Quyết định số 324-QĐ/NH5

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 324-QĐ/NH5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 324-QĐ/NH5 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 324-QĐ/NH5

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 324-Q /NH5 Hà N i , ngày 30 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N I U L T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Pháp l nh Ngân hàng, h p tác xã tín d ng và công ty tài chính công b theo L nh s 37-LCT/H NN8 và L nh s 38- LCT/H NN8 ngày 24-5-1990 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 15-CP ngày 2-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Văn b n s 3329- MDN ngày 11-7-1996 c a Chính ph u quy n Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký quy t nh thành l p l i Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam; Căn c Văn b n s 3575- MDN ngày 18-7-1997 c a Chính ph u quy n Th ng c Ngân hàng Nhà nư c t m th i phê chu n i u l T ch c và ho t ng c a các ngân hàng qu c doanh; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam và V trư ng V Các nh ch tài chính Ngân hàng Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1.- Phê chuNn i u l T ch c và ho t ng c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam g m 12 chương, 57 i u kèm theo Quy t nh này. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 252-Q /NH5 ngày 11-11-1992 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c xác nh n cho phép áp d ng i u l Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam. i u 3.- Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, V trư ng V các nh ch tài chính, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Th trư ng ơn v tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Qu Lư ng ( ã Ký)
 2. I UL V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG VI T NAM (phê chu n theo Quy t nh nh s 324-Q /NH5 ngày 30-9-1997 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng Ngo i thương) là doanh nghi p nhà nư c h ng c bi t, bao g m các ơn v thành viên có quan h g n bó v i nhau v l i ích kinh t , tài chính, công ngh , thông tin, ào t o, nghiên c u ti p th trong ho t ng kinh doanh; Ngân hàng Ngo i thương ho t ng trong lĩnh v c kinh doanh ti n t , tín d ng và các d ch v liên quan n ho t ng tài chính, ti n t , ngân hàng. Ngân hàng Ngo i thương ư c thành l p theo Ngh nh s 115-CP ngày 30-12-1962 c a H i ng Chính ph và ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký Quy t nh s 286-Q /NH5 ngày 21-9-1996 thành l p l i theo mô hình T ng công ty nhà nư c quy nh t i Quy t nh s 90-TTg ngày 7-3-1994 theo u quy n c a Th tư ng Chính ph , nh m tăng cư ng, tích t , t p trung, phân công chuyên môn hoá và h p tác kinh doanh th c hi n nhi m v Nhà nư c giao; nâng cao kh năng và hi u qu kinh doanh c a các ơn v thành viên và c a toàn Ngân hàng Ngo i thương; áp ng nhu c u c a n n kinh t . i u 2.- Ngân hàng Ngo i thương có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Tên riêng là Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh: Bank For Foreign Trade of Vienam, vi t t t là Vietcombank. 3. Tr s chính: T i Hà N i. 4. i u l T ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành. 5. V n và tài s n, trong ó v n i u l ư c Chính ph n nh là 1.100.000.000.000 (m t ngàn m t trăm t ng Vi t Nam) và ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi s v n và tài s n thu c s h u Nhà nư c do Ngân hàng Ngo i thương qu n lý. 6. Con d u riêng, tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c và t i các Ngân hàng trong nư c và nư c ngoài.
 3. 7. B ng cân i tài s n, các qu t p trung theo quy nh c a pháp lu t. i u 3.- Ngân hàng Ngo i thương có th i gian ho t ng là 99 năm k t ngày Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ký quy t nh thành l p l i theo mô hình T ng công ty nhà nư c. i u 4.- Ngân hàng Ngo i thương ư c qu n lý b i H i ng qu n tr và ư c i u hành b i T ng Giám c. i u 5.- Ngân hàng Ngo i thương ch u s qu n lý nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c và c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng quy nh; ng th i ch u s qu n lý c a các cơ quan này v i tư cách là cơ quan th c hi n quy n ch s h u i v i doanh nghi p nhà nư c theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 6.- T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong Ngân hàng Ngo i thương ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và quy nh c a ng C ng s n Vi t Nam. T ch c Công oàn và các t ch c chính tr xã h i khác trong Ngân hàng Ngo i thương ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t và i u l c a các t ch c ó. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG M C I. QUY N C A NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG i u 7.