Quyết định số 325/2009/QĐ-BVTV

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 325/2009/QĐ-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 325/2009/QĐ-BVTV về công nhận "giải pháp gieo sạ đồng loạt né rầy trên diện rộng để phòng bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở đồng bằng sông Cửu Long" là tiến bộ khoa học kỹ thuật do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 325/2009/QĐ-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM C C B O V TH C V T c L p - T Do - H nh Phúc ------- --------- S : 325/2009/Q -BVTV Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH CÔNG NH N "GI I PHÁP GIEO S NG LO T NÉ R Y TRÊN DI N R NG PHÒNG B NH VÀNG LÙN, LÙN XO N LÁ (VL, LXL) NG B NG SÔNG C U LONG" LÀ TI N B KHOA H C K THU T C C TRƯ NG C C B O V TH C V T - Căn c Quy t nh s 17/2008/Q -BNN ngày 28/01/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qui nh ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; - Căn c Quy t nh s 86/2008/Q -BNN ngày 11/8/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành qui ch công nh n ti n b k thu t và công ngh m i c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn; - Căn c vào biên b n ánh giá c a H i ng khoa h c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngày 25/02/2008 và căn c k t qu th m nh h sơ v gi i pháp gieo s ng lo t né r y trên di n r ng phòng b nh VL, LXL ng b ng sông C u Long ngày 18/02/2009 c a Ban công nh n ti n b khoa h c công ngh C c B o v th c v t; - Theo ngh c a Ban công nh n ti n b khoa h c k thu t m i và c a thư ng tr c H i ng Khoa h c C c B o v th c v t, QUY T NNH: i u 1: Nay công nh n "gi i pháp gieo s ng lo t và né r y trên di n r ng phòng tr b nh VL, LXL ng b ng sông C u Long" là ti n b k thu t (TBKT), có b n tóm t t kèm theo. i u 2: Vi n Nghiên c u lúa ng b ng sông C u Long, C c B o v th c v t và các tác gi hư ng d n, ph bi n TBKT áp d ng trong s n xu t lúa. i u 3: C c B o v th c v t, C c Tr ng tr t, Trung tâm Khuy n nông qu c gia, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c B o v th c v t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. C C TRƯ NG Nơi nh n: Như i u 2, i u 3; Th trư ng Bùi Bá B ng (b/cáo);
  2. V KHCN&MT- B NN&PTNT; Lưu VT-KH. Nguy n Quang Minh TI N B K THU T GI I PHÁP GIEO S NG LO T NÉ R Y TRÊN DI N R NG PHÒNG B NH VÀNG LÙN, LÙN XO N LÁ (VL, LXL) NG B NG SÔNG C U LONG (Kèm theo Quy t nh s 325/2009/Q -BVTV ngày 17 tháng 3 năm 2009 c a C c trư ng C c B o v th c v t) - Tác gi : Ph m Văn Dư[1], Ph m Văn Quỳnh[2], Lê H u H i[3], Nguy n Văn Phương[4], Nguy n Văn Dương[5], Tr n Quang C i[6], Nguy n Văn Khang[7], H Văn Chi n[8], Nguy n H u Huân. - Cơ quan ch trì: Vi n Nghiên c u lúa ng b ng sông C u Long, C c B o v th c v t - Cơ quan ph i h p: Chi c c B o v th c v t các t nh ng b ng sông C u Long Phương pháp nghiên c u, kh o nghi m, th nghi m, ngu n g c c a ti n b k thu t B nh Vàng lùn có tri u ch ng gi ng như b nh Tungro "Tungro like symptom" do 2 lo i virút gây h i chính là Lùn xo n lá (Rice Ragged