định nắm giữ tới 25% vốn cổ phần hoặc đang nắm giữ từ 25% vốn cổ phần trở lên của một tổ chức niêm yết, mỗi khi có ý định giao dịch làm thay đổi tỷ lệ nắm giữ của mình phải báo cáo bằng văn bản cho TTGDCK Hà Nội trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày thực hiện giao dịch để TTGDCK Hà Nội công bố thông tin và thông báo cho tổ chức niêm yết. Nội dung báo cáo theo quy định tại Mẫu CBTT/TTGDHN-05 của Quy chế này. b. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi giao dịch được hoàn tất, người thâu tóm phải báo cáo bằng văn bản cho TTGDCK Hà Nội để TTGDCK Hà Nội công bố thông tin và thông báo cho tổ chức niêm yết về kết quả giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại, thay đổi tỷ lệ nắm giữ. Nội dung báo cáo theo quy định tại Mẫu CBTT/TTGDHN-06 của Quy chế này. 8.6 Báo cáo giao dịch chào mua công khai Tổ chức, cá nhân hoặc cùng người có liên quan có ý định mua cùng một lúc với khối lượng từ 25% trở lên vốn cổ phần của một tổ chức niêm yết phải báo cáo bằng văn bản cho TTGDCK Hà Nội để TTGDCK Hà Nội công bố thông tin, thông báo cho tổ chức niêm yết và thực hiện giao dịch thông qua phương thức chào mua công khai.
 6. Điều 9. Trách nhiệm công bố thông tin của tổ chức niêm yết 9.1 Đối với các thông tin định kỳ, bất thường, theo yêu cầu, tổ chức niêm yết chịu trách nhiệm công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định, đồng thời gửi văn bản qua fax, qua bưu điện và file điện tử theo địa chỉ e-mail tới TTGDCK Hà Nội. 9.2 Đối với những thông tin phải công bố trong vòng 24 giờ hoặc 72 giờ, tổ chức niêm yết phải gửi ngay thông tin trong vòng 24 giờ hoặc 72 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện để TTGDCK Hà Nội công bố, đồng thời tổ chức niêm yết chịu trách nhiệm công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định. III. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN Điều 10. Công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu Công ty chứng khoán thành viên công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 mục V của Thông tư số 38/2007/TT-BTC. Điều 11. Các trường hợp khác phải công bố thông tin Trách nhiệm của công ty chứng khoán thành viên về việc công bố thông tin liên quan đến giao dịch và chứng khoán giao dịch trên TTGDCK Hà Nội như sau: 11.1 Công ty chứng khoán thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cho khách hàng về tình hình giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, bao gồm cả thông tin giao dịch trực tuyến trên các phương tiện công bố thông tin của thành viên giao dịch. 11.2 Công ty chứng khoán thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cho khách hàng về chứng khoán giao dịch, về tổ chức niêm yết trên các phương tiện công bố thông tin của công ty chứng khoán thành viên. 11.3 Công ty chứng khoán thành viên có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin về chứng khoán giao dịch, về tổ chức niêm yết, về các thông tin công bố của các cơ quan quản lý và về các quy định liên quan đến giao dịch của TTGDCK Hà Nội trên các phương tiện công bố thông tin của công ty ngay sau khi nhận được thông tin từ TTGDCK Hà Nội. Điều 12. Trách nhiệm công bố thông tin của công ty chứng khoán thành viên 12.1 Đối với các thông tin định kỳ, bất thường, theo yêu cầu, người có thẩm quyền công bố thông tin của công ty chứng khoán thành viên chịu trách nhiệm công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định, đồng thời gửi văn bản qua fax, qua bưu điện và file điện tử theo địa chỉ e-mail tới TTGDCK Hà Nội.