- Ngân hàng Ngo i thương có quy n: 1. Qu n lý, s d ng v n, t ai, các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao và ngu n v n huy ng, ti p nh n và i vay theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các m c tiêu, nhi m v ư c giao ho c ư c u nhi m. 2. Giao l i cho các ơn v thành viên qu n lý, s d ng các ngu n l c mà Ngân hàng Ngo i thương ã nh n c a Nhà nư c, i u ch nh nh ng ngu n l c ã giao cho các ơn v thành viên trong trư ng h p c n thi t phù h p v i k ho ch phát tri n chung c a toàn Ngân hàng Ngo i thương. 3. Chuy n như ng, thay th , cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a Ngân hàng Ngo i thương, tr nh ng tài s n và nh ng thi t b quan tr ng theo quy nh c a Chính ph ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép, trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n; i v i t ai thu c quy n qu n lý và s d ng c a Ngân hàng Ngo i thương thì th c hi n theo pháp lu t v t ai. i u 8.- Trong khuôn kh quy nh c a pháp lu t, Ngân hàng Ngo i thương có quy n t ch c th c hi n các ho t ng nghi p v : 1. Huy ng v n: a. Nh n ti n g i ti t ki m, ti n g i không kỳ h n, có kỳ h n, ti n g i thanh toán c a t t c các t ch c, dân cư trong nư c và nư c ngoài b ng ng Vi t Nam và ngo i t ;
 4. b. Phát hành các lo i ch ng ch ti n g i, tín phi u, kỳ phi u, trái phi u Ngân hàng và các hình th c huy ng v n khác. 2. Ti p nh n v n tài tr , v n u thác u tư t Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c qu c t , qu c gia và cá nhân khác cho các chương trình phát tri n kinh t - văn hoá - xã h i. 3. Vay v n Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tài chính, tín d ng khác trong và ngoài nư c, các t ch c và cá nhân nư c ngoài. 4. Cho vay: a. Cho vay ng n h n, trung h n và dài h n b ng ng Vi t Nam và ngo i t iv i các t ch c kinh t ; cho vay ng n h n, trung h n và dài h n b ng ng Vi t Nam i v i cá nhân và h gia ình thu c m i thành ph n kinh t ; b. Chi t kh u thương phi u, kỳ phi u, trái phi u và các gi y t khác tr giá ư c b ng ti n. 5. Th c hi n nghi p v cho thuê tài chính (k c nh p khNu và tái xu t thi t b cho thuê). 6. Th c hi n nghi p v thanh toán L/C, b o lãnh, tái b o lãnh tín d ng, b o lãnh tham gia d th u, u th u và th c hi n các nghi p v b o lãnh, tái b o lãnh khác cho các doanh nghi p, t ch c tài chính - tín d ng trong và ngoài nư c. 7. Th c hi n các nghi p v kinh doanh ti n t , tín d ng và d ch v ngân hàng i ngo i. 8. u tư dư i các hình th c mua c ph n, hùn v n, liên doanh, mua tài s n và các hình th c u tư khác v i các doanh nghi p và t ch c tài chính - tín d ng khác. 9. Th c hi n nghi p v c m c ng s n. 10. Kinh doanh vàng b c, kim khí quý, á quý (k c xu t nh p khNu). 11. Làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng. 12. Kinh doanh ch ng khoán và làm môi gi i, i lý phát hành ch ng khoán cho khách hàng. 13. C t gi , b o qu n và qu n lý các ch ng khoán, gi y t tr giá ư c b ng ti n và các tài s n quý khác cho khách hàng. 14. Th c hi n các d ch v tư v n v ti n t , i lý ngân hàng, qu n lý ti n v n và các d án u tư phát tri n theo yêu c u c a khách hàng. 15. u tư s a ch a, c i t o, nâng c p nh ng tài s n th ch p, c m c ã ư c chuy n thành tài s n thu c s h u nhà nư c do Ngân hàng Ngo i thương qu n lý s d ng ho c kinh doanh; t doanh ho c liên doanh u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t
 5. tr c ti p ph c v kinh doanh và ư c phép cho thuê ph n năng l c cơ s v t ch t k thu t t m th i chưa s d ng. 16. Th c hi n d ch v b o hi m. 17. Kinh doanh nh ng ngành ngh khác theo quy nh c a pháp lu t khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 18. Th c hi n các nghi p v u nhi m khác c a Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c. i u 9.- Ngân hàng Ngo i thương có quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v do Nhà nư c giao. 2. i m i công ngh , trang thi t b . 3. t S giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th c hi n nh ng n i dung ho t ng nghi p v kinh doanh ã nêu i u8c a i u l này; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a Ngân hàng Ngo i thương và nhu c u c a th trư ng. 5. L a ch n th trư ng và th ng nh t phân công th trư ng gi a các ơn v thành viên. 6. Hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch , th l v ho t ng ngân hàng c a Nhà nư c. Ban hành các văn b n v quy ch , quy nh và các quy trình nghi p v k thu t, qu n lý c n thi t trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương. 7. Trong khuôn kh quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Ngo i thương ư c: a. Quy nh m c lãi su t c th c a các lo i ti n g i và các lo i ti n vay; b. Xác nh m c cho vay cao nh t i v i khách hàng; c. Xác nh t l hoa h ng, l phí, ti n thư ng và ti n ph t vi ph m áp d ng trong các ho t ng kinh doanh và d ch v c a Ngân hàng Ngo i thương; d. Xác nh t giá h i oái v kinh doanh ngo i t . 8. Kh i ki n các tranh ch p v kinh t , dân s và ngh kh i t các v án hình s liên quan n ho t ng Ngân hàng Ngo i thương. 9. Yêu c u khách hàng vay v n xu t trình tài li u, h sơ và cung c p thông tin v tình hình s n su t kinh doanh và tài chính xem xét cho vay, ki m tra tình hình s d ng v n vay c a Ngân hàng Ngo i thương.