Stunt virus – RRSV) và Lùn lúa c (Rice Grassy Stunt Virus - RGSV) do r y nâu là môi gi i, virút Lùn lúa c thư ng chi m t l cao trong qu n th cây lúa b b nh. B nh ã gây h i năng cho trà lúa v Hè thu, Thu ông và lúa Mùa năm 2006. ng b ng sông C u Long ( BSCL) t năm 1989 xu t hi n tri u ch ng cây lúa b Vàng và Lùn, t l này có th t 5-10% ho c 50% trên m t s gi ng và m t s ru ng thông thư ng v i t l h i r t th p, tuy có nh ng năm gây h i khá l n. Qua ph i h p nghiên c u gi a Vi n lúa ng b ng sông C u Long v i Vi n Nghiên c u lúa qu c t (IRRI) (Ph m Văn Dư và c ng tác viên 2005, 2006 và 2007) k t qu cho th y, b nh vàng lùn hi n nay là s có m t c a 3 d ng viruts, n ng nh t là virút lùn lúa c RGSV, sau ó là lùn xo n lá RRSV, Tungro thư ng chi m t l th p nh t, c 3 d ng virút này ôi khi cũng hi n di n trên m t b i lúa. B nh lùn lúa c là b nh r t nguy hi m ã gây thành d ch và th t thu l n m t s nư c trong khu v c, c bi t là Indonesia, hi n nay v n chưa có gi ng lúa kháng b nh. B nh ang gây thi t h i n ng và lan r ng trên h u h t các vùng tr ng lúa c a BSCL và mi n ông Nam B . V Hè thu s m, tháng 3/2006, d ch b nh phát tri n t 458ha ban u và lan r ng trên h u h t các t nh BSCL, v i m t s r y nâu r t cao. T t c các gi ng lúa ng n ngày ang s n xu t trên a bàn u b nhi m v i các m c khác nhau, có th nh , n ng tùy nơi, tùy lúc do nh hư ng th i v và các bi n pháp canh tác. M c thi t h i thi t h i trong v Hè thu 2006 ư c tính g n 1.000.000 t n lúa. Trư c tình hình d ch
  3. b nh nghiêm tr ng c n có gi i pháp trư c m t và lâu dài tránh thi t h i l n cho nông dân, nh t là v ông xuân 2006-2007 là v chính mà bà con nông dân s n xu t có hi u qu nh t. Ngày 19/10/2006. B trư ng B Nông nghi p và PTNT ã chính th c công b d ch b nh VL, LXL h i lúa t i các vùng BSCL và mi n ông Nam b (s 3080/Q - BNN-BVTV). Sau ó các Ch th , Công i n khNn c a B trư ng, văn b n hư ng d n c a C c trư ng C c B o v th c v t, C c Tr ng Tr t nh m d p t t và ngăn ch n d ch b nh có th lan sang v lúa ông xuân 2006-2007, nh hư ng l n n v n an ninh lương th c, xã h i và i s ng c a hàng tri u h nông dân tr ng lúa BSCL. Các k t qu nghiên c u bư c u k t h p v i th c ti n s n xu t và k t qu nghiên c u c a nhi u tác gi trong khu v c, nhi u bi n pháp k thu t ã ư c các nhà khoa h c thu c Vi n, Trư ng và a phương xu t, c bi t là các k t qu nghiên c u v virút lúa c a Vi n Nghiên c u lúa BSCL h p tác v i IRRI trong năm 2005-2006 k p th i xác nh r y nâu và viruts lùn lúa c , lùn xo n lá là các tác nhân chính. Căn c trên cơ s khoa h c v sinh h c, d ch t h c qu n th r y nâu và virút, i u ki n s n xu t c th BSCL, "Gi i pháp gieo s ng lo t né r y trên di n r ng" ã ư c xu t và hư ng d n cho nông dân phòng b nh virút VL, LXL áp d ng cho v ông xuân 2006-2007 BSCL. Gi i pháp ư c B Nông nghi p và PTNT ghi rõ trong "S tay hư ng d n phòng tr r y nâu truy n b nh VL, LXL h i lúa". ây cũng là m t trong các bi n pháp phòng tr r y nâu di trú mang vi rút truy n b nh VL, LXL cho cây lúa m t cách h u hi u, gi m ư c s l n