intTypePromotion=1

Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
103
lượt xem
12
download

Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc ****** ******** Số: 35/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty quản lý quỹ và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỜNG Nơi nhận: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Văn phòng TƯ và các ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Toà án Nhân dân tối cao; Trần Xuân Hà - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp; - Các Trung tâm giao dịch chứng khoán; - Công báo, Website Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, UBCKNN. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Quyche
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2