 7. 12.2 Đối với những thông tin phải công bố trong vòng 24 giờ hoặc 72 giờ, công ty chứng khoán thành viên phải gửi ngay thông tin trong vòng 24 giờ (72 giờ) kể từ khi xảy ra sự kiện để TTGDCK Hà Nội công bố thông tin, đồng thời công ty chứng khoán thành viên chịu trách nhiệm công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định. IV. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Điều 13. Nội dung công bố thông tin tại TTGDCK Hà Nội 13.1 TTGDCK Hà Nội thực hiện công bố thông tin theo qui định tại khoản 1, 2 và 3, Mục VIII của Thông tư số 38/2007/TT-BTC. 13.2 TTGDCK Hà Nội thực hiện công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của TTGDCK Hà Nội, bao gồm: a. Các thông tin về chế độ, chính sách, quy chế liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán b. Các thông tin khác có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của các cá nhân và tổ chức tham gia thị trường. Điều 14. Trách nhiệm công bố thông tin của TTGDCK Hà Nội 14.1 TTGDCK Hà Nội chịu trách nhiệm truyền dữ liệu trực tiếp từ hệ thống đến công ty chứng khoán thành viên các thông tin về giao dịch chứng khoán. 14.2 TTGDCK Hà Nội thực hiện chế độ công bố thông tin bất thường ra công chúng ngay sau khi có hiện tượng một cổ phiếu tăng với mức trần hoặc giảm mức sàn liên tục trong 5 phiên liên tiếp. Thông tin công bố bao gồm dữ liệu giao dịch và cảnh báo về những hiện tượng bất thường. 14.3 TTGDCK Hà Nội chịu trách nhiệm công bố thông tin ngay sau khi nhận được các thông tin quy định tại khoản 2, 3 mục VIII của Thông tư số 38/2007/TT-BTC. Trường hợp TTGDCK Hà Nội yêu cầu các đối tượng CBTT giải trình các nội dung đã được CBTT thì TTGDCK Hà Nội phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ về việc đang yêu cầu các đối tượng CBTT này giải trình. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 15. Điều khoản thi hành 15.1 Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đối tượng công bố thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.
 8. 15.2 Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do Giám đốc TTGDCK Hà Nội quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận./. MẪU CBTT/TTGDHN-02 (Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc TTGDCK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin của TTGDCK Hà Nội) Tên TCNY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : / ……, ngày … tháng… năm…. BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 1. Tổ chức niêm yết: 2. Trụ sở chính: 3. Điện thoại: Fax: 4. Vốn điều lệ: Chúng tôi đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ/ bán cổ phiếu quỹ của công ty tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung sau: - Mã chứng khoán: - Tổng số lượng đăng ký mua / bán lại: - Mục đích: - Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại): - Nguyên tắc xác định giá:
 9. - Giá nêu trong bản công bố thông tin (nếu có): - Ngày bắt đầu giao dịch: - Ngày kết thúc giao dịch: - Phương thức giao dịch: - Tên Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua/bán: - Địa chỉ: - Điện thoại: Tài khoản thực hiện giao dịch: Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành./. Đại diện Công ty Giám đốc (ký tên và đóng dấu) MẪU CBTT/TTGDHN-01 (Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc TTGDCK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin của TTGDCK Hà Nội) Tên TCNY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : / ……, ngày … tháng… năm…. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 10. 1.Tổ chức niêm yết: 2. Tên giao dịch: 3. Địa chỉ trụ sở chính: 4. Điện thoại: Fax: Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ/ bán cổ phiếu quỹ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với nội dung sau: - Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua/ bán lại: - Tên công ty: - Địa chỉ: - Điện thoại: - Tài khoản thực hiện giao dịch: - Mã chứng khoán: - Mệnh giá: - Số lượng đăng ký mua/bán lại: - Số lượng đã thực hiện: - Thời gian thực hiện: từ ngày đến ngày - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: * (Trong trường hợp Công ty không thực hiện hết số lượng đăng ký, Công ty phải giải trình nguyên nhân) Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành. Đại diện Công ty Giám đốc (Ký tên và đóng dấu)