phun thu c, h giá thành chi phí u tư, m b o ư c s b n v ng c a môi trư ng. Gi i pháp ã ư c nông dân toàn vùng hư ng ng và hi n là cơ s ch o th ng nh t c a B Nông nghi p và PTNT cùng v i các t nh phía Nam trong công tác b o v s n xu t lúa. Qui trình áp d ng TBKT Th c hi n qui trình c n tuân th các bư c như sau: 1. Gieo s ng lo t trên di n r ng, m i t gieo s không kéo dài quá 10 ngày; 2. Ph i ti n hành gieo s trong kho ng th i gian an toàn[9] nh t, khi r y nâu vào èn t nh cao thì khuy n cáo nông dân chuNn b ngâm gi ng, và gieo s vào 2-3 ngày sau nh cao r y vào èn, ch m d t gieo s trong vòng 10 ngày sau ó; 3. M i a phương ph i có l ch th i v , n nh kho ng th i gian gieo s th ng nh t theo hư ng d n c a C c Tr ng Tr t; 4. Th i gian gieo s không kéo dài quá 2 tháng m i v , tính th i gian giãn cách 3 tu n l gi a 2 v lúa cày i phơi t; 5. Theo dõi, o m và tính toán m t s r y hàng ngày, s d ng s li u b y èn c a a phương làm cơ s khuy n cáo th i i m gieo s , tham kh o v i các th i i m d báo r y di trú c a C c B o v th c v t; 6. Gi ng lúa s d ng ph i có tính ch ng ch u r y nâu, b nh VL, LXL. S d ng m t gi ng lúa dù là gi ng ch ng ch u hay gi ng nhi m cũng không vư t quá 15-20%
  4. trong cơ c u gi ng lúa, làm ch m s thích nghi c a r y nâu, tránh b c phá d ch r y; 7. Tăng cư ng h th ng cung ng gi ng lúa m i ch ng ch u b nh VL, LXL và có ch t lư ng cao. a d ng hoá sinh h c trong công tác gi ng; 8. Trong trư ng h p i u ki n canh tác khó khăn không th theo úng l ch gieo s ng lo t, nên ưu tiên dùng gi ng ch ng ch u i v i b nh và tuỳ i u ki n t i ch có th b sung thêm các gi i pháp thích h p khác; 9. Áp d ng "3 gi m, 3 tăng" trong canh tác thâm canh 3 v lúa gi m chi phí giá thành, gi m áp l c sâu b nh h i khác, tăng năng su t và ch t lư ng, hi u qu s n xu t. i u ki n áp d ng ó là 9 bư c cho gi i pháp này, tuy nhiên áp d ng gi i pháp ư c thành công hơn, a phương cũng c n lưu ý thêm: - Tăng cư ng h th ng b y èn các a phương c p huy n (vì r y di trú có qui mô c a vùng, và còn có di chuy n ph m vi a phương), căn c theo d báo v l a r y di trú c p vùng (do Trung tâm B o v th c v t phía Nam, C c B o v th c v t), c p t nh (do Chi c c B o v th c v t t nh, thành) và Tr m B o v th c v t huy n theo dõi tình hình r y vào èn huy n và tham mưu cho chính quy n a phương ban hành ch th v l ch gieo s . - Chính quy n a phương t c p t nh, c p huy n n c p xã t ch c h p v i các ban ngành oàn th tri n khai gi i pháp trong t ng c m nông dân, nói ý nghĩa và gi i quy t các th c m c c a bà con nông dân v gi i pháp./. Theo công văn s 182/CV-VL BSCL ngày 18/11/2008 (C c B o v th c v t nh n ngày 16/02/2009) v vi c xin công nh n ti n b khoa h c k thu t c a Vi n lúa ng b ng sông C u Long, DANH SÁCH H I NG KHOA H C CÔNG NGH ÁNH GIÁ CÔNG NH N TI N B KHOA H C CÔNG NGH M I (Kèm theo Quy t nh s /2008/Q -BVTV c a C c trư ng C c B o v th c v t ngày tháng 11 năm 2008) 1. TS. Bùi Sĩ Doanh, Phó C c trư ng - Ch t ch H i ng 2. TS Ph m Th Vư ng, Phó Vi n trư ng Vi n B o v th c v t - y viên ph n bi n I 3. TS Lương Minh Châu, Vi n lúa ng b ng sông C u Long - y viên 4. PGS.TS Nguy n Văn Huỳnh, trư ng i h c C n Thơ - y viên ph n bi n II 5. GS.TS Bùi Chí B u, Vi n trư ng Vi n Khoa h c Nông nghi p mi n Nam - y viên