 6. 10. T ch i quan h tín d ng, các quan h kinh doanh khác v i khách hàng n u th y các quan h này trái pháp lu t ho c không em l i hi u qu kinh t ho c không có kh năng thu h i v n. 11. Xây d ng và áp d ng các nh m c lao ng, ơn giá ti n lương trong khuôn kh các nh m c, ơn giá c a Nhà nư c. 12. Tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng và phân c p vi c tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng và th c hi n các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t, quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s ơn giá ti n lương, chi phí d ch v và hi u qu ho t ng c a Ngân hàng Ngo i thương. 13. Tr c ti p ký k t các văn b n tho thu n và các h p ng nh m ph c v cho m c ích kinh doanh, h p tác khoa h c k thu t và ào t o cán b Ngân hàng Ngo i thương v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. M i và ti p các i tác kinh doanh trong và ngoài nư c. Quy t nh c ngư i c a Ngân hàng Ngo i thương (k c các ơn v thành viên) ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham gia kh o sát; i v i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Các thành viên khác c a H i ng qu n tr , Ban Ki m soát và các chuyên viên giúp vi c H i ng qu n tr ra nư c ngoài do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh. Phó T ng Giám c và các ch c danh khác trong toàn Ngân hàng Ngo i thương ra nư c ngoài do T ng Giám c quy t nh. i u 10.- Ngân hàng Ngo i thương có quy n qu n lý tài chính như sau: 1. ư c t ch tài chính, ch ng trong kinh doanh, b o m chi phí và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh, b o toàn và phát tri n v n m b o s tăng trư ng các ho t ng, kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương. 2. ư c s d ng v n và các qu c a Ngân hàng Ngo i thương ph c v k p th i các nhu c u kinh doanh theo nguyên t c b o toàn, có hi u qu , úng v i các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v m b o an toàn trong ho t ng kinh doanh ngân hàng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 3. ư c vay v n c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và t huy ng v n ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u nhà nư c i v i Ngân hàng Ngo i thương. ư c phát hành trái phi u, kỳ phi u, tín phi u ngân hàng, các gi y t giá tr ư c b ng ti n khác theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c quy n qu n lý c a Ngân hàng Ngo i thương t i các t ch c tín d ng vay v n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 4. ư c thành l p, qu n lý và s d ng các qu t p trung theo quy nh c a pháp lu t. 5. ư c s d ng ph n l i nhu n còn l i theo quy nh c a pháp lu t.
 7. 6. ư c hư ng các ch tr c p v ngu n v n, bù p v l i nhu n kinh doanh ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v theo yêu c u c a Chính ph . 7. ư c hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a Nhà nư c. i u 11.- Ngân hàng Ngo i thương có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào v các d ch v ngân hàng và các ngu n l c khác không ư c pháp lu t quy nh, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M C II. NGHĨA V C A NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG i u 12.- Ngân hàng Ngo i thương có nghĩa v qu n lý tài s n như sau: 1. Nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n Nhà nư c giao; nh n, s d ng có hi u qu t ai và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao th c hi n m c tiêu kinh doanh và nhi m v ư c Nhà nư c giao. 2. Th c hi n các cam k t v : a. Hoàn tr l i ti n cho ngư i g i ti n; b. Các kho n n ph i thu, ph i tr ghi trong b ng cân i tài s n c a Ngân hàng Ngo i thương t i th i i m thành l p l i theo mô hình T ng công ty; c. Tr các kho n tín d ng qu c t mà Ngân hàng Ngo i thương ư c vay l i c a Chính ph ho c c a Ngân hàng Nhà nư c s d ng cho m c tiêu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương ho c cho m c tiêu, nhi m v ư c giao; d. Tr các kho n tín d ng do Ngân hàng Ngo i thương tr c ti p vay ho c các kho n tín d ng ã ư c Ngân hàng Ngo i thương b o lãnh cho các ơn v thành viên và khách hàng theo h p ng b o lãnh n u các ơn v này không có kh năng tr n khi n h n. i u 13.- Ngân hàng Ngo i thương có nghĩa v qu n lý ho t ng kinh doanh như sau: 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký. Ch u trách nhi m v dân s i v i các cam k t gi a mình v i khách hàng; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ho t ng kinh doanh do Ngân hàng Ngo i thương th c hi n, gi bí m t v s li u tình hình ho t ng c a khách hàng, tr trư ng h p có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch 5 năm và hàng năm, phù h p v i nhi m v Nhà nư c giao và nhu c u c a th trư ng. 3. Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t , h p ng dân s ã ký v i các i tác.
 8. 4. Góp ph n áp ng các nhu c u c a th trư ng ti n t và tham gia gi vai trò ch d o trong ho t ng kinh doanh ti n t , b o m các m c tiêu l n trong vi c th c hi n chính sách n nh ti n t c a Nhà nư c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao. 5. i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý; s d ng các kho n thu t chuy n như ng tài s n tái u tư, i m i thi t b , công ngh c a Ngân hàng Ngo i thương. 6. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý Ngân hàng Ngo i thương. 7. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia. 8. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a Nhà nư c, báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a i di n ch s h u; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. 9. Ch u s ki m tra c a i di n ch s h u; tuân th các quy nh v thanh tra c a Ngân hàng Nhà nư c, cơ quan tài chính và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , k toán, h ch toán, ch ki m toán và các quy nh khác c a Nhà nư c; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các ho t ng tài chính c a Ngân hàng Ngo i thương. 11. Công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin liên quan ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a Ngân hàng Ngo i thương theo quy nh c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c. 12. Th c hi n các nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p tài s n do Ngân hàng Ngo i thương i u ng gi a các ơn v thành viên theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n thì không ph i n p l phí trư c b ; các d ch v luân chuy n n i b gi a các ơn v thành viên ph c v yêu c u cung ng v n và kinh doanh không ph i n p thu doanh thu. Chương 3: H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG i u 14.- 1. H i ng qu n tr c a Ngân hàng Ngo i thương th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng c a Ngân hàng Ngo i thương, ch u trách nhi m v s phát tri n c a Ngân hàng Ngo i thương theo nhi m v Nhà nư c giao. 2. H i ng qu n tr có các quy n h n và nhi m v sau: a. Nh n v n (k c các kho n n ư c coi là v n), t ai và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Ngân hàng Ngo i thương;
