intTypePromotion=1

Quyết định số 2276/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
115
lượt xem
14
download

Quyết định số 2276/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2276/2006/QĐ-BTC về việc tập trung đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2276/2006/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2276/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẬP TRUNG ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-BTC ngày 30/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BTC ngày 30/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Tập trung hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ, bao gồm trái phiếu kho bạc và trái phiếu đầu tư tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 01/07/2006. Điều 2. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Kho bạc Nhà nước chỉ đạo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ đảm bảo yêu cầu huy động vốn cho ngân sánh nhà nước và cho đầu tư phát triển. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ; - Như Điều 3; - Lưu VT, UBCK. Trần Xuân Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2