  5. 6. Ths. Hoàng Văn Thông, Trư ng phòng, thư ng tr c H i ng Khoa h c C c B o v th c v t - y viên thư ký 7. Ths. H Văn Chi n, Giám c Trung tâm B o v th c v t phía Nam - y viên B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM C C B O V TH C V T c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : /BVTV-GM Hà N i, ngày tháng năm 2008 GI Y M I Kính g i: …………………………….. Căn c Quy t nh s 86/2008/Q -BNN ngày 11/8/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c ban hành qui ch công nh n ti n b k thu t và công ngh m i c a ngành nông nghi p và PTNT, C c BVTV trân tr ng kính m i ông (bà) tham d phiên h p H i ng khoa h c công ngh ánh giá công nh n ti n b khoa h c công ngh m i tài "nghiên c u thành ph n ki n và nh hư ng ch phNm sinh h c SOFRI tr ki n có h i thanh long ng b ng sông C u Long" cho Vi n Nghiên c u cây ăn qu mi n Nam th c hi n. - Th i gian: 01 bu i, b t ut 8h30 ngày tháng năm 2008 - a i m: Vi n Nghiên c u cây ăn qu mi n Nam – xã Long Thành - huy n Châu Thành - Ti n Giang - Ch trì : TS Bùi Sĩ Doanh, Phó C c trư ng C c B o v th c v t - Ch t ch H i ng./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Bùi Sĩ Doanh I. D KI N DANH SÁCH M I (NGOÀI CÁC THÀNH VIÊN C A H I NG)
  6. 1. i di n V Khoa h c công ngh và Môi trư ng 2. C c trư ng C c BVTV Nguy n Quang Minh 3. Phó C c trư ng Nguy n H u Huân 4. Ông Khang – Giám c S Nông nghi p Ti n Giang 5. Lãnh o phòng Kinh t huy n Châu Thành, t nh Long An 6. Ông Dư – Phó C c trư ng C c Tr ng Tr t II. TH I GIAN D KI N H P H I NG: 28/11 ho c 02/12/2008 Xin ý ki n anh Doanh v : - thành viên h i ng - i bi u m i h p - th i gian và a i mh ph i ng TI N B K THU T NG D NG CH PH M SOFRI TR KI N TRÊN CÂY THANH LONG (Kèm theo Quy t nh s /2009/Q -BVTV ngày tháng 01 năm 2009 c a C c tru ng C c B o v th c v t - B Nông nghi p và PTNT) - Tác gi : Lê Qu c i n, Huỳnh Thanh L c, Nguy n Văn Hòa - Cơ quan ch trì: Vi n Nghiên c u cây ăn qu mi n Nam T năm 2004 n nay, qua kinh phí tài tr ng i m c p B "Nghiên c u ch n t o gi ng và xây d ng qui trình s n xu t tiên ti n GAP cho m t s cây ăn qu ch l c (d a, bư i, xoài, thanh long...) cho các t nh phía Nam, Vi n Nghiên c u cây ăn qu mi n Nam ã k t h p v i các t nh Ti n Giang, Long An, Bình Thu n tri n khai s n xu t và ng d ng ch phNm SOFRI TR KI N trên thanh long th c nghi m trên ng ru ng, có s tham gia c a nông dân c a các t nh Ti n Giang, Long An, Bình Thu n kh ng nh kh năng ng d ng ch phNm SOFRI TR KI N gi m nguy cơ gây h i các loài ki n gây h i qu thanh long xu t khNu, ti n n s n xu t thanh long theo hư ng th c hành nông nghi p t t "GAP" b n v ng, an toàn và hi u qu . K t qu ng d ng ch phNm SOFRI TR KI N trên thanh long ã ư c H i ng Khoa h c Công ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ánh giá t t và ngh công nh n là ti n b k thu t.