 9. b. Xem xét, phê duy t phương án do T ng Giám c ngh v vi c giao v n và các ngu n l c khác cho các ơn v thành viên và phương án i u hoà v n, các ngu n l c khác gi a các ơn v thành viên; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các phương án ó; c. Ki m tra, giám sát m i ho t ng trong Ngân hàng Ngo i thương, trong ó có vi c s d ng, b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c ư c giao, vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , các quy nh c a pháp lu t, vi c th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c; d. Thông qua ngh c a T ng Giám c trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 5 năm c a Ngân hàng Ngo i thương; quy t nh m c tiêu, k ho ch hàng năm c a Ngân hàng Ngo i thương và báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, T ng Giám c giao cho các ơn v thành viên; . T ch c thNm nh và trình cơ quan có thNm quy n phê duy t k ho ch u tư m i, d án h p tác u tư v i bên nư c ngoài b ng v n do Ngân hàng Ngo i thương qu n lý; e. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t ho c n u ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n thì quy t nh các d án góp v n liên doanh, mua c ph n theo quy nh c a Chính ph và c a Ngân hàng Nhà nư c; quy t nh các h p ng kinh t có giá tr l n; g. Phê duy t và giám sát th c hi n các m c lãi su t, t l hoa h ng, l phí và m c ti n thư ng, ti n ph t vi ph m áp d ng t ng th i gian trong ho t ng kinh doanh i v i các khách hàng, các nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t, k c ơn giá ti n lương, giá d ch v áp d ng i v i khách hàng và trong n i b Ngân hàng Ngo i thương theo ngh c a T ng Giám c trên cơ s quy nh chung c a ngành Ngân hàng và c a Nhà nư c; h. Xây d ng và trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê chuNn i u l và nh ng n i dung s a i, b sung i u l T ch c và ho t ng c a Ngân hàng Ngo i thương. Phê chuNn i u l , Quy ch T ch c và ho t ng c a ơn v thành viên và nh ng n i dung s a i, b sung i u l ho c Quy ch T ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên theo ngh c a T ng Giám c. Quy t nh t S giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Ngân hàng Ngo i thương trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. Phê duy t phương án t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh c a ngân hàng do T ng Giám c trình. ngh thành l p, tách, nh p, gi i th các ơn v thành viên theo quy nh c a pháp lu t; i. Phê duy t các văn b n d th o hư ng d n c th vi c th c hi n các chính sách, ch , th l c a Nhà nư c v ho t ng ngân hàng và các văn b n d th o quy ch , quy nh, quy trình nghi p v k thu t, qu n lý trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương T ng Giám c ký ban hành; k. Xây d ng và ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Quy ch T ch c và ho t ng c a Ban Ki m soát; phê duy t quy nh ch làm vi c c a b máy ki m tra n i b Ngân hàng Ngo i thương;
 10. l. Phê duy t các Quy ch tài chính, Quy ch lao ng, Quy ch ti n lương, khen thư ng, k lu t áp d ng trong Ngân hàng Ngo i thương theo quy nh c a pháp lu t; m. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: - B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, thay th thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a Chính ph ; - ChuNn y ch c danh Trư ng ban Ban Ki m soát; - B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó T ng Giám c, K toán trư ng c a Ngân hàng Ngo i thương; n. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên khác c a Ban Ki m soát; Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c ơn v thành viên, Trư ng phòng ki m tra n i b và ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n góp c a Ngân hàng Ngo i thương t i doanh nghi p khác theo ngh c a T ng Giám c; Quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý, i u hành và kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương và i u ch nh khi c n thi t theo ngh c a T ng Giám c; o. Phê duy t phương án do T ng Giám c ngh v vi c hình thành và s d ng các qu t p trung theo quy nh hi n hành tương ng v i k ho ch kinh doanh, k ho ch tài chính c a Ngân hàng Ngo i thương; p. Thông qua vi c tăng v n i u l , b o lãnh các kho n vay, thanh lý tài s n c a các ơn v thành viên T ng Giám c quy t nh; vi c thanh lý nh ng tài s n và nh ng thi t b quan tr ng theo quy nh c a Chính ph thì ph i trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính quy t nh theo quy nh c a pháp lu t; thông qua k ho ch huy ng v n hàng năm (dư i m i hình th c) c a các ơn v thành viên h ch toán c l p T ng Giám c quy t nh theo quy nh c a pháp lu t; q. Thông qua báo cáo ho t ng hàng quý, 6 tháng và hàng năm c a Ngân hàng Ngo i thương, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng Ngo i thương và c a các ơn v thành viên do T ng Giám c trình; yêu c u T ng Giám c công b báo cáo tài chính hàng năm theo quy nh c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c; r. Thông qua các v n v t t ng, tranh ch p liên quan n Ngân hàng Ngo i thương theo ngh c a T ng Giám c trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n; ngh Ngân hàng Nhà nư c trình Chính ph cho phép t Ngân hàng Ngo i thương trong tình tr ng b o t n; s. Ban hành N i quy b o m t trong kinh doanh, các thông tin kinh t n i b , b o v bí m t Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, do T ng Giám c trình, áp d ng th ng nh t trong toàn Ngân hàng Ngo i thương;
 11. t. Quy t nh các ch trương và nguyên t c v h p tác khoa h c k thu t, ào t o cán b trong và ngoài nư c c a Ngân hàng Ngo i thương; u. ư c nêu ý ki n v quy t nh x lý c a Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c i v i vi c thanh tra và ki m tra Ngân hàng Ngo i thương, n u chưa th ng nh t thì báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t; v. Phê duy t và quy t nh các v n khác do T ng Giám c trình theo thNm quy n. i u 15.- 1. H i ng qu n tr có 5 ho c 7 thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh b nhi m, mi n nhi m. Tiêu chuNn c a thành viên H i ng qu n tr ư c quy nh t i i u 32 Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 2. H i ng qu n tr g m m t s thành viên chuyên trách, trong ó có Ch t ch H i ng qu n tr , m t thành viên kiêm T ng Giám c, m t thành viên kiêm Trư ng ban Ban Ki m soát và m t s thành viên kiêm nhi m là các chuyên viên có kinh nghi m v lĩnh v c ngân hàng, tài chính, qu n tr kinh doanh, pháp lu t. 3. Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam. 4. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m và ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a. Vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l c a Ngân hàng Ngo i thương; b. Không kh năng m nhi m công vi c và theo ngh c a ít nh t 2/3 s thành viên ương nhi m c a H i ng qu n tr ; c. Xin t nhi m n u có lý do chính áng; d. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác. 5. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i Kho n 2 i u 14 c a i u l này. i u 16.- Ch làm vi c c a H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th , h p thư ng kỳ m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a Ngân hàng Ngo i thương do Ch t ch H i ng qu n tr , ho c Trư ng ban Ban Ki m soát ho c T ng Giám c ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr ngh .