 11. MẪU CBTT/TTGDHN-03 (Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc TTGDCK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin của TTGDCK Hà Nội) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ……, ngày … tháng… năm…. BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 1. Tên người thực hiện giao dịch: 2. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) 3. Điện thoại liên hệ: Fax: 4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: 5. Mã chứng khoán giao dịch: 6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 7. Mục đích giao dịch: 8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: 9. Mối quan hệ của người có liên quan với người/tổ chức thực hiện giao dịch: 10. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan: 11. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết (nếu có): 12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:
 12. 13. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/mua: 14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch (không quá 1 tháng kể từ ngày dự kiến bắt đầu thực hiện giao dịch): ....., ngày ......tháng..... năm Xác nhận của cổ đông nội bộ Người báo cáo (Trường hợp người thực hiện giao dịch là (Ký và ghi rõ họ tên) người có liên quan đến cổ đông nội bộ) Xác nhận của tổ chức niêm yết MẪU CBTT/TTGDHN-04 (Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc TTGDCK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin của TTGDCK Hà Nội) Tên TCNY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : / ……, ngày … tháng… năm…. BÁO CÁO SỞ HỮU/KẾT QUẢ 2GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG LỚN Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 1. Tên nhà đầu tư cá nhân/tổ chức: 2. Thông tin cá nhân/ tổ chức: * Nhà đầu tư cá nhân:
 13. - Năm sinh: - Quốc tịch: - Số CMTND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại: - Nghề nghiệp: - Nơi ĐKHKTT và Nơi tạm trú: * Nhà đầu tư tổ chức: - Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: - Ngành nghề kinh doanh: - Địa chỉ: 3. Điện thọai liên hệ: Fax: 4. Mã chứng khoán đã tiến hành mua (bán): 5. Số hiệu tài khoản giao dịch: 6. Số lượng cổ phiếu đã mua (bán): 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8. Ngày kết thúc giao dịch: 9. Tên của người có liên quan (đang nắm giữ cổ phiếu trên): 10. Mối quan hệ của người có liên quan với người/tổ chức thực hiện giao dịch: 11. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan: 12. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết (nếu có): 13. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 14. Tỷ lệ phần trăm cổ phiếu nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành
 14. ....., ngày ......tháng..... năm Cá nhân /tổ chức báo cáo Ký tên/đóng dấu MẪU CBTT/TTGDHN-05 (Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc TTGDCK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin của TTGDCK Hà Nội) Tên TCNY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : / ……, ngày … tháng… năm…. THÔNG BÁO GIAO DỊCH THÂU TÓM Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 1. Tên nhà đầu tư cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: 2. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức): 3. Điện thoại liên hệ: Fax: 4. Mã chứng khoán giao dịch: 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 9. Tên của người có liên quan (đang nắm giữ cổ phiếu trên): 10. Mối quan hệ của người có liên quan với người/tổ chức thực hiện giao dịch:
 15. 11. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan: 12. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết (nếu có): 13. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: ....., ngày ......tháng..... năm Cá nhân /tổ chức báo cáo Ký tên/ đóng dấu MẪU CBTT/TTGDHN-06 (Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc TTGDCK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin của TTGDCK Hà Nội) Tên TCNY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : / ……, ngày … tháng… năm…. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH THÂU TÓM Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 1. Tên nhà đầu tư cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: 2. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức): 3. Điện thọai liên hệ: Fax: 4. Mã chứng khoán: 5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch:
 16. 6. Số hiệu tài khoản giao dịch: 7. Số lượng cổ phiếu đã mua: 8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 9. Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày.................đến ngày.................. 10. Tên của người có liên quan (đang nắm giữ cổ phiếu trên): 11. Mối quan hệ của người có liên quan với người/tổ chức thực hiện giao dịch: 12. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan: 13. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết (nếu có): 14. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: ....., ngày ......tháng..... năm Cá nhân/ tổ chức báo cáo Ký tên/đóng dấu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2