  7. Các bi n pháp x lý k thu t ch y u c a ch phNm SOFRI TR KI N trên thanh long 1. Ph m vi áp d ng Qui trình phòng tr ki n trên thanh long b ng SOFRI TR KI N ư c áp d ng cho các nhà vư n tr ng thanh long theo hư ng GAP. 2. Tác h i c a ki n gây h i trên vư n thanh long Ki n ri n là m t loài d ch h i quan tr ng, r t khó phòng tr do s a d ng phong phú c a cây tr ng. Nhi u lo i cây ư c tr ng trên m t di n tích l n, vì v y nó ã cung c p m t ngu n th c ăn liên t c và d i dào cho các loài ki n ri n sinh s n và phát tri n trong các khu nhà trong vư n thanh long. Dư i nh ng i u ki n này, nh ng loài d ch h i gia tăng m t s r t m nh trong m t th i gian ng n. Ki n cái sinh m t lư ng l n tr ng, chúng có vòng i ng n và chúng có r t nhi u th h trong năm. N u ki m soát không úng, qu n th ki n s nhân lên r t cao và có th gây h i trái thanh long, ch t lư ng trái thanh long xu t khNu gi m. 3. Qu n th ki n: trong t ki n có nhi u ki n cái ki n th và ki n c, thư ng vào mùa mưa ki n cái và ki n c có cánh giao ph i và thành l p àn m i trong m t khu v c l n r t khó qu n lý qu n th ki n trong các vư n thanh long nh l . 4. Cách gây ki n ri n: ki n gây v t thương trên hoa, qu non và qu chính và ki n ri n mang nhi u Fusarium, vi khuNn và n m b nh khác xâm nh p vào bông trái gây v trái ch t lư ng trái gi m áng k và nguy cơ cho nhi u nhà vư n áp d ng thu c b o v không an toàn khi s n xu t GAP. 5. Ngu n ki n và s lây lan Ki n thư ng trú n trong các khu nhà và khu chăn nuôi có lo i th c ăn dư th a nên m t s ki n en phát tri n nhanh, ki n en phát tán nhanh chóng vào vư n cây có v trái có nhi u ư ng và nư c như thanh long r t thu n l i cho ki n en phát tri n nhanh và gây h i trên n và trái. 6. K thu t phòng tr ki n trên vư n thanh long b ng ch phNm SOFRI TR KI N 6.1. K thu t v sinh vư n: thu d n nh ng cành cây khô trên vư n, tránh ki n trú n và nhân m t s , không thái th c ăn còn dư th a khi nhà vư n s ng trong vư n tr ng thanh long. 6.2. K thu t t o mùa v thanh long trên vư n t p trung: x lý ra hoa ng lo t trên di n tích l n d dàng ki m soát m c thi t h i trư c khi áp d ng ch phNm SOFRI TR KI N k t h p v i thu c hóa h c. 6.3. Thăm vư n: thư ng xuyên thăm vư n vào giai o n cây thanh long v a nhú n hoa, th i i m thăm vư n lúc 8 gi i sáng phát hi n khu v c ki n hi n di n. 6.4 Áp d ng ch phNm SOFRI TR KI N
  8. - Gi i thi u ch phNm SOFRI TR KI N: + Nơi s n xu t: Vi n nghiên c u cây ăn qu mi n Nam + Thành ph n c a ch phNm SOFRI TR KI N: · Mía ư ng cô c c 400C (1 lít mía ư ng cô c còn l i 0,6 lít) · Pha Nipagin: 0,025% · c ch t borax: 3% · Ph gia: t o nh t ( n nh s n phNm) - Cách áp d ng: + Dùng cây c quét thân thanh long cách m t t 50cm · Quét l n 1 (3ml/tr ) giai o n cây ra n hoa · Quét l n 2 ((3ml/tr ) giai o n hoa tr · Quét l n 3 (3ml/tr ) giai o n cây cho trái non (5 ngày sau khi hoa r ng nh y) · Quét l n 4 (3ml/tr ) giai o n v trái thanh long chuy n màu xanh sang 1 ha tr ng thanh long áp d ng ch phNm 3lít/v trái Chú ý: Không nên quét tr c ti p lên trái - Th i gian áp d ng: T 8-10 gi sáng. Không quét thu c khi tr i mưa. [1] Vi n Nghiên c u lúa BSCL, C c phó C c Tr ng tr t t ngày 01/10/2007 [2] S Nông nghi p và PTNT TP. C n Thơ [3] Phòng Nông nghi p huy n Cai L y, Ti n Giang [4] S Nông nghi p và PTNT An Giang [5] S Nông nghi p và PTNT ng Tháp [6] S Nông nghi p và PTNT Kiên Giang [7] S Nông nghi p và PTNT Ti n Giang [8] C c B o v th c v t [9] Th i gian gieo s an toàn (escape): không r y mang m m b nh ti p xúc cây lúa non trư c 30 ngày tu i
Đồng bộ tài khoản