 12. 2. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr , trư ng h p v ng m t vì lý do chính áng, Ch t ch u nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p. 3. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 3 ngày n 5 ngày. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n tr u ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình. ý ki n b o lưu ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr kèm trong ngh quy t và quy t nh có liên quan c a phiên h p. 4. Khi H i ng qu n tr h p xem xét nh ng v n chi n lư c phát tri n, quy ho ch và k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án u tư l n, các d án liên doanh v i nư c ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành h th ng nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t c a Ngân hàng Ngo i thương thì ph i m i i di n có thNm quy n c a các B , ngành liên quan d h p; trư ng h p có n i dung quan tr ng liên quan n chính quy n a phương thì ph i m i i di n U ban Nhân dân c p t nh d h p, trư ng h p có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong Ngân hàng Ngo i thương thì ph i m i i di n Công oàn ngành Ngân hàng n d . i di n ư c m i d h p có quy n phát bi u, nhưng không tham gia bi u quy t, khi phát hi n ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có phương h i n l i ích chung thì có quy n ki n ngh b ng văn b n n H i ng qu n tr , ng th i báo cáo Th trư ng cơ quan mà mình i di n xem xét gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p c n thi t thì Th trư ng các cơ quan này báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn Ngân hàng Ngo i thương. Trong trư ng h p ý ki n c a T ng Giám c khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , T ng Giám c có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh v i các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý. Trong th i gian chưa quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, T ng Giám c v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương, Giám c các ơn v thành viên có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n m i ho t ng Ngân hàng Ngo i thương theo yêu c u c a H i ng qu n tr . Trư ng h p c n thi t, H i ng qu n tr có th ki m tra m i s sách k toán, các ch ng t giao d ch, thư tín giao d ch c a Ngân hàng Ngo i thương và các ơn v thành viên, nhưng không ư c làm nh hư ng n ti n kinh doanh. Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v các thông tin ã ư c cung c p. 6. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban Ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban Ki m soát và chuyên viên giúp vi c ư c tính vào qu n lý phí c a Ngân hàng Ngo i thương. T ng Giám c b o m các i u ki n và phương ti n c n thi t cho H i ng qu n tr , Ban Ki m soát làm vi c.
 13. i u 17.- Giúp vi c H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a Ngân hàng Ngo i thương th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có không quá 5 chuyên viên giúp vi c, ho t ng chuyên trách, Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh vi c l a ch n, thay th , khen thư ng và k lu t các chuyên viên giúp vi c H i ng qu n tr . 3. H i ng qu n tr thành l p Ban Ki m soát giúp H i ng qu n tr th c hi n vi c ki m tra, giám sát T ng Giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên c a ngân hàng trong ho t ng i u hành, ho t ng tài chính, ch p hành i u l c a ngân hàng, ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr , ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c. i u 18.- Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr : 1. Các thành viên chuyên trách ư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c nhà nư c, hư ng lương theo ch phân ph i ti n lương trong doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , ư c hư ng ti n thư ng tương ng v i hi u qu kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương. Các thành viên kiêm nhi m ư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo quy nh c a Chính ph . 2. Thành viên H i ng qu n tr : a. Không ư c t mình vào v th nào làm h n ch c tính lương thi n, chí công vô tư ho c gây mâu thu n gi a l i ích Ngân hàng Ngo i thương và l i ích cá nhân; b. Không ư c l i d ng ch c v tr c l i ho c có hành ng chi m o t cơ h i kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương, làm thi t h i l i ích Ngân hàng Ngo i thương; c. Không ư c hành ng vư t quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh trong i u l này. 3. Thành viên H i ng qu n tr là Ch t ch, T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương không ư c nhân danh cá nhân thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n (bao g m c doanh nghi p liên doanh), công ty c ph n, không ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, không ư c có các quan h h p ng kinh t v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con gi ch c danh qu n lý, i u hành trong các ơn v này. 4. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương không ư c gi ch c v k toán trư ng, th qu t i tr s chính Ngân hàng Ngo i thương và t i các ơn v thành viên. 5. Các thành viên H i ng qu n tr ph i cùng ch u trách nhi m trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và trư c pháp lu t v ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; trư ng h p không hoàn thành nhi m v ư c giao, vi ph m i u l Ngân hàng Ngo i thương, quy t nh sai ho c vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây
