intTypePromotion=1

Quyết định số 322/QĐ-UBCK

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
3
download

Quyết định số 322/QĐ-UBCK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 322/QĐ-UBCK về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 322/QĐ-UBCK

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* ******* Số: 322/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 18 tháng 11 n QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 7/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Xét văn bản đề nghị của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC); Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Phát hành và Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chấp thuận Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (có danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2005-2006 đính kèm). Điều 2. Quyết định này được thi hành từ ngày ký và có hiệu lực trong 02 (hai) năm. Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý phát hành, Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Q. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VP, QLPH. Trần Xuân Hà DANH SÁCH
  2. KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT HOẶC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2005-2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBCK ngày 18/11/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) 1. Ngô Đức Đoàn 29. Đinh Thế Đường 2. Nguyễn Tự Lập 30. Hoàng Thái Phương 3. Tạ Quang Tạo 31. Nguyễn Thị Hải Hương 4. Lê Đăng Khoa 32. Mai Đình Lân 5. Tống Thị Bích Lan 33. Nguyễn Thị Thu Hương 6. Nguyễn Mạnh Hùng 34. Hoàng Thị Khánh Vân 7. Nguyễn Thanh Tùng 35. Nguyễn Bảo Trung 8. Đỗ Khắc Thanh 36. Trương Mai Quân 9. Lưu Quốc Thái 37. Dương Thị Quỳnh Hoa 10. Trần Văn Cát 38. Lê Thị Thu Hằng 11. Trần Văn Khoa 39. Võ Thị Thu Hương 12. Vũ Khắc Chuyển 40. Lê Văn Tuấn 13. Phạm Thị Hường 41. Phạm Thị Hoạt 14. Dương Thị Thảo 42. Nguyễn Anh Tuấn 15. Nguyễn Thị Thu Hằng 43. Bùi Văn Thảo 16. Lê Quang Đức 44. Nguyễn Minh Tiến 17. Lưu Vinh Khoa 45. Lê Kim Yến 18. Nguyễn Thị Lan 46. Lê Thị Kim Oanh 19. Trần Thanh Phương 47. Nguyễn Thị Tâm 20. Lê Kim Ngọc 48. Lê Thị Bích Thuỷ 21. Nguyễn Quốc Dũng 49. Trần Bích Thu 22. Phạm Thị Thanh Giang 50. Trần Thị Nguyệt 23. Nguyễn Minh Hải 51. Hà Kim Ngọc 24. Nguyễn Quốc Hùng 52. Nguyễn Sơn Thanh 25. Lê Thanh Nghị 53. Trần Thị Mai Hương 26. Trịnh Thị Thuận 54. Nguyễn Thị Thu Hằng 27. Hoàng Minh Tưởng 55. Nguyễn Thị Tuyết 28. Phùng Ngọc Toàn 56. Cao Thị Hồng Nga
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2