intTypePromotion=1
ADSENSE

Trung tâm giao dịch chứng khán

Xem 1-20 trên 55 kết quả Trung tâm giao dịch chứng khán
 • Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

  pdf30p hobichngoc 17-10-2009 116 19   Download

 • Quyết định số 2276/2006/QĐ-BTC về việc tập trung đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 114 14   Download

 • Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành

  pdf14p hobichngoc 17-10-2009 84 14   Download

 • Quyết định số 521/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf15p hobichngoc 17-10-2009 106 11   Download

 • Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

  pdf1p hobichngoc 17-10-2009 117 10   Download

 • Quyết định số 25/QĐ-TTGDHCM về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf14p hobichngoc 17-10-2009 95 10   Download

 • Quyết định số 338/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 96 9   Download

 • Quyết định số 115/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Ủy ban chứng khóan nhà nước ban hành

  pdf12p hobichngoc 17-10-2009 85 8   Download

 • Quyết định số 321/QĐ-TTGDHN về việc sửa đổi quy chế thành viên giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 80 8   Download

 • Quyết định số 353/QĐ-TTGDHN về việc ban hành quy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành

  pdf15p hobichngoc 17-10-2009 103 8   Download

 • Quyết định số 352/QĐ-UBCK về việc chuyển niêm yết trái phiếu Chính phủ từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 97 7   Download

 • Quyết định số 46/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

  pdf24p hobichngoc 17-10-2009 90 6   Download

 • Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg về việc chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 99 5   Download

 • Quyết định số 322/QĐ-TTGDHN về việc ban hành quy chế công bố thông tin trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành

  pdf16p hobichngoc 17-10-2009 57 3   Download

 • Quyết định số 124/QĐ-SGDHCM về việc ban hành quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf15p hobichngoc 17-10-2009 125 28   Download

 • Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf16p hobichngoc 17-10-2009 122 18   Download

 • Quyết định số 03/QĐ-SGDHCM về việc ban hành quy chế thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf21p hobichngoc 17-10-2009 111 13   Download

 • Quyết định số 15/QĐ-TTLK về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành

  pdf11p hobichngoc 17-10-2009 149 10   Download

 • Quyết định số 05/QĐ-TTLK về việc ban hành quy chế cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ban hành

  pdf6p hobichngoc 17-10-2009 95 9   Download

 • Quyết định số 09/QĐ-SGDHCM về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf25p hobichngoc 17-10-2009 80 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trung tâm giao dịch chứng khán
p_strCode=trungtamgiaodichchungkhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2