 14. thi t h i cho Ngân hàng Ngo i thương và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. i u 19.- Ban Ki m soát: 1. Ban Ki m soát có 5 thành viên, trong ó có 1 thành viên H i ng qu n tr làm Trư ng ban theo s phân công c a H i ng qu n tr và 4 thành viên khác do H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, g m 1 thành viên là chuyên viên k toán, 1 thành viên do i h i i bi u công nhân viên ch c Ngân hàng Ngo i thương gi i thi u, 1 thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u và 1 thành viên do T ng C c trư ng T ng c c Qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p gi i thi u. Ch c danh Trư ng ban Ban Ki m soát do H i ng qu n tr phân công ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y m i có hi u l c. 2. Thành viên Ban Ki m soát không ư c là v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a T ng Giám c, Phó T ng Giám c, K toán trư ng Ngân hàng Ngo i thương và không ư c kiêm nhi m b t c nhi m v nào trong b máy i u hành c a Ngân hàng Ngo i thương ho c b t c ch c v nào trong các t ch c tín d ng khác. 3. Thành viên Ban Ki m soát ph i có các tiêu chuNn sau: a. Là chuyên viên có kinh nghi m v ngân hàng, k toán, ki m toán, kinh t , tài chính, hi u bi t pháp lu t; b. Thâm niên công tác v các chuyên ngành trên không dư i 5 năm; c. Không có ti n án v các t i danh ho c b x lý vi ph m hành chính liên quan n ho t ng kinh t ; d. Có phNm ch t liêm khi t, trung th c, c l p trong công vi c. 4. Nhi m kỳ c a thành viên Ban Ki m soát là 5 năm. Thành viên Ban Ki m soát có th ư c b nhi m l i trong quá trình công tác, n u không hoàn thành nhi m v s b thay th . 5. Thành viên Ban Ki m soát ư c hư ng ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy t nh theo ch c a Nhà nư c. 6. Quy ch T ch c và ho t ng c a Ban Ki m soát do H i ng qu n tr ban hành. i u 20.- Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban Ki m soát: 1. Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao v vi c ki m tra, giám sát ho t ng i u hành c a T ng Giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên Ngân hàng Ngo i thương trong ho t ng tài chính, ch p hành pháp lu t, i u l Ngân hàng Ngo i thương, các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr . 2. Báo cáo H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng quý, hàng năm và theo v vi c v k t qu ki m tra, giám sát c a mình, k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i ng qu n tr
 15. v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u vi ph m pháp lu t trong Ngân hàng Ngo i thương. 3. Tham gia và phát bi u ý ki n trong các cu c h p c a H i ng qu n tr . 4. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ph i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. Chương 4: T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 21.- 1. T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a H i ng qu n tr . T ng Giám c là i di n theo pháp lu t c a Ngân hàng Ngo i thương và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và trư c pháp lu t v i u hành ho t ng c a Ngân hàng Ngo i thương. T ng Giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong Ngân hàng Ngo i thương. 2. Giúp vi c T ng Giám c có m t s Phó T ng Giám c. Phó T ng Giám c là ngư i giúp T ng Giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Ngân hàng Ngo i thương theo phân công c a T ng Giám c và ch u trách nhi m trư c T ng Giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng Giám c phân công th c hi n. 3. K toán trư ng Ngân hàng Ngo i thương giúp T ng Giám c ch o t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Ngân hàng Ngo i thương, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 4. Văn phòng Ngân hàng Ngo i thương và các phòng, ban chuyên môn, nghi p v c a tr s chính Ngân hàng Ngo i thương có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr và T ng Giám c trong qu n lý, i u hành công vi c. 5. B máy ki m tra n i b giúp T ng Giám c ki m tra ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương và các ơn v thành viên theo úng quy nh c a pháp lu t và quy nh n i b c a Ngân hàng Ngo i thương. i u 22.- T ng Giám c có nhi m v và quy n h n sau: 1. Cùng Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n, t ai và các ngu n l c khác c a Nhà nư c qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao cho Ngân hàng Ngo i thương. Giao v n và các ngu n l c ã nh n ư c c a Nhà nư c cho các ơn v thành viên theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Ki n ngh H i ng qu n tr phương án i u ch nh v n và ngu n l c khác khi giao l i cho các ơn v thành viên và i u ch nh khi có s thay i nhi m v c a các ơn v thành viên theo hình th c tăng, gi m v n.
 16. 2. Xây d ng và t ch c th c hi n phương án huy ng v n, s d ng v n có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án ư c H i ng qu n tr phê duy t. 3. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm, chương trình ho t ng, các phương án, d án u tư m i và u tư chi u sâu, d án h p tác u tư v i nư c ngoài, phương án liên doanh, phương án ph i h p kinh doanh c a các ơn v thành viên, k ho ch ào t o, ào t o l i cán b trong Ngân hàng Ngo i thương, các bi n pháp th c hi n h p ng kinh t có giá tr l n trình H i ng qu n tr xem xét, quy t nh ho c trình ti p Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. T ch c th c hi n k ho ch, phương án d án, bi n pháp ã ư c phê duy t. 4. i u hành các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương; th c hi n các nhi m v , m c tiêu l n trong vi c ch p hành chính sách n nh ti n t c a Nhà nư c do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao cho Ngân hàng Ngo i thương; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, trư c pháp lu t v th c hi n các m c tiêu và nhi m v nói trên theo quy nh c a Nhà nư c. 5. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các m c lãi su t, t l hoa h ng, l phí ti n thư ng, ti n ph t vi ph m áp d ng t ng th i gian trong ho t ng kinh doanh i v i khách hàng, các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn, ơn giá ti n lương, giá d ch v phù h p v i các quy nh chung c a ngành và c a Nhà nư c. T ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá trong toàn Ngân hàng Ngo i thương. 6. Căn c các chính sách, ch , th l v ho t ng Ngân hàng c a Nhà nư c, xây d ng trình H i ng qu n tr thông qua các văn b n d th o quy ch , quy nh và quy trình nghi p v k thu t, qu n lý trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương ký ban hành. 7. ngh H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó T ng Giám c, K toán trư ng Ngân hàng Ngo i thương. ngh H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c ơn v thành viên, Trư ng phòng Ki m tra n i b và ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n góp c a Ngân hàng Ngo i thương t i doanh nghi p khác. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Phó Giám c, K toán trư ng ơn v thành viên, Giám c ơn v tr c thu c ơn v thành viên và các ch c danh tương ương theo ngh c a Giám c ơn v thành viên. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Trư ng và Phó các phòng, Ban, Chánh, Phó Văn phòng, Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên c a Ngân hàng Ngo i thương. 8. Xây d ng và trình H i ng qu n tr quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương, k c phương án i u ch nh khi thay i t ch c và biên ch b máy qu n lý và kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương và các
 17. ơn v thành viên; thành l p và tr c ti p ch o b máy giúp vi c, ki m tra vi c th c hi n biên ch b máy và kinh doanh c a các ơn v thành viên. Trình H i ng qu n tr phê chuNn i u l , Quy ch T ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên do Giám c ơn v thành viên xây d ng; quy t nh phương án thành l p, t ch c l i và gi i th các ơn v tr c thu c ơn v thành viên do Giám c ơn v thành viên trình. 9. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các Quy ch tài chính, Quy ch lao ng, Quy ch ti n lương, khen thư ng, k lu t áp d ng trong Ngân hàng Ngo i thương; xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t Quy nh v ch c năng, nhi m v và ch làm vi c c a Phòng Ki m tra n i b Ngân hàng Ngo i thương. 10. T ch c i u hành ho t ng c a Ngân hàng Ngo i thương theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; trình H i ng qu n tr thông qua báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương bao g m: Báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) và quy t toán hàng năm c a Ngân hàng Ngo i thương và c a các ơn v thành viên. 11. Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng kinh doanh c a toàn Ngân hàng Ngo i thương, bao g m báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) và quy t toán hàng năm c a toàn Ngân hàng Ngo i thương. Báo cáo tài chính t ng h p ph i phân nh rõ ph n h ch toán t p trung c a Ngân hàng Ngo i thương và ph n h ch toán c a các ơn v thành viên h ch toán c l p. B n báo cáo tài chính t ng h p ph i ư c xác nh n b i cơ quan ki m toán do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n theo quy nh hi n hành. 12. Trong ph m vi trách nhi m, ký các văn b n, h p ng, ch ng thư c a Ngân hàng Ngo i thương và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. 13. i di n cho Ngân hàng Ngo i thương trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th và phá s n. 14. Th c hi n nghĩa v n p thu c a Ngân hàng Ngo i thương và ki m tra các ơn v thành viên th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p khác theo quy nh c a pháp lu t; l p phương án phân ph i l i nhu n sau thu c a Ngân hàng Ngo i thương trình H i ng qu n tr phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c. 15. Cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr và Ban Ki m soát. ChuNn b tài li u liên quan cho các cu c h p H i ng qu n tr . 16. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 17. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng
 18. quy t nh ó; sau ó ph i báo cáo ngay cho H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan có thNm quy n gi i quy t ti p. i u 23.- B máy ki m tra n i b : 1. B máy ki m tra n i b bao g m Trư ng phòng Ki m tra n i b , các Phó phòng Ki m tra n i b , Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên. Trư ng phòng Ki m tra n i b i u hành b máy ki m tra n i b . Các Ki m tra viên b trí t i tr s chính Ngân hàng Ngo i thương do Trư ng phòng Ki m tra ph trách; các Ki m tra viên b trí t i các ơn v thành viên và các ơn v tr c thu c ơn v thành viên do Ki m tra trư ng ph trách. Quy nh v t ch c và ho t ng c a b máy ki m tra n i b do T ng Giám c trình H i ng qu n tr phê chuNn. 2. Trư ng phòng Ki m tra n i b , Phó phòng Ki m tra n i b , Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên ph i có các tiêu chuNn quy nh t i Kho n 2 và 3, i u 18 c a i u l này. 3. Trư ng phòng Ki m tra n i b do T ng Giám c ngh H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m. Phó phòng Ki m tra n i b , Ki m tra trư ng và các Ki m tra viên do T ng Giám c b nhi m, mi n nhi m. 4. B máy ki m tra n i b có nhi m v : a. Ki m tra công tác qu n lý và i u hành c a Ngân hàng Ngo i thương và các ơn v thành viên theo úng pháp lu t và i u l Ngân hàng Ngo i thương; b. Ki m soát nh m m c ích b o m quy trình th c hi n các ho t ng nghi p v kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t v ho t ng ngân hàng và quy nh n i b c a Ngân hàng Ngo i thương; c. Giám sát vi c ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Ngân hàng Ngo i thương và b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng c a Ngân hàng Ngo i thương và các ơn v thành viên; d. ánh giá m c b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh và ki n ngh các bi n pháp nâng cao kh năng b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương và các ơn v thành viên; e. Th c hi n ch c năng ki m toán n i b c a Ngân hàng Ngo i thương; f. Báo cáo cho T ng Giám c và Trư ng ban Ban Ki m soát k t qu ki m tra, ki m toán, nêu nh ng ki n ngh v tình hình ho t ng c a Ngân hàng Ngo i thương; g. Trong ph m vi ch c năng và quy n h n, xem xét gi i quy t ho c trình T ng Giám c gi i quy t các khi u t liên quan n ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Ngo i thương; h. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, ki m toán khi chưa ư c T ng Giám c ho c Trư ng ban Ban Ki m soát cho phép; ch u trách nhi m trư c T ng Giám c và H i ng qu n tr v k t qu ki m tra, ki m toán ã th c hi n;
 19. i. Trong ph m vi ch c năng quy nh, Trư ng phòng Ki m tra n i b ư c tham d các cu c h p do T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương tri u t p. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG i u 24.- i h i i bi u công nhân viên ch c c a Ngân hàng Ngo i thương là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý Ngân hàng Ngo i thương. i h i i bi u công nhân viên ch c có các quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng Giám c; 2. Th o lu n và thông qua Quy ch s d ng các lo i qu có liên quan tr c ti p nl i ích c a ngư i lao ng trong Ngân hàng Ngo i thương; 3. Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a Ngân hàng Ngo i thương; 4. Gi i thi u ngư i tham gia H i ng qu n tr , Ban Ki m soát. i u 25.- i h i i bi u công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Chương 6: ƠN VN THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG i u 26.- 1. Ngân hàng Ngo i thương có các ơn v thành viên là nh ng doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p, nh ng ơn v h ch toán ph thu c và nh ng ơn v s nghi p. Danh sách các ơn v thành viên ư c ghi trong ph l c kèm theo i u l Ngân hàng Ngo i thương. 2. Các ơn v thành viên Ngân hàng Ngo i thương có con d u, ư c m tài kho n t i các ngân hàng phù h p v i phương th c h ch toán c a mình. 3. ơn v thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p có i u l T ch c và ho t ng riêng; các ơn v thành viên h ch toán ph thu c và ơn v s nghi p có Quy ch T ch c và ho t ng riêng. Các i u l và Quy ch này u do H i ng qu n tr phê chuNn phù h p v i pháp lu t và i u l c a Ngân hàng Ngo i thương. i u 27.- Thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p: 1. Doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p là ơn v thành viên Ngân hàng Ngo i thương có quy n t ch kinh doanh và t ch tài chính, ch u s ràng bu c v quy n
 20. l i và nghĩa v i v i Ngân hàng Ngo i thương theo quy nh t i i u l c a Ngân hàng Ngo i thương. 2. H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương có các quy n iv i ơn v thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p như sau: a. U nhi m cho Giám c doanh nghi p là ơn v thành viên qu n lý, i u hành ho t ng c a doanh nghi p phù h p v i i u l c a doanh nghi p ã ư c H i ng qu n tr phê chuNn. Giám c doanh nghi p là ơn v thành viên h ch toán c l p ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng Ngo i thương, trư c pháp lu t v ho t ng c a doanh nghi p; b. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng doanh nghi p thành viên, Giám c ơn v tr c thu c doanh nghi p thành viên và các ch c danh tương ương; c. Phê duy t k ho ch, ki m tra th c hi n k ho ch và quy t toán tài chính; quy nh m c trích l p qu khen thư ng, phúc l i doanh nghi p theo quy nh c a B Tài chính và Quy ch Tài chính c a Ngân hàng Ngo i thương; d. Trích Qu kh u hao cơ b n và l i nhu n sau thu theo quy nh c a B Tài chính và pháp lu t hi n hành thành l p các qu t p trung c a Ngân hàng Ngo i thương dùng vào m c ích tái u tư, th c hi n các d án u tư các ơn v thành viên; . Phê duy t các phương án, k ho ch u tư m r ng, u tư chi u sâu, h p tác liên doanh, b sung, thu h i m t ph n v n, chuy n như ng c ph n thu c quy n qu n lý c a Ngân hàng Ngo i thương ang do các doanh nghi p thành viên n m gi ; e. i u hoà các ngu n tài chính, k c ngo i t , gi a các ơn v thành viên nh m s d ng v n có hi u qu nh t trong Ngân hàng Ngo i thương, trên nguyên t c ph i b o m cho t ng tài s n c a doanh nghi p b rút b t s v n không ư c th p hơn t ng s n c ng v i m c v n ngân sách nhà nư c c p và các ngu n v n ư c coi là thu c v doanh nghi p ã ư c i u ch nh tương ng v i nhi m v ho c quy mô doanh nghi p ó; g. Phê duy t các hình th c tr lương, ơn giá ti n lương và các bi n pháp b o m i s ng, i u ki n lao ng cho cán b công nhân viên c a doanh nghi p; h. Quy t nh m r ng ho c thu h p ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p thành viên theo chi n lư c phát tri n chung c a Ngân hàng Ngo i thương; i. Phê chuNn i u l T ch c và ho t ng c a doanh nghi p, trong ó quy nh s phân c p cho Giám c doanh nghi p v : t ch c b máy qu n lý doanh nghi p; tuy n d ng, khen thư ng, b t, k lu t công nhân viên ch c; h n m c tín d ng (vay, cho vay); mua bán tài s n c nh, mua bán c phi u c a các công ty c ph n, tham gia các ơn v liên doanh theo úng quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng; mua bán b n quy n phát minh, sáng ch , chuy n giao công ngh , tham gia các hi p h i kinh t ; nh ng v n khác có liên quan n quy n t ch c a m t doanh nghi p nhà nư c là thành viên c a Ngân hàng Ngo i thương theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c;
Đồng bộ tài khoản